Pridobivanje dokazov prek videokonference

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da, oboje je mogoče. V skladu s členom 12(2) Uredbe (EU) 2020/1783 pridobivanje dokazov prek videokonference poteka v skladu z nacionalnim pravom zaprošenega sodišča (v Grčiji v skladu s Predsedniško uredbo 142/2013 in členom 393(3) zakonika o civilnem postopku), v skladu s členom 12(3) pa lahko sodišče, ki je zaprosilo, zahteva izvršitev zaprosila v skladu s posebnim postopkom, določenim v njegovem nacionalnem pravu, pri čemer zaprošeno sodišče zaprosilo izvrši v skladu z zadevnim posebnim postopkom, razen če to ne bi bilo združljivo z njegovim nacionalnim pravom ali če tega ne more storiti zaradi večjih praktičnih težav.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Ni omejitev. Vsi udeleženci v postopku so lahko zaslišani prek videokonference.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Omejitev ni, razen pri snemanju videokonferenc s slikami (člen 2(3) Predsedniške uredbe 142/2013).

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Zaslišanje lahko poteka v ustrezno prilagojeni sodni dvorani ali pisarni na sodišču, potrjeni s sklepom vodje sodišča, o katerem je bil obveščen minister za pravosodje, ali v pisarni grškega konzularnega predstavništva v tujini.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Zaslišanja prek videokonferenc se lahko snemajo, pri čemer pa je ta možnost na voljo v primeru zvoka, ne pa tudi slik; zapisnik videokonference vodi sodni tajnik ali tajnik grškega konzularnega predstavništva v tujini.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

(a) Postopek poteka v grščini, pri čemer je po potrebi prisoten tolmač; (b) postopek poteka v jeziku sodišča, ki je zaprosilo, pri čemer tolmač zagotavlja simultano tolmačenje v grščino.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti in kje morajo biti: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

Če priča, stranka ali izvedenec, ki je predlagan za zaslišanje in bo pričal prek videokonference, ne govori grško, vsaka stranka zagotovi, da je prisoten tolmač, in poskrbi za njegovo plačilo. Tolmači morajo biti v istem prostoru kot sodnik, ki vodi postopek prek videokonference, ali vodja grškega konzularnega predstavništva v tujini.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov? Koliko časa vnaprej je treba pri obeh možnostih določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

V obeh primerih se podrobnosti o načinu izvedbe obravnave določijo na podlagi dogovora med sodnikom sodišča, ki je zaprosilo, in sodnikom zaprošenega sodišča, in sicer prek katerih koli ustreznih komunikacijskih sredstev, kot je telefon, elektronska pošta ali telefaks.

Za obveščanje o praktičnih zadevah v zvezi z načrtovanjem in izvedbo videokonference so zadolženi pristojni sodni uradniki pod nadzorom zgoraj navedenih sodnikov, pri čemer prav tako uporabijo katera koli ustrezna sredstva.

V skladu z navedenim dogovorom med sodnikoma sodnik zaprošenega sodišča osebo, ki jo je treba zaslišati, obvesti o času in kraju zaslišanja v skladu z določbami zakonodaje, ki se uporablja v kraju izvršitve, in sicer dovolj zgodaj, da se zaslišanje lahko izvede.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Če priča, stranka ali izvedenec, ki je predlagan za zaslišanje in bo pričal prek videokonference, ne govori grško, vsaka stranka zagotovi, da je prisoten tolmač, in poskrbi za njegovo plačilo. Stranka plača nagrado neposredno tolmaču.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Osebo obvesti pristojni sodnik zaprošenega sodišča.

11 Kakšen je postopek za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Sodnik, ki vodi obravnavo, preveri istovetnost osebe, ki bo zaslišana. Sodniku pri ugotavljanju istovetnosti osebe na oddaljeni lokaciji pomaga sodni tajnik ali oseba na oddaljeni lokaciji, ki jo za to pooblasti konzul.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in katere podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov potrebna prisega?

Sodnik, ki vodi obravnavo, pričo, izvedenca itd., ki se zasliši, vpraša, ali želi pričati pod versko ali civilno prisego. Enako velja za tolmače, preden začnejo opravljati svoje naloge v postopku.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Zagotovi se, da so pred in med videokonferenco prisotni ustrezni sodni uradniki.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Nobenih.

Zadnja posodobitev: 19/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.