Ġbir ta’ provi permezz ta' vidjokonferenza

Olanda
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Huwa possibbli li l-provi jinġabru b’vidjokonferenza jew bil-parteċipazzjoni ta’ qorti fl-Istat Membru rikjedenti jew inkella direttament minn qorti ta’ dak l-Istat Membru? Jekk iva, x’inhuma l-proċeduri jew il-liġijiet nazzjonali rilevanti li japplikaw?

Ma hemm ebda regolament ġenerali dwar dan is-suġġett skont il-liġi proċedurali ċivili Olandiża. Madankollu, il-vidjowkonferenza mhijiex prekluża u konsegwentement hija possibbli f’dawn il-każijiet skont il-liġi.

2 Hemm xi restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ persuna li tista’ tiġi eżaminata permezz ta’ vidjokonferenza – pereżempju, huma biss xhieda jew oħrajn bħal esperti jew partijiet jistgħu wkoll jiġu eżaminati b’dan il-mod?

Jekk persuna tista’ tiġi eżaminata skont il-liġi proċedurali ċivili, dan huwa possibbli wkoll bħala regola permezz ta’ vidjokonferenza. Mhemm ebda dispożizzjonijiet speċifiċi skont il-liġi proċedurali ċivili.

3 Liema huma r-restrizzjonijiet, jekk hemm, fuq it-tip ta’ evidenza li tista’ tinkiseb bil-vidjokonferenzi?

Mhemm ebda regoli dwar restrizzjonijiet speċifiċi. Ir-regoli nazzjonali ta’ proċedura ċivili huma applikabbli.

4 Hemm xi restrizzjonijiet fuq fejn persuna tista’ tinstema’ bil-vidjokonferenza– jiġifieri trid tkun fil-qorti?

Ebda regola speċifika ma tapplika għall-eżami permezz ta’ vidjokonferenza. Ir-regoli nazzjonali ta’ proċedura ċivili huma applikabbli. Ir-regola hija li l-persuni jridu jiġu eżaminati fil-qorti. Jistgħu jsiru eċċezzjonijiet jekk xhud huwa marid jew inkella ma jistax jivvjaġġa lejn il-qorti (l-Artikolu 175 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

5 Huwa permess li s-seduti bil-vidjokonferenza jiġu rekordjati u jekk iva, din il-faċilità hija disponibbli?

L-eżami ta’ xhud minn qorti Netherlandiża permezz ta’ vidjokonferenza huwa meqjus bħala ekwivalenti għal trażmissjoni live ta’ seduta ta' smigħ ordinarja. Bil-liġi, issir traskrizzjoni tal-qorti ta’ smigħ ta’ xhud minn maġistrat inkwirenti. L-istess regoli japplikaw għal seduti ta' smigħ permezz ta’ vidjokonferenza u għalhekk dawn għandhom ukoll jiġu reġistrati permezz ta’ traskrizzjoni tal-qorti. Il-liġi ma tipprojbixxix immaġni jew ħoss irrekordjat apparti mit-traskrizzjoni tal-qorti, iżda din ir-reġistrazzjoni ma għandhiex titqies bħala ekwivalenti għal traskrizzjoni tal-qorti.

6 B’liema lingwa għandu jsir is-smigħ: (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 12 sa 14 tar-Regolament dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda; u (b) fejn ikun hemm ġbir dirett ta’ provi taħt l-Artikoli 19 sa 21 tar-Regolament dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda?

Jekk il-qorti rikjesta tinsab fin-Netherlands, is-smigħ isir bin-Netherlandiż. Ebda regola speċjali ma tapplika f’dan ir-rigward. Il-leġiżlazzjoni implementattiva Netherlandiża ma tippermettix lil awtorità kompetenti li timponi kundizzjonijiet għall-ġbir dirett ta’ evidenza li hija tikkunsidra bħala utli jew meħtieġa għal raġunijiet ta’ proċess ġust.

7 Jekk ikunu meħtieġa interpreti, min huwa responsabbli biex jipprovdihom u fejn għandu jkun posthom (a) meta t-talbiet isiru taħt l-Artikoli 12 sa 14 tar-Regolament dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda; u (b) fejn ikun hemm ġbir dirett ta’ provi taħt l-Artikoli 19 sa 21 tar-Regolament dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda?

Il-liġi proċedurali ċivili Netherlandiża ma tagħmel ebda provvediment għal arranġamenti speċjali għal interpreti. F’każijiet ċivili fin-Netherlands, il-partijiet iridu bħala regola jipprovdu l-interpreti tagħhom.

