Getuigenverhoor per videoconferentie

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Ja, dit is in beide gevallen mogelijk. Uit hoofde van artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) 2020/1783 vindt bewijsverkrijging via videoconferentie plaats volgens het nationale recht van het aangezochte gerecht (in Griekenland: Presidentieel Decreet (Προεδρικό Διάταγμα) 142/2013 en artikel 393, lid 3, van het Griekse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας)), terwijl overeenkomstig lid 3 van hetzelfde artikel het verzoekende gerecht kan vragen dat het verzoek wordt uitgevoerd volgens een bijzondere procedure waarin wordt voorzien door zijn nationale recht; het aangezochte gerecht voert het verzoek dan uit volgens de bijzondere procedure, tenzij dat niet verenigbaar zou zijn met het nationale recht of het dat niet kan doen wegens grote praktische moeilijkheden.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen op die manier worden verhoord?

Er zijn geen beperkingen op dit gebied. Alle deelnemers aan het proces kunnen via videoconferentie worden verhoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Op dit punt gelden er geen beperkingen, behalve voor het registreren van de videoconferentie met beeld (artikel 2, lid 3, van Presidentieel Decreet 142/2013).

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Het verhoor kan plaatsvinden in een ruimte (rechtszaal of ruimte binnen het gerecht) met de nodige voorzieningen, die is gecertificeerd bij een beslissing van het hoofd van de rechtbank waarvan de minister van Justitie op de hoogte is gesteld, of in een ruimte van de Griekse consulaire autoriteit in het buitenland.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Het registreren van verhoren via videoconferentie is toegestaan en beschikbaar, met geluid en zonder beeld, en de processen-verbaal van de videoconferenties worden bewaard bij de griffie van de rechtbank of de Griekse consulaire autoriteit in het buitenland.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 12, 13 en 14 van de verordening inzake bewijsverkrijging; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging?

a) de procedure vindt plaats in het Grieks en, indien nodig, in aanwezigheid van een tolk; b) de procedure vindt plaats in de taal van het verzoekende gerecht, met gelijktijdige vertaling in het Grieks door een tolk.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 12, 13 en 14 van de verordening inzake bewijsverkrijging; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging?

Elke partij is verantwoordelijk voor het vinden en vergoeden van een tolk wanneer de getuige, partij of deskundige die wordt voorgesteld voor verhoor per videoconferentie, het Grieks niet machtig is. De tolken moeten zich in dezelfde zaal bevinden als de rechter die belast is met de videoconferentieprocedure of als het hoofd van de Griekse consulaire autoriteit in het buitenland.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 12, 13 en 14 van de verordening inzake bewijsverkrijging; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon in beide gevallen worden opgeroepen voor het verhoor?

In beide gevallen wordt de wijze waarop het verhoor plaatsvindt, bepaald in overleg tussen de bevoegde rechters van het verzoekende gerecht en het aangezochte gerecht, met behulp van elk passend communicatiemiddel, zoals telefoon, e-mail en fax.

Contacten over praktische zaken in verband met de planning en het verloop van de videoconferentie vinden plaats op initiatief van de bevoegde medewerkers van de rechtbanken en, met alle passende middelen, onder toezicht van de voornoemde bevoegde rechters.

In het kader van voornoemd overleg tussen de bevoegde rechters stelt de rechter van het aangezochte gerecht de te verhoren persoon tijdig op de hoogte van tijd en plaats van het verhoor, overeenkomstig de bepalingen van het recht van de plaats van uitvoering, zodat het verhoor kan plaatsvinden.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

Elke partij is verantwoordelijk voor het vinden en vergoeden van een tolk wanneer de getuige, partij of deskundige die wordt voorgesteld voor verhoor per videoconferentie, het Grieks niet machtig is. De partij betaalt de vergoedingen direct aan de tolk.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Hij of zij wordt hiervan op de hoogte gesteld door de bevoegde rechter van het aangezochte gerecht.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

De rechter die de zitting leidt, controleert de identiteit van de te verhoren persoon. Voor de identificatie van een persoon die niet ter plaatse is, wordt de rechter bijgestaan door de griffier of de door de consul gemachtigde persoon.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging een eed is vereist?

De rechter die de zitting leidt, vraagt de gehoorde getuige, deskundige enz. of hij of zij de eed of de belofte af wenst te leggen. Hetzelfde geldt voor de tolk, voordat die zijn of haar taak uitvoert.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Er moeten vóór en na de videoconferentie medewerkers van de rechtbank aanwezig zijn.

14 Wat indien er eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Er is geen aanvullende informatie nodig.

Laatste update: 19/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.