Pridobivanje dokazov prek videokonference

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

V skladu z zakonom CXXX o zakoniku o civilnem postopku iz leta 2016 (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény) (v nadaljnjem besedilu: zakonik o civilnem postopku) lahko sodišče bodisi na predlog stranke bodisi po uradni dolžnosti odredi zaslišanje stranke, drugih udeležencev v sodnem postopku, priče ali izvedence prek elektronskega komunikacijskega omrežja in – če lastnik predmeta, ki se bo pregledal, temu ne nasprotuje – prek elektronskega komunikacijskega omrežja izvede tudi tak pregled. Zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja se lahko odredi, če je to koristno, na primer za pospešitev postopka, če bi bila organizacija zaslišanja na kraju obravnave zadeve zapletena ali nesorazmerno draga ali če je to potrebno zaradi zaščite priče.

Pravila o zaslišanju prek elektronskega komunikacijskega omrežja določata poglavje XLVII zakonika o civilnem postopku in uredba ministra za pravosodje št. 19/2017 z dne 21. decembra 2017 o uporabi elektronskih komunikacijskih omrežij pri zaslišanjih in preiskavah v civilnih pravdnih postopkih (A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet) (v nadaljnjem besedilu: uredba ministra za pravosodje št. 19/2017).

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Glede oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference, ni omejitev. Ta metoda se lahko uporabi za zaslišanje strank in drugih udeležencev v sodnem postopku, prič, izvedencev in lastnikov predmetov, ki bodo pregledani.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Z uporabo elektronskega komunikacijskega omrežja se lahko zaslišijo stranke in drugi udeleženci v sodnem postopku, priče in izvedenci ali izvede pregled.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Zaslišanja prek elektronskega komunikacijskega omrežja lahko potekajo v prostorih sodišča ali drugega organa, v ločenih sobah, opremljenih v ta namen, če so izpolnjeni pogoji za delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

V skladu z zakonikom o civilnem postopku lahko sodišče v fazi sojenja na zahtevo katere koli stranke ali po uradni dolžnosti odredi, naj se zapisniki obravnav, zaslišanj ali pregledov, izvedenih prek elektronskega komunikacijskega omrežja, pripravijo z neprekinjenim in sočasnim slikovnim in zvočnim snemanjem, če so izpolnjeni tehnični pogoji za to.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

V primeru zaprosil na podlagi členov 12 do 14 Uredbe (EU) 2020/1783 je treba v skladu s členom 12(2) uporabiti pravila zakonika o civilnem postopku. V skladu z zakonikom o civilnem postopku sodni postopki potekajo v madžarščini, vendar nihče ne sme biti v slabšem položaju zaradi pomanjkljivega znanja madžarskega jezika. Vsakdo ima v sodnem postopku pravico do uporabe maternega jezika oziroma svojega regionalnega ali manjšinskega jezika, če je to določeno v mednarodnih konvencijah. Po potrebi mora sodišče uporabiti tolmača. Poleg tega lahko v skladu s členom 12(3) Uredbe (EU) 2020/1783 sodišče, ki je zaprosilo, zahteva izvršitev zaprosila v skladu s posebnim postopkom, ki ga določa njegovo nacionalno pravo. Zaprošeno sodišče takšno zahtevo izvrši v skladu s tem posebnim postopkom, razen če to ne bi bilo združljivo z njegovim nacionalnim pravom ali če tega ne more storiti zaradi večjih praktičnih težav. Če zaprošeno sodišče ne izpolni zahteve za izvršitev zaprosila v skladu s posebnim postopkom zaradi enega od teh razlogov, o tem obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

V primeru zaprosil na podlagi členov 19 do 21 je treba v skladu s členom 19(8) Uredbe (EU) 2020/1783 neposredno pridobivanje dokazov izvesti v skladu s pravom države članice sodišča, ki je zaprosilo.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti in kje morajo biti: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

Če je v primeru zaprosil na podlagi členov 12 do 14 treba zagotoviti uporabo maternega jezika oziroma regionalnega ali manjšinskega jezika stranke, mora zaprošeno sodišče uporabiti tolmača.

Zakonik o civilnem postopku ne vsebuje posebnih določb o tem, kje točno se mora nahajati tolmač v primeru zaslišanja prek elektronskega komunikacijskega omrežja. Vendar pa je v njem navedeno, da morajo biti tolmači navzoči v prostorih, opremljenih za taka zaslišanja. V skladu z uredbo ministra za pravosodje št. 19/2017 se mora tolmač na predvajanem posnetku videti.

