Връчване на документи: официално предаване на актове

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“?

„Връчването“ (izsniegšana) на съдебен документ означава навременното предоставяне на документа на получателя, за да му се даде възможност да упражни и защити своите права. Гражданският процесуален закон (Civilprocesa likums) предвижда няколко различни начина на връчване, включително чрез препоръчано писмо, по електронна поща, връчване от съдебен изпълнител (tiesu izpildītājs) и връчване от куриер (ziņnesis). Съдебен документ се смята за връчен, когато е връчен в съответствие с формалните изисквания, определени от законодателството, и връчването е отразено в установената за целта форма.

2 Кои документи трябва да се връчват официално?

Съдебни документи, съставени в съответствие с член 56, параграф 2 от Гражданския процесуален закон: съдебни решения, определения, уведомления, призовки, молби, подадени в специални видове производства, обикновени жалби, касационни жалби, заверени копия на подадени писмени документи и всички документи, съставени и представени на съда от страните по делото, но впоследствие връчени на други страни от самия съд.

3 Кой отговаря за връчването на документ?

В Латвия документите от друга държава се връчват от съдебен изпълнител.

Централният орган е Съветът на заклетите съдебни изпълнители в Латвия (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Адрес: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Телефон: +371 67290005; факс: +371 62302503

Електронна поща: documents@lzti.lv

Допълнителни подробности на: https://www.lzti.lv/service-foreign-documents/

4 Действия за установяване на адрес

Латвия е избрала механизма, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от регламента, т.е. предоставяне на подробна информация чрез Европейския портал за електронно правосъдие за това как да се намерят адресите на лицата, на които трябва да бъдат връчени документи.

4.1 Замоленият орган в тази държава членка опитва ли се по собствена инициатива да установи местонахождението на адресата на документите за връчване, ако адресатът вече не пребивава на адреса, известен на молещия орган? Вж. също уведомлението по член 7, параграф 2, буква в) от Регламента относно връчването на документи

Латвийските компетентни органи не извършват справки за адреси. Латвийските власти не подават по собствена инициатива искания за информация относно адреси до регистъра на физическите лица в случаите, когато адресът, посочен в искането за връчване, е неправилен.

Подаващият орган или страната, отправила искането, отговарят за намирането на адреса на адресата.

4.2 Чужди съдебни органи и/или страни в съдебно производство имат ли достъп до регистри или услуги в тази държава членка, позволяващи установяването на настоящия адрес на лицето? Ако отговорът е „да“, кои са съществуващите регистри или услуги и каква процедура трябва да се следва? Каква такса, ако има такава, следва да се заплати?

1. За да се установи адресът на физическо лице, може да се подаде официално заявление до Службата по гражданството и миграцията към Министерството на вътрешните работи, която води регистър на физическите лица. В искането за издаване на извлечение от регистъра на физическите лица (par izziņas sniegšanu no Fizisko personu reģistra) следва да се посочи защо са необходими данните, за да могат администраторите да решат дали има основания за предоставяне на такава информация.

2. Адресът на дружество може да бъде получен безплатно чрез справка с информацията, съдържаща се в регистъра на предприятията. Всички вписвания в търговския регистър се публикуват безплатно на информационния уебсайт, като по този начин се осигурява първоначалната им достъпност за обществеността онлайн.

4.3 Какъв вид помощ при действията за установяване на адрес от други държави членки предоставят органите на тази държава членка съгласно член 7, параграф 1 от Регламента относно връчването на документи? Вж. също уведомлението по член 7, параграф 1 от Регламента относно връчването на документи

Латвийският съвет на заклетите съдебни изпълнители не отговаря на искания за търсене на адрес (т.е. търсене на ответници).

5 Как на практика се извършва обичайното връчване на документа? Съществуват ли алтернативни начини, които могат да се използват (различни от заместващото връчване, посочено в точка 7 по-долу)?

Документът се връчва от съдебния изпълнител, който се обажда на адресата.

