Pridobivanje dokazov prek videokonference

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

V nizozemskem civilnem procesnem pravu ni splošnih predpisov v zvezi s tem. Vendar uporaba videokonference ni izključena, tako da je v teh zadevah mogoča v skladu z zakonom.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Če je oseba na podlagi civilnega procesnega prava lahko zaslišana, je to načeloma mogoče tudi prek videokonference. Civilno procesno pravo ne vsebuje posebnih določb.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Pravil o posebnih omejitvah ni. Uporabljajo se nacionalna pravila civilnega postopka.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Za zaslišanje prek videokonference se posebna pravila ne uporabljajo. Uporabljajo se nacionalna pravila civilnega postopka. Velja pravilo, da morajo biti osebe zaslišane na sodišču. Izjeme so mogoče, če je priča bolna ali iz drugih razlogov ne more priti na sodišče (člen 175 zakonika o civilnem postopku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)).

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Če nizozemsko sodišče pričo zasliši prek videokonference, se tako zaslišanje šteje za enakovredno neposrednemu prenosu običajnega zaslišanja. V skladu z zakonom preiskovalni sodnik naredi sodni prepis zaslišanj prič. Enaka pravila veljajo za zaslišanja prek videokonference, za katera je zato prav tako potreben sodni prepis. Pravo ne prepoveduje, da se poleg sodnega prepisa posname slika ali zvok, vendar se ta posnetek ne sme enačiti s sodnim prepisom.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

Če je zaprošeno sodišče na Nizozemskem, zaslišanje poteka v nizozemščini. V zvezi s tem ni posebnih pravil. Nizozemska izvedbena zakonodaja pristojnemu organu dopušča, da določi pogoje za neposredno pridobivanje dokazov, ki se mu zdijo koristni ali nujni zaradi pravilnega poteka postopka.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti in kje morajo biti: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

Nizozemsko civilno procesno pravo ne določa posebne ureditve za tolmače. V civilnih zadevah na Nizozemskem morajo stranke načeloma zagotoviti svoje tolmače.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov? Koliko časa vnaprej je treba pri obeh možnostih določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

V skladu z nizozemsko izvedbeno zakonodajo lahko zaprošeno sodišče določi, katera od strank je odgovorna za sodne pozive na podlagi zahteve za pridobitev dokazov.

Sodne pozive, ki jih ne opravi ena od strank, prevzame sodni tajnik zaprošenega sodišča. V skladu z nizozemskim civilnim procesnim pravom je treba priče pozvati na sodišče vsaj en teden (v skladu s prihodnjim pravom vsaj deset dni) pred zaslišanjem.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Stroškov posebne oblike zaslišanja in komunikacijske tehnologije ne nosijo stranke. Ti stroški se v skladu z nizozemskim pravom ne prenesejo. Krije jih država, od katere je mogoče povračilo zahtevati v skladu s členoma 18(2) in 10(4) Uredbe (ES) št. 1206/2001.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Člen 17(2) Uredbe (ES) št. 1206/2001 določa, da kadar neposredno pridobivanje dokazov vključuje zaslišanje osebe, sodišče, ki je zaprosilo, to osebo obvesti, da je njeno sodelovanje pri zaslišanju prostovoljno. Drugih zahtev ni.

11 Kakšen je postopek za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

V skladu z nizozemskim civilnim procesnim pravom mora istovetnost preveriti sodnik (člen 177 zakonika o civilnem postopku).

Sodnik prosi priče, naj navedejo svoj priimek, ime, starost, poklic in kraj prebivanja. Povpraša jih tudi o morebitnem razmerju s strankami (krvno sorodstvo ali svaštvo, zaposlitveno razmerje).

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in katere podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov potrebna prisega?

V skladu z nizozemskim civilnim procesnim pravom se prisega ali izjava pred sodnikom da pred zaslišanjem. Priča navede, da bo med pričanjem govorila resnico in nič drugega kot resnico. Priče, ki namerno ne govorijo resnice, zagrešijo krivo izpovedbo. Neposredno pridobivanje dokazov se izvede v skladu s pravom države, ki je zaprosila.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Mednarodno zaprosilo za pravno pomoč, pri kateri se uporabi videokonferenca, se ureja pri podpornem osebju IKT nizozemskih sodnih organov (SPIRIT). To poskrbi za tehnično in logistično ureditev.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Te informacije bo lahko zahteval pristojni organ.

Zadnja posodobitev: 18/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.