Getuigenverhoor per videoconferentie

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Ja, beide procedures zijn mogelijk. De meeste aan Luxemburg gerichte verzoeken strekken ertoe een getuige via videoconferentie te laten horen door een rechter van de verzoekende lidstaat.

Er zijn geen specifieke bepalingen betreffende videoconferenties, zodat de artikelen van het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Nouveau code de procédure civile) over het horen van getuigen, de door de rechter uit te voeren controles en het verschijnen van de partijen van toepassing zijn. Momenteel is er nog geen jurisprudentie over videoconferenties.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen op die manier worden verhoord?

Videoconferenties kunnen worden gebruikt om getuigen te horen, en in sommige gevallen ook partijen en gerechtsdeskundigen. Tot op heden hadden verzoeken echter alleen betrekking op het horen van getuigen.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

De enige restrictie is dat getuigen op vrijwillige basis worden gehoord. Indien een getuige weigert te worden gehoord, beschikken de Luxemburgse autoriteiten niet over middelen om de getuige daartoe te verplichten.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Het moet gaan om bewijs dat kan worden gepresenteerd in de gebouwen van onze rechtbanken die over de nodige technische apparatuur beschikken.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Indien de verzoekende staat de videoconferentie wenst te registreren, moet de getuige die in Luxemburg wordt gehoord daarmee uitdrukkelijk instemmen. Luxemburg als aangezochte staat registreert de videoconferentie niet.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 12, 13 en 14 van de verordening inzake bewijsverkrijging; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging?

a) Frans, Duits;

b) alle talen.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 12, 13 en 14 van de verordening inzake bewijsverkrijging; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging?

De aangezochte Luxemburgse rechter zorgt voor een tolk telkens wanneer dat nodig is om te communiceren met de autoriteiten van de verzoekende staat of met de te horen persoon. De tolk moet aanwezig zijn bij de rechter die de bewijsverkrijging verricht.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 12, 13 en 14 van de verordening inzake bewijsverkrijging; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon in beide gevallen worden opgeroepen voor het verhoor?

De Luxemburgse autoriteiten, en met name de rechter die de instructiemaatregel moet uitvoeren, nemen contact op met de autoriteiten van de verzoekende staat om de datum en het tijdstip voor de videoconferentie af te spreken. De oproeping moet minstens 15 dagen op voorhand plaatsvinden. De Luxemburgse autoriteiten zorgen voor het oproepen van de personen.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

De kosten voor de videoconferentie en de heffing voor getuigen komen ten laste van de Luxemburgse staat. De kosten voor de tolken zijn in principe ten laste van de verzoekende staat.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

De betrokkene wordt hiervan in kennis gesteld in de oproepingsbrief en door de rechter of de griffier, voordat de videoconferentie plaatsvindt.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

De aangezochte Luxemburgse rechter controleert de identiteit door bij aanvang van het verhoor de identiteitsdocumenten te verifiëren.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens de artikelen 19, 20 en 21 van de verordening inzake bewijsverkrijging een eed is vereist?

De getuigen en deskundigen moeten onder ede verklaren dat zij de waarheid zullen spreken. Zij worden ervan in kennis gesteld dat het afleggen van een valse getuigenis kan worden bestraft met een geldboete en een gevangenisstraf.

De eed wordt afgenomen door het verzoekende gerecht.

In het in artikel 19 bedoelde geval past de verzoekende staat zijn voorwaarden toe. De aangezochte Luxemburgse rechter die bij de videoconferentie aanwezig is, zal slechts ingrijpen wanneer er zich problemen voordoen.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Op de dag van de videoconferentie zijn er een rechter, een griffier, een technicus en, indien nodig, een tolk aanwezig.

14 Wat indien er eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Om de videoconferentie uit te voeren, moet een aantal technische kwesties worden opgehelderd. Het succes van een verhoor via videoconferentie hangt af van een goede voorbereiding en een doeltreffende samenwerking tussen de contactpunten.

Laatste update: 11/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.