Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pridobivanje dokazov prek videokonference

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je dokaze mogoče pridobiti prek videokonference s sodelovanjem sodišča v državi članici, ki je zaprosila, ali neposredno s strani sodišča v navedeni državi članici? Če je mogoče, kateri nacionalni postopki ali zakonodaja se uporabljajo?

V skladu s členi 12 do 14 in 19 do 21 Uredbe Sveta (ES) št. 2020/1783 z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (prenovitev) se na Poljskem dokazi lahko pridobijo z videokonferenco. Videokonference ureja zakon o civilnem postopku (CCP), zlasti člena 151(2) in 235(2) CCP, ter uredba ministra za pravosodje z dne 24. februarja 2010 o tehnični opremi in virih, ki omogočajo pridobivanje dokazov v civilnih postopkih na daljavo.

Posebna pravila za izvajanje sej na daljavo, vključno s pridobivanjem dokazov prek videokonference, so določena v členu 15zzs[1] zakona z dne 2. marca 2020 o posebni ureditvi za preprečevanje COVID-19 in drugih nalezljivih bolezni in s tem povezane krizne razmere ter boj proti njim. Uporabljajo se v obdobju trajanja grožnje epidemije ali epidemije, razglašene zaradi COVID-19, in v enem letu po odpravi zadnjenavedene epidemije. Ker je na ozemlju Republike Poljske do 31. marca 2023 še vedno obstajala grožnja epidemije in jo je bilo mogoče dodatno podaljšati, je predvideno, da se bodo ta posebna pravila uporabljala vsaj do 31. marca 2024.

V obdobju iz prejšnjega odstavka se javne obravnave sodišča praviloma izvajajo prek videokonference, od tega pa je mogoče odstopati le, če je treba zadevo obravnavati osebno ali na javni obravnavi in se z izvajanjem zaslišanj v stavbi sodišča ne ogroža po nepotrebnem zdravje oseb, ki se jih udeležijo.

2 Ali so kakšne omejitve glede vrste oseb, ki so lahko zaslišane prek videokonference – na primer, ali so lahko na tak način zaslišane samo priče ali se lahko zaslišijo tudi drugi, kot na primer izvedenci ali stranke?

Poljsko pravo ne določa takih omejitev. Prek videokonference so lahko zaslišani izvedenci, stranke in priče.

3 Kakšne so morebitne omejitve glede vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference?

Poljsko pravo ne določa posebnih pravil glede omejitve vrste dokazov, ki se lahko pridobijo prek videokonference, temveč le, da narava dokazov temu ne nasprotuje (člen 235(2) CCP). V praksi se lahko pridobivanje nekaterih dokazov prek videokonference (npr. dokazov na podlagi vizualnega pregleda) izkaže za nemogoče ali precej težavno. Končna presoja je prepuščena sodišču.

4 Ali so kakšne omejitve glede kraja, kjer mora biti oseba zaslišana prek videokonference – tj. ali mora to biti na sodišču?

Če zaslišanje poteka prek videokonference, morajo biti zaslišana oseba in druge stranke v postopku, ki niso v sodni dvorani, navzoče v prostorih drugega sodišča, ali če jim je bila odvzeta prostost, v zavodu za prestajanje kazni zapora ali objektu za pridržanje v predkazenskem postopku. Če je bila osebi odvzeta prostost, v postopku sodelujejo tudi predstavnik uprave zavoda za prestajanje kazni zapora ali objekta za pridržanje v predkazenskem postopku, morebitni zastopnik osebe in morebitni tolmač.

V obdobju grožnje epidemije COVID-19 ali epidemije in v enem letu po odpravi zadnjenavedene epidemije (glej točko 1 zgoraj) se od udeležencev videokonference izjemoma ne zahteva, da so navzoči v stavbi sodišča. Zadostuje, da ima udeleženec seje na voljo tehnične zmogljivosti za udeležbo na seji na daljavo zunaj stavbe sodišča. V nasprotnem primeru bi moral udeleženec vsaj pet dni pred predvidenim datumom seje vložiti zahtevek za udeležbo na seji na daljavo v stavbi sodišča. Sodišče prepove snemanje zvoka, če seja ali del seje potekata brez navzočnosti javnosti ali če je vložen ugovor zaradi dolžnega pravnega postopanja (člen 9[1] zakonika o civilnem postopku).

