Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) vydala niekoľko prehľadov, ktoré poskytujú praktické informácie o pravidlách, postupoch a technických nástrojoch pre videokonferencie medzi súdmi v jednotlivých krajinách EÚ.

Nariadením Rady (EÚ) č. 2020/1783 (prepracované znenie), ktoré sa týka spolupráce medzi súdmi rôznych členských štátov EÚ pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, sa stanovuje všeobecný právny rámec pre vykonávanie dôkazov v inej krajine, ako je krajina sídla súdu. Týmto nariadením sa nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 a jeho účinnosť sa začína 1. júla 2022. V novom nariadení sa objasňuje spôsob vykonávania dôkazov prostredníctvom videokonferencie alebo iných technológií diaľkovej komunikácie a v prílohe I sa stanovuje tlačivo N na výmenu príslušných technických informácií. Tlačivo N sa používa pri žiadaní o vykonanie dôkazu prostredníctvom videokonferencie, ako aj pri kladnej odpovedi na takúto žiadosť. Každá krajina EÚ má v tejto oblasti vlastné procesné pravidlá, takže podrobnosti tohto postupu sa líšia podľa práva krajiny, ktorá dostáva žiadosť o spoluprácu (dožiadaná krajina).

S cieľom uľahčiť spoluprácu justičných orgánov v rôznych krajinách EÚ a umožniť im naplno využívať videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v inej krajine EÚ vypracovala Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) súbor informačných prehľadov. Obsahujú praktické informácie týkajúce sa pravidiel, postupov a technických prostriedkov v rôznych krajinách EÚ.

Ak chcete získať podrobné informácie o konkrétnej krajine, zvoľte jej vlajku.

Súvisiaci odkaz

Vykonávanie dôkazov - oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Posledná aktualizácia: 03/04/2024

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.