Obținerea de probe prin videoconferință

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Legea CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény, în limba maghiară) (denumit în continuare „Codul de procedură civilă”) prevede posibilitatea ca instanța, fie la propunerea unei părți, fie din proprie inițiativă, să dispună audierea unei părți, a altor participanți la procedurile judiciare, a unui martor sau a unui expert și – cu condiția ca proprietarul articolului care urmează să fie inspectat să nu formuleze obiecții – să desfășoare o inspecție prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. O examinare desfășurată prin intermediul unei rețele de comunicații electronice poate fi dispusă în cazul în care este oportună, de exemplu pentru a accelera procedurile, în cazul în care o examinare la locul desemnat pentru desfășurarea audierii ar fi dificil de organizat sau disproporționat de costisitoare, ori dacă este nevoie pentru protejarea unui martor.

Normele privind examinările prin intermediul unei rețele de comunicații electronice figurează la capitolul XLVII din Codul de procedură civilă și în Decretul nr. 19/2017 din 21 decembrie 2017 al ministrului justiției privind utilizarea rețelelor de comunicații electronice în audierile și examinările din acțiunile civile [A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, în limba maghiară] (denumit în continuare „Decretul nr. 19/2017 al ministrului justiției”).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții în ceea ce privește persoanele care pot fi audiate prin videoconferință. Această metodă poate fi utilizată pentru audierea părților și a altor participanți la procedurile judiciare, a martorilor, a experților și a proprietarilor articolelor care urmează să fie inspectate.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

O audiere, examinare sau inspecție desfășurată cu ajutorul unei rețele de comunicații electronice poate fi utilizată pentru a audia părțile și alți participanți la procedurile judiciare, precum și martorii și experții sau pentru a efectua o inspecție.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Examinările prin intermediul unei rețele de comunicații electronice pot avea loc la sediul instanței sau al unui alt organism, în săli separate amenajate în acest scop, cu condiția să fie îndeplinite condițiile necesare pentru utilizarea rețelei de comunicații electronice.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În conformitate cu Codul de procedură civilă, instanța poate dispune, în etapa procesului – la cererea oricăreia dintre părți sau din proprie inițiativă – ca procesele-verbale ale audierilor, examinărilor sau inspecțiilor efectuate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice să fie pregătite utilizând înregistrări video și audio continue și simultane, dacă se îndeplinesc condițiile tehnice pentru acest lucru.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În cazul cererilor depuse în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul 2020/1783, normele prevăzute de Codul de procedură civilă trebuie aplicate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2). Conform Codului de procedură civilă, procedurile judiciare se derulează în limba maghiară, însă nimeni nu trebuie dezavantajat ca urmare a faptului că nu cunoaște limba maghiară. În cadrul procedurilor judiciare, fiecare persoană are dreptul să se exprime în limba sa maternă sau în limba sa regională sau minoritară, în cazurile în care acest lucru este prevăzut în acordurile internaționale. Dacă este necesar, instanța are obligația de a folosi un interpret. În plus, în temeiul articolului 12 alineatul (3) din Regulamentul 2020/1783, instanța solicitantă poate solicita ca executarea cererii să aibă loc în conformitate cu o procedură specială prevăzută în dreptul său intern. Instanța solicitată execută cererea în conformitate cu procedura specială, cu excepția cazului când această utilizare ar fi incompatibilă cu dreptul intern sau când instanța solicitată nu este în măsură să facă aceasta din cauza unor dificultăți practice majore. Dacă instanța solicitată nu dă curs solicitării ca cererea să fie executată în conformitate cu o procedură specială din unul dintre aceste motive, aceasta informează instanța solicitantă.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 19-21, obținerea de probe în mod direct se realizează în conformitate cu legislația statului membru al instanței solicitante, conform articolului 19 alineatul (8) din Regulamentul 2020/1783.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 12-14, dacă este necesar să se asigure folosirea limbii materne sau a unei limbi regionale sau minoritare a unei părți, instanța căreia i-a fost adresată cererea are obligația de a recurge la un interpret.

Codul de procedură civilă nu cuprinde nicio dispoziție specifică referitoare la locul exact unde ar trebui să se afle interpretul în cazul unei examinări prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Acesta prevede, însă, că interpretul trebuie să se găsească în spațiile amenajate pentru astfel de examinări. În temeiul Decretului nr. 19/2017 al ministrului justiției, interpretul trebuie să fie vizibil în înregistrarea transmisă.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 19-21, instanța solicitantă este ajutată, la cerere, să găsească un interpret, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2).

