Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Holandský Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne všeobecné pravidlo týkajúce sa tejto otázky. Videokonferencie však nie sú vylúčené a podľa právnych predpisov je možné ich v týchto prípadoch uskutočniť.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

Ak možno osobu vypočuť podľa Občianskeho súdneho poriadku, takéto vypočutie je v zásade možné uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie. Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne osobitné ustanovenie týkajúce sa tejto otázky.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistuje žiadne pravidlo týkajúce sa konkrétnych obmedzení. Uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá občianskeho súdneho konania.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Na vypočutie prostredníctvom videokonferencie sa nevzťahuje žiadne osobitné pravidlo. Uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá občianskeho súdneho konania. Platí, že osoby sa musia vypočúvať na súde. Výnimky sú prípustné, ak sa svedok nemôže dostaviť na súd z dôvodu choroby alebo z iného dôvodu [článok 175 Občianskeho súdneho poriadku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)].

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Keď sa výsluch svedka holandským sudcom uskutočňuje prostredníctvom videokonferencie, považuje sa za rovnocenný živému vysielaniu bežného pojednávania. Podľa právnych predpisov sa z výsluchu svedkov vyšetrujúcim sudcom vyhotovuje zápisnica. Pre výsluch prostredníctvom videokonferencie neexistuje žiadna výnimka, a preto sa musí takisto zaznamenať prostredníctvom zápisnice. Podľa právnych predpisov sa nezakazuje vyhotovovanie prípadného obrazového alebo zvukového záznamu navyše k zápisnici, ale tento záznam ako taký nie je rovnocenný zápisnici.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Ak sa dožiadaný súd nachádza v Holandsku, výsluch sa uskutoční v holandskom jazyku. V tomto smere sa neuplatňujú žiadne osobitné pravidlá. Holandské vykonávacie právne predpisy však obsahujú pravidlo, podľa ktorého môže príslušný orgán stanoviť podmienky pre priame vykonávanie dôkazov, ktoré na účely riadneho vedenia konania považuje za užitočné a nevyhnutné.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

V holandskom Občianskom súdnom poriadku neexistuje žiadne pravidlo týkajúce sa pomoci tlmočníka. V občianskych veciach v Holandsku si účastníci konania v zásade musia zabezpečiť vlastných tlmočníkov.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

Dožiadaný súd môže podľa holandských vykonávacích právnych predpisov určiť, ktorý z účastníkov nesie zodpovednosť za predvolanie vyplývajúce zo žiadosti týkajúcej sa dôkazov.

Predvolania, ktoré neuskutoční niektorý z účastníkov, zabezpečí tajomník dožiadaného súdu. V súlade s holandským Občianskym súdnym poriadkom sa svedkovia musia predvolať aspoň jeden týždeň (podľa budúcich právnych predpisov aspoň 10 dní) pred pojednávaním.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady na osobitnú formu a náklady na komunikačné technológie neznášajú účastníci. Tieto náklady sa podľa holandského práva neprenášajú. Znáša ich štát, od ktorého možno požadovať náhradu na základe článku 18 ods. 2 a článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1206/2001.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

V článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1206/2001 sa uvádza, že ak priamy výkon dôkazu predpokladá výsluch osoby, dožadujúci súd informuje túto osobu, že sa výsluch vykoná na dobrovoľnom základe. V tejto súvislosti sa neuplatňujú žiadne ďalšie požiadavky.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V súlade s holandským Občianskym súdnym poriadkom toto overenie vykoná sudca (článok 177 Občianskeho súdneho poriadku).

Súd požiada svedkov, aby uviedli svoje priezvisko, meno, vek, povolanie a adresu alebo miesto pobytu. Takisto sa vypočujú v súvislosti s ich vzťahom k účastníkom (pokrvný príbuzenský vzťah, profesijný vzťah).

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

V súlade s holandským Občianskym súdnym poriadkom sudca pred výsluchom vyžaduje zloženie prísahy. Svedkovia sa zaväzujú, že budú hovoriť pravdu a nič len pravdu. Svedkovia, ktorí úmyselne nehovoria pravdu, sa dopúšťajú porušenia prísahy. Priame vykonávanie dôkazov sa uskutočňuje v súlade s právom dožadujúceho štátu.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Žiadosť o medzinárodnú vzájomnú právnu pomoc, pri ktorej sa využíva videokonferencia, sa pripraví v spolupráci so špecialistami podpory IKT holandskej justície (SPIRIT). Títo špecialisti vykonávajú technické a logistické opatrenia.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

O tieto informácie bude možné požiadať prostredníctvom príslušného orgánu.

Posledná aktualizácia: 18/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.