Vykonávanie dôkazov videokonferenciou

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Slovenský právny poriadok neobsahuje osobitné normy, ktoré by umožňovali vykonať dôkaz za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, avšak žiadne ustanovenie v tom súdu nebráni. Podľa procesných predpisov vykonáva súd dokazovanie na pojednávaní, a ak je to účelné, i mimo neho (§ 188 Civilného sporového poriadku). Súd môže so súhlasom účastníkov konania uskutočniť pojednávanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. (§ 175 Civilného sporového poriadku). Účastníci konania majú v zásade právo byť prítomní pri výkone dôkazu.

Osobitné postupy pre výkon dôkazu videokonferenciou (okrem vyššie uvedených) nie sú. Uplatňuje sa preto iba Nariadenie o výkone dôkazu, Civilný sporový poriadok a podzákonný predpis – Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy (v r. 2015 vyhláška MS SR 543 z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy).

Všetky ďalšie otázky sa musia vyriešiť na základe dohody dotknutých súdov a za pomoci EJN.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci konania?

Slovenský právny poriadok nekladie žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie. Podľa § 187 Civilného sporového poriadku môže za dôkaz slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov.  Vypočuť možno najmä účastníka, svedka a znalca.

V zmysle § 203 Civilného sporového poriadku treba dokazovanie vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach.

V zmysle § 38 Civilného mimosporového poriadku, ak je účastníkom konania maloletý, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého dieťaťa súd zistí prostredníctvom jeho zákonného zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov. Konkrétne obmedzenia by tu zrejme záviseli od veku a vyspelosti dieťaťa a spôsobu, akým by sa ho súd rozhodol vypočuť.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Žiadne, okrem tých, ktoré vyplývajú z povahy dôkazu (teda nemožnosť urobiť videokonferenciou obhliadku miesta a pod.).

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Dokazovanie sa vykonáva spravidla na pojednávaní (§ 188 Civilného sporového poriadku) a pojednávanie sa uskutočňuje spravidla v budove súdu (§25 v spojení s § 35 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy). Z technických dôvodov je len ťažko predstaviteľné uskutočnenie vypočutia osoby na inom mieste.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zariadenie na videokonferenciu súčasne umožňuje zaznamenať uskutočnenú videokonferenciu. V zmysle § 175 Civilného sporového poriadku však môže uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom videokonferencie iba so súhlasom účastníkov konania. Takto vyhotovený záznam sa uchová na nosiči dát, ktorý je súčasťou súdneho spisu.

6 V akom jazyku by sa mal konať výsluch: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Táto otázka nie je upravená osobitne vo vzťahu k výkonu dôkazu v cudzine alebo prostredníctvom videokonferencie. Ak sa vykonáva výsluch podľa čl. 12 až 14 podľa všeobecných predpisov koná slovenský súd vždy v úradnom jazyku, v prípade potreby zabezpečí pre osobu tlmočníka.

Ak dožadujúci súd priamo vykonáva dôkaz podľa čl. 19 až 20, koná vo svojom jazyku.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie a kde by sa mali nachádzať: a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Ak sa vykonáva výsluch videokonferenciou podľa čl. 12 až 14 a vyskytne sa potreba tlmočenia (napr. súd vyslúcha Francúza žijúceho v Slovenskej republike) tlmočníka zabezpečí slovenský súd, ale bude požadovať náhradu od dožadujúceho súdu v súlade s čl. 22 ods. 2 nariadenia. Ak sa vykonáva výsluch videokonferenciou podľa čl. 19, ústredný orgán dohodne podmienky s dožadujúcim súdom a navrhne, aby si v prípade potreby dožadujúci súd zabezpečil tlmočníka. Tlmočníkov so sídlom v Slovenskej republike je možné vyhľadať na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.

8 Aký postup sa uplatňuje na podmienky priebehu výsluchu a na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste konania výsluchu, a) ak sa žiadosť podá podľa článkov 12 až 14 nariadenia o vykonávaní dôkazov a b) ak sa dôkazy vykonávajú priamo podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov? Koľko času by sa v prípade obidvoch možností malo poskytnúť pri stanovení dátumu konania výsluchu, aby osoba bola informovaná s dostatočným predstihom?

Slovenský právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia upravujúce tieto otázky. Uplatnia sa všeobecné predpisy o vedení pojednávania a predvolávaní svedkov a účastníkov. Súd vykonáva dôkazy spravidla na pojednávaní (§ 188 Civilného sporového poriadku ) a predvolanie na pojednávanie je potrebné doručiť s dostatočným časovým predstihom tak, aby bola zachovaná zákonná lehota na prípravu na súdne pojednávanie. Ustanovenie § 46 ods.3 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy upravuje náležitosti predvolania. Predvolanie na výsluch sa má doručiť  „spravidla najmenej päť dní pred dňom, kedy sa má pojednávanie konať.“(§ 178 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady za samotnú videokonferenciu si slovenské súdy neuplatňujú.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Slovenský právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenie upravujúce tieto otázky. Vo všeobecnosti má súd pri začatí výsluchu osobu poučiť o jej procesných právach a povinnostiach, to neplatí, ak je osoba zastúpená advokátom alebo stranou v spore je štát, štátny orgán alebo právnická osoba zastúpená osobou s právnickým vzdelaním (§ 160 Civilného sporového poriadku).

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Slovenský právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia upravujúce tieto otázky pre videokonferenciu. Konkrétny postup bude na ad hoc dohode dotknutých súdov. Uplatnia sa zrejme všeobecné ustanovenia o overovaní totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť (§ 200  Civilného sporového poriadku). Údaje overí z občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Na začiatku výsluchu je potrebné zistiť totožnosť svedka a okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho vierohodnosť (príbuzenský pomer a pod.)

12 Aké požiadavky sa vzťahujú na zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, ak sa prísaha vyžaduje počas priameho výkonu dôkazov podľa článkov 19 až 21 nariadenia o vykonávaní dôkazov?

Slovenský právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia upravujúce tieto otázky v civilnom konaní, iba v trestnom.

Podľa Civilného sporového poriadku  (§ 196 ods. 2) však súd poučí svedka na začiatku výsluchu o význame svedeckej výpovede, o jeho právach a povinnostiach (vypovedať pravdu a nič nezamlčovať) a o trestných následkoch krivej výpovede.

Ak dožadujúci súd požiada o výsluch svedka, znalca alebo účastníka pod prísahou podľa jeho právneho poriadku, takýto postup sa neprieči slovenskému verejnému poriadku (ordre public). Text prísahy sa nachádza v Zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (§ 58b zák. č. 97/1963 Zb.).

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Na každom slovenskom súde je administratívny pracovník, s ktorým je možné naplánovať skúšku spojenia, deň výsluchu a pod. Je zaučený na obsluhu videokonferenčného zariadenia. V prípade problémov tento administratívny pracovník kontaktuje technického pracovníka súdu a môže naplánovať i jeho prítomnosť na deň výsluchu.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vyžadujú sa informácie technickej povahy umožňujúce spojenie so zariadením dožadujúceho súdu, prípadne informácie o tlmočníkovi.

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.