6 Позволено ли е електронно връчване на документи (връчване на съдебни или извънсъдебни документи чрез електронни средства за комуникация от разстояние, като например електронна поща, защитено интернет приложение, факс, SMS и др.) в гражданското производство? Ако отговорът е положителен, за кои видове производства е предвиден този начин? Съществуват ли ограничения по отношение на възможността за прибягване до този начин на връчване на документи в зависимост от това кой е адресатът (юрист, юридическо лице, дружество или друг стопански субект и т.н.)?

Съдебните документи се изпращат по електронен път, по пощата или чрез куриер. Съдебните документи се изпращат по електронен път в следния ред:

1) онлайн, когато адресатът е уведомил съда, че е съгласен кореспонденцията със съда да се осъществява онлайн;

2) на посочения от адресата електронен адрес, когато адресатът е уведомил съда, че е съгласен кореспонденцията със съда да се осъществява чрез електронна поща;

3) на официалния електронен адрес на адресата.

Когато електронното предаване на съдебни документи на физическо лице в съответствие с тази процедура не е възможно, те се изпращат на декларираното от физическото лице местопребиваване, а когато в декларацията е посочен допълнителен адрес — и на този допълнителен адрес, освен ако физическото лице не е посочило друг адрес за връзка със съда.

Ако ответникът няма декларирано местоживеене и не е посочил друг адрес за връзка със съда, съдебните книжа се връчват на посочен от страна в производството адрес на ответника, когато такъв е известен. Съдебните документи могат също да бъдат изпратени до работното място на лицето.

Когато електронното предаване на съдебни документи на юридическо лице по тази процедура не е възможно, те се изпращат до седалището му.

Съдебните документи, доставени от куриер или от страна в производството, се връчват лично на адресата срещу подпис.

За определени съдебни документи законът може да предвиди предаването им чрез препоръчана поща или друг начин на доставка или връчване.

6.1 Какъв вид електронно връчване по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламента относно връчването на документи е на разположение в тази държава членка, в която връчването се извършва директно на лице, което има известен адрес за връчване в друга държава членка?

Предлагат се и двете форми на връчване, посочени в член 19, параграф 1 от регламента, а именно електронно предаване на съдебни документи в следния ред:

1) онлайн, когато адресатът е уведомил съда, че е съгласен кореспонденцията със съда да се осъществява онлайн;

2) на посочения от адресата електронен адрес, когато адресатът е уведомил съда, че е съгласен кореспонденцията със съда да се осъществява чрез електронна поща;

3) на официалния електронен адрес на адресата.

6.2 Тази държава членка определила ли е в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламента относно връчването на документи допълнителни условия, при които ще приема електронното връчване по електронна поща, посочено в член 19, параграф 1, буква б) от същия регламент? Вж. също уведомлението по член 19, параграф 2 от Регламента относно връчването на документи

Не са посочени допълнителни условия.

7 „Заместващо“ връчване

7.1 Правото на тази държава членка позволява ли други начини на връчване в случаите, когато не е било възможно връчването на документите на адресата (например съобщаване на домашния адрес, в службата на съдебния изпълнител, чрез пощенска услуга или чрез залепване на уведомление)?

В съответствие с член 56, параграф 8 от Гражданския процесуален закон, ако лицето, което връчва съдебните документи, не открие адресата, то може да връчи документите на всеки пълнолетен член от семейството, живеещ на адреса на адресата. Ако лицето, което доставя съдебните документи, не открие адресата на неговото работно място, то може да остави документите на администрацията, за да бъдат предадени на адресата. В посочените по-горе случаи лицето, което приема документите, трябва да посочи собственото си име и фамилия, часа и датата на връчването, връзката си с адресата или длъжността си и незабавно да предаде документите на адресата.

