Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Sudca včas rozhodne o použití videokonferencie v prípade zástupcov druhej krajiny, pričom navrhovateľ je kontaktovaný individuálne pred začiatkom videokonferencie.

Sudca rozhoduje o všetkých záležitostiach v súlade s Občianskym súdnym poriadkom (Civilprocesa likums).

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

Vypočuť možno svedkov aj znalcov.

V článku 108 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že svedok môže byť vypočutý aj prostredníctvom súdneho videokonferenčného spojenia s miestom, kde sa svedok nachádza, alebo miestom osobitne vybaveným na tento účel.

V článku 122 Občianskeho súdneho poriadku sa podobne stanovuje, že znalec môže byť vypočutý aj prostredníctvom súdneho videokonferenčného spojenia s miestom, kde sa znalec nachádza, alebo miestom osobitne vybaveným na tento účel.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

O tom rozhoduje súd.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

V Občianskom súdnom poriadku sa stanovuje, že súdna videokonferencia sa uskutoční prostredníctvom videokonferenčného spojenia s miestom, kde sa dotknutá osoba nachádza, alebo miestom osobitne vybaveným na takýto účel.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V súlade s článkom 61 Občianskeho súdneho poriadku sa súdne pojednávanie zaznamenáva v celom rozsahu technickými prostriedkami. Materiál získaný prostredníctvom zvukového záznamu alebo iných technických prostriedkov sa zaradí do spisu a uloží sa spolu s ním alebo sa umiestni a uloží v informačnom systéme súdu.

Pokiaľ ide o právo účastníkov konania zaznamenávať súdne pojednávania, v článku 152 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že súdne konanie možno zaznamenávať písomne alebo iným spôsobom za predpokladu, že sa tým nenaruší priebeh pojednávania. Zhotovovanie fotografií, filmov alebo videozáznamov na súdnom pojednávaní je povolené len so súhlasom súdu. Pred rozhodnutím o tejto otázke si súd vypočuje stanovisko účastníkov konania.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

a) Podľa článku 12 ods. 2 nariadenia o vykonávaní dôkazov dožiadaný súd vybaví žiadosť v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Podľa článku 13 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa konanie v Lotyšsku vedie v úradnom jazyku.

b) Ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 – 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov, súdne pojednávanie sa takisto vedie v úradnom jazyku, pretože podľa článku 689 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku sa na vybavení žiadosti cudzej krajiny o priame vykonanie dôkazu zúčastňuje súd, v ktorého jurisdikcii sa nachádza zdroj dôkazov, ktoré sa majú vykonať.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Článok 691 Občianskeho súdneho poriadku. Vybavenie žiadosti cudzej krajiny o vykonanie dôkazu v prítomnosti účastníkov konania alebo zástupcov príslušného súdu cudzej krajiny alebo ich podieľanie sa na vykonaní dôkazu

1. Súd, ktorý vybavuje žiadosť cudzej krajiny o vykonanie dôkazu podľa článku 13 alebo 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783, oznámi zástupcom príslušného súdu cudzej krajiny alebo účastníkom konania alebo ich zástupcom čas a miesto vykonania dôkazu a podmienky podieľania sa.

2. Súd zistí, či zástupcovia príslušného súdu cudzej krajiny, účastníci konania alebo ich zástupcovia požadujú tlmočníka.

3. Ak osoby uvedené v odseku 1 tohto článku nerozumejú úradnému jazyku a ak tomu v praxi nič závažné nebráni, na vykonaní dôkazu sa na žiadosť zástupcov príslušného súdu cudzej krajiny, účastníkov konania alebo ich zástupcov zúčastní tlmočník.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

V oboch prípadoch sa žiadosť o právnu pomoc podáva včas, pokiaľ možno aspoň 60 dní pred plánovanou videokonferenciou.

Pred plánovanou videokonferenciou by sa mal vyhradiť čas na vytvorenie skúšobného spojenia.

V žiadosti o videokonferenciu sa uvedú technické parametre.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Článok 694 Občianskeho súdneho poriadku. Náklady na vybavenie žiadosti cudzej krajiny o vykonanie dôkazu

1. V prípadoch stanovených v článku 22 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 môže súd požiadať príslušný súd cudzej krajiny o zloženie preddavku na poplatky znalcov až do vybavenia žiadosti cudzej krajiny o vykonanie dôkazu.

2. V prípadoch stanovených v článku 22 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 môže súd požiadať príslušný súd cudzej krajiny o pokrytie týchto položiek po vybavení žiadosti cudzej krajiny o vykonanie dôkazu:

1. odmien vyplatených znalcom a tlmočníkom;

2. nákladov, ktoré vznikli, keď sa žiadosť cudzej krajiny o vykonanie dôkazu vybavuje na žiadosť príslušného orgánu cudzej krajiny v súlade s postupmi danej cudzej krajiny;

3. nákladov, ktoré vznikli, keď sa žiadosť cudzej krajiny o vykonanie dôkazu vybavuje na žiadosť príslušného orgánu cudzej krajiny s použitím technických prostriedkov.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Príslušné informácie pre dotknutú osobu vypracuje daná cudzia krajina.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Súd overí totožnosť osoby podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

V Občianskom súdnom poriadku sa takýto postup nestanovuje. Príslušný orgán cudzej krajiny však môže požiadať súd, aby rozhodol vo veci prísahy.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Pred dátumom videokonferencie a pred skúšobnou videokonferenciou sa dotknutí účastníci konania navzájom informujú o svojich technických parametroch a vymenia si údaje o svojich kontaktných osobách (o osobe nachádzajúcej sa na súde a osobe v inštitúcii poskytujúcej technickú pomoc).

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Požadujú sa technické informácie a podrobnosti o technickej špecifikácii.

Posledná aktualizácia: 13/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.