8 Liema proċedura tapplika għall-arranġamenti tas-smigħ u biex il-persuni li għandhom jinstemgħu jiġu notifikati dwar il-post u l-ħin (a) fejn it-talbiet isiru taħt l-Artikoli 12 sa 14 tar-Regolament dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda; u (b) fejn ikun hemm ġbir dirett ta’ provi taħt l-Artikoli 19 sa 21 tar-Regolament dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda? Għaż-żewġ opzjonijiet, kemm għandu jitħalla żmien meta tiġi stabbilita d-data tas-smigħ biex il-persuna jkollha biżżejjed żmien minn mindu tirċievi n-notifika?

Skont il-liġi implementattiva Olandiża l-qorti rikjesta tista’ tiddetermina liema parti hija responsabbli għat-taħrik li jirriżulta minn talba għall-evidenza.

It-taħrik li ma jsirx minn waħda mill-partijiet jiġi mwettaq mir-reġistratur tal-qorti rikjesta. Skont il-liġi proċedurali ċivili Olandiża, ix-xhieda jrid jiġu mħarrka tal-inqas ġimgħa (taħt il-liġi li għad trid tiġi stabbilita, tal-inqas għaxart ijiem) qabel is-smigħ.

9 Liema spejjeż japplikaw għall-użu tal-vidjokonferenza u kif għandhom jitħallsu?

L-ispejjeż għall-forma speċjali u t-teknoloġija ta’ komunikazzjoni mhumiex imġarrba mill-partijiet. Dawn l-ispejjeż ma jiġux ittrasferiti skont il-liġi Netherlandiża. Dawn jiġu mħallsa mill-Istat, li jista’ jintalab ir-rimborż tagħhom skont l-Artikolu 18(2), moqri flimkien mal-Artikolu 10(4) u l-Artikolu 10(4) tar-Regolament (KE) Nru 1206/2001.

10 Liema huma r-rekwiżiti, jekk hemm, biex jiġi żgurat li l-persuna li tinstema’ direttament mill-qorti rikjedenti tkun ġiet infurmata li s-smigħ isir fuq bażi volontarja?

Skont l-Artikolu 17(2) tar-Regolament (KE) Nru 1206/2001, meta l-ġbir dirett ta’ evidenza jimplika li persuna nstemgħet, il-qorti rikjesta għandha tinforma lil dik il-persuna li l-prestazzjoni saret fuq bażi volontarja. Ebda rekwiżiti ulterjuri mhuwa applikabbli.

11 Liema proċeduri jeżistu biex jivverifikaw l-identità tal-persuna li għandha tinstema’?

Skont il-liġi proċedurali ċivili Olandiża, huwa għall-imħallef li jiċċekkja l-identità (l-Artikolu 177 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

L-imħallef jistaqsi x-xhieda sabiex jgħidu kunjomhom, isimhom, l-età, il-professjoni u l-posta tar-residenza tagħhom. Huma jiġu mistoqsija wkoll dwar kull relazzjoni tagħhom mal-partijiet (parantela jew affinità, impjieg).

12 Liema rekwiżiti japplikaw biex jittieħdu l-ġuramenti u x’informazzjoni hija meħtieġa mill-qorti rikjedenti meta ġurament ikun meħtieġ waqt il-ġbir dirett tal-provi taħt l-Artikoli 19 sa 21 tar-Regolament dwar il-Kumpilazzjoni ta’ Xhieda?

Skont il-liġi proċedurali ċivili Olandiża, il-ġurament jew l-affermazzjoni hija amministrata mill-imħallef qabel is-seduta ta’ smigħ. Ix-xhud jiddikjara li x-xhieda tiegħu hija l-verità u xejn ħlief il-verità. Ix-xhieda li intenzjonalment ma jgħidux il-verità jkunu qegħdin iwettqu sperġur. Il-ġbir dirett ta’ evidenza jsir f’konformità mal-liġi tal-Istat rikjest.

13 Hemm xi arranġamenti biex jiżguraw li hemm persuna ta’ kuntatt fil-post tal-vidjokonferenza li l-qorti rikjedenti tkun tista’ tagħmel l-arranġamenti magħha u persuna li tkun disponibbli dakinhar tas-smigħ biex topera l-faċilitajiet tal-vidjokonferenza u tindirizza kwalunkwe problema teknika?

Talba internazzjonali għall-assistenza legali li fiha tintuża l-vidjokonferenza tiġi eżegwita bl-għajnuna tal-persunal tal-ICT tal-ġudikatura Olandiża (SPIRIT). Huma jimplimentaw l-arranġamenti tekniċi u loġistiċi.

14 Liema informazzjoni addizzjonali eventwali hija meħtieġa mill-qorti rikjedenti?

L-awtorità kompetenti se tkun tista’ titlob din l-informazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 18/09/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.