Bevisupptagning genom videokonferens

Slovakien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Kan bevis tas upp via videokonferens antingen under medverkan av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar gäller i så fall?

Även om slovakisk lagstiftning inte innehåller några särskilda regler som tillåter att bevis tas upp med deltagande av domstolen i den ansökande medlemsstaten finns det inga bestämmelser som förhindrar detta. Enligt förfarandereglerna ska domstolarna ta upp bevisning vid en förhandling och även, när så är möjligt, utanför förhandlingarna (§ 188 i civilprocesslagen (Civilný sporový poriadok)). Med parternas samtycke får domstolen hålla en förhandling med hjälp av videokonferens eller annan kommunikationsteknik. (§ 175 i civilprocesslagen). Parterna har i princip rätt att närvara vid bevisupptagningen.

Det finns inga särskilda förfaranden för bevisupptagning via videokonferens (utöver ovannämnda förfaranden). Därför är endast förordningen om bevisupptagning (Nariadenie o výkone dôkazu), civilprocesslagen och förvaltnings- och sekretariatsreglerna för domstolar (Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy) tillämpliga (2015, slovakiska justitieministeriets dekret nr 543 av den 11 november 2005 om förvaltnings- och sekretariatsregler för distriktsdomstolar (okresné súdy), regiondomstolar (krajské súdy), specialdomstolar (Špeciálny súd) och militärdomstolar (vojenské súdy).

Alla övriga frågor måste lösas genom en överenskommelse mellan domstolarna i fråga med hjälp av det europeiska rättsliga nätverket.

2 Finns det några begränsningar för vilka personer som kan höras via videokonferens? Är det exempelvis bara vittnen eller kan andra, t.ex. sakkunniga eller parter, också höras på detta sätt?

Det finns inga begränsningar i slovakisk lagstiftning om vilka typer av personer som får höras via videokonferens. Enligt § 187 i civilprocesslagen får allt som kan bidra till ett korrekt klargörande av målet och som har erhållits lagligen tjäna som bevis. I synnerhet får parter, vittnen och sakkunniga höras.

Enligt § 203 i civilprocesslagen måste skyldigheten att hålla sekretessbelagd information konfidentiell iakttas när bevis tas upp.

Enligt § 38 i civilprocesslagen ska domstolen beakta deras uppfattning om en part är underårig. Den underåriges yttrande fastställs av domstolen genom dennes juridiska ombud eller den myndighet som är behörig för socialt skydd av barn och socialt vårdnadshavare, eller genom att höra den underårige, även utan föräldrarnas närvaro. Särskilda begränsningar kan bero på barnets ålder och den metod för prövning som valts av domstolen.

3 Vilka restriktioner, om några, gäller för den typ av bevis som kan tas upp via videokonferens?

Inga, bortsett från de begränsningar som hänger samman med bevisningens art (det faktum att det är omöjligt att genomföra en husrannsakan genom videokonferens osv.).

4 Finns det några begränsningar för var personen i fråga ska höras via videokonferens – dvs. måste det vara i en domstol?

Bevisning tas vanligtvis upp vid en förhandling (§ 188 i civilprocesslagen) och förhandlingar äger vanligtvis rum i domstol (§ 25 jämförd med avsnitt 35 i förvaltnings- och sekretariatsreglerna för domstolar). Det skulle av tekniska skäl vara svårt att genomföra en intervju någon annanstans.

5 Är det tillåtet att spela in förhör via videokonferens och finns det i så fall utrustning för detta?

Videokonferensutrustningen kan också spela in videokonferenser. Enligt artikel 175 i civilprocesslagen får dock en muntlig förhandling via videokonferens endast äga rum med parternas samtycke. En sådan ljudinspelning lagras på en databärare, vilken ingår i handlingarna i målet.

6 På vilket språk ska förhöret hållas a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Denna fråga gäller inte specifikt bevisupptagning utomlands eller via videokonferens. Enligt de allmänna reglerna för förhandlingar enligt artiklarna 12–14 hålls domstolsförhandlingar i Slovakien alltid på det officiella språket och tolkar tillhandahålls vid behov.

Om en domstol tar upp bevis direkt i enlighet med artiklarna 19 och 20 gör den detta på sitt eget språk.

7 Vem ansvarar för att vid behov skaffa fram tolkar och var ska de uppehålla sig a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Om förhöret genomförs genom videokonferens i enlighet med artiklarna 12–14 och det finns behov av tolkning (t.ex. om en domstol prövar en fransk person bosatt i Slovakien) kommer den slovakiska domstolen att tillhandahålla en tolk men begära ersättning från den ansökande domstolen i enlighet med artikel 22.2 i förordningen. Om videokonferenser genomförs i enlighet med artikel 19 ska den centrala myndigheten komma överens om villkoren med den ansökande domstolen och föreslå att den ansökande domstolen vid behov tillhandahåller en tolk. Tolkar baserade i Slovakien finns på webbplatsen för Slovakiens justitieministerium.