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

Dispoziția de organizare a unei examinări prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este notificată sau comunicată persoanelor citate în același timp cu convocarea pentru audiere, examinare sau inspecție. Dispoziția de organizare a unei examinări prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este trimisă de instanță fără întârziere instanței sau unui alt organism care furnizează instalațiile speciale pentru examinarea prin intermediul unei rețele de comunicații electronice.

Codul de procedură civilă nu conține dispoziții speciale privind citațiile la examinări desfășurate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice. Citația pentru participarea la o audiere trebuie trimisă astfel încât avizul de confirmare a faptului că aceasta a fost notificată sau comunicată în conformitate cu legea să poată fi returnat instanței înainte de data audierii.

Prima audiere trebuie să fie programată astfel încât să se asigure că citația este notificată părților, ca regulă generală, cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data audierii. Instanța poate să reducă acest termen în cazuri urgente.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 19-21, se aplică dispozițiile articolului 19 alineatele (4) și (8).

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile diferă și trebuie să fie plătite (printr-un depozit sau un avans) de către instanța solicitantă, în cazul în care instanța solicitată solicită acest lucru. Obligația părților de a suporta aceste onorarii sau cheltuieli este reglementată de legislația statului membru al instanței solicitante.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul 2020/1783, instanța solicitantă trebuie să informeze persoana în cauză că participarea la examinare este voluntară. În temeiul Secțiunii 80 alineatul (6) litera (a) punctul (aa) din Legea XXVIII din 2017 privind dreptul internațional privat (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény, în limba maghiară), instanța maghiară implicată în organizarea videoconferinței trebuie, de asemenea, să informeze martorul care urmează să fie audiat că participarea sa este voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Identitatea persoanei care urmează să fie audiată prin intermediul unei rețele de comunicații cu circuit închis este verificată pe baza următoarelor elemente:

  • informațiile furnizate de persoana în cauză în vederea verificării identității și a adresei acesteia și
  • prezentarea prin intermediul unor mijloace tehnice prevăzute prin lege a documentului oficial de identificare sau a permisului de ședere al persoanei respective.

În cazul în care instanța a dispus tratamentul confidențial al datelor unui martor, trebuie să se garanteze că, în cursul prezentării documentului oficial de identificare sau a permisului de ședere al martorului prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute de lege, că numai președintele sau grefierul, în cazul în care examinarea sau inspecția este efectuată de acesta, poate vedea acest document.

Instanța utilizează, de asemenea, mijloace electronice sau căutări directe în bazele de date pentru a confirma că:

  • informațiile furnizate de persoana care urmează să fie audiată, în vederea verificării identității și a adresei acesteia, corespund cu evidențele existente și
  • documentul oficial care permite identificarea și permisul de ședere prezentate de persoana care urmează să fie audiată, ca dovadă a identității, sunt valabile și corespund cu evidențele existente.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Codul de procedură civilă nu prevede declarații sub jurământ în cadrul procedurilor judiciare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Codul de procedură civilă prevede prezența unei persoane responsabile pentru asigurarea funcționării și a operării echipamentelor tehnice necesare pentru examinările realizate prin intermediul unei rețele de comunicații electronice în spațiile specifice.

Operatorul trebuie să se asigure, înainte de începerea ședinței, că echipamentul tehnic pentru examinare este complet funcțional. Dacă există vreun obstacol în calea funcționării normale a echipamentului, operatorul raportează fără întârziere problema judecătorului prezent la locul desemnat pentru desfășurarea audierii și asigură remedierea problemei. Problema și măsurile luate sunt apoi raportate în scris superiorului ierarhic al operatorului. Examinarea prin intermediul unei rețele de comunicații electronice nu poate fi începută sau continuată până când problema nu a fost remediată. Etapa procedurală în desfășurare atunci când s-a produs problema sau funcționarea necorespunzătoare a echipamentului tehnic utilizat pentru examinarea prin intermediul unei rețele de comunicații electronice trebuie repetată, dacă este necesar.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În general, nu sunt necesare informații suplimentare.

Ultima actualizare: 25/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.