Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V Poľsku sa podľa článkov 12 až 14 a článkov 19 až 21 nariadenia (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) dôkazy môžu vykonať aj prostredníctvom videokonferencie. Videokonferencie upravuje Občiansky súdny poriadok (ďalej len: „OSP“), konkrétne jeho článok 151 ods. 2 a článok 235 ods. 2 a nariadenie ministra spravodlivosti z 24. januára 2010 o technickom vybavení a zdrojoch na umožnenie vykonávania dôkazov v občianskoprávnom konaní na diaľku.

Osobitné pravidlá týkajúce sa realizácie zasadnutí na diaľku vrátane vykonávania dôkazov prostredníctvom videokonferencie sú stanovené v článku 15zzs ods. 1 zákona z 2. marca 2020 o osobitných podmienkach v oblasti prevencie ochorenia COVID-19, iných prenosných ochorení a súvisiacich krízových situácií a boja s nimi. Uplatňujú sa počas trvania hrozby epidémie alebo stavu epidémie vyhláseného z dôvodu ochorenia COVID-19 a počas jedného roka po odvolaní stavu epidémie. Keďže v súčasnosti na území Poľskej republiky stále platí hrozba epidémie do 31. marca 2023, pričom je možné ďalšie predĺženie tohto stavu, predpokladá sa, že osobitné pravidlá budú platné minimálne do 31. marca 2024.

Počas tohto obdobia je konanie verejných súdnych vypočutí prostredníctvom videokonferencie pravidlom, od ktorého sa je možné odchýliť, len ak je potrebné prerokovať vec osobne alebo na verejnom vypočutí a za predpokladu, že konanie vypočutí v budove súdu neprimerane neohrozuje zdravie ich účastníkov.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

V poľskom práve sa obmedzenia tohto druhu neukladajú: znalci, účastníci konania a svedkovia môžu byť vypočutí prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

V poľských právnych predpisoch sa nestanovujú konkrétne pravidlá týkajúce sa obmedzení druhov dôkazov, ktoré je možné vykonávať prostredníctvom videokonferencie, vyžaduje sa v nich len, aby tomu povaha dôkazu nebránila (článok 235 ods. 2 OSP). V praxi totiž vykonávanie niektorých dôkazov prostredníctvom videokonferencie (napr. dôkazu týkajúceho sa vizuálnej prehliadky) môže byť nemožné alebo značne ťažké. Konečné posúdenie prináleží súdu.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Ak sa vypočutie uskutoční prostredníctvom videokonferencie, vypočúvaná osoba a ostatní účastníci konania, ktorí nie sú prítomní v súdnej miestnosti, sa musia nachádzať v priestoroch iného súdu, alebo ak sú pozbavení slobody, vo väzení alebo v zariadení vyšetrovacej väzby. V prípade osoby pozbavenej slobody sa na konaní zúčastní aj zástupca správy väzenia alebo zariadenia vyšetrovacej väzby, prípadne zástupca danej osoby a tlmočník.

Výnimočne, počas hrozby epidémie ochorenia COVID-19 alebo stavu epidémie a počas jedného roka po odvolaní stavu epidémie (pozri bod 1 vyššie) sa od účastníkov videokonferencie nevyžaduje, aby sa nachádzali v budove súdu. Stačí, ak účastníci zasadnutia majú technické zariadenia na účasť na zasadnutí na diaľku mimo súdnej budovy. V opačnom prípade by účastník mal aspoň päť dní pred plánovaným dátumom zasadnutia podať žiadosť o účasť na zasadnutí na diaľku v budove súdu. Súd zakazuje nahrávanie zvuku, ak sa rokovanie alebo jeho časť koná bez prítomnosti verejnosti alebo ak sa voči nemu namieta na základe riadneho procesu (článok 9 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zápisnica zasadnutia sa vo všeobecnosti vyhotovuje za pomoci zvukového alebo obrazového a zvukového nahrávacieho zariadenia. V tomto prípade vypočutie prostredníctvom videokonferencie nahráva aj súd z úradnej moci. Ak sa zápisnica zo zasadnutia vyhotoví len písomne (napr. ak chýbajú primerané zariadenia v súdnej sieni), priebeh rokovania, vrátane rokovania prostredníctvom videokonferencie, nie je nahrávaný a konanie je zaznamenané len v zápisnici. V takom prípade je však možné, aby jeden z účastníkov nahrával priebeh zasadnutia za pomoci zvukového nahrávacieho zariadenia (napr. mobilný telefón s funkciou diktafónu). Súhlas súdu sa nevyžaduje, účastník je len povinný informovať súd o svojom úmysle nahrávať zvuk.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

a) v prípade osobného pohovoru podľa článkov 12 – 14 platí, že pohovor prebieha v poľskom jazyku. V poľských právnych predpisoch sa nestanovuje možnosť vypočutia pred poľským súdom v inom ako poľskom jazyku.

b) v prípade priameho vykonávania dôkazov podľa článkov 19 – 21 dožadujúci súd určí jazyk, v ktorom sa vypočutie uskutoční. V súlade s článkom 19 ods. 4 nariadenia 2020/1784 však poľský ústredný orgán môže uložiť podmienku, že vypočutie sa uskutoční v poľskom jazyku alebo že je potrebné zabezpečiť preklad do poľského jazyka. Platí to predovšetkým pre situáciu podľa článku 19 ods. 4 bodu 2 nariadenia., t. j. ak sa poľský súd zúčastňuje na priamom vykonávaní dôkazov.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

V prípade vypočutia v súlade s článkami 12 až 14 poľský súd ako dožiadaný súd zabezpečí tlmočníka. V pravidlách sa nešpecifikuje miesto, na ktorom by sa mal tlmočník nachádzať, s výnimkou situácií, keď osoba, ktorá potrebuje tlmočníka, je pozbavená slobody (pozri bod 4 vyššie).

