Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, oba postupy sú prípustné. Väčšina žiadostí zaslaných Luxemburgu sa týka výsluchu svedka súdom dožadujúceho členského štátu prostredníctvom videokonferencie.

Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia v súvislosti s videokonferenciou, preto sa uplatňujú články nového Občianskeho súdneho poriadku týkajúce sa výsluchov svedkov, osobných overení sudcom a osobných dostavení sa účastníkov konania pred súd. V súčasnosti neexistuje judikatúra týkajúca sa videokonferencií.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

Formou videokonferencie možno vypočuť svedkov, v niektorých prípadoch účastníkov konania a súdnych znalcov. Doteraz sa však žiadosti týkali len výsluchu svedkov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Jediné obmedzenie, na ktoré treba upozorniť, je, že výsluch svedkov sa vykonáva na dobrovoľnom základe. Ak svedok výsluch odmietne, luxemburské orgány ho k tomu nemôžu nijakým spôsobom prinútiť.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Musí ísť o dôkazy, ktoré možno získať z priestorov súdov vybavených potrebným technickým zariadením.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Ak si dožadujúci štát želá videokonferenciu zaznamenať, musí mať výslovný súhlas svedka, ktorý je v Luxembursku vypočúvaný. Luxembursko ako dožiadaný štát videokonferencie nezaznamenáva.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

a) Vo francúzštine alebo nemčine.

b) V ktoromkoľvek jazyku.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Za zabezpečenie tlmočníka je zodpovedný luxemburský súd zastupujúci dožiadaný štát, a to vždy, keď je to potrebné na účely účinnej komunikácie s orgánmi dožadujúceho štátu alebo s osobou, ktorá sa má vypočuť. Musí byť prítomný na súde, ktorý vykonáva dôkaz.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

Luxemburské orgány, konkrétnejšie súd poverený vykonaním dôkazov, sa obráti na orgány dožadujúceho štátu, aby sa dohodli na dátume a čase konania videokonferencie. Lehota na predvolanie je najmenej 15 dní. Za predvolanie osôb sú zodpovedné luxemburské orgány.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Poplatky za použitie videokonferencie a pre svedkov uhrádza luxemburský štát. Náklady na tlmočenie uhrádza dožadujúci štát.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Osoba je o tejto skutočnosti informovaná v písomnom predvolaní a pred začatím videokonferencie aj sudcom, prípadne tajomníkom súdu.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Luxemburský súd zastupujúci dožiadaný štát vykoná kontrolu totožnosti tak, že na začiatku výsluchu overí doklady totožnosti.

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Svedkovia musia zložiť prísahu, že budú hovoriť pravdu. Upovedomia sa o tom, že za falošné svedectvo im hrozí pokuta a trest odňatia slobody.

Prísaha sa skladá dožadujúcemu súdu.

V prípade článku 19 dožadujúci štát uplatní svoje podmienky. Luxemburský sudca zastupujúci dožiadaný štát a prítomný na videokonferencii do jej priebehu zasahuje len v prípade problémov.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V stanovený deň a čas videokonferencie je prítomný sudca, tajomník, technik a prípadne tlmočník.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Aby sa mohlo pristúpiť k začatiu videokonferencie, treba objasniť niekoľko technických záležitostí. Úspešný výsluch prostredníctvom videokonferencie sa zakladá na dobrej počiatočnej príprave a účinnej spolupráci kontaktných miest.

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.