Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim albo bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Tak, w obydwu przypadkach istnieje taka możliwość. Zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1783 przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji odbywa się zgodnie z prawem krajowym sądu wezwanego (w Grecji zgodnie z dekretem prezydenckim nr 142/2013 i art. 393 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego). Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 3 sąd wzywający może wezwać do wykonania wniosku w szczególnej procedurze, którą przewiduje jego prawo krajowe. Sąd wezwany wykonuje wniosek w szczególnej procedurze, chyba że byłoby to niezgodne z jego prawem krajowym lub sąd wezwany nie może tego uczynić z powodu poważnych trudności praktycznych.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków, czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

Nie istnieją żadne ograniczenia w tym zakresie. Wszystkich uczestników postępowania można przesłuchać w drodze wideokonferencji.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Nie ma żadnych ograniczeń, z wyjątkiem nagrywania wideokonferencji z obrazem (art. 2 ust. 3 dekretu prezydenckiego nr 142/2013).

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Przesłuchanie można przeprowadzić w odpowiednio przystosowanej sali rozpraw lub pomieszczeniu biurowym w sądzie, zatwierdzonym decyzją prezesa sądu przekazaną Ministrowi Sprawiedliwości, lub w pomieszczeniu biurowym w greckim urzędzie konsularnym za granicą.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są odpowiednie środki techniczne?

Dozwolone jest nagrywanie przesłuchań w formie wideokonferencji, przy czym dostępny jest dźwięk a nie obraz; protokół przesłuchania przeprowadzanego w drodze wideokonferencji przechowuje sekretarz sądu lub urzędnik greckiego organu konsularnego za granicą.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 12–14 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów; b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 19–21 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów?

a) postępowanie prowadzone jest w języku greckim, a w razie potrzeby obecny jest tłumacz ustny; b) postępowanie prowadzone jest w języku sądu wzywającego, a tłumacz ustny zapewnia tłumaczenie symultaniczne na język grecki.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza ustnego, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności i gdzie tłumacz powinien się znajdować: a) w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 12–14 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów; b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 19–21 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów?

Każda ze stron zapewnia znalezienie i opłacenie tłumacza ustnego, jeżeli świadek, strona lub biegły, których wezwano do udziału w przesłuchaniu i którzy mają zeznawać w drodze wideokonferencji, nie posługują się językiem greckim. Tłumacze ustni muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu co sędzia prowadzący postępowanie w drodze wideokonferencji lub kierownik greckiego organu konsularnego za granicą.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? a) w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 12–14 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów; b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 19–21 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów? W obu przypadkach – z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

W obu przypadkach szczegółowy sposób przeprowadzenia przesłuchania ustala się w drodze porozumienia między sędziami sądu wzywającego i sądu wezwanego, za pomocą wszelkich odpowiednich środków komunikacji, takich jak telefon, poczta elektroniczna lub faks.

Właściwi urzędnicy sądowi komunikują się w kwestiach praktycznych związanych z planowaniem i przeprowadzaniem wideokonferencji również za pomocą wszelkich odpowiednich środków, pod nadzorem wyżej wymienionych sędziów.

W oparciu o porozumienie sędziów sędzia sądu wezwanego zawiadamia osobę, która ma zostać przesłuchana, o czasie i miejscu przesłuchania, zgodnie z przepisami prawa miejsca wykonania i z wystarczającym wyprzedzeniem, aby przesłuchanie mogło się odbyć.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Każda ze stron zapewnia znalezienie i opłacenie tłumacza ustnego, jeżeli świadek, strona lub biegły, których wezwano do udziału w przesłuchaniu i którzy mają zeznawać w drodze wideokonferencji, nie posługują się językiem greckim. Strona przekazuje kwotę należnego honorarium bezpośrednio tłumaczowi ustnemu.

10 Jakie są ewentualne wymogi dotyczące poinformowania osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Dana osoba zostaje poinformowana przez właściwego sędziego sądu wezwanego.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Sędzia prowadzący postępowanie musi zweryfikować tożsamość osoby, która ma zostać przesłuchana. W ustaleniu tożsamości na odległość wspomaga sędziego urzędnik sądowy lub inna uprawniona przez konsula osoba w miejscu, z którym nawiązano zdalne połączenie.

12 Jakie są obowiązujące wymogi dotyczące składania przysięgi lub przyrzeczenia i jakie informacje od sądu wzywającego są wymagane w przypadku złożenia przysięgi lub przyrzeczenia podczas bezpośredniego przeprowadzania dowodu zgodnie z art. 19–21 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów?

Sędzia prowadzący przesłuchanie pyta przesłuchiwanego świadka, biegłego itp., czy woli on złożyć przysięgę o charakterze wyznaniowym czy świeckim. Tę samą procedurę stosuje się w odniesieniu do tłumaczy ustnych, zanim przystąpią oni do wykonywania swoich obowiązków w ramach postępowania.

13 W jaki sposób zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

Zapewnia się obecność odpowiednich urzędników sądowych na miejscu przed rozpoczęciem wideokonferencji i w jej trakcie.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek dodatkowych informacji?

Brak.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.