Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Luksemburg
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy istnieje możliwość przeprowadzenia dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji z udziałem sądu we wzywającym państwie członkowskim albo bezpośrednio przez sąd tego państwa członkowskiego? Jeżeli tak, jakie obowiązują w tym względzie procedury lub przepisy krajowe?

Możliwe jest przeprowadzenie obydwu procedur. Większość wniosków przesyłanych do Luksemburga dotyczy przesłuchania świadka przez sąd wzywającego państwa członkowskiego w drodze wideokonferencji.

Nie ma przepisów szczegółowych dotyczących wideokonferencji, więc zastosowanie mają przepisy nowego kodeksu postępowania cywilnego o przesłuchaniu świadków, osobistych kontrolach sędziego i osobistym stawiennictwie stron. Sądy nie wydały dotychczas żadnych orzeczeń dotyczących wideokonferencji.

2 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do rodzaju osób, jakie można przesłuchać w drodze wideokonferencji – np. czy w ten sposób można przesłuchać wyłącznie świadków, czy też inne osoby, np. biegłych lub strony?

W drodze wideokonferencji można przesłuchać świadków, a w niektórych przypadkach również strony i biegłych sądowych. Dotychczas wszystkie wnioski dotyczyły jednak przesłuchania świadków.

3 Jakie ewentualne ograniczenia istnieją w odniesieniu do rodzaju dowodu, jaki można przeprowadzić w drodze wideokonferencji?

Jedyne ograniczenie w tym zakresie dotyczy wymogu przesłuchiwania świadków na zasadzie dobrowolności. Jeżeli świadek odmówi stawienia się, organy luksemburskie nie mają możliwości doprowadzenia go na przesłuchanie.

4 Czy istnieją jakieś ograniczenia co do miejsca przesłuchania osoby przy wykorzystaniu wideokonferencji – np. czy musi się ono odbyć w sądzie?

Dowody uzyskane w drodze przesłuchania za pośrednictwem wideokonferencji muszą być dostępne w siedzibie sądu wraz ze sprzętem technicznym niezbędnym do ich odczytu.

5 Czy dozwolone jest rejestrowanie przesłuchań przeprowadzanych w drodze wideokonferencji, a jeżeli tak, to czy dostępne są odpowiednie środki techniczne?

Jeżeli państwo wzywające wnosi o zarejestrowanie przebiegu wideokonferencji, musi uzyskać wyraźną zgodę świadka przesłuchiwanego w Luksemburgu. Luksemburg, jako państwo wezwane, nie rejestruje przebiegu wideokonferencji.

6 W jakim języku powinno być prowadzone przesłuchanie: a) w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 12–14 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów; b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 19–21 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów?

a) w języku francuskim lub niemieckim;

b) w dowolnym języku.

7 Jeżeli konieczna jest obecność tłumacza ustnego, kto odpowiada za zapewnienie jego obecności i gdzie tłumacz powinien się znajdować: a) w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 12–14 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów; b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 19–21 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów?

Sąd Luksemburga, jako sąd państwa wezwanego, ma obowiązek zapewnienia w stosownych przypadkach tłumacza ustnego, by można było skutecznie porozumieć się z organami państwa wzywającego albo z osobą, która ma zostać przesłuchana. Tłumacz ustny musi być obecny w sądzie, w którym odbywa się postępowanie dowodowe.

8 Jaką procedurę stosuje się przy organizacji przesłuchania oraz powiadamianiu osoby, która ma zostać przesłuchana, o terminie i miejscu przesłuchania? a) w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 12–14 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów; b) w przypadku bezpośredniego przeprowadzania dowodu na podstawie art. 19–21 rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów? W obu przypadkach – z jakim wyprzedzeniem należy ustalić termin przesłuchania, aby osoba, która ma zostać przesłuchana, otrzymała powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem?

Organy luksemburskie, a w szczególności sąd właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, współpracują z władzami państwa wzywającego w celu ustalenia daty i godziny wideokonferencji. Wezwanie doręcza się najpóźniej 15 dni przed wyznaczonym terminem przesłuchania. Za wezwanie uczestników wideokonferencji odpowiadają organy luksemburskie.

9 Jakie koszty wiążą się z wykorzystaniem wideokonferencji do przeprowadzenia dowodu i jak powinny one być pokrywane?

Koszty organizacji wideokonferencji i wydatki poniesione przez świadka pokrywa państwo luksemburskie. Koszty tłumaczenia ustnego ponosi państwo wzywające.

10 Jakie są ewentualne wymogi dotyczące poinformowania osoby przesłuchiwanej bezpośrednio przez sąd wzywający, że występuje ona na zasadzie dobrowolności?

Dana osoba zostanie o tym poinformowana w wezwaniu oraz przez sędziego lub sekretarza sądu przed rozpoczęciem wideokonferencji.

11 Jaką procedurę stosuje się w celu zweryfikowania tożsamości osoby, która ma zostać przesłuchana?

Sąd luksemburski, jako sąd państwa wezwanego, weryfikuje tożsamość, sprawdzając dokumenty tożsamości na początku przesłuchania.

12 Jakie są obowiązujące wymogi dotyczące składania przysięgi lub przyrzeczenia i jakie informacje od sądu wzywającego są wymagane w przypadku złożenia przysięgi lub przyrzeczenia podczas bezpośredniego przeprowadzania dowodu zgodnie z art. 19–21 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów?

Świadkowie składają przysięgę, że będą mówić prawdę. Świadków i biegłych poucza się, że złożenie fałszywych zeznań jest zagrożone karą grzywny lub pozbawienia wolności.

Przysięgę składa się przed sądem wzywającym.

W przypadku postępowania na podstawie art. 19 państwo wzywające stosuje swoje własne warunki. Sędzia luksemburski obecny w trakcie wideokonferencji, jako sędzia państwa wezwanego, interweniuje wyłącznie w przypadku pojawienia się problemów.

13 W jaki sposób zapewnia się w miejscu przeprowadzania wideokonferencji obecność osoby do kontaktów, do której sąd wzywający może się zwracać, oraz osoby, która jest dostępna w dniu przesłuchania i zajmuje się obsługą sprzętu do przeprowadzenia wideokonferencji oraz rozwiązuje ewentualne problemy techniczne?

W wyznaczonym dniu i o godzinie wyznaczonej na przeprowadzenie wideokonferencji na miejscu obecni są sędzia, sekretarz sądu, technik i – w razie potrzeby – tłumacz ustny.

14 Czy od sądu wzywającego wymaga się przekazania jakichkolwiek dodatkowych informacji?

Aby przeprowadzić wideokonferencję, należy wyjaśnić szereg kwestii technicznych. Pomyślne przeprowadzenie przesłuchania w drodze wideokonferencji zależy od jej solidnego przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem i skutecznej współpracy pomiędzy punktami kontaktowymi.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.