Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V nadväznosti na novelu zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (občanský soudní řád, ďalej len „OSP“), ktorá nadobudla účinnosť v septembri 2017, sa otázka využitia videokonferenčného zariadenia v občianskom súdnom konaní rieši priamo v zákone. V ustanovení § 102a OSP sa výslovne predpokladá, že na návrh účastníka konania alebo ak je to vhodné, môže súd vykonať úkon s využitím videokonferenčného zariadenia. Videokonferenciu možno využiť najmä na účely sprostredkovania prítomnosti účastníka alebo tlmočníka na pojednávaní alebo na vykonanie výsluchu svedka, znalca alebo účastníka.

Táto otázka je ďalej upravená v § 10a vyhlášky ministerstva spravodlivosti č. 505/2001, ktorou sa vydáva vnútorný a kancelársky poriadok pre okresné, krajské a vrchné súdy.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

V zákone sa výslovne počíta s výsluchom svedkov, znalcov či účastníkov. Zákon však žiadnym spôsobom kategórie osôb dopredu neobmedzuje, do pojednávania je teda možné pomocou videokonferencie zapojiť aj ďalšie osoby, napríklad tlmočníkov. Obmedzenie je podmienené účelom, prípadne návrhom účastníka.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Pokiaľ ide o znenie zákona, žiadne všeobecné obmedzenia neexistujú. Obmedzenie však môže vyplývať z konkrétnych okolností prípadu (technická uskutočniteľnosť atď.).

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Ak pristúpi predseda senátu (samosudca) k vykonaniu úkonov prostredníctvom videokonferencie, uvedie sa v predvolaní takisto miesto a čas konania videokonferencie. Nie je preto vylúčené využitie iných na tento úkon vhodných priestorov, napr. miest, kde sa nachádzajú znalci či svedkovia (nemocnice, laboratóriá).

Je však dôležité, aby zamestnanec súdu poverený na to predsedom senátu (samosudcom) overil totožnosť osoby, ktorej sa úkon týka. Pritom sa predpokladá, že k výsluchu dôjde spravidla v mieste súdu, väznice, prípadne zdravotného zariadenia.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V zákone sa predpokladá, že v prípade úkonu prostredníctvom videokonferencie sa zvukový a obrazový záznam vždy vyhotoví. Ak sa súčasne so záznamom vyhotovuje aj protokol, osoba, ktorej sa úkon týka, protokol nepodpisuje.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

V prípade, že svedok neovláda jazyk, v ktorom sa vedie pojednávanie, má podľa článku 37 ods. 4 ústavného zákona č. 2/1993 (Listina základných práv a slobôd) právo na tlmočníka. Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 OSP súd ustanoví tlmočníka účastníkovi, ktorého materinským jazykom je iný než český jazyk, pokiaľ vyjde takáto potreba počas pojednávania najavo.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 OSP je súd povinný zabezpečiť účastníkom rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv a je povinný ustanoviť tlmočníka účastníkovi, ktorého materinským jazykom je iný než český jazyk, pokiaľ vyjde takáto potreba v konaní najavo.

Prítomnosť tlmočníka je možné sprostredkovať pri využití videokonferenčného zariadenia. Nemusí byť tak nevyhnutne fyzicky prítomný pri vypočúvanom.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

Pri predvolaní osoby súd postupuje podľa ustanovenia § 51 OSP. Ak zákon alebo osobitné právne predpisy nevyžadujú na predvolanie ďalšie náležitosti, musí predvolanie obsahovať tieto informácie: názov veci, v akej sa má predvolaná osoba dostaviť, účel a miesto konania súdu, čas začatia konania, dôvod predvolania, postavenie predvolanej osoby v konaní, povinnosti predvolanej osoby a prípadne predpokladané trvanie konania. Ak sa pojednávanie koná s využitím videokonferenčného zariadenia, predvolaný sa vyrozumie o čase a mieste jeho predvolania.

Predvolanie na súd sa môže realizovať v listinnej podobe alebo elektronicky a v naliehavých prípadoch aj telefonicky alebo telefaxom.

V prípade, že sa má výsluch svedka alebo znalca uskutočniť prostredníctvom videokonferencie a vypočúvaný sa má dostaviť na výsluch v obvode iného súdu, zabezpečí jeho predvolanie súd, v ktorého obvode sa má na výsluch dostaviť, pričom dožadujúci súd požiada iný súd o spoluprácu pri realizácii tohto úkonu (dožiadanie). Podľa ustanovení § 115 ods. 2 OSP musí byť predvolanie účastníkom doručené tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 10 dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať, pokiaľ sa neuskutočnilo prípravné pojednávanie.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Použitie videokonferencií je spojené s nákladmi na prenos informácií. Prenos informácií by mal byť uhradený žiadajúcim súdom, ktorý videokonferenciu iniciuje.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Podľa ustanovení § 126 ods. 1 OSP má každá fyzická osoba, ktorá nie je účastníkom konania, povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. Výpoveď môže odoprieť len vtedy, pokiaľ by spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám. Svedok je vždy pred začiatkom výsluchu poučený o význame svojej výpovede, o svojich právach a povinnostiach a o trestných následkoch krivej výpovede.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na začiatku vypočutia má súd povinnosť podľa ustanovenia § 126 ods. 2 OSP zistiť totožnosť svedka. Spravidla sa tak deje na základe výzvy na predloženie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

V prípade výsluchu pomocou videokonferencie musí zamestnanec súdu poverený na to predsedom senátu (samosudcom) overiť totožnosť osoby, ktorá má byť vypočutá prostredníctvom videokonferencie. Osobou overujúcou totožnosť v mieste, kde sa nachádza osoba, ktorá je vypočúvaná, môže byť so súhlasom predsedu senátu (samosudcu) i zamestnanec súdu alebo väznice alebo ústavu na výkon zabezpečovacej detencie, ak bol na to poverený.

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Podľa § 104 ods. 2 zákona č. 91/2012 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom, ak o to žiada orgán v inej krajine, môžu sa svedkovia, znalci a účastníci vypočuť aj prísažne. Prísaha pre svedkov a účastníkov konania znie: „Prisahám na svoju česť, že o všetkom, na čo sa ma bude súd pýtať, vypoviem úplnú a čistú pravdu a nič nezamlčím.“ Prísaha pre znalca znie: „Prisahám na svoju česť, že posudok podám podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Ak ide o prísahu následnú, znenie prísahy sa zodpovedajúcim spôsobom pozmení.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Konkrétne opatrenia sa dohodnú pri príprave videokonferencie a vychádzajú z potrieb dožadujúceho a dožadovaného súdu.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Konkrétne opatrenia sa dohodnú pri príprave videokonferencie a vychádzajú z potrieb dožadujúceho a dožadovaného súdu.

Posledná aktualizácia: 19/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.