5 Ali je dovoljeno snemati zaslišanje prek videokonference in če je, ali je oprema na voljo?

Praviloma se zapisnik seje pripravi z uporabo naprav za snemanje zvoka ali slike in zvoka. V tem primeru sodišče po uradni dolžnosti tudi posname zaslišanje prek videokonference. Če pa se zapisnik seje pripravi le pisno (npr. če v sodni dvorani ni ustreznih zmogljivosti), se seje, vključno s tistimi, ki potekajo prek videokonference, ne snemajo, postopek pa se zabeleži v zapisniku. V tem primeru pa lahko stranka snema sejo z napravo za snemanje zvoka (npr. mobilnim telefonom s funkcijo diktafona). Soglasje sodišča ni potrebno, stranka mora le obvestiti sodišče, da namerava snemati zvok.

6 V katerem jeziku mora biti zaslišanje: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

(a) V primeru osebnega razgovora v skladu s členi 12 do 14 razgovor praviloma poteka v poljščini. Poljsko pravo ne določa možnosti, da bi zaslišanja pred poljskim sodiščem potekala v jeziku, ki ni poljščina.

(b) V primeru neposrednega pridobivanja dokazov v skladu s členi 19 do 21 jezik, v katerem poteka zaslišanje, določi sodišče, ki je zaprosilo. Vendar lahko poljski osrednji organ v skladu s členom 19(4) Uredbe 2020/1784 določi pogoj, da zaslišanje poteka v poljščini ali da se zagotovi prevod v poljščino. To velja zlasti za primer iz člena 19(4)(2) Uredbe, tj. kadar poljsko sodišče sodeluje pri neposrednem pridobivanju dokazov.

7 Če so potrebni tolmači, kdo jih mora zagotoviti in kje morajo biti: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov?

V primeru zaslišanja v skladu s členi 12 do 14 tolmača zagotovi poljsko sodišče kot zaprošeno sodišče. V pravilih ni določeno, kje naj bi se tolmač nahajal, razen če je osebi, ki potrebuje tolmača, odvzeta prostost (glej točko 4 zgoraj).

Če gre za neposredno pridobivanje dokazov v skladu s členi 19 do 21 Uredbe, tolmača zagotovi sodišče, ki je zaprosilo. Sodišče, ki je zaprosilo, odloči tudi, kje se bo tolmač nahajal v času zaslišanja. V skladu s členom 19(4) Uredbe 2020/1784 lahko poljski osrednji organ določi pogoj, da se tolmač nahaja na določenem kraju.

8 Kateri postopek se uporablja za ureditev zaslišanja in obveščanje osebe, ki bo zaslišana, o času in kraju: (a) za zaprosila na podlagi členov 12 do 14 uredbe o pridobivanju dokazov; in (b) za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov? Koliko časa vnaprej je treba pri obeh možnostih določiti datum zaslišanja, da bi bila zaslišana oseba pravočasno obveščena?

(a) V primeru ustne obravnave v skladu s členi 12 do 14 poljsko sodišče kot zaprošeno sodišče osebo, ki bo zaslišana, obvesti o datumu in kraju zaslišanja z vročitvijo sodnega poziva v skladu s poljskim pravom (zlasti členi 131 do 138 zakonika o civilnem postopku), v praksi najpogosteje s priporočeno pošto. Poziv je treba poslati najpozneje sedem dni pred predvidenim datumom seje. Izjemoma se lahko to obdobje skrajša na tri dni (člen 149 zakonika o civilnem postopku). V praksi to pomeni, da je treba datum zaslišanja določiti približno en mesec vnaprej. Sodišče lahko osebo obvesti tudi na drug način, ki se mu zdi najprimernejši (npr. po telefonu ali e-pošti), če meni, da je to potrebno za pospešitev obravnave zadeve. Da bi bilo poziv mogoče šteti za učinkovit, mora biti gotovo, da je bil naslovnik z njim seznanjen (člen 149[1] zakonika o civilnem postopku). Če je ta pogoj izpolnjen, se lahko rok za zaslišanje določi v precej krajšem roku, celo nekaj dni vnaprej.

