Doručování právních dokumentů

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

V praxi „doručování písemností“ znamená, že písemnosti v občanskoprávních a obchodních věcech musí být doručeny nebo oznámeny stranám řízení.

Doručování písemností vymezené zákonem je činnost příslušných orgánů a osob, kterou se adresátům poskytuje přístup k obsahu písemností, jež jsou jim určeny. To je důležité, protože pokud z důvodu nedoručení písemnosti některé straně nemůže být tato strana vyslyšena, může to vést k mimořádnému opravnému prostředku.

Pro doručování písemností tedy platí zvláštní pravidla, neboť se jedná o nezbytný požadavek v soudním řízení, který pramení ze zásady práva stran řízení být vyslyšeny. To znamená, že stranám musí být poskytnut přístup k informacím o místě a době konání soudního řízení a o významných věcných skutečnostech.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

K písemnostem, které je třeba formálně doručit, patří procesní písemnosti k žalobě, návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání (a další důvody), odvolání (a další důvody), kasační stížnosti (a další důvody), návrhu na obnovu řízení (a další důvody), žalobě třetí strany (a další důvody), žalobě proti mimosoudním a soudním aktům (a další důvody), primární nebo sekundární intervenci, vyrozumění o soudním jednání a oznámení sporu, návrhu na vydání, zrušení nebo změnu předběžných opatření, návrhu na vydání nebo zrušení prozatímních soudních zákazů a záznamu o odročení, pokud se žalovaný nedostaví, návrhu na soudní ochranu v nesporném řízení a zrušení nebo změnu rozsudku, předvolání k jednání nebo k přijetí čestného prohlášení a všem soudním rozhodnutím (pravomocným i nepravomocným).

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Za doručení je odpovědný účastník řízení na základě písemného příkazu vydaného k písemnosti, která má být doručena, a to buď tímto účastníkem nebo jeho zástupcem, nebo na žádost tohoto účastníka příslušným soudcem, nebo v případě vícečlenného soudu předsedou soudu (článek 123 občanského soudního řádu). Písemnosti doručuje soudní exekutor jmenovaný soudem, v jehož obvodu má adresát bydliště nebo se v době doručování zdržuje (čl. 122 odst. 1 občanského soudního řádu). V případě, že doručování písemností probíhá v rámci soudní pravomoci, může doručování provádět rovněž soudní exekutor se sídlem v daném obvodu nebo příslušník řecké policie, lesní strážník nebo tajemník obecního úřadu (čl. 122 odst. 2 a 3 občanského soudního řádu). V řízení o předběžných opatřeních se místo a čas jednání oznamuje doručením písemnosti vydané kanceláří soudu, v níž je uvedeno místo, datum a čas jednání, nebo telegrafickou či telefonickou výzvou kanceláře soudu. Soudce může rovněž nařídit, aby byl spolu s předvoláním doručen opis návrhu (čl. 686 odst. 4 občanského soudního řádu).

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, není-li uvedená adresa správná? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení o doručování písemností.

Pokud tak může učinit, tak ano.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Ne, nemají přímý přístup.

Všichni obyvatelé na území Řecka jsou registrováni v databázi každé obce prostřednictvím příslušných matričních úřadů. Jednotná národní databáze však zahrnuje pouze dospělé občany, kteří jsou zapsáni na základě svého občanského průkazu / pasu, a řecké obce ji podle potřeby aktualizují.

Občanům je přístupná (bezplatně) pouze prostřednictvím veřejných telefonních seznamů.

Vytváří se a dokončuje národní rejstřík občanů, který umožní dohledávání osob.

4.3 Jaký druh pomoci při vyřizování žádostí z jiných členských států o zjištění adresy poskytují orgány tohoto členského státu podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností.

Příslušný přijímající orgán vyhledá adresy prostřednictvím dopisu ostatním vnitrostátním orgánům.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Obvyklým způsobem doručování písemností je doručení příslušné písemnosti do vlastních rukou adresáta (čl. 127 odst. 1 občanského soudního řádu), a to bez ohledu na to, kde se adresát zdržuje (článek 124 občanského soudního řádu). Pokud však má adresát v místě, kam má být písemnost doručena, bydliště, obchod, kancelář nebo dílnu, ať už sám nebo s jinou osobou, nebo pokud tam pracuje jako zaměstnanec, pracovník nebo pomocná síla, nelze písemnost bez jeho souhlasu doručit na jiném místě (čl. 124 odst. 2 občanského soudního řádu). Pokud jde o případné náhradní způsoby, je možné ve vyhláškách vydaných na návrh ministra spravedlnosti stanovit doručování písemností také poštou, telegraficky nebo telefonicky a upřesnit způsob provedení doručení a jeho potvrzení (čl. 122 odst. 4 občanského soudního řádu).