V prípade priameho vykonávania dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia dožadujúci súd zabezpečí tlmočníka. Dožadujúci súd rozhodne aj o tom, kde sa bude tlmočník v čase vypočutia nachádzať. Podľa článku 19 ods. 4 nariadenia 2020/1784 poľský ústredný orgán môže uložiť podmienku, aby sa tlmočník nachádzal na konkrétnom mieste.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

a) V prípade ústneho vypočutia v súlade s článkami 12 až 14 poľský súd ako dožiadaný súd oznámi osobe, ktorá má byť vypočutá, dátum a miesto vypočutia doručením predvolania v súlade s poľskými právnymi predpismi (najmä článkami 131 až 138 poľského Občianskeho súdneho poriadku) v praxi najčastejšie doporučenou zásielkou. Toto oznámenie by malo byť vykonané najneskôr sedem dní pred plánovaným dátumom zasadnutia. Vo výnimočných prípadoch sa táto lehota môže skrátiť na tri dni (článok 149 Občianskeho súdneho poriadku). V praxi to znamená, že dátum vypočutia musí byť stanovený približne mesiac vopred. Súd môže osobu informovať aj inými prostriedkami, ktoré považuje za najvhodnejšie (napr. telefonicky alebo e-mailom), ak to považuje za potrebné na urýchlenie vypočutia vo veci. Aby sa predvolanie považovalo za účinné, musí byť isté, že o ňom bol adresát upovedomený (článok 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Ak je táto podmienka splnená, lehota na vypočutie môže byť stanovená aj v oveľa kratšom období, hoci aj pár dní vopred.

b) V prípade priameho vykonávania dôkazov podľa článkov 19 až 21 prináleží povinnosť oznámiť dátum a miesto vypočutia dožadujúcemu súdu, ktorý uplatní svoje vlastné právne predpisy. V prípade, že si organizácia vypočutia bude vyžadovať spoluprácu s poľským súdom (napr. na zabezpečenie účasti súdu na vypočutí alebo hoci len na zabezpečenie priestorov a zariadení potrebných na videokonferenciu), dožadujúci súd musí pri stanovovaní dátumu vypočutia zohľadniť dostupnosť zariadenia a personálu na poľskej strane. Táto dostupnosť sa značne líši a vyžaduje si individuálne posúdenie v jednotlivých prípadoch.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

V súlade s pravidlami stanovenými v článku 22 nariadenia 2020/1784 poľské súdy požadujú náhradu v ňom uvedených nákladov a požadujú preddavok na náklady na znalecký posudok. Iné náklady týkajúce sa využívania videokonferencie znáša Poľsko.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Dožadujúci súd je povinný informovať osobu, ktorá sa má vypočuť, že vypočutie sa môže uskutočniť len na dobrovoľnej báze, bez využitia donucovacích prostriedkov. Ak sa poľský súd zúčastňuje na priamom vykonávaní dôkazov, môže požadovať uistenie, že vypočutie sa koná na dobrovoľnej báze (článok 19 ods. 2 a 4 nariadenia 2020/1784).

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Súd overuje totožnosť osoby na základe dokladu potvrdzujúceho jej totožnosť alebo jej totožnosť a štátnu príslušnosť. Konkrétne: v prípade poľského štátneho príslušníka preukaz totožnosti alebo cestovný pas, v prípade cudzieho štátneho príslušníka cestovný doklad alebo iný platný doklad preukazujúci jeho totožnosť alebo jeho totožnosť a štátnu príslušnosť. Vypočutie svedka takisto začína otázkami týkajúcimi sa jeho osoby a vzťahu k účastníkom.

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

V prípade konaní podľa článkov 19 až 21, ak dožadujúci súd oznámi poľskému ústrednému orgánu svoj zámer vypočuť svedka pod prísahou, ústredný orgán môže požiadať o znenie prísahy. Ak je prísaha v rozpore so základnými zásadami poľského práva, ústredný orgán má právo zamietnuť súhlas s konaním alebo požiadať o použitie znenia prísahy z poľského práva.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Ak videokonferencia prebieha v priestoroch poľského súdu, poľského väzenia alebo poľského zariadenia vyšetrovacej väzby, tieto inštitúcie poskytujú špecializované videokonferenčné služby. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sa oznámia dožadujúcemu súdu ako súčasť technických dojednaní pred videokonferenciou.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vo všeobecnosti sa podľa poľského práva žiadne také dodatočné informácie nevyžadujú. Ak sú napriek tomu potrebné dodatočné informácie (napríklad o technických dojednaniach s poľským súdom), takéto informácie musia byť napísané v poľskom jazyku alebo k nim musí byť pripojený preklad do poľského jazyka.

Posledná aktualizácia: 25/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.