Член 59 от Гражданския процесуален закон. Съдебна призовка чрез публикация

1) Когато адресът на ответника не може да бъде удостоверен в съответствие с член 54.1 от Гражданския процесуален закон или когато документите могат да бъдат доставени на адреса, посочен от страната в производството в съответствие с член 54.1, параграф 1 от този закон, или когато документите не могат да бъдат доставени в съответствие с член 56.2 от закона, ответникът може да бъде призован на съд чрез публикация в Официален вестник [Latvijas Vēstnesis].

2) Независимо от съобщението за призоваване в Официален вестник ищците имат право да публикуват призовката в други вестници за своя сметка.

3) Текстът на публикуваната във вестник призовка трябва да съответства на съдържанието на призовката.

4) Съдът може да разгледа дело в отсъствието на ответника, при условие че е минал не по-малко от един месец от деня, в който призовката е била публикувана в Официален вестник.

5) Освен призоваване на ответника чрез публикация в Официален вестник, призовката се връчва и по местонахождението на имота на ответника, в случай че ищецът го е посочил.

7.2 Кога документите се считат за връчени, ако се прилагат други начини на връчване?

Член 56.1 от Гражданския процесуален кодекс Дата на доставка и връчване на съдебните книжа

(1) Когато съдебните документи са били доставени в съответствие с процедурата, предвидена в член 56 от този закон, освен в случая, посочен в параграф 9 от него, лицето се смята за уведомено за времето и мястото на съдебно заседание или процесуално действие, или съдържанието на съответния документ, и съдебните документи се смятат за връчени:

1) на датата, на която адресатът или друго лице ги е получило в съответствие с член 56, параграфи 3, 7 или 8 от Гражданския процесуален закон;

2) на датата, на която съответното лице е отказало да получи разписката (член 57 от закона);

3) когато документите са изпратени по пощата — на седмия ден от датата на изпращане;

4) когато документите са изпратени по електронен път — на третия ден от датата на изпращане.

(2) Фактът, че съдебните документи са доставени на посочения адрес по местоживеене на физическо лице, на посочения в декларацията допълнителен адрес, на посочения от физическото лице адрес за кореспонденция със съда или на адреса на управление на юридическо лице, и фактът, че е получено известие за връчване от пощенската служба или документите са върнати, сам по себе си не влияе върху факта, че за документите е изпратено уведомление. Адресатът може да обори презумпцията, че документите са връчени, на седмия ден от деня на изпращане — ако са изпратени по пощата, или на третия ден от деня на изпращане — ако са изпратени по електронен път, като посочи обективни обстоятелства извън неговия контрол, които са попречили да получи документите на посочения адрес.

7.3 Ако друг начин на връчване е депозирането на документите на определено място (напр. в пощенска служба), как се уведомява адресатът за това депозиране?

Когато съдебен документ се връчва чрез депозиране в пощенска служба, на адреса на получателя трябва да бъде оставено или изпратено писмено известие за това. Когато това не е възможно, съобщението се залепва на вратата на дома на получателя, служебните помещения или местопребиваването или се връчва на лице, живеещо в съседство, което по-късно да го предаде на получателя. . В известието трябва ясно да е указано, че депозираният документ е изпратен от съда.

7.4 Какви са последствията, ако адресатът откаже да приеме връчването на документите? Считат ли се документите за редовно връчени, ако отказът от приемане не е бил законен?

Член 57от Гражданския процесуален закон. Последици от отказа за приемане на съдебни документи

1) Когато адресатът откаже да приеме съдебни документи, лицето, което ги връчва, отбелязва това върху съответния документ, като посочва причините за отказа, датата и часа.

2) Отказът за приемане на съдебни документи не е пречка за разглеждане на делото.

8 Връчване по пощата на документи, изпратени от чужбина (член 18 от Регламента за връчването)

8.1 Ако пощенската служба доставя документ, изпратен от чужбина, на адресат в тази държава членка в случай, при който се изисква обратна разписка (член 18 от Регламента за връчването на документи), трябва ли пощенската служба да достави документа лично на адресата или може, съгласно националните правила за пощенските доставки, да достави документа и на друго лице на същия адрес?

