Doručování právních dokumentů

Lotyšsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

„Doručením“ (izniegšana) soudní písemnosti se rozumí včasné doručení písemnosti příjemci tak, aby příjemce mohl vykonávat a hájit svá práva. Občanský soudní řád (Civilprocesa likums) stanoví několik různých typů doručování, včetně doporučenou poštou, elektronickou poštou, doručení soudním exekutorem (tiesu izpildītājs) a doručení kurýrem (ziņnesis). Písemnost se považuje za doručenou, pokud je doručena v souladu s formálními požadavky stanovenými právními předpisy a doručení je zaznamenáno formou stanovenou pro daný účel.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Soudní písemnosti vyhotovené v souladu s čl. 56 odst. 2 občanského soudního řádu: rozsudky, rozhodnutí, oznámení, předvolání, návrhy podávané v určitých typech řízení, opravné prostředky ve vztahu k faktickým nebo právnickým otázkám, věrné kopie písemných podání a veškeré písemnosti vyhotovené a předkládané soudu stranami v dané věci, které však jiným stranám doručuje samotný soud.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Písemnost z jiné země bude v Lotyšsku doručena soudním exekutorem.

Ústředním orgánem je Rada lotyšských soudních exekutorů (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Lotyšsko

Telefon: +371 67290005, fax: +371 62302503

E-mail: documents@lzti.lv

Podrobnější informace viz: https://www.lzti.lv/service-foreign-documents/

4 Zjišťování adresy

Lotyšsko zvolilo mechanismus uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, tj. poskytnutím podrobných informací prostřednictvím evropského portálu e-justice o tom, jak lze zjistit adresy osob, kterým má být doručena písemnost.

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, není-li uvedená adresa správná? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení o doručování písemností

Příslušné lotyšské orgány adresy nezjišťují. V případech, kdy adresa uvedená v žádosti o doručení není správná, nepodávají lotyšské orgány z vlastního podnětu u rejstříku fyzických osob žádosti o informace týkající se adres.

Za zjištění adresy adresáta je odpovědný předkládající orgán nebo dožadující strana.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

1. O zjištění adresy fyzické osoby lze požádat zasláním úřední žádosti na Úřad pro občanství a migraci Ministerstva vnitra, který vede rejstřík fyzických osob. V žádosti o vydání výpisu z rejstříku fyzických osob („Pieprasījums par izziņas sniegšanu no Fizisko personu reģistra“) by mělo být uvedeno, proč jsou údaje zapotřebí, aby správci údajů mohli rozhodnout, zda existují řádné důvody pro jejich poskytnutí.

2. Adresu společnosti lze získat bezplatně nahlédnutím do údajů obsažených v obchodním rejstříku. Všechny zápisy v obchodním rejstříku se zveřejňují bezplatně na informační internetové stránce, čímž je zajištěna jejich prvotní dostupnost pro veřejnost online.

4.3 Jaký druh pomoci při vyřizování žádostí z jiných členských států o zjištění adresy poskytují orgány tohoto členského státu podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností

Lotyšská rada soudních exekutorů neprovádí vyhledávání adres (pátrání po odpůrcích).

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Písemnost doručí soudní exekutor, který navštíví adresáta.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Soudní písemnosti se zasílají elektronicky, jednoduchým dopisem nebo prostřednictvím kurýra. Soudní písemnosti se zasílají elektronicky v tomto pořadí:

1) online, pokud adresát oznámil soudu, že souhlasí s tím, aby komunikace se soudem probíhala online;

2) na e-mailovou adresu uvedenou adresátem, pokud adresát oznámil soudu, že souhlasí s komunikací se soudem prostřednictvím e-mailu;

3) na oficiální elektronickou adresu adresáta.

Pokud není možné zaslat soudní písemnosti fyzické osobě elektronicky v souladu s tímto postupem, zasílají se do místa bydliště, které fyzická osoba uvedla v prohlášení, a pokud je v tomto prohlášení uvedena další adresa, na tuto další adresu, pokud fyzická osoba neuvedla pro komunikaci se soudem jinou adresu. Pokud žalovaný nenahlásil místo bydliště a neuvedl jinou adresu pro komunikaci se soudem, doručují se soudní písemnosti na adresu žalovaného, kterou uvedl účastník řízení, je-li známa. Soudní písemnosti lze doručit také na pracoviště adresáta.

Není-li možné předat soudní písemnosti právnické osobě elektronicky v souladu s tímto postupem, zašlou se do jejího sídla.

