Връчване на документи: официално предаване на актове

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво на практика означава правният термин „връчване на документи“? Защо има особени правила за „връчването на документи“?

Връчване на документи означава доставянето на актове на съда на определено юридическо или физическо лице. Способът на връчване изрично е уреден в Организационния и гражданско-процесуален кодекс (глава 12 от Законите на Малта).

В националното законодателство са въведени специални правила относно връчването на документи, за да бъде установена стандартна процедура за реда на връчване на документи и да се гарантира, че всички засегнати страни получават правните актове, които се отнасят до тях или до тяхното дело. Освен това с въпросните правила се създава сигурност, която е от полза за съда и за страните, че документите са достигнали адресата си.

2 Кои документи трябва да се връчват официално?

Всички документи, които са заведени в съда, трябва да се връчват официално. Към тези документи спадат: съдебни писма, съдебни протести, молби, призовки, жалби, отговори, обезпечителни и изпълнителни заповеди и определения и разпореждания, издадени от съдилищата.

3 Кой отговаря за връчването на документ?

Съдът и съдебните пристави отговарят за връчването на документи веднага след регистрацията на даден документ в съда. Страната, която подава документ пред съда, трябва да посочи лицето, на което следва да бъде връчен документът, и адреса за връчване. Ако има повече от един адресат, страната, която подава документа, трябва да осигури достатъчно екземпляри за всички адресати.

4 Действия за установяване на адрес

4.1 Замоленият орган в тази държава членка опитва ли се по собствена инициатива да установи местонахождението на адресата на документите за връчване, ако адресатът вече не пребивава на адреса, известен на молещия орган? Вж. също уведомлението по член 7, параграф 2, буква в) от Регламента относно връчването на документи

Не

4.2 Чужди съдебни органи и/или страни в съдебно производство имат ли достъп до регистри или услуги в тази държава членка, позволяващи установяването на настоящия адрес на лицето? Ако отговорът е „да“, кои са съществуващите регистри или услуги и каква процедура трябва да се следва? Каква такса, ако има такава, следва да се заплати?

Да, съществуват.

Адресът на регистрация на юридическо лице може да бъде намерен чрез онлайн търсене в регистъра на уебсайта на Търговския регистър на Малта на следния адрес:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Онлайн системата дава възможност за достъп до регистъра на всяко физическо лице, което желае да получи информация относно дружества, фондации и асоциации. Съдържащата се в регистъра информация включва сведения, които са безплатни и достъпни за общо ползване (публична информация). Това включва наименования на дружества и регистрационни номера, адрес на регистрация, дата на учредяване и т.н. Всяко лице може да търси дружество по регистрационния му номер или по неговото наименование или част от наименование.

Когато става въпрос за установяване на адреса на физическо лице, избирателният списък е безплатен и достъпен за широката общественост чрез компютри в съдилищата на Малта. Най-новият избирателен списък е достъпен за всички на уебсайта https://electoral.gov.mt/Register/Enquiry. Все пак, за да търсите в регистъра, трябва да знаете населеното място и улицата.

4.3 Какъв вид помощ при действията за установяване на адрес от други държави членки предоставят органите на тази държава членка съгласно член 7, параграф 1 от Регламента относно връчването на документи? Вж. също уведомлението по член 7, параграф 1 от Регламента относно връчването на документи

Помощта, която предоставят органите в тази държава членка, е предвидената в член 7, параграф 1, буква в).

Адресът на регистрация на юридическо лице може да бъде намерен чрез онлайн търсене в регистъра на уебсайта на Търговския регистър на Малта на следния адрес:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Онлайн системата дава възможност за достъп до регистъра на всяко физическо лице, което желае да получи информация относно дружества, фондации и асоциации. Съдържащата се в регистъра информация включва сведения, които са безплатни и достъпни за общо ползване (публична информация). Това включва наименования на дружества и регистрационни номера, адрес на регистрация, дата на учредяване и т.н. Всяко лице може да търси дружество по регистрационния му номер или по неговото наименование или част от наименование.

