Doručování právních dokumentů

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Doručováním písemností se rozumí předání soudních písemností právnické nebo fyzické osobě. Způsob doručování je výslovně upraven v zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12 sbírky zákonů Malty).

Zvláštní pravidla týkající se doručování písemností byla do vnitrostátního práva vložena s cílem vytvořit standardní postup pro doručování písemností a zajistit, aby všechny dotčené strany obdržely právní listiny, které se týkají jich samotných či jejich žaloby. Zmíněná pravidla přinášejí soudu a účastníkům řízení rovněž jistotu, že se písemnosti dostaly k adresátovi.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Formálně musí být doručeny všechny písemnosti, které byly soudu předloženy. Mezi ně patří soudní podání, soudní námitky, návrhy, soudní předvolání, opravné prostředky, odpovědi, soudní příkazy k zajištění a výkonu a rozhodnutí soudů.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Od předložení písemnosti soudu jsou za doručení písemností zodpovědní soud a soudní vykonavatelé. Strana, která písemnost soudu předkládá, musí uvést osobu, jíž má být písemnost doručena, a adresu, na níž má být doručena. V případě více adresátů musí strana, která písemnost předkládá, zajistit, aby byl pro všechny adresáty dostatek opisů.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, není-li uvedená adresa správná? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení o doručování písemností

Ne.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Ano, existují.

Sídlo právnické osoby lze nalézt na internetové stránce maltského obchodního rejstříku na adrese:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Online systém umožňuje přístup do rejstříku všem fyzickým osobám, které chtějí získat informace o společnostech, nadacích a sdruženích. Informace obsažené v rejstříku zahrnují informace, které lze získat bezplatně a které jsou určené pro všeobecné použití (veřejné informace). Patří sem názvy společností a registrační čísla, jejich sídla, datum založení atd. Každý může vyhledávat společnost buď podle jejího registračního čísla, podle názvu nebo části názvu.

Pokud jde o zjišťování adresy fyzické osoby, je volební rejstřík bezplatný a přístupný široké veřejnosti prostřednictvím počítačů na maltských soudech. Nejnovější volební rejstřík je přístupný všem na adrese https://electoral.gov.mt/Register/Enquiry. Pro vyhledávání v rejstříku je však třeba znát lokalitu a ulici.

4.3 Jaký druh pomoci při vyřizování žádostí z jiných členských států o zjištění adresy poskytují orgány tohoto členského státu podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností

Pomoc, kterou poskytují orgány tohoto členského státu, je pomoc stanovená v čl. 7 odst. 1 písm. c).

Sídlo právnické osoby lze nalézt na internetové stránce maltského obchodního rejstříku na adrese:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Online systém umožňuje přístup do rejstříku všem fyzickým osobám, které chtějí získat informace o společnostech, nadacích a sdruženích. Informace obsažené v rejstříku zahrnují informace, které lze získat bezplatně a které jsou určené pro všeobecné použití (veřejné informace). Patří sem názvy společností a registrační čísla, jejich sídla, datum založení atd. Každý může vyhledávat společnost buď podle jejího registračního čísla, podle názvu nebo části názvu.

Pokud jde o adresy fyzických osob, může zahraniční odesílající subjekt zaslat maltskému přijímajícímu subjektu žádost o zjištění adresy pro účely doručování, a to prostřednictvím této e-mailové adresy: info@stateadvocate.mt

Tyto žádosti by měly obsahovat osobní identifikační číslo, jméno a příjmení osoby, které má být písemnost doručena.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Soudní písemnosti, které nejsou součástí soudního případu, se doručují doporučenou poštovní zásilkou, k níž je připojen růžový ústřižek („pink card“), na kterém je uveden podpis příjemce, nebo zápis o nepřevzetí zásilky nebo že nebyla doručena z jiného důvodu. „Růžový ústřižek“ je připojen k prvopisu písemnosti (například k soudnímu podání). Ostatní písemnosti podané v rámci soudního řízení se doručují prostřednictvím soudního vykonavatele (Court marshal).

Přijímající subjekt zajistí doručení písemnosti jejím připojením k soudnímu podání předloženému na podatelně prvního dvora občanskoprávního soudu (Civil Court, First Hall) v případě písemností, které mají být doručeny na ostrově Malta, a na podatelně smírčího soudu (Court of Magistrates) (vyšší příslušnost pro ostrov Gozo) v případě písemností, jež mají být doručeny na ostrovech Gozo a Comino. Tyto písemnosti spolu se soudním podáním doručí soudní vykonavatel osobě, jíž jsou určeny. Podle článku 187 v zákoníku organizace soudů a civilního řízení lze písemnosti doručovat následujícím způsobem:

a) Doručení se uskutečňuje předáním opisu písemnosti osobě, které má být písemnost doručena, nebo zanecháním tohoto opisu v místě bydliště nebo podnikání či na pracovišti nebo na poštovní adrese této osoby u některého člena její rodiny či domácnosti nebo u osoby, která pro ni pracuje, nebo u jejího právního zástupce či osoby oprávněné přijímat její poštovní zásilky: podle zákona však není přípustné zanechat tento opis u osoby mladší čtrnácti let nebo u osoby, která z důvodu duševní poruchy není schopna toto doručení dosvědčit.. Předpokládá se, že osoba je schopna toto dosvědčit, není-li prokázán opak; z těchto důvodů nelze vznést námitku kvůli nesprávnému doručení, je-li prokázáno, že se opis skutečně dostal k osobě, jíž měl být doručen.