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Soudní písemnosti lze doručovat i elektronicky, pokud byly elektronicky podepsány.

Soudní písemnost, která je doručována elektronickými prostředky, se považuje za doručenou, pokud odesílatel obdržel od adresáta elektronický doklad o přijetí, který musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem a bude představovat zprávu o doručení (čl. 122 odst. 5 občanského soudního řádu).

Článek 122A občanského soudního řádu

1. Písemnost může být doručena rovněž elektronicky prostřednictvím certifikovaného soudního exekutora jmenovaného soudem v obvodu, kde má fyzická nebo právnická osoba, jíž je písemnost určena, v době doručování místo bydliště, pobytu nebo sídla.

2. Procesní písemnosti lze v souladu s odstavcem 1 doručovat rovněž elektronickými prostředky, pokud jsou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s čl. 2 odst. 20 zákona č. 4727/2020 (Vládní věstník, řada I, č. 184). Doručení elektronickými prostředky se považuje za provedené pouze tehdy, pokud soudní exekutor obdržel elektronický doklad o přijetí písemnosti opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem adresáta v souladu s čl. 2 odst. 20 zákona č. 4727/2020. Elektronický doklad o přijetí musí být zahrnut do zprávy o doručení, kterou soudní exekutor vyhotoví v souladu s článkem 139 občanského soudního řádu, jinak je doručení neplatné. Doručení se nepovažuje za uskutečněné, pokud soudní doručovatel neobdrží elektronický doklad o přijetí do 24 hodin od odeslání. Pokud elektronické doručení není provedeno, provede se doručení fyzickým způsobem, jak je stanoveno v článku 122 a následujících.

3. S výhradou odstavce 4 musí fyzická osoba, nebo jde-li o právnickou osobu, její právní zástupce, která si přeje zasílat nebo přijímat písemnosti elektronickými prostředky, nahlásit Národnímu centru pro oznamování uvedenému v článku 17 zákona 4704/2020 (Vládní věstník, řada I, č. 133) jedinou e-mailovou adresu. Pokud adresát žije nebo má sídlo, jde-li o právnickou osobu, v zahraničí, musí být Národnímu centru pro oznamování předloženo prohlášení.

4. Doručování elektronickými prostředky podle odstavců 1 až 3 v případě písemností určených státu, úvěrové instituci, platební instituci, instituci elektronických peněz nebo pojišťovně se provádí u příslušného decentralizovaného orgánu nebo ústřední pobočky obvodu, v němž má soudní vykonavatel v době doručování sídlo. Pokud neexistuje příslušný decentralizovaný orgán nebo ústřední pobočka obvodu, doručuje se v sídle subjektů uvedených v první větě. Za tímto účelem jsou právní zástupci právnických osob povinni poskytnout Národnímu centru pro oznamování svou e-mailovou adresu a jméno zástupce, zmocněnce nebo zaměstnance, který je oprávněn přijímat písemnosti doručované elektronicky.

6. Zapsaná e-mailová adresa se nahradí nebo vymaže v souladu s článkem 17 zákona 4704/2020.

7. Doručení zmocněnému advokátovi podle čl. 143 odst. 1 a 3 lze rovněž provést na e-mailovou adresu uvedenou v procesní písemnosti v souladu s čl. 119 odst. 1 občanského soudního řádu.

8. V případě elektronického doručování se procesní lhůty prodlužují o jeden den.

9. Podmínky pro vytvoření a provoz elektronické aplikace pro doručování písemností elektronickými prostředky jsou stanoveny společným rozhodnutím ministra spravedlnosti a ministra pro digitální správu.

6.1 Jaký druh elektronického doručování ve smyslu čl. 19 odst. 1 nařízení o doručování písemností je v tomto členském státě k dispozici, má-li být doručení provedeno přímo osobě, která má známou adresu pro doručování v jiném členském státě?

