Pridobivanje dokazov prek videokonference

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Da, mogoče je oboje. Večina zaprosil Luksemburgu se nanaša na zaslišanje priče s strani sodišča države članice, ki je zaprosila, prek videokonference.

Posebnih določb v zvezi z videokonferenco ni, tako da se uporabljajo členi novega zakonika o civilnem postopku, ki se nanašajo na zaslišanje prič, osebna preverjanja s strani sodnika in osebno navzočnost strank. Sodne prakse v zvezi z videokonferenco še ni.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Prek videokonference so lahko zaslišane priče ter v nekaterih primerih stranke in sodni izvedenci. Vendar so se do zdaj zaprosila nanašala izključno na zaslišanje prič.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Edina omejitev je, da zaslišanje prič poteka na prostovoljni podlagi. Če priča noče biti zaslišana, je luksemburški organi k temu ne morejo prisiliti.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Dokaze mora biti mogoče pridobiti v prostorih sodišč, ki imajo potrebno tehnično opremo.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Če želi država, ki je zaprosila, videokonferenco snemati, mora imeti izrecno soglasje priče, ki bo zaslišana v Luksemburgu. Luksemburg kot zaprošena država videokonferenc ne snema.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

(a) V francoščini, nemščini.

(b) V katerem koli jeziku.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti in kje morajo biti: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

Luksemburško sodišče kot sodišče zaprošene države zagotovi tolmača vsakič, ko je to nujno za učinkovito komunikacijo z organi države, ki je zaprosila, ali osebo, ki bo zaslišana. Tolmač mora biti navzoč na sodišču, ki pridobiva dokaze.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov? Koliko časa vnaprej je treba pri obeh možnostih določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

Luksemburški organi, natančneje sodišče, odgovorno za pridobivanje dokazov, se poveže z organi države, ki je zaprosila, ter se z njimi dogovori o datumu in uri videokonference. Rok za vabilo je najmanj 15 dni. Za vabilo osebam na zaslišanje poskrbijo luksemburški organi.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroške uporabe videokonference in stroške za priče krije luksemburška država. Stroške tolmača krije država, ki je zaprosila.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Oseba bo o tem obveščena v vabilu, pred začetkom videokonference pa jo bo s tem seznanil še sodnik ali sodni uradnik.

11 Kakšen je postopek za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Luksemburško sodišče kot sodišče zaprošene države pred začetkom zaslišanja preveri osebne dokumente, da bi potrdilo istovetnost.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in katere podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov potrebna prisega?

Priče morajo priseči, da bodo govorile resnico. Opozorjene so, da bodo v primeru krive izpovedbe kaznovane z globo in zaporno kaznijo.

Prisega se da sodišču, ki je zaprosilo.

Kar zadeva člen 19, država, ki je zaprosila, uporabi svoje pogoje. Luksemburški sodnik, ki je navzoč med videokonferenco, kot sodnik zaprošene države posreduje samo v primeru težav.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Na dan in ob uri, ki sta določena za videokonferenco, so navzoči sodnik, sodni uradnik, tehnik in po potrebi tolmač.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Pred začetkom videokonference je treba razjasniti nekatere tehnične zadeve. Uspeh zaslišanja prek videokonference je tako odvisen od ustreznih predhodnih priprav in učinkovitega sodelovanja med kontaktnimi točkami.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.