b) V případě osob na palubě obchodních plavidel nebo členů posádky, kteří nemají bydliště na Maltě, lze doručení uskutečnit předáním tohoto opisu veliteli plavidla či jiné osobě jednající jeho jménem.

c) V případě subjektu s vlastní právní subjektivitou se doručení tomuto subjektu uskutečňuje zanecháním opisu písemnosti: i) v jeho sídle, hlavní provozovně nebo místě podnikání či na poštovní adrese u osoby nebo osob oprávněných k právnímu či soudnímu zastupování tohoto subjektu nebo u jednatele společnosti či u zaměstnance tohoto subjektu nebo ii) u některé z výše uvedených osob způsobem stanoveným v písmenu a).

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

V občanskoprávním řízení nelze písemnosti doručovat elektronickou cestou.

6.1 Jaký druh elektronického doručování ve smyslu čl. 19 odst. 1 nařízení o doručování písemností je v tomto členském státě k dispozici, má-li být doručení provedeno přímo osobě, která má známou adresu pro doručování v jiném členském státě?

Podle maltského vnitrostátního práva není přípustná žádná elektronická služba.

6.2 Specifikoval tento členský stát v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností další podmínky, za nichž přijme elektronické doručení e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení? Viz rovněž oznámení podle čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností

Ne.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Ne. Způsob doručování je vyčerpávajícím způsobem vysvětlen v otázce 5 výše.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Nepoužije se.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Nepoužije se.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Podle maltských právních předpisů může soud v případě, že osoba, které je spis určen, jej odmítne od soudního vykonavatele osobně převzít, na žádost zúčastněné strany a po vyslechnutí soudního vykonavatele a uvážení všech okolností daného případu prostřednictvím rozhodnutí prohlásit, že se doručení uskutečnilo v den a čas odepření přijetí písemnosti, a toto rozhodnutí se pro veškeré účely práva považuje za doklad o doručení.

Jestliže určitá osoba vědomě brání doručení listiny nebo soudního rozhodnutí či výkonu příkazu nebo rozhodnutí soudním vykonavatelem, maří je nebo odepře, dopustí se pohrdání soudem, a pokud se její provinění prokáže, bude a) potrestána napomenutím, b) vykázáním od soudu, c) zadržením na po dobu 24 hodin v budově soudu, nebo d) pokutou.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 18 nařízení o doručování písemností)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 18 nařízení o doručování písemností), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Maltská poštovní služba předá poštovní zásilku jakékoli osobě nacházející se na adrese, která je ochotna poštovní zásilku přijmout, je-li tato osoba příčetná a nejedná-li se o dítě. Platí domněnka, že pokud je určitá osoba zastižena v prostorách na dané adrese a poštovní zásilku přijme, je adresátem oprávněna tak učinit. Není-li k tomu oprávněna, neměla by poštovní zásilku přijmout, a pokud ji přijme, platí domněnka, že odpovídá za její předání adresátovi. Příjemce potvrdí převzetí zásilky svým podpisem. Tento postup je v souladu s předpisem 33 (obecného) nařízení o poštovních službách z roku 2005.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 18 nařízení o doručování písemností provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Není-li v případě, že se při doručení vyžaduje podpis, nikdo k zastižení, aby poštovní zásilku převzal, je na dotyčné adrese zanechána výzva, v níž je adresát vyrozuměn o pokusu o doručení. Poštovní zásilku si poté lze vyzvednout na nejbližším poštovním úřadu. Není-li poštovní zásilka vyzvednuta, zašle poskytovatel poštovních služeb dle svého uvážení adresátovi poslední výzvu, v níž ho upozorní na skutečnost, že poštovní zásilka dosud čeká na vyzvednutí. To se v případě místních doporučených poštovních zásilek obvykle uskuteční po pěti dnech a v případě zahraničních doporučených poštovních zásilek po deseti dnech. Není-li poštovní zásilka po uplynutí této lhůty vyzvednuta, je po uplynutí dalších pěti dnů zaslána zpět odesílateli s poznámkou „nevyzvednuto“. Jestliže adresát či jeho zástupce poštovní zásilku odmítnou převzít, vrací se odesílateli neprodleně s poznámkou „odmítnuto“.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Není-li na dané adrese nikdo přítomen, aby poštovní zásilku převzal, je na této adrese zanechána výzva, v níž je adresát vyrozuměn o pokusu o doručení a informován také o tom, že si poštovní zásilku může vyzvednout na nejbližším poštovním úřadu. Není-li poštovní zásilka vyzvednuta, zašle poskytovatel poštovních služeb dle svého uvážení adresátovi poslední výzvu, v níž ho upozorní na skutečnost, že poštovní zásilka dosud čeká na vyzvednutí. To se v případě místních doporučených poštovních zásilek obvykle uskuteční po pěti dnech a v případě zahraničních doporučených poštovních zásilek po deseti dnech. Není-li poštovní zásilka po uplynutí této lhůty vyzvednuta, je po uplynutí dalších pěti dnů zaslána zpět odesílateli s poznámkou „nevyzvednuto“. Poštovní zásilku si může adresát nebo jeho zplnomocněný zástupce na poštovním úřadu vyzvednout pouze po předložení výzvy spolu s dokladem totožnosti (cestovním pasem nebo průkazem totožnosti) adresáta.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Potvrzení o doručení či nedoručení písemnosti vydává přijímající orgán na základě informací uvedených soudním vykonavatelem, jak je uvedeno níže.