За адреси на физически лица чуждестранният предаващ орган може да изпрати искане до малтийския получаващ орган за установяване на съдебния адрес, като използва следния адрес на електронна поща: info@stateadvocate.mt

Тези искания следва да включват личния идентификационен номер, собственото и фамилното име на получателя.

5 Как на практика се извършва обичайното връчване на документа? Съществуват ли алтернативни начини, които могат да се използват (различни от заместващото връчване, посочено в точка 7 по-долу)?

Правните актове, които не са част от съдебно дело, се връчват чрез препоръчана поща с „розова карта“, с която се удостоверява или подписът на получателя, или че документът не е потърсен или не е връчен по друг начин, и която се представя на съда от съдебните пристави. „Розовата карта“ се прикачва към оригиналния документ (например към съдебното писмо). Други документи, подадени в рамките на съдебно производство, се връчват чрез съдебния пристав.

Получаващият орган осигурява връчването на документа, като прилага документа към съдебно писмо, което се завежда в регистъра на отделението с обща компетентност на Гражданския съд, ако става дума за документи, които следва да бъдат връчени на остров Малта, и в регистъра на Съда на магистратите (Гозо) при упражняване на по-нисшата му компетентност, ако става дума за документи, които следва да бъдат връчени на островите Гозо и Комино. Тези документи, заедно със съдебното писмо, се връчват на адресата от съдебния пристав. Съгласно член 187 от Гражданския процесуален кодекс документите могат да се връчват по следния начин:

а) връчването се извършва, като на лицето, на което следва да бъдат връчени документите, се предостави копие на документите или въпросното копие се предаде по местоживеенето, местоработата или на пощенския адрес на въпросното лице на член на неговото семейство или домакинство, или на лице, което работи за въпросния адресат, или на неговия адвокат или лице, което е упълномощено да получава неговата поща: като се има предвид, че по закон не е разрешено въпросното копие да се предава на лице, ненавършило четиринадесет години, или на лице, което поради своята умствена слабост не може да предостави доказателство за връчването. Приема се, че лицето може да предостави такова доказателство, освен ако не бъде доказано обратното; и не може да се направи възражение на основание на нередовността на връчването по някоя от посочените причини, ако се докаже, че копието действително е получено от лицето, на което е трябвало да бъде връчено;

б) в случай на лица на борда на търговски кораби или членове на екипажа, които нямат местоживеене в Малта, връчването може да се извърши чрез предоставяне на въпросното копие на капитана на кораба или на някое друго лице, действащо от негово име;

в) ако става дума за орган с отделна юридическа правосубектност, връчването на въпросния орган се извършва, като се предаде копие на документите: i) в неговия регистриран офис, главен офис или място на осъществяване на дейност или на пощенския адрес на лице, което е натоварено (лица, които са натоварени) с неговото законно или съдебно представителство, или на секретаря на дружеството или на служител на въпросния орган; или ii) на което и да било от горепосочените лица по начина, предвиден в буква а).

6 Позволено ли е електронно връчване на документи (връчване на съдебни или извънсъдебни документи чрез електронни средства за комуникация от разстояние, като например електронна поща, защитено интернет приложение, факс, SMS и др.) в гражданското производство? Ако отговорът е положителен, за кои видове производства е предвиден този начин? Съществуват ли ограничения по отношение на възможността за прибягване до този начин на връчване на документи в зависимост от това кой е адресатът (юрист, юридическо лице, дружество или друг стопански субект и т.н.)?

В гражданското производство не е разрешено електронното връчване на документи.

6.1 Какъв вид електронно връчване по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламента относно връчването на документи е на разположение в тази държава членка, в която връчването се извършва директно на лице, което има известен адрес за връчване в друга държава членка?

Никакво електронно връчване не е разрешено съгласно националното законодателство на Малта.

6.2 Тази държава членка определила ли е в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламента относно връчването на документи допълнителни условия, при които ще приема електронното връчване по електронна поща, посочено в член 19, параграф 1, буква б) от същия регламент? Вж. също уведомлението по член 19, параграф 2 от Регламента относно връчването на документи

Не

7 „Заместващо“ връчване

7.1 Правото на тази държава членка позволява ли други начини на връчване в случаите, когато не е било възможно връчването на документите на адресата (например съобщаване на домашния адрес, в службата на съдебния изпълнител, чрез пощенска услуга или чрез залепване на уведомление)?

