Pierādījumu iegūšana videokonferencē

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams iegūt pierādījumus videokonferencē, vai nu piedaloties tiesai dalībvalstī, kas iesniedz pieprasījumu, vai minētās dalībvalsts tiesai pierādījumus iegūstot tiešā veidā? Ja iespējams, kādas ir piemērojamās valsts procedūras vai tiesību akti?

Jā, ir iespējamas abas procedūras. Lielākā daļa Luksemburgai nosūtīto lūgumu ir vērsti uz liecinieka nopratināšanu pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts tiesā, izmantojot videokonferenci.

Nav īpašu noteikumu par videokonferencēm, tāpēc ir piemērojami jaunā Civilprocesa kodeksa panti, kas attiecas uz liecinieku nopratināšanu, tiesneša personīgām pārbaudēm un lietas dalībnieku personisku dalību. Pašlaik nav judikatūras attiecībā uz videokonferencēm.

2 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz videokonferencē nopratināmajām personām, piemēram, vai tie var būt tikai liecinieki vai arī, piemēram, eksperti vai puses?

Videokonferences var izmantot, lai uzklausītu lieciniekus un dažos gadījumos puses un tiesas ekspertus. Tomēr līdz šim ir saņemti tikai lūgumi attiecībā uz liecinieku nopratināšanu.

3 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz pierādījumiem, ko iespējams iegūt videokonferencē, un, ja pastāv, tad kādi?

Vienīgais ierobežojums ir tāds, ka liecinieku uzklausīšana tiek veikta, pamatojoties uz brīvprātības principu. Ja liecinieks atsakās no nopratināšanas, Luksemburgas iestādes nekādā veidā nevar piespiest viņu to darīt.

4 Vai pastāv kādi ierobežojumi attiecībā uz to, kur jāveic personas nopratināšana, izmantojot videokonferenci, t .i., vai tam jānotiek tiesā?

Tiem jābūt pierādījumiem, kurus var iegūt tiesu telpās, kas aprīkotas ar vajadzīgo tehnisko aprīkojumu.

5 Vai ir atļauts ierakstīt videokonferences tiesas sēdes un, ja ir – vai ir pieejamas atbilstošās iekārtas?

Ja pieprasījuma iesniedzēja valsts vēlas ierakstīt videokonferenci, tai jāsaņem Luksemburgā uzklausītā liecinieka nepārprotama piekrišana. Luksemburga kā pieprasījuma saņēmēja valsts neveic videokonferences ierakstu.

6 Kādā valodā būtu jānotiek tiesas sēdei: a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 12.–14. pantu; un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 19.–21. pantu?

a) franču, vācu valodā

b) visās valodās

7 Ja ir nepieciešami tulki, kas ir atbildīgs par viņu nodrošināšanu un kur viņiem būtu jāatrodas, a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 12.–14. pantu; un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 19.–21. pantu?

Luksemburgas tiesa kā pieprasījuma saņēmēja valsts ir atbildīga par tulka nodrošināšanu, kad vien tas ir nepieciešams, lai efektīvi sazinātos vai nu ar pieprasījuma iesniedzējas valsts iestādēm, vai ar nopratināmo personu. Tulkam jābūt klāt tiesā, kas veic pierādījumu iegūšanu.

8 Kāda procedūra attiecas uz tiesas sēdes sagatavošanas darbiem un laika un vietas paziņošanu nopratināmajai personai, a) ja pieprasījumi ir iesniegti saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 12.–14. pantu; un b) ja notiek tieša pierādījumu iegūšana saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 19.–21. pantu? Attiecībā uz abiem variantiem — nosakot uzklausīšanas dienu, cik daudz laika būtu jāatvēl, lai persona paziņojumu saņemtu pietiekami savlaicīgi?

Luksemburgas iestādes, konkrētāk, tiesa, kuras kompetencē ir pierādījumu savākšana, sazinās ar pieprasījuma iesniedzējas valsts iestādēm, lai vienotos par videokonferences datumu un laiku. Paziņojums tiek izsniegts vismaz 15 dienas pirms uzklausīšanas. Luksemburgas iestādes ir atbildīgas par dalībnieku uzaicināšanu.

9 Kādas ir videokonferences izmantošanas izmaksas un kā tās būtu jāapmaksā?

Videokonferenču izmantošanu un liecinieka izdevumus sedz Luksemburgas valsts. Tulkošanas izmaksas sedz pieprasījuma iesniedzēja valsts.

10 Kādas ir prasības (ja ir), lai nodrošinātu, ka persona, kuru tieši nopratinās tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, tiek informēta par to, ka tās dalība ir brīvprātīga?

Attiecīgo personu par to informē uzaicinājuma vēstulē un ar tiesneša starpniecību, vai arī pirms videokonferences veikšanas to paziņo sekretārs.

11 Kāda ir nopratināmās personas identitātes pārbaudes procedūra?

Luksemburgas tiesa kā pieprasījuma saņēmēja valsts veic identitātes pārbaudi, uzklausīšanas sākumā pārbaudot personu apliecinošus dokumentus.

12 Kādas prasības ir piemērojamas zvēresta nodošanai un kāda informācija ir nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu, ja zvērests ir vajadzīgs tiešai pierādījumu iegūšanai saskaņā ar Pierādījumu iegūšanas regulas 19.–21. pantu?

Lieciniekiem ir jādod zvērests teikt patiesību. Viņi tiek informēti, ka nepatiesas liecības gadījumā viņiem draud naudas sods vai cietumsods.

Zvērestu nodod tiesā, kas iesniedz pieprasījumu.

Attiecībā uz 19. pantu pieprasījuma iesniedzēja valsts piemēro savus nosacījumus. Tiesnesis, kas piedalās videokonferencē Luksemburgā kā pieprasījuma saņēmējā valstī, iejaucas tikai problēmas gadījumā.

13 Kādi ir pasākumi, lai nodrošinātu, ka videokonferences vietā atrodas kontaktpersona, ar kuru var sazināties tiesa, kas iesniedz pieprasījumu, un persona, kas tiesas sēdes dienā ir pieejama videokonferenču iekārtu izmantošanai un jebkādu tehnisku problēmu risināšanai?

Videokonferencei paredzētajā dienā un laikā klātesoši ir tiesnesis, tiesas sekretārs, tehniķis un, ja nepieciešams, tulks.

14 Kāda papildu informācija (ja ir) nepieciešama no tiesas, kas iesniedz pieprasījumu?

Lai īstenotu videokonferenci, ir jāprecizē vairāki tehniski jautājumi. Ar videokonferences starpniecību sekmīgi īstenota uzklausīšana ir atkarīga no labas iepriekšējas sagatavošanās un efektīvas sadarbības starp kontaktpunktiem.

Lapa atjaunināta: 11/01/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.