Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Doručování právních dokumentů

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Doručování písemností, tedy postup, kterým se soudní písemnost dává na vědomí adresátovi, se v Lucembursku řídí dvěma samostatnými soubory pravidel, z nichž první se skládá ze dvou dílčích souborů.

Prvním dílčím souborem je doručování prostřednictvím soudního exekutora (signification).

Úplné doručení prostřednictvím soudního exekutora představuje běžný postup. Provádí jej soudní exekutor (huissier de justice), který písemnost doručí adresátovi osobně poté, co si ověří jeho adresu bydliště, místa pobytu nebo sídla. Tento postup poskytuje větší míru jistoty. Uplatňuje se na doručování různých písemností o zahájení řízení v prvním stupni (actes introductifs en première instance) a na všechna odvolání (actes d’appel). Obecně se uplatňuje také na doručování soudních rozhodnutí, přičemž doručením začíná běžet lhůta pro podání opravného prostředku a pro výkon rozhodnutí.

Pro některá řízení před smírčími soudci se k doručování písemnosti o zahájení řízení používá mírnější forma doručení: soudní exekutor ověří adresu bydliště, místa pobytu nebo sídla adresáta a zašle písemnost doporučeným dopisem s doručenkou.

Na doručení poštou (notification) se nepodílí soudní exekutor. Nabízí proto menší míru jistoty než doručování prostřednictvím soudního exekutora. Kancelář soudu (greffe du tribunal) zašle písemnost (návrh na zahájení řízení nebo opis rozsudku) doporučeným dopisem s doručenkou. Tento postup se uplatňuje především v prvním stupni ve věcech nájemních (bail à loyer) a pracovněprávních (droit du travail). Doručením rozsudků poštou rovněž začíná běžet lhůta pro podání odvolání.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Většina procesních písemností musí být doručena, než je lze předat soudci.

Zákon vyžaduje zejména doručování písemností o zahájení řízení, jimiž se žalovaný předvolává k soudu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím advokáta.

Doručeny musí být také rozsudky, aby po uplynutí lhůt pro odvolání nabyly právní moci.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Doručování prostřednictvím soudního exekutora může být úplné doručení, nebo doručení v mírnější formě (signification atténuée), které se uskutečňuje zasláním doporučeného dopisu s doručenkou.

Doručování poštou zahrnuje zaslání písemnosti doporučeným dopisem s doručenkou určenou kanceláří soudu.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, není-li uvedená adresa správná? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení o doručování písemností.

Soudní exekutoři jako dožádaný orgán jsou ze zákona povinni doručovat písemnosti adresátovi osobně nebo na adresu jeho bydliště, případně na adresu jeho sídla. Soudní exekutoři z vlastního podnětu žádají o informace o adresách fyzických nebo právnických osob z databází, které mají k dispozici, dříve než jakékoli písemnosti doručují adresátovi. Pokud se na území, pro nějž je soudní exekutor místně příslušný, nachází nová úřední adresa, soudní exekutor doručí písemnost na tuto novou adresu.

Soudní exekutoři jsou za účelem plnění svých úkolů oprávněni přistupovat k následujícím informacím:

 • Fyzické osoby:
  • Celé jméno
  • Adresa bydliště
  • Datum narození

Tyto informace lze nalézt v rejstříku fyzických osob (registre des personnes physiques). Soudní exekutoři mají k tomuto rejstříku přístup, aby mohli plnit své úkoly.

 • Společnosti:
  • Název
  • Obchodní název
  • Sídlo
  • Číslo v obchodním rejstříku:

Pokud jde o společnosti zapsané v obchodním rejstříku, jsou tyto informace veřejně dostupné, a tudíž volně přístupné.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Zahraniční soudní orgány ani strany soudního řízení nemají přístup do rejstříku fyzických osob za účelem zjištění adresy fyzické osoby.

Pokud jde o společnosti zapsané v obchodním rejstříku, jsou základní informace (sídlo, obchodní název, číslo v obchodním rejstříku) veřejnosti k dispozici zdarma. Přístup k podrobnějším informacím je zpoplatněn.

4.3 Jaký druh pomoci při vyřizování žádostí z jiných členských států o zjištění adresy poskytují orgány tohoto členského státu podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností.

V souladu s článkem 7 poskytuje Lucembursko pomoc uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. a) při zjišťování adresy osoby, které má být doručena soudní nebo mimosoudní písemnost.