K prvopisům písemností zaslaným doporučenou poštovní zásilkou je připojen „růžový ústřižek“ („pink card“). Jakmile se prvopisy písemností vrátí soudu, jsou označeny černým, nebo červeným razítkem. Černé razítko označuje, že se doručení uskutečnilo, a uvádí se rovněž osoba, jíž byla písemnost předána. Pokud písemnost doručena nebyla, je razítko červené a uvádí se i důvod, proč k nedoručení nedošlo.

Písemnosti, které jsou doručovány soudním vykonavatelem, jsou označeny černým razítkem, pokud se doručení uskutečnilo, nebo červeným razítkem, pokud k doručení nedošlo, a je na nich podpis soudního vykonavatele, který byl doručením pověřen.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Pokud adresát písemnosti neobdrží, přestože mu byly právoplatně doručeny zanecháním opisu na adrese jeho bydliště nebo zaměstnání, považuje se doručení za úplné a právoplatné. Pokud třetí strana písemnosti obdrží, může je vrátit prostřednictvím odpovědi ve formě soudního podání na soudní podání, které bylo vydáno a kterým byly písemnosti doručeny. V tomto soudním podání musí třetí strana vysvětlit důvod, proč není správným adresátem, a pokud je tento důvod považován za oprávněný, považuje se takové doručení za neúspěšné. Doručení, které se uskutečnilo v rozporu se zákonem, lze napadnout soudní žalobou. Jestliže nedošlo k právoplatnému doručení a strana, jíž měly být písemnosti doručeny, předloží soudu odpověď nebo se k soudu dostaví, považuje se doručení za právoplatné.

11 Pokud adresát odmítne přijmout písemnost na základě použitého jazyka (článek 12 nařízení o doručování písemností) a soud nebo orgán, u něhož bylo zahájeno řízení, rozhodne po ověření, že odmítnutí nebylo odůvodněné, existuje zvláštní opravný prostředek k napadení tohoto rozhodnutí?

Ne.

12 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? Existuje rozdíl v tom, zda má být písemnost doručena podle vnitrostátního práva nebo zda žádost o doručení pochází z jiného členského státu? Viz rovněž oznámení podle článku 15 nařízení o doručování písemností týkající se doručení písemnosti z jiného členského státu

Maltské právní předpisy stanoví pevný poplatek ve výši 50 EUR za každou písemnost, která má být na Maltě doručena. Poplatek je nutno uhradit před doručením. Poplatky se hradí bankovním převodem na níže uvedený účet Úřadu pro zastupování státu (Office of the State Advocate):

Název banky: Central Bank of Malta (Maltská centrální banka)

Název účtu: The Office of the State Advocate – Service of documents/Legal fees (Úřad pro zastupování státu – Doručování písemností/zákonné poplatky)

Číslo účtu: 40127EUR-CMG5-000-Y.

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Kód Swift: MALTMTMT

Poplatky se liší v případě, kdy jsou písemnosti doručovány podle vnitrostátního práva, a v případě, kdy písemnosti pocházejí z jiného členského státu a je třeba je doručit na Maltě. Pokud je třeba na Maltě doručit písemnosti, podávají se k soudu a za podání těchto písemností se platí poplatek. Poplatek se liší podle toho, jaká písemnost je u soudu podávána. K tomu je třeba připočítat zákonné poplatky a náklady na tisk písemností. Na druhou stranu písemnosti jiných členských států, které mají být na Maltě doručeny, jsou zpoplatněny pevně stanoveným poplatkem ve výši 50 EUR.

Poslední aktualizace: 14/11/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.