Bevisupptagning genom videokonferens

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen under medverkan av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Bevis av personer som hörs via videokonferens får tas upp direkt av domstolen i den ansökande medlemsstaten på grundval av framställningar enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning. Den behöriga myndigheten får utse en maltesisk domstol att delta i bevisupptagningen enligt artikel 19.4 i förordningen om bevisupptagning. I sådana fall får den maltesiska domstolen utse ett domstolsbiträde för detta ändamål i enlighet med artikel 97A.3 i organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling).

När det gäller framställningar enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning får den anmodade domstolen efter eget gottfinnande tillåta bevisupptagning via videokonferens på de villkor och enligt de anvisningar som den anser nödvändiga. Detta regleras i artikel 622B.2 i organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling). Enligt denna bestämmelse får den anmodade domstolen också besluta att bevisupptagning via videokonferens ska ske med deltagande av den ansökande domstolen när så är lämpligt.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens? Är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga sådana begränsningar. Vittnen, sakkunniga och parter får alla höras via videokonferens, såvida detta inte strider mot grundläggande principer i nationell rätt. Samma regler gäller för vittnens kompetens, oavsett om vittnet hörs personligen eller via videokonferens.

3 Vilka restriktioner, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det finns inga sådana begränsningar, under förutsättning att framställningen om bevisupptagning inte strider mot grundläggande principer i nationell rätt.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Enligt artikel 622B.2 i organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling) får den anmodade domstolen själv avgöra var förhöret via videokonferens ska äga rum. I praktiken hålls videokonferensen ofta i domstolsbyggnaden.

5 Är det tillåtet att spela in förhör via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Ja, ljud- och bildupptagning av bevis är tillåten med hjälp av det befintliga inspelningssystemet vid domstolarna i enlighet med artikel 622B.1 i organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling).

6 På vilket språk ska förhöret hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Vid framställningar enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning ska förhöret hållas på maltesiska eller engelska, beroende på omständigheterna, enligt artikel 2 i lagen om rättsliga förfaranden (om användningen av engelska språket) (kapitel 189 i Maltas lagsamling). Om den person som vittnar varken förstår maltesiska eller engelska får den anmodade domstolen utse en tolk.

Vid framställningar enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning beror förhandlingens språk på om bevisupptagningen ska ske med deltagande av en maltesisk domstol eller av ett utsett rättsligt biträde (se fråga 1).

7 Vem ansvarar för att vid behov skaffa fram tolkar och var ska de uppehålla sig a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Vid framställningar enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning utses tolkar av den anmodade domstolen i enlighet med artikel 596 i organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling). Tolkar utses preliminärt på bekostnad av den part som kallar vittnet. Tolkarna ska befinna sig på den plats där den anmodade domstolen beslutar att förhöret ska hållas (se fråga 4).

Vid framställningar enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning ankommer det på den ansökande domstolen att utse tolkar och besluta var de ska befinna sig.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av förhöret och meddelande av tid och plats till den person som ska höras a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning? Hur lång tid ska medges i båda dessa fall när datum för förhöret bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Vid framställningar enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning kallas den person som ska höras att infinna sig vid den tidpunkt och på den plats som anges i kallelsen. Kallelsen bör upprättas minst en månad innan förhöret ska hållas, så att kallelsen hinner delges den person som ska höras.

Vid framställningar enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning får den person som ska höras underrättas direkt om tid och plats för förhöret av den ansökande domstolen. Alternativt ska den person som ska höras underrättas om tid och plats för förhöret av den behöriga myndigheten via e-post eller telefon. Den anmodade domstolen bör därför tillhandahålla nödvändiga kontaktuppgifter för den person som ska höras.

9 Vilka är kostnaderna vid användande av videokonferens och hur ska de betalas?

Det kostar inget att använda videokonferens.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

I sådana fall åligger det den ansökande domstolen enligt artikel 19.2 i förordningen om bevisupptagning att, innan den lämnar in sin framställning om direkt bevisupptagning, säkerställa att bevisupptagningen sker på frivillig grund.

Om den ansökande domstolen inte kan tillhandahålla kontaktuppgifter för den person som ska höras (såsom avses i fråga 8) ska detta i allmänhet ses som en indikation på att kravet i artikel 19.2 i förordningen om bevisupptagning inte har uppfyllts, såvida inte andra sätt att kontrollera efterlevnaden av denna bestämmelse kan fastställas genom ömsesidigt samarbete mellan de ansökande och anmodade domstolarna eller de behöriga myndigheterna.

Om en maltesisk domstol eller ett domstolsbiträde har utsetts att delta i förhöret enligt artikel 19.4 i förordningen om bevisupptagning får domstolen eller domstolsbiträdet, beroende på omständigheterna, dessutom direkt underrätta den person som ska höras om att bevisupptagningen sker på frivillig grund.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Om en framställning görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning fastställer den anmodade domstolen identiteten på den person som ska höras och kontrollerar vid behov den personens identitetskort eller pass. I praktiken är det ofta så att förhöret inleds med att vittnet ombeds att uppge sitt namn under ed.

Om en framställning görs enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning ankommer det på den ansökande domstolen att kontrollera identiteten på den person som ska höras.

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när edgång krävs vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

I nationell lagstiftning regleras i regel avläggandet av ed i organisations- och civilprocesslagen (kapitel 12 i Maltas lagsamling). Vittnen som bekänner sig till den romersk-katolska tron ska avlägga eden i enlighet med de traditioner som tillämpas av de som tillhör den tron, medan vittnen som inte bekänner sig till den tron ska avlägga eden på det sätt som de anser vara mest bindande för deras samvete. Vittnen lovar och försäkrar att de ska säga sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen.

Det finns dock inga nationella krav på att avlägga ed som är tillämpliga vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning. Det ankommer på den ansökande domstolen att administrera eden i enlighet med lagen i den medlemsstat där den ansökande domstolen ligger.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för förhöret finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Följande person är kontaktperson:

Nathalie Cutajar, biträdande förste kontorist

Kontakt: +356 25902346

nathalie.cutajar@courtservices.mt

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Innan dagen för hörandet krävs följande från den ansökande domstolen:

  1. Tidszon.
  2. Fastställande av tillfälle för testning (datum och tid).
  3. Fastställd IP-adress.
  4. Uppgifter om den tekniska kontaktpersonen.
Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.