Obținerea de probe prin videoconferință

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Probele persoanelor audiate prin videoconferință pot fi obținute direct de către instanța judecătorească a statului membru solicitant în baza cererilor formulate în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe. Autoritatea competentă poate însărcina o instanță malteză să participe la obținerea de probe în temeiul articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul privind obținerea de probe. În astfel de cazuri, instanța malteză poate numi un asistent judiciar în acest scop, în conformitate cu articolul 97A alineatul (3) din Codul de organizare și de procedură civilă (capitolul 12 din legislația malteză).

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe, instanța solicitată poate, la discreția sa exclusivă, să permită obținerea de probe prin videoconferință, sub rezerva oricăror condiții și instrucțiuni pe care le consideră necesare. Acest lucru este reglementat de articolul 622B alineatul (2) din Codul de organizare și de procedură civilă (capitolul 12 din legislația malteză). În conformitate cu această dispoziție, instanța solicitată poate dispune, de asemenea, ca obținerea de probe prin videoconferință să se realizeze cu participarea instanței solicitante, după caz.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu, nu există nicio restricție în acest sens. Martorii, experții și părțile pot fi audiați prin videoconferință, cu excepția cazului în care o astfel de audiere ar contraveni principiilor fundamentale ale dreptului intern. Se aplică aceleași norme privind competența martorilor, indiferent dacă martorii sunt audiați în persoană sau prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

Nu există nicio restricție în acest sens, cu condiția ca cererea de obținere a probelor să nu contravină principiilor fundamentale ale dreptului intern.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Articolul 622B alineatul (2) din Codul de organizare și de procedură civilă (capitolul 12 din legislația malteză) lasă la latitudinea instanței solicitate să stabilească locul în care urmează să se desfășoare audierea prin videoconferință. În practică, videoconferința este adesea organizată în clădirea instanței.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, înregistrarea audio sau video a oricăror probe este permisă utilizând sistemul de înregistrare existent la instanțe, în conformitate cu articolul 622B alineatul (1) din Codul de organizare și de procedură civilă (capitolul 12 din legislația malteză).

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe, audierea trebuie să se desfășoare în limba malteză sau în limba engleză, după caz, în conformitate cu articolul 2 din Legea privind procedurile judiciare (utilizarea limbii engleze) (capitolul 189 din legislația malteză). În cazul în care persoana care depune mărturie nu înțelege nici limba malteză, nici limba engleză, instanța solicitată poate numi un interpret.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe, limba de audiere depinde de măsura în care probele trebuie obținute cu participarea unei instanțe malteze sau a unui asistent judiciar numit (a se vedea întrebarea 1).

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe, interpreții sunt numiți de instanța solicitată în conformitate cu articolul 596 din Codul de organizare și de procedură civilă (capitolul 12 din legislația malteză). Interpreții sunt numiți pe cheltuiala provizorie a părții care prezintă martorul. Interpreții trebuie să se afle în locul în care instanța solicitată dispune efectuarea audierii (a se vedea întrebarea 4).

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe, instanței solicitante îi revine sarcina de a numi interpreți și de a decide unde ar trebui să se afle aceștia.

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe, persoana care urmează să fie audiată este citată, prin intermediul unei citații, să se înfățișeze la data, ora și locul indicate în citație. Citația ar trebui să fie emisă cu cel puțin o lună înainte de audiere, pentru a acorda suficient timp în vederea comunicării citației către persoana care urmează să fie audiată.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe, persoana care urmează să fie audiată poate fi informată direct de către instanța solicitantă cu privire la data, ora și locul audierii. În mod alternativ, persoana care urmează să fie audiată este informată de către autoritatea competentă cu privire la data, ora și locul audierii, prin e-mail sau prin telefon. În acest scop, instanța solicitată ar trebui să furnizeze datele de contact necesare ale persoanei care urmează să fie audiată.

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Utilizarea videoconferinței este gratuită.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În astfel de cazuri, instanței solicitante îi revine, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul privind obținerea de probe, sarcina de a se asigura, înainte de depunerea cererii sale pentru obținerea directă de probe, că obținerea probelor se realizează în mod voluntar.

În cazul în care instanța solicitantă nu poate furniza datele de contact ale persoanei care urmează să fie audiată (astfel cum se menționează la întrebarea 8), acest lucru este considerat, în general, un indiciu al faptului că nu a fost respectată cerința prevăzută la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul privind obținerea de probe, cu excepția cazului în care pot fi identificate alte mijloace de verificare a respectării acestei dispoziții prin cooperarea reciprocă a instanței solicitante și a celei solicitate sau a autorităților competente.

În plus, în cazul în care o instanță malteză sau un asistent judiciar a fost desemnat să participe la audiere în temeiul articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul privind obținerea de probe, instanța sau asistentul judiciar, după caz, poate informa direct persoana care urmează să fie audiată cu privire la caracterul voluntar al obținerii de probe.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În cazul în care se formulează o cerere în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe, instanța solicitată stabilește identitatea persoanei care urmează să fie audiată și o verifică, dacă este necesar, pe baza cărții de identitate sau a pașaportului persoanei respective. În practică, se întâmplă adesea ca prima întrebare adresată unui martor să fie legată de menționarea numelui său sub jurământ.

În cazul în care se formulează o cerere în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe, instanței solicitante îi revine sarcina de a verifica identitatea persoanei care urmează să fie audiată.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În general, în temeiul dreptului intern, depunerea unui jurământ înainte de depunerea mărturiei este reglementată de Codul de organizare și de procedură civilă (capitolul 12 din legislația malteză). Un martor care este de confesiune romano-catolică trebuie să depună jurământul în conformitate cu tradiția celor care aderă la această confesiune; iar un martor care nu este de această confesiune trebuie să depună jurământul în maniera pe care o consideră cea mai obligatorie pentru conștiința sa. Martorii jură că spun adevărul, tot adevărul și numai adevărul.

Totuși, nu există cerințe naționale privind depunerea jurământului, aplicabile în cazurile de obținere directă de probe în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe. Este de competența instanței solicitante să organizeze depunerea jurământului în conformitate cu legislația statului membru al instanței solicitante.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Persoana de contact relevantă este:

Nathalie Cutajar, grefier principal

Număr de contact: + 356 25902346

nathalie.cutajar@courtservices.mt

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Înainte de data audierii, instanței solicitante îi sunt solicitate următoarele informații:

  1. fusul orar;
  2. data și ora efectuării testării;
  3. adresa IP fixă;
  4. detalii cu privire la persoana de contact pentru aspecte tehnice.
Ultima actualizare: 03/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.