Bevisupptagning genom videokonferens

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen under medverkan av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Ja, båda förfarandena kan användas. Majoriteten av de framställningar som skickas till Luxemburg rör hållandet av vittnesförhör av en domstol i den ansökande medlemsstaten via videokonferens.

Det finns inga särskilda bestämmelser om videokonferenser, vilket innebär att artiklarna om vittnesförhör i den nya civilprocesslagen, domarens personliga kontroller och parternas personliga inställelse är tillämpliga. Det finns för tillfället ingen rättspraxis gällande videokonferenser.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens? Är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Videokonferens kan användas för att höra vittnen och i vissa fall även parter samt juridiska experter. Hittills har framställningarna dock endast gällt hörande av vittnen.

3 Vilka restriktioner, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Den enda begränsningen är att vittnesförhöret måste ske på frivillig basis. Om ett vittne vägrar att höras har de luxemburgska myndigheterna inga möjligheter att förplikta dem att göra det.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Det ska vara bevismaterial som kan erhållas i domstolarnas lokaler med nödvändig teknisk utrustning.

5 Är det tillåtet att spela in förhör via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Om den ansökande staten önskar spela in videokonferensen måste vittnen som hörs i Luxemburg på förhand ge sitt uttryckliga samtycke. Luxemburg spelar inte in videokonferensen som anmodad stat.

6 På vilket språk ska förhöret hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

a) franska och tyska

b) alla språk

7 Vem ansvarar för att vid behov skaffa fram tolkar och var ska de uppehålla sig a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Domstolen i Luxemburg, som anmodad stat, är ansvarig för att vid behov tillhandahålla en tolk för att effektivt kunna kommunicera med antingen myndigheterna i den ansökande staten eller med den person som ska höras. Tolken måste närvara vid den domstol som ansvarar för bevisupptagningen.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av förhöret och meddelande av tid och plats till den person som ska höras a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning? Hur lång tid ska medges i båda dessa fall när datum för förhöret bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

De luxemburgska myndigheterna, närmare bestämt den domstol som är behörig att ta upp bevis, har kontakt med myndigheterna i den ansökande staten för att ordna ett datum och en tidpunkt för videokonferensen. Fristen en kallelse till rätten måste vara minst 15 dagar. De luxemburgska myndigheterna ansvarar för att personerna kallas.

9 Vilka är kostnaderna vid användande av videokonferens och hur ska de betalas?

Kostnader för användningen av videokonferenser och vittnenas utgifter betalas av Luxemburgs stat. Den ansökande staten står för tolkningskostnaderna.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Personen ska informeras i kallelsebrevet och av domaren eller en domstolspersonal före videokonferensen.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Domstolen i Luxemburg utför i egenskap av anmodad stat en identitetskontroll genom att kontrollera identitetshandlingarna i början av förhandlingen.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när edgång krävs vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Vittnen måste svära på att säga sanningen. De informeras om att mened kan bestraffas med böter och fängelse.

Löftet avläggs vid den ansökande domstolen.

När det gäller artikel 19 tillämpar den ansökande staten sina egna villkor. Den domare som är närvarande vid videokonferensen i Luxemburg, som anmodad stat, ingriper endast i händelse av problem.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för förhöret finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

På utsatta dag och klockslag för videokonferensen ska en domare, en registrator, en tekniker och vid behov en tolk närvara.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

För att kunna genomföra en videokonferens måste ett antal tekniska frågor klargöras. För att vittnesförhör via videokonferens ska avlöpa väl krävs förberedelser och ett gott samarbete mellan kontaktpunkterna.

Senaste uppdatering: 11/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.