Obținerea de probe prin videoconferință

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Instanța decide în timp util cu privire la utilizarea videoconferinței de către reprezentanții celeilalte țări, solicitantul fiind contactat individual înainte de începerea videoconferinței.

Judecătorul soluționează toate chestiunile în conformitate cu Codul de procedură civilă (Civilprocesa likums).

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Atât martorii, cât și experții pot fi interogați.

Articolul 108 alineatul (1) din Codul de procedură civilă prevede că martorul poate fi audiat și prin videoconferință, fie din locul unde se află, fie dintr-un loc special amenajat în acest scop.

Articolul 122 din Codul de procedură civilă prevede că un expert poate fi audiat și prin videoconferință, fie din locul unde se află, fie dintr-un loc special amenajat în acest scop.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

Instanțele decid în aceste cazuri.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Codul de procedură civilă prevede că videoconferințele se efectuează prin intermediul unei legături video cu locul unde se află persoana în cauză sau cu un loc special echipat în acest scop.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În conformitate cu articolul 61 din Codul de procedură civilă, ședința de judecată se înregistrează în întregime prin mijloace tehnice. Materialul obținut prin înregistrare sonoră sau prin alte mijloace tehnice este inclus în dosarul cauzei și stocat împreună cu acesta sau plasat și stocat în sistemul informatic al instanței.

În ceea ce privește dreptul părților la procedură de a înregistra ședințele de judecată, articolul 152 alineatul (3) din Codul de procedură civilă prevede că procedurile judiciare pot fi consemnate în scris sau în alt mod, cu condiția ca desfășurarea ședinței să nu fie perturbată. Utilizarea fotografiilor, a filmelor sau a materialelor video în cadrul unei ședințe de judecată este posibilă numai cu acordul instanței. Înainte de a se pronunța cu privire la acest aspect, instanța audiază punctul de vedere al părților la procedură.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

(a) În temeiul articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul privind obținerea de probe, instanța solicitată execută cererea în conformitate cu legislația sa națională. În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, procedura în Letonia se desfășoară în limba oficială.

(b) În cazul în care probele sunt obținute în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe, audierea se desfășoară și în limba oficială, întrucât, în temeiul articolului 689 alineatul (4) din Codul de procedură civilă, instanța care participă la executarea unei cereri de obținere directă a probelor de către o țară străină este cea în a cărei jurisdicție se află sursa probelor care urmează să fie obținute.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Articolul 691 din Codul de procedură civilă. Executarea unei cereri de obținere de probe de către o țară străină în prezența sau cu participarea părților sau a reprezentanților instanței competente din țara străină

(1) Instanța care execută cererea de obținere de probe formulată de o țară străină în temeiul articolului 13 sau 14 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului notifică reprezentanților instanței competente din țara străină sau părților ori reprezentanților acestora data și locul obținerii probelor, precum și condițiile de participare.

(2) Instanța verifică dacă reprezentanții instanței competente din țara străină sau părțile ori reprezentanții acestora au nevoie de un interpret.

(3) În cazul în care persoanele menționate la alineatul (1) din prezentul articol nu înțeleg limba oficială și nu există dificultăți practice majore, un interpret participă la obținerea de probe, la cererea reprezentanților instanței competente din țara străină sau a părților ori a reprezentanților acestora.

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

În ambele scenarii, cererea de asistență juridică trebuie prezentată în timp util, de preferat cu cel puțin 60 de zile înainte de videoconferința planificată.

Înaintea videoconferinței planificate, trebuie prevăzut un interval de timp pentru a se testa conexiunea.

O cerere de videoconferință trebuie să indice parametrii tehnici.

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Articolul 694 din Codul de procedură civilă. Costuri aferente executării unei cereri de obținere de probe de către o țară străină

(1) În cazurile prevăzute la articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului, o instanță poate solicita instanței competente dintr­o țară străină să plătească un avans din onorariile experților până la executarea cererii de obținere de probe de către țara străină.

(2) În cazurile prevăzute la articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului, o instanță poate solicita instanței competente dintr­o țară străină să acopere următoarele costuri până la executarea cererii de obținere de probe din către țara străină:

1) onorariile experților și interpreților;

2) costurile suportate atunci când cererea de obținere de probe depusă de țara străină este executată la cererea autorității competente din țara străină, în conformitate cu procedurile din țara străină;

3) costurile suportate atunci când cererea de obținere de probe depusă de țara străină este executată la cererea autorității competente din țara străină, prin mijloace tehnice.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Țara străină pregătește informațiile relevante pentru persoana în cauză.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Instanța verifică identitatea persoanei în conformitate cu dispozițiile Codul de procedură civilă.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Codul de procedură civilă nu prevede o astfel de procedură. Cu toate acestea, autoritatea competentă dintr-o țară străină poate solicita curții să decidă cu privire la jurământ.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Înainte de data unei videoconferințe și înainte de efectuarea testelor în vederea unei videoconferințe, părțile își comunică reciproc informații privind parametrii tehnici și detaliile privind persoanele lor de contact (persoana aflată în instanță și persoana de la instituția care furnizează asistența tehnică).

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Sunt necesare informații tehnice și detalii privind specificațiile tehnice.

Ultima actualizare: 13/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.