Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V zákone CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény, v maďarčine) (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) sa súdu na návrh účastníka konania alebo z vlastnej iniciatívy povoľuje nariadiť, aby bol účastník konania, iní účastníci súdneho konania, svedok alebo znalec vypočutý prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a aby bola týmto spôsobom vykonaná obhliadka za predpokladu, že vlastník obhliadaného predmetu nemá námietky. Vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa môže nariadiť, ak je to vhodné, napríklad na urýchlenie konania, ak by bolo ťažké alebo neprimerane nákladné zorganizovať vypočutie na mieste určenom na pojednávanie alebo ak to vyžaduje ochrana svedka.

Pravidlá týkajúce sa vypočutí prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sú uvedené v kapitole XLVII Občianskeho súdneho poriadku a v dekréte ministra spravodlivosti č. 19/2017 z 21. decembra 2017 o využívaní elektronických komunikačných sietí pri občianskoprávnych pojednávaniach a vypočutiach [A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, v maďarčine] (ďalej len „dekrét ministra spravodlivosti č. 19/2017“).

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

Pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie, neexistujú žiadne obmedzenia. Túto metódu možno využiť na vypočutie účastníkov konania a iných účastníkov súdneho konania, svedkov, znalcov a vlastníkov obhliadaných predmetov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Vypočutie, výsluch alebo obhliadka pomocou elektronickej komunikačnej siete sa môžu použiť na vypočutie účastníkov konania a iných účastníkov súdneho konania, svedkov a znalcov alebo na vykonanie obhliadky.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Výsluchy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa môžu uskutočniť v priestoroch súdu alebo iného orgánu v oddelených miestnostiach zriadených na tento účel za predpokladu, že sú splnené podmienky potrebné na prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Podľa Občianskeho súdneho poriadku môže vo fáze súdneho konania súd – na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka konania alebo z vlastnej iniciatívy – nariadiť, aby sa zápisnice z vypočutí, výsluchov alebo obhliadok vykonaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete vyhotovili pomocou kontinuálnych a simultánnych obrazových a zvukových záznamov, ak sú splnené nevyhnutné technické podmienky.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

V prípade žiadostí podaných podľa článkov 12 až 14 nariadenia 2020/1783 sa v súlade s článkom 12 ods. 2 musia uplatniť pravidlá Občianskeho súdneho poriadku. Podľa Občianskeho súdneho poriadku prebiehajú súdne konania v maďarčine, nikto však nemôže byť znevýhodnený preto, že maďarský jazyk neovláda. Každá osoba má právo používať v súdnom konaní svoj materinský jazyk, prípadne regionálny alebo menšinový jazyk, ak sa to stanovuje v medzinárodných dohovoroch. V prípade potreby je súd povinný využiť služby tlmočníka. Okrem toho podľa článku 12 ods. 3 nariadenia 2020/1783 môže dožadujúci súd žiadať, aby sa žiadosť vybavila v súlade s osobitným postupom upraveným v jeho vnútroštátnom právnom poriadku. Dožiadaný súd vybaví žiadosť v súlade s osobitným postupom okrem prípadu, keď by to bolo nezlučiteľné s jeho vnútroštátnym právnym poriadkom, alebo keď to nie je schopný uskutočniť z dôvodu závažných praktických problémov. Ak dožiadaný súd nevyhovie žiadosti v súlade s osobitným postupom z niektorého z uvedených dôvodov, informuje o tom dožadujúci súd.

V prípade žiadostí podaných podľa článkov 19 až 21 sa priamy výkon dôkazu vykoná podľa právneho poriadku členského štátu dožadujúceho súdu v súlade s článkom 19 ods. 8 nariadenia 2020/1783.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Ak je v prípade žiadostí podaných podľa článkov 12 až 14 potrebné zabezpečiť použitie materinského, regionálneho alebo menšinového jazyka účastníka konania, dožiadaný súd je povinný využiť služby tlmočníka.

Občiansky súdny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia o tom, kde presne by sa mal nachádzať tlmočník v prípade vypočutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Stanovuje sa v ňom však, že tlmočníci musia byť prítomní v miestnostiach zriadených na takéto vypočutia. Na základe dekrétu ministra spravodlivosti č. 19/2017 musí byť tlmočník viditeľný v prenášanom zázname.