Не. Начинът на връчване е обяснен изчерпателно в отговора на въпрос 5 по-горе.

7.2 Кога документите се считат за връчени, ако се прилагат други начини на връчване?

Не се прилага.

7.3 Ако друг начин на връчване е депозирането на документите на определено място (напр. в пощенска служба), как се уведомява адресатът за това депозиране?

Не се прилага.

7.4 Какви са последствията, ако адресатът откаже да приеме връчването на документите? Считат ли се документите за редовно връчени, ако отказът от приемане не е бил законен?

Съгласно малтийското право, когато лице, което е адресат на документи, откаже да ги получи лично от служител на съдилищата, по молба на заинтересована страна и след изслушване на служителя на съдилищата, като вземе предвид всички обстоятелства по случая, чрез указ съдът може да постанови, че връчването е осъществено в деня и часа на отказа и въпросният указ се счита за доказателство за връчването за всички законови цели.

Освен това, ако дадено лице умишлено избегне, попречи или откаже връчването от съдебен пристав на някакъв акт или съдебна заповед или изпълнението на някакво разпореждане или заповед, то е виновно за неуважение на съда и подлежи на наказание с а) порицание; б) изгонване от съда; в) арест за срок от двадесет и четири часа на място в сградата, в която заседава съдът; или г) глоба.

8 Връчване по пощата на документи, изпратени от чужбина (член 18 от Регламента за връчването)

8.1 Ако пощенската служба доставя документ, изпратен от чужбина, на адресат в тази държава членка в случай, при който се изисква обратна разписка (член 18 от Регламента за връчването на документи), трябва ли пощенската служба да достави документа лично на адресата или може, съгласно националните правила за пощенските доставки, да достави документа и на друго лице на същия адрес?

Малтийската пощенска служба доставя писмовни пратки до всяко лице, намерено на адреса, което е готово да получи пратката, при условие че е със здрав разум и не е дете. Съществува презумпцията, че щом физическото лице се намира на адреса и приема пратката, тогава въпросното лице е упълномощено за това от адресата. Ако лицето не е упълномощено, тогава не трябва да приема пратката, а ако я приеме, въпросното лице поема отговорността за предаването ѝ на адресата. Получателят се подписва при доставката. Тази процедура е съгласно Наредба 33 за (общия) правилник за пощенските услуги от 2005 г.

8.2 Как може съгласно правилата за пощенските доставки в тази държава членка да се осъществи връчването по член 18 от Регламента № 1393/2007 за връчването на документи, изпратени от чужбина, ако нито адресатът, нито друго лице, имащо право да получи доставката (ако това е възможно съгласно националните правила за пощенските доставки — вж. по-горе), не са намерени на адреса за доставка?

Ако няма кой да получи пратката, когато има изискване за подпис при доставката, на въпросния адрес се оставя известие, уведомяващо адресата, че е направен опит за доставка. Пратката може да бъде получена от най-близката пощенска служба. Ако пратката не бъде потърсена, доставчикът на пощенската услуга по свое усмотрение оставя последно известие на адресата, в което се посочва, че пратката все още не е била получена. Обикновено това се прави след 5 дни за местната препоръчана поща и след 10 дни за чуждестранната препоръчана поща. Ако пратката остане непотърсена след тези срокове, тогава се изчаква още 5 дни и пратката се връща на изпращача, обозначена съответно като „непотърсена“. Ако пратката бъде отказана от адресата или от негов представител, тя се връща на изпращача незабавно с обозначение „отказана“.

8.3 Предоставя ли пощенската служба определен период от време за вземане на документите, преди да ги изпрати обратно като недоставени? Ако отговорът е „да“, по какъв начин се информира адресатът, че в пощенската служба има пратка, предназначена за вземане от него?