Řecko si vyhrazuje právo odpovědět na tuto otázku ve lhůtách stanovených v nařízení (EU) 2020/1784.

6.2 Specifikoval tento členský stát v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností další podmínky, za nichž přijme elektronické doručení e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení? Viz rovněž oznámení podle čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností.

Výše uvedená možnost doručování soudních písemností elektronickými prostředky závisí na vydání vyhlášky prezidenta na návrh ministra spravedlnosti, jež stanoví konkrétnější požadavky, které je třeba splnit.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Pokud není adresát zastižen v místě bydliště, doručí se písemnost jedné z dalších osob, které s ním žijí, pokud jsou si vědomy svého jednání a nejsou ve věci protistranou (čl. 128 odst. 1 občanského soudního řádu).

Pokud není žádná z osob uvedených v odstavci 1 v místě bydliště zastižena:

  1. písemnost musí být vyvěšena na dveřích místa bydliště za přítomnosti svědka;
  2. nejpozději následující pracovní den po dni vyvěšení musí být opis písemnosti, který je vyhotoven bezplatně, doručen do vlastních rukou vedoucího policejní stanice v kraji, v němž se nachází místo bydliště, a v případě nepřítomnosti vedoucího policejní stanice do vlastních rukou policisty nebo odpovědného zástupce policisty nebo do rukou strážníka policejní stanice. Ve všech těchto případech musí být předání doloženo potvrzením o přijetí, které se vyhotoví bezplatně, v rámci zprávy o doručení;
  3. nejpozději následující pracovní den musí soudní doručovatel zaslat adresátovi písemné oznámení, ve kterém uvede druh doručované písemnosti, adresu bydliště, kde byla písemnost vyvěšena na dveřích, datum vyvěšení, orgán, kterému byl předán opis, a datum předání. Soudní doručovatel musí v rámci zprávy o doručení bezplatně vyhotovit a podepsat potvrzení, že bylo odesláno poštou oznámení. V potvrzení musí být uveden poštovní úřad, z něhož bylo oznámení odesláno, a zaměstnanec, jenž jej přijal, a tento zaměstnanec musí potvrzení schválit (čl. 128 odst. 4 občanského soudního řádu).

Pokud není osoba, jíž je písemnost doručována, v obchodě, kanceláři nebo dílně zastižena, doručí se písemnost do vlastních rukou vedoucího obchodu, kanceláře nebo dílny nebo partnera, společníka, zaměstnance nebo pomocné síly, pokud si je tato osoba vědoma svého jednání a není ve věci účastna jako odpůrce osoby, jíž se písemnost doručuje (čl. 129 odst. 1 občanského soudního řádu).

Není-li v obchodě, kanceláři nebo dílně zastižena žádná z osob uvedených v odstavci 1, použijí se ustanovení čl. 128 odst. 4 občanského soudního řádu (čl. 129 odst. 2 občanského soudního řádu).

Pokud adresát nebo osoby uvedené v článcích 128 a 129 odmítnou písemnost převzít nebo podepsat zprávu o doručení, nebo pokud ji nejsou schopni podepsat, soudní doručovatel za přítomnosti svědka připevní písemnost na dveře místa bydliště, kanceláře, obchodu nebo dílny (čl. 130 odst. 1 občanského soudního řádu).

Pokud adresát nemá bydliště, kancelář, obchod nebo dílnu a buď odmítne písemnost přijmout, nebo není schopen či odmítá podepsat zprávu o doručení a jeho odmítnutí nebo neschopnost potvrdí svědek najatý soudním doručovatelem za tímto účelem, doručí se zpráva do rukou osob uvedených v čl. 128 odst. 4 písm. b) (čl. 130 odst. 2 občanského soudního řádu).

Pokud se osoba, jíž je písemnost doručována, léčí v nemocnici nebo je držena ve vězení a není možné s ní komunikovat, potvrdí tuto skutečnost ředitel nemocnice nebo věznice a zaznamená ji do zprávy o doručení a písemnost lze doručit řediteli nemocnice nebo věznice, který ji musí osobě, jíž je doručována, předat do vlastních rukou (článek 131 občanského soudního řádu).