Určenými orgány, na které se mohou odesílající subjekty obrátit se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena, jsou soudní exekutoři.

Soudního exekutora a jeho místní příslušnost naleznete na těchto internetových stránkách:

Komora lucemburských soudních exekutorů

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

 • Shrnutí postupu doručování poštou

Pokud poštovní doručovatel zastihne adresáta na dané adrese, vyzve ho, aby podepsal doručenku, která se poté vrátí odesílateli. Jestliže adresát odmítne doručenku podepsat, poštovní doručovatel toto odmítnutí zaznamená a písemnost se považuje za doručenou. Toto je označováno jako doručování osobně poštou.

Není-li adresát zastižen, ale doporučený dopis převezme jiná osoba na adrese bydliště, místa pobytu nebo sídla, zapíše poštovní doručovatel totožnost této osoby na doručenku. Doručení poštou třetí osobě se považuje za rovnocenné doručení poštou na adresu bydliště.

Pokud na dané adrese není nikdo zastižen, ale je správná, zanechá poštovní doručovatel ve schránce výzvu, aby si adresát dopis vyzvedl na poště ve lhůtě uvedené ve výzvě. Písemnost se poté považuje za doručenou, i když se adresát na poštu nedostaví. Toto je rovněž označováno jako doručování poštou na adresu bydliště.

Pokud adresu nelze zjistit, poštovní doručovatel vrátí dopis odesílateli a oznámí, že písemnost nebyla doručena. V tomto případě musí žalobce uvést novou adresu. Není-li adresa adresáta známa, může žalobce upustit od doručení písemnosti poštou a požádat o doručení soudního exekutora, v případě potřeby se záznamem o vyhledávání.

Tento postup pro doručování písemností se používá pouze v případě, že má adresát místo pobytu v Lucembursku. Má-li adresát místo pobytu v zahraničí, musí písemnost doručit soudní doručovatel.

 • Shrnutí postupu doručování prostřednictvím soudního exekutora

Při doručování prostřednictvím soudního exekutora se písemnost doručuje adresátovi osobně na jakémkoli místě, kde ho soudní exekutor zastihne.

Soudní exekutor se obvykle dostaví na adresu bydliště adresáta. Písemnost však lze doručit na jakémkoli místě, kde soudní exekutor adresáta zastihne, například na jeho pracovišti.

Písemnost se považuje za doručenou osobně, když je její kopie předána do rukou adresáta. V případě právnické osoby se písemnost považuje za doručenou osobně předáním kopie jejímu zákonnému zástupci, advokátovi nebo jiné osobě k tomu zplnomocněné. V případě doručování na adresu pro doručování se písemnost považuje za doručenou osobně, když je kopie předána zmocněnci.

Pokud adresát kopii převezme, soudní exekutor to zaznamená v oznámení o doručení (exploit). V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy byla předána adresátovi.

Pokud adresát odmítne kopii převzít, soudní exekutor to zaznamená v oznámení o doručení. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy byla předložena adresátovi. Toto je označováno jako doručování osobně prostřednictvím soudního exekutor.

Nelze-li písemnost doručit osobně, dostaví se soudní exekutor na adresu bydliště, místa pobytu nebo sídla adresáta. Kopii tam předá jakékoli osobě, která písemnost převezme, a uvede její příjmení, jména, funkci a adresu a vydá potvrzení. Doručuje se v zalepené obálce, na které je uvedeno pouze příjmení, jména, funkce a adresa adresáta, s razítkem soudního exekutora přes pečeť obálky. Kopii nelze předat dítěti mladšímu 15 let nebo osobě, která o doručení písemnosti požádala. Soudní exekutor zanechá na adrese bydliště, místa pobytu nebo sídla v zalepené obálce datované oznámení o předání kopie s uvedením údajů o osobě, které byla kopie předána. Ve všech těchto případech se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy byla kopie předána. Toto je označováno jako doručování prostřednictvím soudního exekutora na adresu bydliště.

Ve všech případech soudní exekutor vyhotoví zprávu o splnění formalit, která je přiložena k originálu písemnosti. Originál písemnosti i zpráva o doručení se poté vrátí osobě, která doručování zahájila.

