NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Obținerea de probe prin videoconferință

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Codul de procedura civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 și 80/22; denumit în continuare: „CPC”] stabilește metoda prin care se execută actele de cercetare la distanță în cauzele civile. În temeiul articolului 115 alineatul (3) din CPC, instanța poate dispune ca anumite acte de cercetare să fie executate la distanță prin utilizarea unor dispozitive audiovizuale adecvate și a unei platforme tehnologice de comunicare la distanță. Articolul 115 alineatul (5) din CPC precizează că instanța va decide cu privire la executarea actelor de cercetare la distanță a unui anumit element de probă după ce a obținut observații cu privire la acest aspect din partea părților și a altor participanți care urmează să participe la o audiere care va avea loc la distanță.

Condițiile de executare a actelor de cercetare prin utilizarea dispozitivelor audiovizuale și a unei platforme tehnologice pentru comunicarea la distanță vor fi stabilite mai detaliat prin norme care urmează să fie emise de ministrul responsabil cu afacerile judiciare. Actele de cercetare pot fi executate prin videoconferință, cu participarea instanței, după ce ministrul responsabil cu afacerile judiciare stabilește prin hotărâre că cerințele tehnice pentru înregistrarea vocală a unei audieri au fost îndeplinite de instanțele individuale în cauză.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Având în vedere că normele privind condițiile de executare a actelor de cercetare prin utilizarea dispozitivelor audiovizuale și a unei platforme tehnologice pentru comunicarea la distanță nu au fost încă emise, rămân de văzut orice restricții privind tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință. Cu toate acestea, în conformitate cu dispozițiile CPC, nu există restricții în ceea ce privește persoanele (martori, experți și părți) care pot depune mărturie ca mijloc de probă în cadrul procedurilor civile.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

CPC nu prevede nicio restricție generală cu privire la tipul de probe care pot fi utilizate pentru a dovedi anumite fapte care sunt esențiale pentru luarea unei decizii pe fond. În temeiul articolului 115, instanța poate dispune ca o audiere să aibă loc la distanță prin utilizarea unor dispozitive audiovizuale adecvate și a unei platforme tehnologice pentru comunicarea la distanță sau ca actele de cercetare specifice să fie executate în același mod. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din CPC, instanța decide dacă va avea loc o audiere la distanță sau dacă actele de cercetare vor fi executate la distanță în urma primirii observațiilor cu privire la această chestiune de către părți și de către alți participanți care urmează să participe la o audiere care va avea loc la distanță. Prin urmare, instanța decide în fiecare caz în parte dacă actele de cercetare pot fi executate în acest mod sau dacă există restricții care împiedică executarea unor astfel de acte de cercetare.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Întrucât normele privind condițiile pentru executarea actelor de cercetare utilizând dispozitive audiovizuale și o platformă tehnologică pentru comunicarea la distanță nu au fost încă emise, nu se poate da niciun răspuns cu privire la restricțiile privind locurile în care o persoană poate fi audiată prin videoconferință.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Întrucât normele privind condițiile pentru executarea actelor de cercetare prin utilizarea dispozitivelor audiovizuale și a unei platforme tehnologice de comunicare la distanță nu au fost încă emise, nu se poate da niciun răspuns.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Părțile și alți participanți la procedură au dreptul de a utiliza propria lor limbă atunci când participă la audieri și inițiază alte acțiuni procedurale orale în fața instanței. Dacă procedura nu se desfășoară în limba părții sau a altor persoane care intervin în cadrul procedurii, acestora li se va asigura interpretarea în limba lor a afirmațiilor făcute și a documentelor prezentate cu titlul de probe în cadrul audierilor.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Părțile și alți participanți la procedură vor fi informați cu privire la dreptul lor de a urmări procedura orală în fața instanței în propria lor limbă, cu ajutorul unui interpret. Aceștia pot renunța la dreptul lor la interpretare declarând că stăpânesc limba în care se desfășoară procedurile. Se va consemna în procesul-verbal faptul că aceștia au fost informați cu privire la dreptul lor și la declarațiile furnizate de părți și de alți participanți. Interpretarea este asigurată de interpreți. Costurile de interpretare sunt suportate de partea sau participantul în cauză.

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

Întrucât normele privind condițiile pentru executarea actelor de cercetare prin utilizarea dispozitivelor audiovizuale și a unei platforme tehnologice de comunicare la distanță nu au fost încă emise, nu se poate da niciun răspuns.

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Atunci când decide cu privire la cheltuielile de judecată, instanța va obliga partea să ramburseze numai cheltuielile care au fost necesare pentru desfășurarea procedurii. Cheltuielile necesare și cuantumul acestora sunt stabilite de instanță, examinând cu atenție toate împrejurările, ținând seama în special de normele care reglementează procedura preliminară ședinței de judecată principale, care cuprinde observații scrise, o ședință preliminară și o ședință principală.