Soudní písemnosti doručované prostřednictvím kurýra nebo účastníka řízení se doručují adresátovi osobně oproti podpisu.

U některých soudních písemností může zákon stanovit jejich zasílání doporučenou poštou nebo jiným způsobem předání nebo doručení.

6.1 Jaký druh elektronického doručování ve smyslu čl. 19 odst. 1 nařízení o doručování písemností je v tomto členském státě k dispozici, má-li být doručení provedeno přímo osobě, která má známou adresu pro doručování v jiném členském státě?

K dispozici jsou oba způsoby doručování uvedené v čl. 19 odst. 1 nařízení, a to elektronické zasílání soudních písemností v následujícím pořadí:

1) online, pokud adresát oznámil soudu, že souhlasí s tím, aby komunikace se soudem probíhala online;

2) na e-mailovou adresu uvedenou adresátem, pokud adresát oznámil soudu, že souhlasí s komunikací se soudem prostřednictvím e-mailu;

3) na oficiální elektronickou adresu adresáta.

6.2 Specifikoval tento členský stát v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností další podmínky, za nichž přijme elektronické doručení e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení? Viz rovněž oznámení podle čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností

Žádné další podmínky nebyly stanoveny.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

V souladu s čl. 56 odst. 8 občanského soudního řádu, pokud osoba doručující soudní písemnosti adresáta nezastihne, může písemnosti doručit kterémukoli dospělému rodinnému příslušníkovi, který bydlí společně s adresátem. Pokud osoba doručující písemnosti adresáta nezastihne na pracovišti, může písemnosti ponechat u vedení, aby je předalo adresátovi. Osoba přebírající listiny v těchto případech musí uvést své plné jméno, čas a datum doručení a svůj vztah k adresátovi nebo pozici, kterou zastává, a písemnosti musí adresátovi neprodleně předat.

Článek 59 občanského soudního řádu. Předvolání k soudu zveřejněním v tisku

(1) Pokud nelze adresu žalovaného zjistit v souladu s článkem 54.1 občanského soudního řádu nebo pokud nelze písemnosti doručit na adresu, kterou strana uvedla, v souladu s článkem 54.1(1) občanského soudního řádu nebo pokud nelze písemnosti doručit v souladu s článkem 56.2 občanského soudního řádu, může být žalovaný soudem předvolán zveřejněním předvolání v úředním věstníku Latvijas Vēstnesis.

(2) Bez ohledu na zveřejnění oznámení v úředním věstníku je žalobce oprávněn předvolání na své vlastní náklady zveřejnit v jiném tisku.

(3) Text předvolání zveřejněný v tisku musí odpovídat obsahu předvolání.

(4) Soud může věc projednávat za nepřítomnosti žalovaného za předpokladu, že uplynul alespoň měsíc ode dne zveřejnění předvolání v úředním věstníku.

(5) Kromě zveřejnění v tisku musí být předvolání zasláno také do místa, kde se nachází nemovitost žalovaného, pokud žalobce takové místo uvedl.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Článek 561 občanského soudního řádu. Datum doručení a doručení soudních písemností

(1) Pokud byly soudní písemnosti předány postupem podle článku 56 tohoto zákona, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 9 tohoto článku, má se za to, že osoba byla o době a místě konání soudního jednání nebo procesního úkonu nebo o obsahu příslušné písemnosti vyrozuměna, a soudní písemnosti se považují za doručené:

1) v den, kdy je adresát nebo jiná osoba převezmou v souladu s čl. 56 odst. 3, 7 nebo 8 občanského soudního řádu.

2) v den, kdy je příslušná osoba odmítne převzít (článek 57 občanského soudního řádu).

3) sedmým dnem ode dne odeslání, zasílají-li se písemnosti poštou.

4) třetím dnem ode dne odeslání, zasílají-li se písemnosti elektronickou poštou.