Nelze použít žádné alternativní metody kromě náhradního doručení uvedeného v bodě 7 níže.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Nový občanský soudní řád (Nouveau Code de Procédure Civile) nepovoluje elektronické doručování písemností.

6.1 Jaký druh elektronického doručování ve smyslu čl. 19 odst. 1 nařízení o doručování písemností je v tomto členském státě k dispozici, má-li být doručení provedeno přímo osobě, která má známou adresu pro doručování v jiném členském státě?

Nepoužije se.

6.2 Specifikoval tento členský stát v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností další podmínky, za nichž přijme elektronické doručení e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení? Viz rovněž oznámení podle čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností.

Ne.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Doručování prostřednictvím soudního exekutora na adresu bydliště

Nelze-li písemnost doručit adresátovi osobně, doručuje se kopie na adresu bydliště adresáta. Pokud tam adresát nebydlí nebo nemá adresu bydliště, doručuje se kopie na místo jeho trvalého pobytu. V případě právnické osoby se písemnost doručuje do jejího sídla nebo správního sídla.

Kopie je tam předána jakékoli osobě, která písemnost převezme, je uvedeno její příjmení, jména, funkce a adresa a vydáno potvrzení. Doručuje se v zalepené obálce, na které je uvedeno pouze příjmení, jména, funkce a adresa adresáta, s razítkem soudního exekutora přes pečeť obálky.

Kopii nelze předat dítěti mladšímu 15 let nebo osobě, která o doručení písemnosti požádala.

Soudní exekutor zanechá buď na adrese bydliště či místa trvalého pobytu adresáta, nebo v sídle či správním sídle právnické osoby v zalepené obálce datované oznámení, že kopie byla předána, s údaji o osobě, které byla předána.

Soudní exekutor rovněž přiloží kopii písemnosti na neorazítkovaném papíře. Totéž platí v případě doručování na adresu pro doručování.

Ve všech těchto případech se písemnost považuje za doručenou dnem, kdy byla kopie předána.

Ustanovení článku 161 nového občanského soudního řádu uvádí: „Doručování na adresu bydliště je definováno jako doručení na adresu, pod kterou je adresát evidován v rejstříku obyvatel.

Ustanovení článku 164 nového občanského soudního řádu uvádí: „Písemnosti určené:

1) státu se doručují na Úřadu předsedy vlády;

2) veřejným institucím se doručují v jejich úřadech;

3) obcím se doručují na obecních úřadech;

4) společnostem, neziskovým sdružením a poskytovatelům veřejných služeb se doručují buď v jejich sídle, nebo jejich vedoucímu.“

Doručování prostřednictvím soudního exekutora uložením kopie oznámení o doručení

Ustanovení čl. 155 odst. 6 nového občanského soudního řádu uvádí: „Nelze-li písemnost doručit, jak je stanoveno výše, a je-li z provedených kontrol, které má v písemnosti zaznamenat soudní exekutor, zřejmé, že adresát bydlí na uvedené adrese, soudní exekutor tam uloží kopii písemnosti v zalepené obálce, v níž je rovněž přiloženo oznámení adresátovi, že na uvedené adrese nebylo možné nikoho zastihnout nebo že přítomné osoby odmítly převzít kopii písemnosti.

Písemnost se považuje za doručenou dnem tohoto uložení. Ve stejný den nebo nejpozději první pracovní den poté zašle soudní exekutor běžnou poštou kopii písemnosti a výše uvedené oznámení na adresu uvedenou v písemnosti.“

Doručování prostřednictvím soudního exekutora na neznámou adresu

Článek 157 nového občanského soudního řádu stanoví tento způsob doručování, jestliže adresa bydliště, místa pobytu nebo sídla adresáta není známa: „Jestliže adresa bydliště nebo místa pobytu osoby, které musí být písemnost doručena, není známa, vyhotoví soudní exekutor zprávu o doručení, v níž podrobně uvede kroky podniknuté za účelem nalezení adresáta. Ve zprávě o doručení se uvede povaha písemnosti a jméno žadatele.

Ve stejný den nebo nejpozději první pracovní den poté zašle soudní exekutor adresátovi na jeho poslední známou adresu doporučeným dopisem s doručenkou kopii písemnosti a výše uvedené zprávy o doručení. Stejný formální úkon se provede tentýž den běžnou poštou.