Pokud adresát slouží na palubě obchodní lodi, která se nachází v řeckém přístavu, a není přítomen nebo odmítá převzít písemnost nebo odmítá či není schopen podepsat zprávu, doručí se písemnost veliteli lodi nebo jeho zástupci, a pokud ani oni nejsou přítomni nebo odmítají písemnost převzít, doručí se písemnost vedoucímu přístavního orgánu, který je povinen o tom adresáta vyrozumět (čl. 132 odst. 1 občanského soudního řádu).

Pokud osoba, které má být písemnost doručena, vykonává službu na palubě obchodního plavidla, které se nenachází v řeckém přístavu, doručuje se písemnost v místě bydliště této osoby v souladu s článkem 128, a pokud tato osoba nemá bydliště, doručuje se v souladu s ustanoveními upravujícími doručování osobám, jejichž adresa není známa. V každém případě se písemnost doručuje do kanceláře majitele lodi v Řecku nebo do kanceláře zástupce lodi v řeckém přístavu, pokud existuje (čl. 132 odst. 2 občanského soudního řádu).

Pokud není možné doručit písemnost osobám v některé z následujících kategorií, které jsou v aktivní službě, nebo jejich příbuzným či pomocným silám, kteří s nimi žijí, v souladu s čl. 128 odst. 3 a 4:

  1. pokud jde o osoby, které obecně slouží v řecké armádě, písemnost se doručuje veliteli jednotky, stanice nebo služby, k níž adresát náleží. Není-li jednotka, stanice nebo služba známa, doručí se písemnost náčelníkovi příslušného útvaru;
  2. pokud jde o důstojníky, zástupce důstojníků a námořníky řeckého námořnictva, písemnost se doručuje náčelníkovi generálního štábu námořnictva;
  3. pokud jde o důstojníky, poddůstojníky a štáb řeckého letectva, písemnost se doručuje náčelníkovi generálního štábu letectva;
  4. pokud jde o důstojníky a poddůstojníky řecké policie a pobřežní stráže, jakož i zaměstnance policie a pobřežní stráže, písemnost se doručuje vedoucímu jejich služby;
  5. pokud jde o zaměstnance majáků a signálních stanic, písemnost se doručuje vedoucímu přístavního orgánu v kraji, v němž vykonávají své povinnosti (čl. 133 odst. 1 občanského soudního řádu).

Pokud osoba, které má být písemnost doručena, žije nebo má sídlo v zahraničí, doručuje se písemnost státnímu zástupci soudu, u něhož soudní řízení probíhá nebo u něhož má být zahájeno, nebo soudu, který vydal rozsudek, jenž má být doručen, a v případě soudních řízení u soudu pro drobné nároky státnímu zástupci soudu prvního stupně v daném kraji. Veškeré písemnosti týkající se výkonu rozhodnutí se doručují státnímu zástupci soudu prvního stupně, v jehož příslušnosti se výkon rozhodnutí provádí, a veškeré mimosoudní písemnosti se doručují státnímu zástupci v místě posledního bydliště nebo známé adresy v zahraničí, a neexistuje-li bydliště nebo známá adresa v zahraničí, doručuje se písemnost státnímu zástupci soudu prvního stupně v hlavním městě (čl. 132 odst. 1 občanského soudního řádu). Poté co státní zástupce písemnost převezme, musí ji bez zbytečného odkladu zaslat ministru zahraničních věcí, který je povinen ji předat adresátovi (čl. 134 odst. 3 občanského soudního řádu).

Pokud není známo místo pobytu nebo přesná adresa osoby, které má být písemnost doručena, použijí se ustanovení čl. 134 odst. 1. Současně musí být zveřejněno shrnutí oznamované procesní písemnosti ve dvou denících, z nichž jeden musí být vydáván v Aténách a druhý buď v místě sídla soudu, nebo rovněž v Aténách, podle pokynů státního zástupce, kterému je písemnost doručována. Shrnutí vyhotoví a podepíše soudní doručovatel a musí v něm být uvedena úplná jména účastníků řízení, druh doručované procesní písemnosti, příslušná žádost a v případě soudních rozhodnutí výrok rozhodnutí, soud, u kterého probíhá řízení nebo u něhož má být zahájeno, nebo úředník, který má rozhodnutí vykonat, a pokud je adresát předvolán, aby se dostavil k soudu nebo provedl určitý úkon, musí být uvedeno místo, kam se má dostavit, a příslušný čas a druh příslušného úkonu (čl. 135 odst. 1 občanského soudního řádu). Výše uvedené platí i v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí, že není možné zaslat písemnost osobě, která žije nebo má sídlo v zahraničí (čl. 135 odst. 3 občanského soudního řádu).

