Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V zákone o občianskom súdnom konaní (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine, NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 a 80/22) sa stanovuje spôsob vykonania dôkazov na diaľku v občianskoprávnych veciach. Podľa článku 115 ods. 3 zákona o občianskom súdnom konaní môže súd nariadiť, aby sa dôkaz vykonal na diaľku pomocou vhodných audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku. V článku 115 ods. 5 zákona o občianskom súdnom konaní sa určuje, že súd rozhodne o vykonaní konkrétneho dôkazu po získaní pripomienok k tejto záležitosti od účastníkov konania a ďalších strán, ktoré sa majú zúčastniť na pojednávaní, ktoré sa bude konať na diaľku.

Podmienky na vykonanie dôkazov pomocou audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku sa podrobnejšie stanovia v pravidlách, ktoré má vydať minister zodpovedný za súdne záležitosti. Dôkazy sa môžu vykonať prostredníctvom videokonferencie za účasti súdu po tom, ako minister zodpovedný za súdne záležitosti rozhodnutím určí, že jednotlivé dotknuté súdy splnili technické požiadavky pre hlasový záznam pojednávania.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

Vzhľadom na to, že ešte neboli vydané pravidlá týkajúce sa podmienok na vykonanie dôkazov pomocou audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku, zatiaľ nie sú zrejmé obmedzenia, pokiaľ ide o to, aké osoby možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie. Na základe ustanovení zákona o občianskom súdnom konaní však neexistujú obmedzenia, pokiaľ ide o osoby (svedkov, znalcov a účastníkov konania), ktoré môžu podať svedectvo ako formu dôkazu v občianskom súdnom konaní.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

V zákone o občianskom súdnom konaní sa nestanovujú všeobecné obmedzenia, pokiaľ ide o druh dôkazov, ktoré sa môžu použiť na preukázanie určitých skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre prijatie rozhodnutia vo veci samej. Podľa článku 115 môže súd nariadiť, aby sa pojednávanie uskutočnilo na diaľku pomocou vhodných audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku alebo aby sa rovnakým spôsobom vykonali konkrétne dôkazy. V súlade s článkom 115 ods. 5 zákona o občianskom súdnom konaní o tom, či sa uskutoční pojednávanie na diaľku alebo či sa vykoná dôkaz na diaľku, rozhoduje súd po doručení pripomienok k tejto záležitosti od účastníkov konania a ďalších strán, ktoré sa majú zúčastniť na pojednávaní, ktoré sa bude konať na diaľku. Súd preto v každom konkrétnom prípade rozhoduje, či dôkaz možno vykonať uvedeným spôsobom alebo či existujú obmedzenia, ktoré bránia takémuto vykonaniu dôkazu.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vzhľadom na to, že ešte neboli vydané pravidlá týkajúce sa podmienok na vykonanie dôkazov pomocou audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku, nie je možné poskytnúť odpoveď vzťahujúcu sa na obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde možno osobu vypočuť prostredníctvom videokonferencie.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Vzhľadom na to, že ešte neboli vydané pravidlá týkajúce sa podmienok na vykonanie dôkazov pomocou audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku, na otázku nemožno odpovedať.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Účastníci konania a ďalšie strany zúčastnené na konaní majú právo používať vlastný jazyk pri účasti na pojednávaniach a pri ústnom vykonávaní procesných úkonov pred súdom. Ak sa konanie neuskutočňuje v jazyku účastníkov konania alebo ďalších strán zúčastnených na konaní, zabezpečí sa tlmočenie obsahu pojednávania a preklad písomností použitých na pojednávaní na predkladanie dôkazov do ich jazyka.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Účastníci konania a ďalšie strany zúčastnené na konaní sa informujú o ich práve sledovať ústne konanie pred súdom vo vlastnom jazyku s pomocou tlmočníka. Svojho práva na tlmočenie sa môžu vzdať tým, že vyhlásia, že rozumejú jazyku, v ktorom sa uskutočňuje konanie. Do záznamu sa uvedie, že boli o ich právach informovaní, ako aj vyhlásenia účastníkov konania a ďalších strán zúčastnených na konaní. Tlmočenie vykonávajú tlmočníci. Náklady na tlmočenie znáša dotknutý účastník alebo strana konania.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

Vzhľadom na to, že ešte neboli vydané pravidlá týkajúce sa podmienok na vykonanie dôkazov pomocou audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku, na otázku nemožno odpovedať.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Pri rozhodovaní o trovách konania súd nariadi účastníkovi konania nahradiť len tie náklady, ktoré boli potrebné na vedenie konania. O nevyhnutných nákladoch a ich výške rozhoduje súd, pričom starostlivo preskúma všetky okolnosti a zohľadní najmä pravidlá upravujúce prípravné konanie na hlavné pojednávanie, ktoré zahŕňa písomné podania, jedno prípravné pojednávanie a jedno hlavné pojednávanie.