Когато е изрично посочено, връчването на документ може да се извърши в помещенията на съда, като адресатът се призовава да се яви там.

Документът може да бъде връчен по пощата, ако е изпратен с препоръчана поща. Пратката се връчва в пощенския клон или от разносвач, като лицето, посочено като получател на връчения документ, или негов упълномощен представител се подписва за получаването ѝ; трябва да се покажат също документ за самоличност и пълномощно. Страната, която използва тази пощенска услуга, може също да посочи, че пратката трябва да бъде връчена само лично на определеното лице.

8.2 Как може съгласно правилата за пощенските доставки в тази държава членка да се осъществи връчването по член 18 от Регламента № 1393/2007 за връчването на документи, изпратени от чужбина, ако нито адресатът, нито друго лице, имащо право да получи доставката (ако това е възможно съгласно националните правила за пощенските доставки — вж. по-горе), не са намерени на адреса за доставка?

Ако връчването с препоръчана поща е неуспешно, няма друг начин за връчване на документа по пощата.

8.3 Предоставя ли пощенската служба определен период от време за вземане на документите, преди да ги изпрати обратно като недоставени? Ако отговорът е „да“, по какъв начин се информира адресатът, че в пощенската служба има пратка, предназначена за вземане от него?

Получателят на документ, изпратен с препоръчана поща, се информира чрез уведомление, изпратено на домашния адрес на получателя.

Адресатът — при условие че пощенският оператор предоставя възможност да го информира за получаването на пощата чрез определени електронни средства — има право да поиска в съответствие с процедурите, определени от пощенския оператор, този оператор да го информира за получаването на пощенската пратка чрез подходящи електронни средства. В такъв случай не е необходимо писменото известие за получаване на хартиен носител да се достави на адресата.

Документът се съхранява в пощенската служба в продължение на 30 дни от деня на получаването. Получателят трябва поне два пъти да бъде поканен да вземе пратката от пощенската служба.

9 Има ли писмено доказателство, че документът е връчен?

Когато съдебен документ се връчва по пощата, в досието се отбелязва къде и кога е бил връчен документът, като същото отбелязване се прави върху пощенската пратка.

10 Какво става, ако се случи нещо непредвидено и адресатът не получи документа или ако връчването е извършено в нарушение на закона (напр. документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. могат ли нарушенията на закона да бъдат санирани) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?

Съдът се свързва със съответната чужда държава пряко или чрез посредничеството на централен орган и я моли да направи ново искане за връчване на документи въз основа на молбата на адресата.

11 Ако адресатът откаже да приеме документ въз основа на използвания език (член 12 от Регламента относно връчването на документи) и съдът или органът, сезиран със съдебното производство, реши, че отказът не е обоснован, налице ли е специално правно средство за защита срещу това решение?

Съдът проверява отказа на ответника да приеме документа и се произнася по основателността на действието, като излага мотивите си в решение, което адресатът може да обжалва по общия ред.

12 Плаща ли се за връчване на документ и ако да, каква сума? Има ли разлика, когато документът трябва да бъде връчен съгласно националното право и когато молбата за връчване е с произход от друга държава членка? Вж. също уведомлението по член 15 от Регламента относно връчването на документи относно връчването на документи от друга държава членка

В Латвия документите се връчват в съответствие с член 15, параграф 2, буква а) от регламента, за което се плаща такса от 133,33 EUR (с включен ДДС) за всяко искане за връчване на документ. Плащането трябва да се извърши по банков път, като всяка банкова комисионна се поема от лицето, което плаща фиксираната такса за връчване на документи.

Данни за банкова сметка:

Регистрационен номер: 90001497619

Регистриран офис: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Банка: Swedbank AS

Номер на сметка: LV93HABA0551038096742

SWIFT код: HABALV22

Основание на плащането: Данни за адресата

Последна актуализация: 28/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.