Pokud jsou kanceláře nebo obchody uvedené v čl. 128 odst. 4 písm. b) a článcích 131, 132 a 133 uzavřeny nebo pokud orgány nebo osoby uvedené v těchto článcích odmítnou převzít písemnost nebo podepsat zprávu o doručení, vyhotoví soudní doručovatel zprávu a předá písemnost státnímu zástupci soudu prvního stupně, v jehož příslušnosti se nachází místo doručování, a státní zástupce poté zašle písemnost osobě, která odmítla písemnost převzít nebo podepsat zprávu.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Pokud byl způsob doručení uvedený v bodě 7.1 použit v případě osoby, která je léčena v nemocnici nebo držena ve vězení, slouží v armádě nebo námořnictvu nebo pobývá v zahraničí, považuje se písemnost za doručenou, jakmile je předána orgánům nebo osobám uvedeným v předchozím bodě, bez ohledu na to, kdy byla odeslána a převzata (čl. 136 odst. 1 občanského soudního řádu).

Pokud byl způsob doručení uvedený v bodě 7.1 použit v případě osoby, která nebyla zastižena v místě svého bydliště, za předpokladu, že nebyl zastižen ani žádný dospělý příbuzný, který s ní bydlí, považuje se písemnost za doručenou, jakmile je připevněna na dveře místa bydliště adresáta, pokud jsou dodrženy všechny požadavky stanovené v bodě 7.1, pokud jde o způsob doručení (tj. doručení písemnosti do vlastních rukou vedoucího policejní stanice a zaslání příslušného písemného oznámení).

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Řecko nikdy nezavedlo ukládání písemností na poště jako náhradní (nepřímý) způsob doručování. Jak je uvedeno v bodě 7.1, pokud byl použit uvedený způsob doručení v případě osoby, která nebyla zastižena v místě svého bydliště, za předpokladu, že nebyl zastižen ani žádný dospělý příbuzný, který s ní bydlí, po vyvěšení písemnosti na dveřích místa bydliště adresáta a předání opisu vedoucímu policejní stanice se adresátovi zašle poštou písemné oznámení s uvedením druhu doručované písemnosti, adresy bydliště, kde byla písemnost vyvěšena na dveřích, data vyvěšení, orgánu, kterému byla písemnost doručena, a data doručení.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Jak je uvedeno v bodě 7.1, pokud adresát odmítne přijmout doručení příslušné písemnosti nebo podepsat zprávu o doručení, vyvěsí soudní doručovatel písemnost za přítomnosti svědka na dveře místa bydliště, kanceláře, obchodu nebo dílny. Jakmile je písemnost vyvěšena na dveřích, považuje se za doručenou.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 18 nařízení o doručování písemností)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 18 nařízení o doručování písemností), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

V tomto případě pošta vydá písemnost pouze adresátovi osobně.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 18 nařízení o doručování písemností provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

V takovém případě pošta nepřítomného adresáta písemně vyrozumí, že písemnost zůstane na poště po určitou dobu, během níž si ji může vyzvednout.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Viz bod 8.2.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Soudní doručovatel vyhotoví zprávu, která musí obsahovat a) příkaz k doručení, b) jasný popis doručované písemnosti a identifikaci dotčených osob, c) datum a čas doručení, d) osobu, které byla písemnost doručena, a způsob doručení v případě nepřítomnosti nebo odmítnutí adresáta nebo osob uvedených v článcích 128 až 135 a 138 (čl. 139 odst. 1 občanského soudního řádu).

Zpráva musí být podepsána soudním doručovatelem a osobou, která písemnost převezme, nebo, pokud ji tato osoba odmítne nebo nemůže podepsat, svědkem najatým za tímto účelem (čl. 139 odst. 2 občanského soudního řádu).