Ако на адреса няма кой да приеме пратката, на въпросния адрес се оставя известие, уведомяващо адресата за опита. С това известие адресатът се информира също така, че пратката може да бъде получена от най-близката пощенска станция. Ако пратката не бъде потърсена, доставчикът на пощенската услуга по свое усмотрение оставя последно известие на адресата, в което се посочва, че пратката все още може да бъде получена. Обикновено това се прави след 5 дни за местната препоръчана поща и след 10 дни за чуждестранната препоръчана поща. Ако пратката остане непотърсена след тези срокове, тогава се изчаква още 5 дни и пратката се връща на изпращача, обозначена съответно като „непотърсена“. При получаване от пощенската станция пратката(ите) се предоставя(т) само на адресата или на упълномощен представител след представяне на известието и документ за самоличност (паспорт или лична карта) на адресата.

9 Има ли писмено доказателство, че документът е връчен?

Удостоверение за връчване или за неуспешно връчване се издава от получаващия орган въз основа на информацията, посочена от съдебния пристав, както е описано по-долу.

Към оригинални документи, които се връчват с препоръчана поща, се прикачва „розова карта“. След връщането им в съда, оригиналните документи се подпечатват или с черно, или с червено мастило. Черно мастило се използва за обозначаване на успешно връчване, като се отбелязва също така на кого е връчен документът. Ако документът не е връчен, печатът е с червено мастило и се посочва също така причината, поради която не е връчен.

Документите, връчени от съдебен пристав, се подпечатват или с черно мастило, ако връчването е успешно, или с червено мастило, ако връчването не е успешно, като се подписват от съдебния пристав, който е отговарял за осъществяването на връчването.

10 Какво става, ако се случи нещо непредвидено и адресатът не получи документа или ако връчването е извършено в нарушение на закона (напр. документът е връчен на трето лице)? Може ли все пак връчването на документа да е валидно (напр. могат ли нарушенията на закона да бъдат санирани) или трябва да се направи нов опит за връчване на документа?

Ако адресатът не получи документите, но те са били валидно връчени, като е оставено копие на адреса, в дома или по местоработата на адресата, връчването се счита за извършено и валидно. Ако трето лице получи документите, то може да върне тези документи чрез подаване на отговор на издаденото съдебно писмо, с което са връчени документите. В отговора на съдебното писмо третото лице трябва да обясни причината, поради която то не е надлежният адресат, и ако причината бъде счетена за основателна, връчването се смята за неуспешно. Ако връчването е извършено в нарушение на закона, то може да се оспори чрез съдебен иск. Ако при невалидно връчване страната, на която е трябвало да бъдат връчени документите, представи отговор в съда или се яви в съда, връчването се счита за валидно.

11 Ако адресатът откаже да приеме документ въз основа на използвания език (член 12 от Регламента относно връчването на документи) и съдът или органът, сезиран със съдебното производство, реши, че отказът не е обоснован, налице ли е специално правно средство за защита срещу това решение?

Не

12 Плаща ли се за връчване на документ и ако да, каква сума? Има ли разлика, когато документът трябва да бъде връчен съгласно националното право и когато молбата за връчване е с произход от друга държава членка? Вж. също уведомлението по член 15 от Регламента относно връчването на документи относно връчването на документи от друга държава членка

В Законите на Малта е предвидена фиксирана такса в размер на 50 евро за всяко връчване на документи в Малта. Тази такса трябва да бъде платена преди връчването. Таксите се плащат чрез банков превод в полза на Главна прокуратура по долупосочената банкова сметка:

Име на банката: Bank Ċentrali ta’ Malta/Централна банка на Малта

Име на сметката: Главна прокуратура — връчване на документи/такси за правни услуги

Номер на сметката: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift Code: MALTMTMT

Има разлика в таксата, когато документите се връчват съгласно националното законодателство и когато документите произхождат от друга държава членка и трябва да бъдат връчени в Малта. Когато документите трябва да бъдат връчени в Малта, документите се подават пред съда и има такса за подаването на тези документи. Таксата е различна в зависимост от вида на документа, който се подава пред съда. Има също така такси за правни услуги и разноски за отпечатването на документите. От друга страна, за документите от други държави членки, които трябва да бъдат връчени в Малта, се прилага фиксирана такса от 50 евро.

Последна актуализация: 14/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.