Atunci când o parte solicită executarea unui act de cercetare, partea solicitantă este obligată să depună în avans, la ordinul instanței, suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor legate de executarea respectivului act de cercetare. Dacă executarea unui act de cercetare este solicitată de cele două părți sau ordonată din oficiu de către instanță, instanța va stabili suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor, care va trebui să fie depusă de ambele părți, în părți egale. În cazul în care instanța a dispus ca actul de cercetare să fie executat din oficiu, aceasta poate dispune depunerea sumei de către o singură parte.

Partea care cade în pretenții în totalitate trebuie să acopere cheltuielile suportate de partea adversă și de intervenientul acesteia în cadrul procedurii. Intervenientul părții căzute în pretenții trebuie să suporte costurile ocazionate de acțiunile sale.

În cazul în care părțile au câștig parțial de cauză, instanța stabilește mai întâi procentul de succes al fiecăreia dintre ele, apoi scade procentul de succes al părții care a obținut un câștig de cauză mai mic din procentul de succes al părții care a obținut un câștig de cauză mai mare, după care stabilește cuantumul costurilor specifice și totale ale părții care a obținut un câștig de cauză mai mare, necesare pentru buna desfășurare a procedurii, și rambursează părții respective partea din aceste costuri totale care corespunde procentului rămas după luarea în considerare a procentelor de succes ale părților în cauză. Proporția succesului în cauză este evaluată pe baza pretențiilor admise, ținând seama, de asemenea, de succesul în furnizarea de probe în sprijinul cererilor.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Martorii primesc o citație scrisă în care se precizează numele persoanei citate, ora și locul de desfășurare, cauza pentru care sunt citați, precum și mențiunea că sunt citați în calitate de martori. În cadrul citației, martorii sunt informați cu privire la consecințele unei absențe nejustificate și cu privire la dreptul lor la rambursarea cheltuielilor efectuate. Judecătorul informează martorii că pot refuza să depună mărturie cu privire la aspectele care le-au fost împărtășite de către partea respectivă în calitatea lor de reprezentant al părții sau care le-au fost mărturisite de către parte sau de către o altă persoană în cadrul confesiunii, precum și cu privire la faptele de care martorul a luat cunoștință în calitate de avocat, medic sau în exercitarea oricărei alte vocații sau activități, în cazul în care există o obligație de a păstra confidențialitatea a ceea ce s-a divulgat în cadrul îndeplinirii vocației sau a activității respective. Mai mult, un martor poate refuza să răspundă la întrebări individuale din motive întemeiate, în special în cazul în care, prin răspunsul la o astfel de întrebare, s-ar expune pe sine sau ar expune o rudă în linie dreaptă de orice grad sau o rudă colaterală până la gradul al treilea, inclusiv soțul/soția sau rude prin alianță până la gradul al doilea – inclusiv în cazul în care căsătoria a încetat – și tutorele sau reprezentantul acestuia, părintele sau copilul adoptat, la o dezonoare gravă, daune materiale grave sau urmărire penală. Judecătorul unic sau președintele completului informează martorul cu privire la faptul că poate refuza să răspundă la întrebările adresate.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Pentru a-i verifica identitatea, judecătorul solicită martorului să îi comunice numele și prenumele, codul numeric personal, prenumele tatălui, profesia, domiciliul, locul nașterii, vârsta și relația cu părțile.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Instanța poate decide ca un martor să depună un jurământ pentru declarațiile furnizate sau ca jurământul să fie depus înainte ca martorul să fie audiat. Jurământul se depune oral și are următorul conținut: „Jur pe onoare că am răspuns sincer la toate întrebările adresate de instanță și că nu am ascuns nicio informație deținută de mine despre obiectul cauzei”. Martorii cu deficiențe de vorbire care pot citi și scrie depun jurământul prin semnarea textului jurământului, în timp ce martorii cu deficiențe de auz depun jurământul citind textul acestuia. În cazul în care martorii cu deficiențe de auz sau de vorbire nu pot citi sau scrie, aceștia depun jurământul cu ajutorul unui interpret. În cazul în care un martor este audiat din nou, acesta nu va depune din nou jurământul, ci i se va aminti jurământul deja depus. Martorii care, la momentul audierii, nu au împlinit vârsta majoratului sau nu sunt în măsură să înțeleagă sensul acesteia nu trebuie să depună jurământ.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Întrucât normele privind condițiile pentru executarea actelor de cercetare prin utilizarea dispozitivelor audiovizuale și a unei platforme tehnologice de comunicare la distanță nu au fost încă emise, nu se poate da niciun răspuns.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Întrucât normele privind condițiile pentru executarea actelor de cercetare prin utilizarea dispozitivelor audiovizuale și a unei platforme tehnologice de comunicare la distanță nu au fost încă emise, nu se poate da niciun răspuns.

Ultima actualizare: 21/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.