Kopie zprávy o doručení zaslaná adresátovi informuje adresáta o tom, že do tří měsíců může obdržet kopii písemnosti od kanceláře soudního exekutora nebo může k tomuto účelu zmocnit jakoukoli osobu podle svého výběru.“

Ustanovení čl. 157 odst. 3 nového občanského soudního řádu uvádí: „Výše uvedená ustanovení se použijí pro doručování písemnosti právnické osobě, která již nemá v místě uvedeném jako sídlo v obchodním rejstříku známou provozovnu.“

Další způsoby doručování prostřednictvím soudního exekutora

Ustanovení čl. 157 odst. 4. mimo jiné stanoví: „Pokud byla písemnost o zahájení řízení nebo rovnocenná písemnost doručena podle výše uvedených ustanovení a pokud se žalovaný nedostaví, může soudce projednávající případ případně nařídit zveřejnění oznámení v lucemburském nebo zahraničním deníku.“

Ustanovení článku 158 nového občanského soudního řádu dále uvádí: „Nebyl-li adresát písemnosti zastižen nebo není-li prokázáno, že byl účinně informován, může soudce z vlastní iniciativy nařídit všechna další opatření, s výjimkou předběžných a ochranných opatření potřebných k ochraně práv žalobce.“

Článek 81 občanského soudního řádu dále stanoví: „Žalovaný, který se nedostaví, může být z podnětu žalobce nebo na základě rozhodnutí soudce učiněného z jeho vlastní iniciativy znovu předvolán, aby se dostavil, pokud nebyla písemnost o zahájení řízení předána osobně. Písemnost o zahájení řízení se reprodukuje podle první písemnosti o zahájení řízení, s výjimkou pravidel specifických pro určité jurisdikce.

Doručování doporučenou poštou s doručenkou

V případě, že písemnost vydala kancelář soudu, doručuje se doporučeným dopisem s doručenkou.

Není-li adresa adresáta známa, doručuje se písemnost prostřednictvím soudního exekutora.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Pokud je písemnost doručována osobně prostřednictvím soudního exekutora, musí být v oznámení o doručení uvedeno datum doručení, tj. datum, kdy je oznámení o doručení dodáno adresátovi nebo na adresu bydliště adresáta, nebo datum, kdy je písemnost uložena na adrese bydliště adresáta.

Pokud je písemnost doručována poštou, dnem doručení je den, kdy je doporučený dopis dodán na adresu bydliště, místa pobytu nebo sídla adresáta.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Adresát je vždy informován soudním exekutorem (doručení prostřednictvím soudního exekutora) nebo poštovním doručovatelem (doručení poštou), který zanechá oznámení o nedoručení.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Adresát může přijetí doručení písemnosti vždy odmítnout. Doručení je nicméně platné a nabývá účinnosti okamžikem, kdy soudní exekutor nebo poštovní doručovatel splní své zákonné povinnosti, tj. jakmile zanechají oznámení o nepředání.

Ve všech případech může adresát následně zpochybnit platnost doručení tím, že prokáže, že na uvedené adrese se nenachází jeho bydliště, místo pobytu ani adresa pro doručování. Doručování prostřednictvím soudního exekutora tedy nabízí větší právní jistotu než doručování doporučeným dopisem s doručenkou, protože jednající soudní exekutor ověřuje adresu adresáta v rejstříku fyzických osob nebo obchodním rejstříku. Kromě toho nelze datum doručení doporučeným dopisem s jistotou prokázat, pokud adresát při (prvním) předložení doporučeného dopisu na adrese bydliště, místa pobytu nebo sídla neopatřil doručenku datem a nepodepsal ji. Datum doručení prostřednictvím soudního exekutora je oproti tomu vždy uvedeno na oznámení o doručení, jež vyhotovil soudní exekutor.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 18 nařízení o doručování písemností)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 18 nařízení o doručování písemností), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Pokud jde o obecné poštovní služby, článek 6.3.9 podmínek doručování (Conditions générales de fourniture des services offerts) stanoví: „Doporučené zásilky musí být předány adresátovi na uvedené adrese, nebo v případě nepřítomnosti adresáta: jakékoli dospělé osobě, která zásilku na dané adrese převezme a která se na základě podpisu považuje za řádně zplnomocněnou adresátem a zavazuje se, že zásilku převezme jménem a na účet adresáta, nebo jakékoli dospělé osobě, která předloží i) oznámení o nepředání nebo doklad týkající se výdejního místa, kde je zásilka uložena, a ii) svůj doklad totožnosti.“

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 18 nařízení o doručování písemností provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Poštovní zásilky jsou doručovány na uvedenou adresu, kromě případů, kdy se jedná o zjevnou chybu (příklady: nesprávně napsaný název ulice, nesprávné číslo bydliště, zjevně nesprávné PSČ atd.).