8 Vilket förfarande gäller för anordnandet av förhöret och meddelande av tid och plats till den person som ska höras a) när framställningar görs enligt artiklarna 12–14 i förordningen om bevisupptagning och b) vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning? Hur lång tid ska medges i båda dessa fall när datum för förhöret bestäms för att ge personen i fråga tillräcklig framförhållning?

Slovakisk lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om dessa frågor. De allmänna reglerna om genomförande av höranden och kallelse av vittnen och parter är tillämpliga. Domstolen tar vanligtvis upp bevisning vid en förhandling (§ 188 i civilprocesslagen) och kallelsen till en förhandling måste delges i tillräckligt god tid för att uppfylla den lagstadgade tiden för att förbereda en domstolsförhandling. I avsnitt 46.3 i förvaltnings- och sekretariatsreglerna för domstolar regleras kraven för kallelser. En kallelse att yttra sig ska delges ”i regel minst fem dagar före den dag då förhandlingen ska hållas” (§ 178.2 i civilprocesslagen).

9 Vilka är kostnaderna vid användande av videokonferens och hur ska de betalas?

De slovakiska domstolarna tar inte ut några avgifter för videokonferenser.

10 Vilka bestämmelser, om några, gäller för att säkra att den person som ska höras direkt av den ansökande domstolen har informerats om att bevisupptagningen ska ske på frivillig grund?

Slovakisk lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om dessa frågor. Som en allmän regel ska domstolen i början av förhandlingen informera personen om dennes processuella rättigheter och skyldigheter, såvida inte personen företräds av en advokat eller är staten, en statlig myndighet eller en juridisk person som företräds av en person med juridisk utbildning (§ 160 i civilprocesslagen).

11 Vad finns det för förfarande för att kontrollera identiteten på den person som ska höras?

Slovakisk lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser om dessa frågor när det gäller videokonferenser. Det särskilda förfarandet kommer att fastställas genom en ad hoc-överenskommelse mellan de berörda domstolarna. Det är uppenbart att de allmänna bestämmelserna om kontroll av identiteten på den person som ska höras (§ 200 i civilprocesslagen) är tillämpliga. [Domstolen] kontrollerar uppgifterna från identitetskortet eller passet. I början av förhöret måste vittnets identitet fastställas, liksom alla omständigheter som kan påverka vittnets trovärdighet (familjeband osv.).

12 Vilka bestämmelser gäller för avläggande av ed, och vilka uppgifter behövs från den ansökande domstolen när edgång krävs vid direkt bevisupptagning enligt artiklarna 19–21 i förordningen om bevisupptagning?

Slovakisk lagstiftning innehåller särskilda bestämmelser om dessa frågor endast i straffrättsliga förfaranden, inte i civilrättsliga förfaranden.

I enlighet med § 196.2 i civilprocesslagen erinrar domstolarna emellertid vittnen i början av varje förhör om betydelsen av vittnesutsagor och vittnenas rättigheter och skyldigheter (att säga sanningen och inte dölja någonting) och om de straffrättsliga följderna av mened.

Om den ansökande domstolen begär att ett vittne, en sakkunnig eller en part ska höras under ed i enlighet med dess lagstiftning anses detta inte strida mot grunderna för rättsordningen i Slovakien (ordre public). Texten till eden finns i lagen om internationell privaträtt och internationellt förfarande (avsnitt 58b i lag nr 97/1963).

13 Vilka åtgärder har vidtagits för att se till att det finns en kontaktperson på platsen för videokonferensen för samordning med den ansökande domstolen och en person som på dagen för förhöret finns tillgänglig för att sköta videokonferensutrustningen och hantera eventuella tekniska problem?

Alla slovakiska domstolar har en administratör som kan kontaktas för att planera testningen av videolänken, datumet för hörandet osv. Administratören är utbildad i att använda videokonferensanläggningen. Vid eventuella problem kan administratören kontakta domstolens tekniker och ordna så att teknikern är närvarande den dag då hörandet äger rum.

14 Vilka ytterligare uppgifter, om några, krävs från den ansökande domstolen?

Den tekniska information som krävs för att upprätta en koppling till den ansökande domstolens utrustning och, i förekommande fall, information om tolken krävs.

Senaste uppdatering: 06/05/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.