(b) V primeru neposrednega pridobivanja dokazov na podlagi členov 19 do 21 je za obvestilo o datumu in kraju zaslišanja pristojno sodišče, ki je zaprosilo, pri čemer v zvezi s tem uporablja svoje pravo. Če bo za organizacijo zaslišanja treba sodelovati s poljskim sodiščem (npr. za zagotovitev udeležbe sodišča na zaslišanju ali celo za zagotovitev prostorov in zmogljivosti, potrebnih za videokonferenco), mora sodišče, ki je zaprosilo, pri določanju datuma zaslišanja upoštevati razpoložljivost opreme in osebja na poljski strani. Ta razpoložljivost je zelo različna, tako da je potrebna določitev za vsak primer posebej.

9 Kakšni so stroški uporabe videokonference in kako se plačajo?

Poljska sodišča v skladu s pravili iz člena 22 Uredbe 2020/1784 zahtevajo povračilo stroškov iz Uredbe in predplačilo za stroške izvedenskega mnenja. Druge stroške, povezane z uporabo videokonference, krije Poljska.

10 Kakšne so morebitne zahteve glede zagotavljanja, da je bila oseba, ki jo neposredno zasliši sodišče, ki je zaprosilo, obveščena, da je sodelovanje na zaslišanju prostovoljno?

Sodišče, ki je zaprosilo, mora osebo, ki jo je treba zaslišati, obvestiti, da se zaslišanje lahko izvede le prostovoljno brez uporabe prisilnih ukrepov. Kadar poljsko sodišče sodeluje pri neposrednem pridobivanju dokazov, lahko zahteva zagotovilo, da zaslišanje poteka na prostovoljni podlagi (člen 19(2) in (4) Uredbe 2020/1784).

11 Kakšen je postopek za preverjanje istovetnosti osebe, ki bo zaslišana?

Sodišče preveri istovetnost osebe na podlagi dokumenta, ki izkazuje njeno istovetnost ali njeno istovetnost in državljanstvo. Torej velja, da je za poljskega državljana ali državljanko potrebna osebna izkaznica ali potni list, za tujega državljana ali državljanko pa potni list, potovalni dokument ali drug veljaven dokument, ki izkazuje njegovo istovetnost ali njegovo istovetnost in državljanstvo. Zaslišanje priče se tudi začne z vprašanji o njeni osebi in razmerju s strankami.

12 Kakšne so zahteve glede izrekanja prisege in katere podatke mora zagotoviti sodišče, ki je zaprosilo, kadar je za neposredno pridobivanje dokazov na podlagi členov 19 do 21 uredbe o pridobivanju dokazov potrebna prisega?

Če sodišče, ki je zaprosilo, pri zaslišanjih na podlagi členov 19 in 21 poljski osrednji organ obvesti o nameravanem zaslišanju priče pod prisego, lahko osrednji organ zahteva besedilo prisege. Če je prisega v nasprotju s temeljnimi načeli poljskega prava, lahko osrednji organ zavrne soglasje k zaslišanju ali zahteva, da se uporabi besedilo prisege iz poljskega prava.

13 Kakšna je ureditev za zagotavljanje, da sta na kraju videokonference prisotni oseba za stike, s katero se sodišče, ki je zaprosilo, lahko poveže, in oseba, ki je na voljo na dan zaslišanja za upravljanje videokonferenčne opreme in odpravljanje morebitnih tehničnih težav?

Če videokonferenca poteka v prostorih poljskega sodišča, poljskega zavoda za prestajanje kazni zapora ali poljskega objekta za pridržanje v predkazenskem postopku, te ustanove zagotovijo specializirane storitve videokonference. Kontaktni podatki odgovorne osebe se sporočijo sodišču, ki je zaprosilo, v okviru tehničnega dogovora pred videokonferenco.

14 Kateri morebitni dodatni podatki se zahtevajo od sodišča, ki je zaprosilo?

Take informacije se na podlagi poljskega prava na splošno ne zahtevajo. Če so kljub temu potrebne dodatne informacije (npr. o tehničnih dogovorih s poljskim sodiščem), morajo biti te informacije napisane v poljščini ali jim mora biti priložen prevod v poljščino.

Zadnja posodobitev: 27/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.