Keď účastník konania žiada o vykonanie dôkazov, je povinný na základe súdneho príkazu vopred uhradiť sumu požadovanú na pokrytie nákladov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s vykonávaním dôkazov. Ak vykonávanie dôkazov navrhujú obe strany alebo ho súd nariadi ex officio, súd požiada obe strany, aby uhradili polovicu požadovanej sumy. Ak súd nariadi vykonanie dôkazu ex officio, môže nariadiť, aby sumu uhradila iba jedna strana.

Účastník konania, ktorý bol v konaní neúspešný v celom rozsahu, musí uhradiť výdavky protistrany a vedľajšieho účastníka konania. Vedľajší účastník konania na strane účastníka, ktorý bol v konaní neúspešný, musí uhradiť výdavky, ktoré vznikli jeho konaním.

Ak boli účastníci konania vo veci čiastočne úspešní, súd najprv stanoví percentuálne úspešnosť každého účastníka a potom percento úspešnosti menej úspešného účastníka odpočíta od percentuálneho úspechu úspešnejšieho účastníka a vzápätí určí sumu konkrétnych a celkových nákladov účastníka úspešnejšieho vo veci, ktoré boli potrebné na riadny výkon konania, a potom tomuto účastníkovi nahradí časť z celkových nákladov, ktoré zodpovedajú percentuálnemu podielu, ktorý zvýšil po zohľadnení percentuálnych hodnôt úspešnosti účastníkov vo veci. Podiel úspešnosti vo veci sa posúdi na základe priznaného nároku a zároveň sa zohľadní aj úspech pri predkladaní dôkazov na podporu nároku.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Svedkom sa doručí písomné predvolanie, v ktorom sa uvádza predvolaná osoba, čas a miesto konania, vec, v súvislosti s ktorou je osoba predvolaná, a informácia, že osoba je predvolaná ako svedok. V predvolaní sa svedkovia informujú o dôsledkoch neodôvodnenej neúčasti a o ich právach na náhradu vzniknutých nákladov. Sudca informuje svedkov, že môžu odmietnuť poskytnúť svedectvo o záležitostiach, o ktorých ich informoval účastník konania v ich postavení zástupcu tohto účastníka konania alebo s ktorými sa im účastník konania alebo iná osoba priznali ako náboženskému spovedníkovi, ako aj o skutočnostiach, ktoré sa svedok dozvedel ako advokát, lekár alebo pri výkone akéhokoľvek iného povolania alebo akejkoľvek inej činnosti, ak existuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť o tom, čo sa dozvedel pri výkone uvedeného povolania alebo činnosti. Svedok môže ďalej odmietnuť odpovedať na jednotlivé otázky z presvedčivých dôvodov, najmä ak by odpovedaním na takúto otázku vystavil závažnej hanbe, značnej materiálnej škode alebo trestnému stíhaniu seba alebo svojho priameho pokrvného príbuzného do akéhokoľvek stupňa alebo nepriameho pokrvného príbuzného do tretieho stupňa vrátane svojho manželského partnera alebo manželských príbuzných do druhého stupňa, a to aj keď sa manželstvo skončilo, a svojho poručníka alebo poručenca, adoptívneho rodiča alebo adoptované dieťa. Samosudca alebo predseda komory informuje svedka o tom, že môže odmietnuť odpovedať na položené otázky.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na overenie totožnosti sudca požiada svedka, aby uviedol svoje meno a priezvisko, osobné identifikačné číslo, meno otca, povolanie, adresu, miesto narodenia, vek a svoj vzťah k účastníkom konania.

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Súd môže rozhodnúť, že svedok poskytnuté vyhlásenia potvrdí zložením prísahy alebo že prísahu zloží pred vypočutím. Prísaha sa skladá ústne vyslovením tohto vyhlásenia: „Prisahám na svoju česť, že na každú otázku, ktorú mi súd položil, som odpovedal pravdivo, a nezamlčal som žiadnu informáciu, ktorá mi bola o veci známa.“ Rečovo postihnutí svedkovia, ktorí dokážu čítať a písať, skladajú prísahu podpísaním znenia prísahy, zatiaľ čo nepočujúci svedkovia skladajú prísahu prečítaním jej znenia. Ak rečovo postihnutí alebo nepočujúci svedkovia nedokážu čítať ani písať, skladajú prísahu s pomocou tlmočníka. V prípade opätovného vypočúvania svedkovia neskladajú prísahu znova, ale pripomenie sa im už zložená prísaha. Zloženie prísahy sa nevyžaduje od svedkov, ktorí v čase vypočutia nedosiahli plnoletosť alebo nedokážu porozumieť jej významu.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Vzhľadom na to, že ešte neboli vydané pravidlá týkajúce sa podmienok na vykonanie dôkazov pomocou audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku, na otázku nemožno odpovedať.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vzhľadom na to, že ešte neboli vydané pravidlá týkajúce sa podmienok na vykonanie dôkazov pomocou audiovizuálnych zariadení a technickej platformy na komunikáciu na diaľku, na otázku nemožno odpovedať.

Posledná aktualizácia: 21/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.