Bevisupptagning genom videokonferens

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen under medverkan av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

En domare ska besluta om användningen av videokonferenser av företrädare för det andra landet i god tid, varvid sökanden ska kontaktas individuellt innan videokonferensen inleds.

Domaren avgör alla frågor i enlighet med civilprocesslagen (Civilprocesa likums).

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens? Är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Både vittnen och sakkunniga kan höras.

I artikel 108.1 i civilprocesslagen föreskrivs att ett vittne också kan höras med hjälp av en videokonferenslänk till den plats där vittnet befinner sig eller till en plats som är särskilt utrustad för detta ändamål.

I artikel 122 i civilprocesslagen föreskrivs också att en sakkunnig även kan höras med hjälp av en videokonferens med domstolen som länk till den ort där den sakkunnige befinner sig eller till en plats som är särskilt utrustad för ändamålet.

3 Vilka restriktioner, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det ankommer på domstolen att avgöra dessa.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

I civilprocesslagen föreskrivs att en videokonferens ska genomföras med hjälp av en videolänk till den plats där personen i fråga befinner sig eller till en plats som är särskilt utrustad för detta ändamål.

5 Är det tillåtet att spela in förhör via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

I enlighet med artikel 61 i civilprocesslagen registreras en domstolsförhandling i sin helhet med hjälp av tekniska hjälpmedel. Det material som erhålls genom ljudinspelning eller på annat tekniskt sätt ingår i ärendeakten och lagras tillsammans med det eller placeras och lagras i domstolens informationssystem.

När det gäller rätten för parterna i förfarandet att protokollföra domstolsförhandlingar föreskrivs i artikel 152.3 i civilprocesslagen att rättsliga förfaranden kan registreras skriftligen eller på annat sätt, förutsatt att förhörets förlopp inte avbryts. Användning av fotografi, film eller video vid domstolsförhandling är tillåten endast med domstolens tillstånd. Innan domstolen avgör denna fråga ska den höra parterna i målet.

6 På vilket språk ska förhöret hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

a) Enligt artikel 12.2 i förordningen om bevisupptagning ska den anmodade domstolen verkställa framställningen i enlighet med sin nationella lagstiftning. Enligt artikel 13.1 i civilprocesslagen ska förfarandet i Lettland ske på det officiella språket.

b) När bevis tas upp direkt i enlighet med artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning sker domstolsförhandlingen även på det officiella språket, eftersom den domstol som deltar i verkställigheten av en framställning från ett annat land om direkt bevisupptagning enligt artikel 689.4 i civilprocesslagen är den domstol inom vars domkrets den bevisning som ska tas upp är belägen.

7 Vem ansvarar för att vid behov skaffa fram tolkar och var ska de uppehålla sig a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Artikel 691 i civilprocesslagen. Verkställighet av en framställning från ett annat land om bevisupptagning i närvaro av eller med deltagande av parter eller företrädare för den behöriga domstolen i utlandet

1. Den domstol som verkställer en framställning från ett annat land om bevisupptagning i enlighet med artikel 13 eller 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 ska underrätta företrädarna för den behöriga domstolen i det främmande landet eller parterna eller deras företrädare om tid och plats för bevisupptagningen och villkoren för deltagande.

2. Domstolen ska kontrollera om företrädarna för den behöriga domstolen i utlandet eller parterna eller deras företrädare behöver en tolk.

3. Om de personer som avses i punkt 1 i denna artikel inte förstår det officiella språket och det inte föreligger några större praktiska svårigheter, ska en tolk på begäran av företrädarna för den behöriga domstolen i utlandet eller parterna eller deras företrädare delta i bevisupptagningen.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av förhöret och meddelande av tid och plats till den person som ska höras a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning? Hur lång tid ska medges i båda dessa fall när datum för förhöret bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

I båda scenarierna ska begäran om rättsligt bistånd lämnas in i god tid, helst minst 60 dagar före den planerade videokonferensen.

Tid bör avsättas före den planerade videokonferensen för att göra en testanslutning.

I en begäran om videokonferenser ska de tekniska parametrarna anges.

9 Vilka är kostnaderna vid användande av videokonferens och hur ska de betalas?

Artikel 694 i civilprocesslagen. Kostnader för verkställighet av en framställning från ett annat land om bevisupptagning

1) I de fall som avses i artikel 22.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 får en domstol begära att den behöriga domstolen i ett annat land betalar ett förskott för expertarvoden fram till dess att den utländska framställningen om bevisupptagning har verkställts.

2) I de fall som avses i artikel 22.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 får en domstol begära att den behöriga domstolen i ett annat land täcker följande efter det att den utländska framställningen om bevisupptagning har verkställts:

1) Arvoden till sakkunniga och tolkar.

2) De kostnader som uppstår när utlänningens framställning om bevisupptagning verkställs på begäran av den behöriga myndigheten i det främmande landet i enlighet med förfarandena i det främmande landet.

3) De kostnader som uppstår när utlänningens framställning om bevisupptagning verkställs på begäran av den behöriga myndigheten i det främmande landet med hjälp av tekniska hjälpmedel.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Det främmande landet ska utarbeta relevant information för personen i fråga.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

En domstol ska kontrollera personens identitet i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när edgång krävs vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Ett sådant förfarande föreskrivs inte i civilprocesslagen. Den behöriga myndigheten i ett annat land får dock begära att domstolen ska avgöra frågan om ed.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för förhöret finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Före datumet för en videokonferens och före en testvideokonferens ska de berörda parterna utbyta uppgifter om sina tekniska parametrar och uppgifter om sina kontaktpersoner (den person som befinner sig vid domstolen och den person vid den institution som tillhandahåller det tekniska biståndet).

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Teknisk information och närmare uppgifter om den tekniska specifikationen krävs.

Senaste uppdatering: 13/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.