Pokud adresáta na uvedené adrese nelze zastihnout, doporučený dopis se nepředá. Poštovní doručovatel zanechá oznámení o nepředání.

Poštovní zásilky, které nebylo možné uložit do poštovní schránky adresáta nebo které nebylo možné během návštěvy poštovního doručovatele předat zplnomocněné osobě, jsou pro adresáta uloženy na jeho místně příslušné poště po dobu stanovenou poštovní společností a uvedenou v oznámení o nepředání uloženém do poštovní schránky adresáta. Po uplynutí této lhůty jsou zásilky vráceny odesílateli, pokud je znám.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Poštovní zásilky, které nebylo možné uložit do poštovní schránky adresáta nebo které nebylo možné během návštěvy poštovního doručovatele předat zplnomocněné osobě, jsou pro adresáta uloženy na jeho místně příslušné poště po dobu stanovenou poštovní společností a uvedenou v oznámení o nepředání uloženém do poštovní schránky adresáta. Po uplynutí této lhůty jsou zásilky vráceny odesílateli, pokud je znám.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Jestliže je písemnost doručována poštou, slouží jako doklad doručenka. Jestliže je písemnost doručována prostřednictvím soudního exekutora, soudní exekutor vyhotoví záznam o provedených krocích. Soudní exekutor je soudní úředník a jeho záznam je platný jako důkaz, pokud se neprokáže padělání.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Jsou-li porušena procesní pravidla pro doručování písemností, může být doručení prohlášeno za neplatné.

Neplatnost z důvodu procesní chyby však může být konstatována pouze tehdy, je-li prokázáno, že tato chyba měla na adresáta nepříznivý dopad.

O tomto bodu rozhoduje soudce.

Jestliže nebylo možné doručit písemnost o zahájení řízení adresátovi osobně a adresát se nedostaví, může soudce požádat žalobce, aby písemnost znovu doručil (článek 81 nového občanského soudního řádu). Tato formální náležitost umožňuje odstranit jakoukoli pochybnost ohledně toho, proč se dotčená strana nedostavila.

Při řízení, kdy strany obvykle předvolává kancelář soudu, může soudce rovněž požádat žalobce, aby dal písemnost doručit prostřednictvím soudního exekutora, pokud existují jakékoli pochybnosti o platnosti předvolání doručeného doporučeným dopisem.

Dále může soudce vynést kontradiktorní rozsudek proti straně, která se nedostavila k jednání, pouze pokud se prokáže, že písemnost byla uvedené straně doručena osobně. Pokud tomu tak není (např. jestliže bylo předvolání předáno jiné osobě na dané adrese), je vydán rozsudek pro zmeškání, a proto může být zrušen.

11 Pokud adresát odmítne přijmout písemnost na základě použitého jazyka (článek 12 nařízení o doručování písemností) a soud nebo orgán, u něhož bylo zahájeno řízení, rozhodne po ověření, že odmítnutí nebylo odůvodněné, existuje zvláštní opravný prostředek k napadení tohoto rozhodnutí?

Ne. Uplatňují se běžné oprané prostředky.

12 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? Existuje rozdíl v tom, zda má být písemnost doručena podle vnitrostátního práva nebo zda žádost o doručení pochází z jiného členského státu? Viz rovněž oznámení podle článku 15 nařízení o doručování písemností týkající se doručení písemnosti z jiného členského státu.

Ano. Pokud je písemnost doručována prostřednictvím soudního exekutora v souladu s vnitrostátním právem, jsou příslušné náklady stanoveny v novelizovaném nařízení velkovévodství (règlement grand-ducal modifié) ze dne 24. ledna 1991, jež uvádí sazby pro soudní exekutory.

Jestliže žádost o doručení pochází z jiného členského státu, soudní exekutor použije sazbu stanovenou ve výše uvedeném nařízení, která v současnosti činí 138 EUR.

Doručování prostřednictvím kanceláře soudu je bezplatné.

Poslední aktualizace: 22/11/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.