Obținerea de probe prin videoconferință

Cehia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Ca urmare a unei modificări aduse Legii nr. 99/1963, Codul de procedură civilă (občanský soudní řád), astfel cum a fost modificată, în vigoare începând cu luna septembrie 2017, utilizarea echipamentului pentru videoconferințe în cadrul procedurilor civile este reglementată în mod direct de legea menționată. Articolul 102a din Codul de procedură civilă prevede în mod expres că o instanță poate îndeplini sarcini prin utilizarea echipamentului pentru videoconferințe la cererea unei părți sau atunci când acest lucru este considerat util. Videoconferința poate fi utilizată în special pentru a permite prezența unei părți sau a unui interpret în cadrul unei audieri sau pentru a audia un martor, un expert sau o parte.

Chestiunea este reglementată în plus la articolul 10a din Instrucțiunea nr. 505/2001 a Ministerului Justiției care instituie regulamentul interior și cel administrativ al instanțelor districtuale, regionale și superioare.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Legea prevede în mod expres audierea martorilor, experților și părților. Cu toate acestea, categoria de persoane nu este limitată în niciun fel în avans; este posibilă asocierea altor persoane la o audiere prin videoconferință, de exemplu a interpreților. Orice restricție privind utilizarea videoconferinței este justificată prin motive de eficiență sau ca urmare a unei cereri din partea unei părți.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

Nu există restricții generale în textul legii. Cu toate acestea, o restricție poate rezulta din circumstanțele specifice ale unei cauze (fezabilitate tehnică etc.).

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

În cazul în care președintele completului de judecată (un complet format dintr-un judecător unic) îndeplinește sarcini prin videoconferință, citația trebuie să precizeze, de asemenea, locul și ora videoconferinței. Prin urmare, nu este exclusă utilizarea oricărui spațiu adecvat pentru această sarcină, de exemplu locurile în care se află experții sau martorii (de exemplu, spitale, laboratoare).

Cu toate acestea, este important ca angajații instanțelor care sunt însărcinați cu îndeplinirea unor astfel de sarcini de către președintele completului de judecată (un complet format dintr-un judecător unic) să verifice identitatea persoanei vizate. Se presupune că, în general, o persoană trebuie să fie audiată în instanță, în închisoare sau în unități medicale.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Legea prevede efectuarea unei înregistrări audio-video de fiecare dată când o sarcină este îndeplinită prin videoconferință. În cazul în care este întocmit un proces verbal în paralel cu o înregistrare, persoana vizată nu trebuie să semneze procesul verbal.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Dacă martorul nu vorbește limba în care se desfășoară procedura, acesta are dreptul la un interpret în temeiul articolului 37 alineatul (4) din Legea constituțională nr. 2/1993, Carta drepturilor și libertăților fundamentale (Listina základních práv a svobod). În conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, instanța trebuie să numească un interpret pentru orice parte a cărei limbă maternă nu este ceha, ori de câte ori este necesar în cadrul procedurii.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În conformitate cu articolul 18 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă, instanța trebuie să ofere părților oportunități egale privind exercitarea drepturilor și trebuie să desemneze un interpret pentru oricare parte a cărei limbă maternă nu este ceha ori de câte ori această nevoie apare în cadrul procedurii.

Prezența unui interpret poate fi asigurată prin intermediul echipamentului pentru videoconferințe. Prin urmare, nu este necesar ca interpretul să fie prezent fizic în același loc ca persoana audiată.

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

Instanța trebuie să citeze o persoană în conformitate cu articolul 51 din Codul de procedură civilă. Cu excepția cazului în care legea sau legislația specială privind citarea solicită precizări suplimentare, citația trebuie să conțină următoarele informații: denumirea cauzei în care persoana este citată, scopul, locul și momentul începerii procedurii, motivul citării, rolul în care persoana este citată în cadrul procedurii, obligațiile persoanei citate și, dacă este necesar, durata preconizată a procedurii. Atunci când echipamentul pentru videoconferințe este folosit în cadrul unei audieri, persoanele citate sunt informate cu privire la momentul și locul în care trebuie să se prezinte.

Citația poate fi transmisă pe suport de hârtie sau în format electronic și, în cazuri urgente, prin telefon sau fax.

În cazul în care martorul sau expertul urmează să fie audiat prin videoconferință, iar persoana care urmează să fie audiată trebuie să se prezinte într-un loc aflată sub jurisdicția unei instanțe diferite, instanța respectivă va fi responsabilă de citare; instanța solicitantă va solicita celeilalte instanțe să îndeplinească această sarcină. În conformitate cu articolul 115 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, citația trebuie notificată părților într-un mod care să le permită să aibă suficient timp pentru a se pregăti; în general, notificarea trebuie efectuată cu cel puțin 10 zile înainte de data audierii, cu excepția cazului în care a fost organizată o ședință pregătitoare.

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Utilizarea unei videoconferințe presupune costuri de transfer de date. Aceste costuri ar trebui acoperite de instanța solicitantă care a inițiat videoconferința.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În conformitate cu articolul 126 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, orice persoană fizică care nu este parte la procedură trebuie să se prezinte în instanță atunci când este citată și trebuie să dea o depoziție în calitate de martor. Martorul nu poate refuza să depună mărturie decât în cazul în care o astfel de mărturie ar da naștere riscului de urmărire penală a martorului sau a rudelor acestuia. Înaintea audierii, martorii sunt întotdeauna informați cu privire la importanța depoziției lor, la drepturile și obligațiile lor și la consecințele penale ale unei mărturii false.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În temeiul articolului 126 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, instanța are obligația de a verifica identitatea martorului la începutul audierii. Acest lucru se realizează, de obicei, solicitând martorului să prezinte cartea de identitate sau pașaportul.

În cazul în care o audiere se efectuează prin utilizarea echipamentului pentru videoconferințe, un angajat al instanței care este însărcinat cu îndeplinirea acestei sarcini de către președintele completului de judecată (un complet format dintr-un judecător unic) trebuie să verifice identitatea persoanei care urmează să fie audiate prin utilizarea echipamentului pentru videoconferințe. Cu acordul președintelui completului de judecată (unui complet format dintr-un judecător unic), persoana care verifică identitatea în locul în care se află persoana audiată poate fi, de asemenea, un angajat al instanței sau al închisorii sau al instituției de detenție, cu condiția ca persoana respectivă să fie responsabilă cu această sarcină.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În temeiul articolului 104 alineatul (2) din Legea nr. 91/2012 privind dreptul internațional privat, martorii, experții și părțile pot fi audiați sub jurământ – dacă o autoritate dintr-o altă țară solicită aceasta. Pentru martorii și părțile la procedură, jurământul este următorul: „Jur pe onoarea mea că voi răspunde la fiecare întrebare adresată de instanță pe deplin și onest și că nu voi ascunde nimic.” Pentru experți, jurământul este următorul: „Jur pe onoarea mea că opinia pe care o voi exprima va fi în conformitate cu cele mai bune cunoștințe pe care le dețin și cu convingerile mele.” În cazul unui jurământ ulterior, modul de formulare a jurământului va fi modificat în consecință.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Măsurile specifice sunt convenite pe parcursul pregătirii videoconferinței și se bazează pe necesitățile instanțelor solicitante și solicitate.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Măsurile specifice sunt convenite pe parcursul pregătirii videoconferinței și se bazează pe necesitățile instanțelor solicitante și solicitate.

Ultima actualizare: 19/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.