(2) Soudní písemnosti se považují za doručené, ať už byly doručeny do oznámeného místa bydliště fyzické osoby, na jinou adresu uvedenou v prohlášení o bydlišti, na adresu uvedenou fyzickou osobou pro komunikaci se soudem, nebo na zapsané sídlo právnické osoby a bez ohledu na to, zda je obdrženo potvrzení z pošty o doručení zásilky, nebo zda se písemnosti vrátí. Domněnku doručení, která nastává sedmým dnem ode dne odeslání, pokud byly písemnosti zaslány poštou, nebo třetím dnem ode dne odeslání, pokud byly písemnosti zaslány elektronickou poštou, lze vyvrátit, pokud adresát prokáže, že existovaly objektivní okolnosti mimo kontrolu adresáta, které zabránily převzetí písemností na uvedené adrese.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Soudní písemnost může být doručena uložením na poště, přičemž v tomto případě musí být na adrese příjemce zanecháno nebo na tuto adresu zasláno písemné oznámení, že tak bylo učiněno. Pokud oznámení nelze na uvedené adrese zanechat nebo je na tuto adresu zaslat, musí být připevněno na dveře příjemcova bytu nebo na dveře prostor podniku nebo jiného místa bydliště příjemce nebo musí být doručeno osobě, která žije v blízkosti a která toto oznámení příjemci předá později. Oznámení musí jasně uvádět, že uloženou písemnost zaslal soud.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Článek 57 občanského soudního řádu. Důsledky odmítnutí převzít soudní písemnosti

(1) Pokud adresát odmítne převzít soudní písemnosti, doručující osoba tyto písemnosti odpovídajícím způsobem označí s uvedením důvodů pro odmítnutí, data a času.

(2) Odmítnutí převzít soudní písemnosti není překážkou pro soudní řízení v dané věci.“

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 18 nařízení o doručování písemností)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 18 nařízení o doručování písemností), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Pokud je to konkrétně vyžádáno, písemnost může být doručena do budovy soudu, přičemž adresát se předvolá, aby se k soudu dostavil.

Pokud se písemnost zasílá doporučenou poštou, může být doručena poštou. Bude doručena na poštu nebo poštovním doručovatelem; při převzetí ji osoba uvedená jako příjemce nebo zástupce této osoby musí podepsat a podepisující osoba musí předložit doklad totožnosti. Strana využívající této poštovní služby může rovněž uvést, že zásilka může být doručena pouze osobně konkrétní osobě.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 18 nařízení o doručování písemností provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Pokud není doručení doporučenou poštou úspěšné, neexistuje žádný jiný způsob doručení písemnosti poštou.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Příjemce písemnosti zaslané doporučenou poštou je informován oznámením zaslaným na adresu bydliště příjemce. Adresát – pokud provozovatel poštovních služeb umožňuje informovat o přijetí poštovní zásilky určitými elektronickými prostředky – je oprávněn v souladu s postupy stanovenými provozovatelem poštovních služeb požádat, aby jej provozovatel poštovních služeb informoval o přijetí poštovní zásilky vhodnými elektronickými prostředky. V takovém případě nemusí být adresátovi doručeno písemné oznámení o přijetí v listinné podobě.

Písemnost se na poště uloží po dobu 30 dní ode dne přijetí. Příjemce musí být k vyzvednutí zásilky vyzván alespoň dvakrát.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Pokud je soudní písemnost zaslána poštou, doručení se zaznamená do spisu s uvedením místa a času doručení písemnosti a poznámka se rovněž uvede na poštovní doklad.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Na základě žádosti adresáta soud kontaktuje dotčenou cizí zemi, buď přímo, nebo prostřednictvím ústředního orgánu a požádá ji, aby na základě žádosti adresáta zaslala novou žádost o doručení.

11 Pokud adresát odmítne přijmout písemnost na základě použitého jazyka (článek 12 nařízení o doručování písemností) a soud nebo orgán, u něhož bylo zahájeno řízení, rozhodne po ověření, že odmítnutí nebylo odůvodněné, existuje zvláštní opravný prostředek k napadení tohoto rozhodnutí?

Soud přezkoumá odmítnutí žalovaného přijmout písemnost a rozhodne o dané věci, přičemž své rozhodnutí odůvodní a adresát se proti němu může odvolat v rámci obecného odvolacího řízení.

12 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? Existuje rozdíl v tom, zda má být písemnost doručena podle vnitrostátního práva nebo zda žádost o doručení pochází z jiného členského státu? Viz rovněž oznámení podle článku 15 nařízení o doručování písemností týkající se doručení písemnosti z jiného členského státu

V Lotyšsku se písemnosti doručují v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení, přičemž za každou žádost o doručení písemnosti se platí poplatek ve výši 133,33 EUR (včetně DPH). Platba musí být provedena bankovním převodem a případný bankovní poplatek hradí osoba, která platí paušální poplatek za doručení písemnosti.

Údaje týkající se bankovního účtu:

Registrační číslo: 90001497619

Sídlo: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Lotyšsko

Banka: Swedbank AS

číslo účtu: LV93HABA0551038096742

Kód SWIFT: HABALV22

Účel platby: Údaje o adresátovi

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.