Pridobivanje dokazov prek videokonference

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

Sodišče države članice prosilke lahko dokaze oseb, zaslišanih prek videokonference, pridobi neposredno na podlagi zaprosil, vloženih v skladu s členi 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov. Pristojni organ lahko za sodelovanje pri pridobivanju dokazov v skladu s členom 19(4) uredbe o pridobivanju dokazov določi malteško sodišče. V takih primerih lahko malteško sodišče v ta namen imenuje sodnega pomočnika v smislu člena 97A(3) zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 zakonodaje Malte).

V primeru zaprosil, vloženih v skladu s členi 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov, lahko zaprošeno sodišče po lastni presoji dovoli, da se dokazi pridobijo prek videokonference v skladu z morebitnimi pogoji in navodili, ki se zaprošenemu sodišču zdijo potrebni. To ureja člen 622B(2) zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 zakonodaje Malte). V skladu z navedeno določbo lahko zaprošeno sodišče tudi odredi, da se pridobivanje dokazov prek videokonference po potrebi opravi v sodelovanju s sodiščem, ki je zaprosilo.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Take omejitve niso predpisane. Prek videokonference se lahko zaslišijo tako priče in izvedenci kot stranke, razen če bi bilo to v nasprotju s temeljnimi načeli nacionalnega prava. Pravila o kompetentnosti prič se uporabljajo ne glede na to, ali se priča zasliši osebno ali prek videokonference.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Takih omejitev ni, če zaprosilo za pridobivanje dokazov ni v nasprotju s temeljnimi načeli nacionalnega prava.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

V skladu s členom 622B(2) zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 zakonodaje Malte) lahko zaprošeno sodišče po lastni presoji določi kraj, kjer bo izvedeno zaslišanje prek videokonference. V praksi videokonferenca pogosto poteka v stavbi sodišča.

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Da, zvočno ali video snemanje kakršnih koli dokazov je dovoljeno z uporabo obstoječega snemalnega sistema na sodiščih v smislu člena 622B(1) zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 zakonodaje Malte).

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

V primeru zaprosil, vloženih v skladu s členi 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov, zaslišanje poteka v malteščini ali angleščini, odvisno od primera, kot je navedeno v členu 2 zakona o sodnih postopkih (uporaba angleščine) (poglavje 189 zakonodaje Malte). Če oseba, ki priča, ne razume ne malteščine ne angleščine, lahko zaprošeno sodišče imenuje tolmača.

V primeru zaprosil, vloženih v skladu s členi 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov, je jezik zaslišanja odvisen od tega, ali bo pri pridobivanju dokazov sodelovalo malteško sodišče ali imenovani sodni pomočnik (glej vprašanje 1).

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti in kje morajo biti: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

V primeru zaprosil, vloženih v skladu s členi 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov, tolmače imenuje zaprošeno sodišče v skladu s členom 596 zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 zakonodaje Malte). Tolmači se imenujejo na začasne stroške stranke, ki privede pričo. Tolmači morajo biti v kraju, v katerem bo na podlagi odredbe zaprošenega sodišča potekalo zaslišanje (glej vprašanje 4).

V primeru zaprosil, vloženih v skladu s členi 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov, mora sodišče, ki je zaprosilo, imenovati tolmače in določiti, kje naj se ti nahajajo.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov? Koliko časa vnaprej je treba pri obeh možnostih določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

V primeru zaprosil, vloženih v skladu s členi 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov, je oseba, ki jo je treba zaslišati, s sodnim pozivom povabljena, naj se zglasi na kraju in ob času, ki sta navedena v pozivu. Sodni poziv je treba izdati vsaj en mesec pred zaslišanjem, da se zagotovi dovolj časa za njegovo vročitev osebi, ki jo je treba zaslišati.

V primeru zaprosil, vloženih v skladu s členi 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov, lahko osebo, ki jo je treba zaslišati, o času in kraju zaslišanja obvesti neposredno sodišče, ki je zaprosilo. Druga možnost je, da osebo, ki jo je treba zaslišati, o času in kraju zaslišanja obvesti pristojni organ po elektronski pošti ali telefonu. V ta namen mora zaprošeno sodišče zagotoviti potrebne kontaktne podatke osebe, ki jo je treba zaslišati.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Uporaba videokonference je brezplačna.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

V takih primerih mora sodišče, ki je zaprosilo, v skladu s členom 19(2) uredbe o pridobivanju dokazov pred vložitvijo zaprosila za neposredno pridobivanje dokazov zagotoviti, da pridobivanje dokazov poteka prostovoljno.

Če sodišče, ki je zaprosilo, ne more zagotoviti kontaktnih podatkov osebe, ki jo je treba zaslišati (kot je navedeno v vprašanju 8), se na splošno šteje, da zahteva iz člena 19(2) uredbe o pridobivanju dokazov ni bila izpolnjena, razen če je mogoče na podlagi sodelovanja med sodiščem, ki je zaprosilo, in zaprošenim sodiščem ali pristojnimi organi določiti druga sredstva za preverjanje skladnosti z navedeno določbo.

Poleg tega lahko osebo, ki jo je treba zaslišati, o tem, da je pridobivanje dokazov prostovoljno, obvestita neposredno malteško sodišče oziroma sodni pomočnik, če sta bila imenovana za sodelovanje pri zaslišanju v skladu s členom 19(4) uredbe o pridobivanju dokazov.

11 Kakšen je postopek za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

V primeru zaprosila, vloženega v skladu s členi 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov, zaprošeno sodišče ugotovi identiteto osebe, ki jo je treba zaslišati, in jo po potrebi preveri na podlagi osebne izkaznice ali potnega lista te osebe. V praksi se pogosto zgodi, da se od priče najprej zahteva, naj pod prisego pove svoje ime.

V primeru zaprosila, vloženega v skladu s členi 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov, mora identiteto osebe, ki jo je treba zaslišati, preveriti sodišče, ki je zaprosilo.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in katere podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov potrebna prisega?

V skladu z nacionalnim pravom prisego pred pričanjem praviloma ureja zakonik o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 zakonodaje Malte). Priča rimskokatoliške veroizpovedi priseže v skladu z običajem oseb iste veroizpovedi; priča, ki ni rimskokatoliške veroizpovedi, priseže na način, za katerega meni, da je za njeno vest najbolj zavezujoč. Priče prisežejo, da bodo govorile resnico, vso resnico in nič drugega kot resnico.

Vendar pa nacionalne zahteve glede priseganja, ki bi se uporabljale v primerih neposrednega pridobivanja dokazov v skladu s členi 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov, niso določene. Sodišče, ki je zaprosilo, mora prisego zagotoviti v skladu z zakonodajo države članice sodišča, ki je zaprosilo.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Zadevna kontaktna oseba je:

Nathalie Cutajar, višja sodna uradnica

Kontakt: +356 25902346

nathalie.cutajar@courtservices.mt

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Pred datumom zaslišanja mora sodišče, ki je zaprosilo, zagotoviti naslednje informacije:

  1. časovni pas;
  2. podatke o dogovoru za preskus (datum in čas);
  3. fiksni IP-naslov;
  4. kontaktne podatke tehnika.
Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.