V prípade žiadostí podaných podľa článkov 19 až 21 sa dožadujúcemu súdu na požiadanie poskytne pomoc pri hľadaní tlmočníka v súlade s článkom 20 ods. 2.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

Nariadenie vypočutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa doručí predvolaným osobám v tom istom čase ako predvolania na vypočutie, výsluch alebo obhliadku. Nariadenie vypočutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete zašle súd bezodkladne súdu alebo inému orgánu poskytujúcemu účelové zariadenia na vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.

Občiansky súdny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa predvolaní na vypočutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Predvolania na účasť na vypočutí sa musia zasielať tak, aby sa potvrdenie o ich doručení v súlade so zákonom vrátilo súdu ešte pred začiatkom vypočutia.

Prvé vypočutie sa musí naplánovať tak, aby sa zabezpečilo doručenie predvolaní účastníkom konania spravidla aspoň pätnásť dní pred dátumom vypočutia. Súd môže túto lehotu v naliehavých prípadoch skrátiť.

V prípade žiadostí podaných podľa článkov 19 až 21 sa musia uplatňovať ustanovenia článku 19 ods. 4 a 8.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sú rôzne a ak o to požiada dožiadaný súd, musí ich uhradiť dožadujúci súd (prostredníctvom vkladu alebo preddavku). Povinnosť účastníkov konania znášať tieto poplatky alebo náklady upravuje právny poriadok členského štátu dožadujúceho súdu.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Podľa článku 19 ods. 2 nariadenia 2020/1783 dožadujúci súd musí informovať dotknutú osobu o tom, že vypočutie je dobrovoľné. Podľa § 80 ods. 6 písm. a) bodu aa) zákona č. XXVIII z roku 2017 o medzinárodnom práve súkromnom (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény, v maďarčine) musí maďarský súd, ktorý sa podieľa na organizácii videokonferencie, takisto informovať svedka, ktorý má byť vypočutý, že jeho účasť je dobrovoľná.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, sa overuje na základe:

  • informácií poskytnutých dotknutou osobou s cieľom overiť jej totožnosť a adresu a
  • predloženia úradného dokladu totožnosti alebo dokladu o pobyte prostredníctvom technického zariadenia stanoveného zákonom.

Ak súd nariadil dôverné zaobchádzanie s údajmi o svedkovi, musí sa pri predkladaní úradného dokladu totožnosti svedka alebo dokladu o pobyte svedka prostredníctvom technického zariadenia stanoveného zákonom zabezpečiť, že ich uvidí len predsedajúci sudca, prípadne súdny úradník v prípade, že vypočutie alebo obhliadku vykonáva súdny úradník.

Súd takisto využíva elektronické prostriedky alebo priame databázové dotazy na potvrdenie toho, že:

  • informácie poskytnuté osobou, ktorá sa má vypočuť, na účely overenia jej totožnosti a adresy sa zhodujú so záznamami a
  • úradný doklad a doklad o pobyte predložený osobou, ktorá sa má vypočuť, ako dôkaz o totožnosti sa zhoduje so záznamami a je platný.

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Občiansky súdny poriadok neobsahuje ustanovenia o prísahách počas súdneho konania.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V Občianskom súdnom poriadku sa stanovuje prítomnosť osoby zodpovednej za zabezpečenie fungovania a prevádzky potrebného technického zariadenia na účely vypočutí prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete v účelových zariadeniach.

Prevádzkovateľ musí pred začatím vypočutia zabezpečiť, aby bolo technické zariadenie na účely vypočúvania plne funkčné. Ak existuje prekážka normálnej prevádzky zariadenia, prevádzkovateľ bezodkladne oznámi problém sudcovi, ktorý je prítomný v priestoroch určených na vypočutie, a zabezpečí odstránenie tohto problému. Problém a prijaté opatrenia sa potom v písomnej forme oznámia nadriadenému pracovníkovi prevádzkovateľa. Vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete sa nemôže začať ani sa v ňom nemôže pokračovať, kým sa problém nevyrieši. Procesný úkon, ktorý prebiehal v čase, keď sa vyskytol problém alebo porucha činnosti technického zariadenia používaného na vypočutie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, sa v prípade potreby musí zopakovať.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vo všeobecnosti sa nevyžadujú žiadne ďalšie informácie.

Posledná aktualizácia: 25/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.