Soudní doručovatel musí na písemnost uvést čas a datum doručení a podepsat ji. Tato poznámka je důkazem pro účely osoby, jíž byla písemnost doručena. V případě rozporu mezi zprávou o doručení a poznámkou má přednost zpráva (čl. 139 odst. 3 občanského soudního řádu).

Zpráva uvedená v článku 139 se vypracovává ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení se dodá osobě, která vydala příkaz k doručení, a druhé, za které se neplatí kolkovné, si ponechá soudní doručovatel. O doručení se učiní krátký záznam ve zvláštní knize vedené soudním doručovatelem (čl. 140 odst. 1 občanského soudního řádu).

Soudní vykonavatel musí na žádost poskytnout opisy originálů písemností uložených ve spisu osobě, která vydala příkaz k doručení, a adresátovi a každému, kdo má oprávněný zájem, pokud to poznámkou na žádosti schválil předseda soudu prvního stupně v obvodu, v němž se doručení uskutečnilo (čl. 140 odst. 2 občanského soudního řádu).

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Pokud účastník řízení nemohl dodržet lhůtu z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podvodu na straně odpůrce (např. neplatné doručení prostřednictvím soudního vykonavatele nebo úmyslné neupozornění účastníka řízení osobou, která písemnost převzala), má tento účastník řízení právo požádat o obnovení původního stavu (čl. 152 odst. 1 občanského soudního řádu) do 30 dnů ode dne, kdy vznikla překážka, která představovala vyšší moc, nebo kdy se dozvěděl o podvodu na straně odpůrce (čl. 153 občanského soudního řádu).

Pokud osoba, proti níž byl vydán rozsudek pro zmeškání, nebyla předvolána vůbec nebo nebyla předvolána zákonně či ve stanovené lhůtě, má právo na zrušení rozsudku pro zmeškání do 15 dnů od jeho doručení, pokud má bydliště v Řecku, nebo do 60 dnů od posledního zveřejnění shrnutí zprávy o doručení soudního rozhodnutí podle čl. 135 odst. 1, pokud její adresa není známa nebo žije v zahraničí (článek 501, čl. 503 odst. 1, 2 občanského soudního řádu).

Pokud účastník řízení předvolal odpůrce a prohlásil, že jeho adresa není známa, ačkoli jeho adresu znal, a pokud odpůrce prohrál věc zcela nebo zčásti, má odpůrce právo požádat o přezkum soudního rozhodnutí do 60 dnů od doručení napadeného soudního rozhodnutí, pokud má bydliště v Řecku, nebo do 120 dnů, pokud jeho adresa není známa nebo žije v zahraničí, nebo v případě, že soudní rozhodnutí nebylo doručeno vůbec, do 3 let od zveřejnění napadeného rozhodnutí, pokud je pravomocné nebo nezrušitelné, jinak ode dne, kdy nabylo právní moci (článek 538, čl. 544 odst. 9, čl. 545 odst. 1, 2, 3, 5 občanského soudního řádu).

11 Pokud adresát odmítne přijmout písemnost na základě použitého jazyka (článek 12 nařízení o doručování písemností) a soud nebo orgán, u něhož bylo zahájeno řízení, rozhodne po ověření, že odmítnutí nebylo odůvodněné, existuje zvláštní opravný prostředek k napadení tohoto rozhodnutí?

Viz bod 10 odst. 2 v případě rozsudku pro zmeškání. Pokud se adresát dostaví k soudu (na podporu důvodu zamítnutí), nelze podat návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání. Je však možné podat odvolání.

12 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? Existuje rozdíl v tom, zda má být písemnost doručena podle vnitrostátního práva nebo zda žádost o doručení pochází z jiného členského státu? Viz rovněž oznámení podle článku 15 nařízení o doručování písemností týkající se doručení písemnosti z jiného členského státu.

Náklady na doručení hradí předem osoba, která vydala příkaz k doručení (čl. 173 odst. 1, 3 občanského soudního řádu).

Strana, která spor prohrála, je povinna uhradit i tyto náklady (článek 176, čl. 189 odst. 1 občanského soudního řádu). Vyplacená částka závisí na způsobu a druhu doručování. Minimální náklady na doručení činí 35,00 EUR, pokud je příslušná písemnost doručována osobě, která má bydliště nebo se zdržuje v oblasti, kde se nachází kancelář soudního vykonavatele.

Poslední aktualizace: 07/07/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.