Obținerea de probe prin videoconferință

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Legislația slovacă nu conține norme specifice care să permită obținerea de probe cu participarea instanței din statul membru solicitant, însă nu există dispoziții care să împiedice acest lucru. Conform normelor procedurale, o instanță obține probele în cadrul unei ședințe de judecată și, în măsura posibilului, în afara ședințelor de judecată [articolul 188 din Codul de procedură civilă (Civilný sporový poriadok)]. Cu acordul părților, instanța poate organiza o audiere prin videoconferință sau prin intermediul altor tehnologii ale comunicațiilor. (articolul 175 din Codul de procedură civilă). În principiu, părțile au dreptul de a fi prezente în cursul procedurii privind obținerea de probe.

Nu există proceduri specifice pentru obținerea de probe prin videoconferință (cu excepția celor descrise mai sus). Prin urmare, se aplică numai Regulamentul privind obținerea de probe (Nariadenie o výkone dôkazu), Codul de procedură civilă și Normele administrative și procedurale pentru instanțe (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) [în 2015, Decretul nr. 543 al Ministerului Justiției al Slovaciei din 11 noiembrie 2005 privind normele administrative și procedurale pentru instanțele districtuale (okresné súdy), instanțele regionale (krajské súdy), instanța specială (Špeciálny súd) și instanțele militare (vojenské súdy)].

Toate celelalte chestiuni trebuie soluționate de comun acord între instanțele în cauză, cu ajutorul RJE.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

În legislația slovacă nu există restricții cu privire la tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință. În temeiul articolului 187 din Codul de procedură civilă, orice element care poate contribui la clarificarea corespunzătoare a cauzei și care a fost obținut în mod legal poate servi drept probă. Părțile, martorii și experții pot fi audiați cu precădere.

Conform articolului 203 din Codul de procedură civilă, obținerea probelor trebuie efectuată astfel încât să respecte obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor clasificate.

În conformitate cu articolul 38 din Codul de procedură civilă, în cazul în care o parte la procedură este un minor, instanța ține seama de opinia acestuia. Instanța poate obține opinia minorului prin intermediul reprezentantului său legal sau al autorității competente în materie de protecție socială a copiilor și de tutelă socială sau prin audierea minorului, chiar și în absența părinților săi. Restricțiile specifice ar depinde în mod clar de vârsta și de amturitatea copilului, precum și de metoda aleasă de instanță pentru a-l audia.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

Niciuna, cu excepția restricțiilor legate de însăși natura probelor (imposibilitatea de a efectua o percheziție a spațiilor prin videoconferință etc.).

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

De obicei, probele sunt obținute în cadrul unei ședințe de judecată (articolul 188 din Codul de procedură civilă), iar ședințele au loc, de regulă, în clădirea tribunalului (articolul 25 coroborat cu articolul 35 din Normele administrative și procedurale pentru instanțe). Din motive tehnice, ar fi dificil să se organizeze audierea unei persoane în altă parte.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Echipamentul de videoconferință permite, de asemenea, înregistrarea videoconferinței care a avut loc. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 175 din Codul de procedură civilă, o audiere nu poate avea loc prin videoconferință decât cu acordul părților. Acest tip de înregistrare audio este stocată pe un suport de date, care este inclus în dosarul cauzei.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Această întrebare nu face obiectul unei reglementări specifice în ceea ce privește obținerea de probe în străinătate sau prin videoconferință. Dacă sunt efectuate în temeiul articolelor 12-14, conform normelor generale, audierile din instanțele din Slovacia se derulează întotdeauna în limba oficială, iar, dacă este necesar, se pune la dispoziție un interpret.

Dacă o instanță recurge la obținerea probelor în mod direct în temeiul articolelor 19 și 20, aceasta procedează în propria sa limbă.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

În cazul în care audierea se desfășoară prin videoconferință în conformitate cu articolele 12­14 și este necesar să se recurgă la un interpret (de exemplu, o instanță care audiază un cetățean francez care locuiește în Republica Slovacă), instanța slovacă va pune la dispoziție un interpret, dar va solicita rambursarea onorariului aferent din partea instanței solicitante în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din regulament. În cazul în care audierea are loc prin videoconferință în conformitate cu articolul 19, autoritatea centrală convine asupra termenilor și condițiilor cu instanța solicitantă și îi propune acesteia din urmă să pună la dispoziție un interpret, dacă este necesar. Interpreții cu sediul în Slovacia pot figăsiți pe site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Slovacă.

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice care să reglementeze aceste aspecte. Se aplică normele generale privind desfășurarea audierilor și citarea martorilor și a părților. De obicei, instanța procedează la obținerea de probe în cadrul unei ședințe de judecată (articolul 188 din Codul de procedură civilă), iar citația de a participa la o ședință de judecată trebuie notificată sau comunicată cu suficient timp înainte pentru a concede perioada legală pentru pregătirea în vederea participării la o ședință de judecată. Cerințele referitoare la citațiile de înfățișare sunt reglementate de articolul 46 alineatul (3) din Normele administrative și procedurale pentru instanțe. Citația trebuie notificată sau comunicată „de regulă cu cel puțin cinci zile înainte de data la care trebuie să aibă loc audierea” [articolul 178 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Instanțele slovace nu aplică taxe pentru videoconferințe.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice care să reglementeze aceste aspecte. Ca regulă generală, la începutul audierii, instanța trebuie să informeze persoana cu privire la drepturile și obligațiile sale procedurale, cu excepția cazului în care persoana este reprezentată de un avocat sau a cazului în care partea într-un litigiu este statul, o autoritate de stat sau o persoană juridică reprezentată de o persoană cu pregătire în domeniul juridic (articolul 160 din Codul de procedură civilă).

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Legislația slovacă nu conține dispoziții specifice care să reglementeze aceste aspecte referitoare la videoconferințe. Procedura specifică va fi stabilită printr-un acord ad-hoc între instanțele vizate. Dispozițiile generale privind verificarea identității persoanei ce urmează să fie audiată (articolul 200 din Codul de procedură civilă) se aplică în mod incontestabil. [Instanța] verifică datele din cartea de identitate sau din pașaport. La începutul unei audieri, trebuie stabilită identitatea martorului, precum și orice circumstanțe care ar putea afecta credibilitatea acestuia (legături de rudenie etc.).

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Legislația slovacă conține dispoziții specifice care reglementează aceste aspecte numai pentru procedurile penale, nu și pentru procedurile civile.

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 196 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, instanțele informează martorii la începutul fiecărei audieri cu privire la importanța declarațiilor lor, la drepturile și obligațiile lor (să spună adevărul și să nu ascundă nimic), precum și cu privire la consecințele penale ale unei mărturii mincinoase.

În cazul în care instanța solicitantă cere audierea unui martor, a unui expert sau a unei părți sub jurământ în conformitate cu legislația națională în vigoare, această procedură nu este considerată a fi contrară ordinii publice slovace (ordre public). Textul jurământului poate fi găsit în Legea privind dreptul internațional privat și procedural (articolul 58b din Legea nr. 97/1963).

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Toate instanțele slovace dispun de un administrator care poate fi contactat pentru a planifica testarea conexiunii video în ziua audierii etc. Administratorul este format astfel încât să poată pune în funcțiune echipamentele de videoconferință. În cazul apariției unor probleme, administratorul poate contacta tehnicianul instanței și poate prevedea prezența acestuia în ziua audierii.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Este vorba de informațiile tehnice care sunt necesare pentru stabilirea unei conexiuni cu echipamentul instanței solicitante și, după caz, de informații privind interpretul.

Ultima actualizare: 06/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.