Bevisupptagning genom videokonferens

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen under medverkan av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Det finns inga allmänna bestämmelser på detta område i den nederländska civilprocessrätten. Det finns dock inte något som hindrar att bevis tas upp genom videokonferens, och följaktligen är det enligt lagstiftningen möjligt att tillämpa sådan bevisupptagning i dessa fall.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens? Är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Om en person kan höras enligt civilprocessrätten är det i princip även möjligt att höra denne via videokonferens. Det finns inga särskilda civilprocessrättsliga bestämmelser på detta område.

3 Vilka restriktioner, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Det finns inga bestämmelser om särskilda begränsningar. De nationella civilprocessrättsliga bestämmelserna gäller.

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Det finns inga särskilda bestämmelser om att höras via videokonferens. De nationella civilprocessrättsliga bestämmelserna gäller. Den allmänna regeln är att personer ska höras i domstol. Undantag får göras om ett vittne är sjukt eller på annat sätt förhindrat att resa till domstolen (artikel 175 i civilprocesslagen).

5 Är det tillåtet att spela in förhör via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

När en nederländsk domstol hör ett vittne via videokonferens anses detta likvärdigt med en direktsändning av en vanlig förhandling. Enligt lag ska en avskrift göras när ett vittne hörs av en undersökningsdomare. Samma regler gäller när ett vittne hörs via videokonferens, och därför måste en avskrift även göras av dessa förhör. Lagstiftningen förbjuder inte att det utöver avskriften görs en bild- eller ljudinspelning, men denna inspelning ska inte jämställas med domstolens avskrift.

6 På vilket språk ska förhöret hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Om den anmodade domstolen är belägen i Nederländerna hålls förhöret på nederländska. Inga särskilda regler gäller i detta avseende. De nederländska genomförandebestämmelserna tillåter att en behörig myndighet fastställer villkor för direkt upptagning av bevisning om den anser att detta är användbart eller nödvändigt av rättssäkerhetsskäl.

7 Vem ansvarar för att vid behov skaffa fram tolkar och var ska de uppehålla sig a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Den nederländska civilprocesslagstiftningen innehåller inte några särskilda arrangemang för tolkar. I tvistemål i Nederländerna måste parterna i princip tillhandahålla sina egna tolkar.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av förhöret och meddelande av tid och plats till den person som ska höras a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning? Hur lång tid ska medges i båda dessa fall när datum för förhöret bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Enligt de nederländska genomförandebestämmelserna kan den anmodade domstolen fastställa vilken av parterna som är ansvarig för kallelser till följd av en begäran om bevisupptagning.

Kallelser som inte utfärdas av en av parterna utfärdas av domstolssekreteraren vid den anmodade domstolen. Enligt den nederländska civilprocesslagstiftningen måste vittnen kallas minst en vecka (enligt den kommande lagstiftningen minst 10 dagar) före förhöret.

9 Vilka är kostnaderna vid användande av videokonferens och hur ska de betalas?

Parterna behöver inte står för kostnaderna för den särskilda bevisupptagningsformen och kommunikationstekniken. Enligt nederländsk lag övervältras inte dessa kostnader. Kostnaderna bärs av staten, från vilken ersättning kan begäras enligt artikel 18.2 och artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1206/2001.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Om den direkta bevisupptagningen innebär att en person ska höras ska den ansökande domstolen i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EG) nr 1206/2001 informera den berörda personen om att bevisupptagningen sker på frivillig grund. Några ytterligare krav finns inte.

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Enligt den nederländska civilprocesslagstiftningen ankommer det på domstolen att kontrollera identiteten (artikel 177 i civilprocesslagen).

Domaren ber vittnena att ange efternamn, förnamn, ålder, yrke och bosättningsort. Vittnena tillfrågas även om sitt eventuella förhållande till parterna (blodsband eller svågerskap, anställning).

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när edgång krävs vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Enligt den nederländska civilprocesslagstiftningen avläggs eden eller bekräftelsen inför domaren före förhöret. Vittnet anger att han eller hon kommer att säga sanningen och ingenting annat än sanningen. Vittnen som medvetet inte talar sanning begår mened. Direkt bevisupptagning sker i enlighet med lagen i den ansökande staten.

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för förhöret finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

En internationell begäran om rättshjälp vid bevisupptagning genom videokonferens görs tillsammans med den behöriga domstolens it-supportavdelning (Spirit). Denna står för själva genomförandet av de tekniska och logistiska lösningar som valts.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Den behöriga myndigheten kan begära sådana uppgifter.

Senaste uppdatering: 18/09/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.