V primeru zaprosil na podlagi členov 19 do 21 se sodišču, ki je zaprosilo, v skladu s členom 20(2) na njegovo zaprosilo zagotovi pomoč pri iskanju tolmača.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov? Koliko časa vnaprej je treba pri obeh možnostih določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Sklep o zaslišanju prek elektronskega komunikacijskega omrežja se vabljenim osebam vroči skupaj z vabilom za obravnavo, zaslišanje ali pregled. Sodišče sklep o zaslišanju prek elektronskega komunikacijskega omrežja nemudoma pošlje sodišču ali drugemu organu, ki zagotavlja posebne prostore za zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja.

Zakonik o civilnem postopku ne vsebuje posebnih določb o vabilih na zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja. Vabilo na zaslišanje mora biti poslano tako, da se potrdilo o vročitvi v skladu z zakonom vrne na sodišče še pred zaslišanjem.

Prvo zaslišanje mora biti načrtovano tako, da se zagotovi, da je vabilo vročeno strankam praviloma najmanj petnajst dni pred datumom zaslišanja. V nujnih primerih lahko sodišče določi krajši rok.

V primeru zaprosil na podlagi členov 19 do 21 je treba uporabiti določbe člena 19(4) in (8).

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroški so različno visoki, kriti pa jih mora sodišče (s pologom ali predujmom), ki je zaprosilo, če zaprošeno sodišče to zahteva. Dolžnost strank, da krijejo te nagrade ali stroške, ureja pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

V skladu s členom 19(2) Uredbe (EU) 2020/1783 mora sodišče, ki je zaprosilo, obvestiti zadevno osebo, da je udeležba na zaslišanju prostovoljna. V skladu s členom 80(6)(a)(aa) zakona XXVIII o mednarodnem zasebnem pravu iz leta 2017 (A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. Törvény) mora madžarsko sodišče, ki sodeluje pri organizaciji videokonference, obvestiti tudi pričo, ki bo zaslišana, da je njeno sodelovanje prostovoljno.

11 Kakšen je postopek za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Istovetnost osebe, ki bo zaslišana prek elektronskega komunikacijskega omrežja, se preverja na podlagi:

  • podatkov, ki jih zadevna oseba navede za preverjanje njene istovetnosti in naslova, ter
  • predložitve uradnega identifikacijskega dokumenta ali dokumenta za prebivanje s tehničnimi sredstvi, določenimi z zakonom.

Če je sodišče odredilo zaupno obravnavo podatkov o priči, je treba zagotoviti, da lahko med predložitvijo njenega uradnega identifikacijskega dokumenta ali dokumenta za prebivanje s tehničnimi sredstvi, določenimi z zakonom, take podatke vidi samo sodnik predsednik ali sodni uradnik, če zaslišanje ali pregled izvaja sodni uradnik.

Sodišče uporablja elektronska sredstva ali neposredne poizvedbe v podatkovnih zbirkah tudi za potrditev, da:

  • se podatki, ki jih je oseba, ki bo zaslišana, navedla za preverjanje njene istovetnosti in naslova, ujemajo z uradnimi evidencami ter
  • se uradni dokument in dokument za prebivanje, ki ju oseba, ki bo zaslišana, predloži kot dokazilo o istovetnosti, ujemata z uradnimi zapisi in da sta veljavna.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in katere podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov potrebna prisega?

Zakonik o civilnem postopku ne vsebuje določb o prisegi v sodnem postopku.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Zakonik o civilnem postopku določa, da je v posebnih prostorih za zaslišanje navzoča oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje delovanja tehnične opreme, potrebne za zaslišanja prek elektronskega komunikacijskega omrežja.

Upravljavec mora pred začetkom zaslišanja zagotoviti, da tehnična oprema deluje brez težav. Če obstaja kakršna koli ovira za pravilno delovanje opreme, upravljavec težavo takoj sporoči sodniku, navzočemu na kraju obravnave zadeve, in poskrbi za odpravo težave. O težavi in sprejetih ukrepih je nato pisno obveščen upravljavčev nadrejeni. Zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja se ne more začeti ali nadaljevati, dokler težava ni rešena. Postopki, uporabljeni ob pojavu težave ali nepravilnem delovanju tehnične opreme, ki se uporablja za zaslišanje prek elektronskega komunikacijskega omrežja, se po potrebi ponovijo.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Na splošno niso potrebne nobene dodatne informacije.

Zadnja posodobitev: 25/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.