Doručování právních dokumentů

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Doručení (citação) je úkon, kterým se dané osobě (žalovanému, odpůrci, straně, na níž se vymáhá rozhodnutí) oznamuje, že proti ní byla podána žaloba. Tímto úkonem se dotčená osoba vyzývá, aby se poprvé dostavila k soudu a hájila se. Doručování se používá také k předvolání osoby, která má zájem na řízení, ale původně se jej neúčastnila, aby se poprvé dostavila za účelem vstupu do řízení na straně žalobce nebo žalovaného (čl. 219 odst. 1 občanského soudního řádu (Código de Processo Civil)).

Oznámení (notificação) se používá k předvolání osoby, aby se dostavila k soudu, nebo pro sdělení určité skutečnosti (čl. 219 odst. 2 občanského soudního řádu).

Zvláštní pravidla pro doručování a oznamování jsou stanovena v hlavě I kapitole II oddílu II knihy II občanského soudního řádu. Tato pravidla mají zajistit, aby se sdělení skutečně dostalo k adresátovi, a je-li tento adresát účastníkem řízení, aby bylo zaručeno jeho právo hájit se.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Doručují se informace uvedené v článku 227 občanského soudního řádu.

Oznamují se informace uvedené v článku 220 občanského soudního řádu.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

V probíhajícím řízení může doručení a oznámení obecně zajišťovat úředník donucovacího orgánu, soudní exekutor nebo právní zástupce jedné ze stran, a to v závislosti na způsobech oznámení/doručení uvedených v odpovědi na otázku č. 5.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, není-li uvedená adresa správná? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení o doručování písemností.

Ano. Podle portugalského práva je povinností soudních exekutorů provést z vlastní iniciativy všechny potřebné kroky k doručení oznámení určité osobě (čl. 226 odst. 1 občanského soudního řádu ).

Pokud se jim nepodaří doručit oznámení, nahlédnou soudní exekutoři do informací, které jsou elektronicky dostupné u jiných orgánů státní správy, kde ověří, zda nedošlo ke změně bydliště, a zjistí současnou adresu osoby, jíž má být písemnost doručena (čl. 236 odst. 1 občanského soudního řádu).

Pro účely čl. 7 odst. 2 písm. c), pokud jde o různé přijímající subjekty:

soudní sekce s obecnou příslušností (juízo de competência genérica) nebo, existuje-li, místní občanskoprávní soudní sekce (juízo local cível) příslušného okresního soudu: je-li adresa uvedená v žádosti o doručení nesprávná, použije se pro účely doručení písemností vnitrostátní právo upravující obdobné případy ve vnitrostátních sporech, tj. příslušná ustanovení článků 226 a 236 portugalského občanského soudního řádu;

soudní exekutoři (Asociace advokátů a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução – OSAE)): žádosti jsou podávány u rejstříků evidujících obyvatele nebo u jiných databází, pokud takové rejstříky nebo databáze existují, aby bylo možné vyhledat novou adresu osoby, které má být písemnost doručena.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Ne. Tuto možnost mají pouze vnitrostátní orgány a subjekty.

4.3 Jaký druh pomoci při vyřizování žádostí z jiných členských států o zjištění adresy poskytují orgány tohoto členského státu podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností.

Pro účely čl. 7 odst. 1 písm. a) je určeným orgánem, na který se mohou obrátit odesílající subjekty se žádostmi o zjištění adresy osoby, které má být písemnost doručena:

Generální ředitelství pro justiční správu (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT – 1990-097 LISABON

Tel: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mailová adresa: correio@dgaj.mj.pt

Webové stránky: https://dgaj.justica.gov.pt/

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Praktický postup při doručování písemností určité osobě v praxi je stanoven v článku 225 občanského soudního řádu.

Praktický postup při doručování písemností určité osobě zveřejněním je stanoven v článku 240 občanského soudního řádu.

V praxi se oznámení provádí následujícími způsoby:

Kromě doručování písemností ve stanovenou dobu, jak je uvedeno v bodě 7 níže, nestanoví portugalské vnitrostátní právo žádné jiné alternativní způsoby.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Ano. Ano, prostřednictvím informačního systému na podporu činnosti soudů se s využitím elektronického přenosu dat uskutečňuje přednostně:

Jestliže je velikost procesní písemnosti, která je předmětem podání, neslučitelná s elektronickým přenosem (čl. 10 odst. 1 ministerského prováděcího nařízení, jež upravuje elektronické zpracování soudních řízení), nebo písemnosti, které mají být zaslány, existují pouze na fyzickém nosiči (čl. 144 odst. 11 občanského soudního řádu), nebo daný případ nevyžaduje určení právního zástupce a daná strana si právního zástupce nezvolila (čl. 144 odst. 7 občanského soudního řádu), nebo v případě existence odůvodněné překážky (čl. 144 odst. 8 občanského soudního řádu):

  • procesní písemnosti lze předat kanceláři soudu, zaslat poštou nebo faxem (čl. 144 odst. 7 a 8 občanského soudního řádu),
  • procesní písemnosti mohou být oznámeny prostřednictvím doručenky, zaslány poštou nebo faxem.

Tato pravidla platí v soudních řízeních ve věcech občanských a obchodních, která probíhají u soudů prvního stupně. V určitých případech se použijí rovněž při řízení u notářů (např. pozůstalostní řízení) nebo u úředníků matriky (např. rodinné věci, pokud existuje dohoda).

6.1 Jaký druh elektronického doručování ve smyslu čl. 19 odst. 1 nařízení o doručování písemností je v tomto členském státě k dispozici, má-li být doručení provedeno přímo osobě, která má známou adresu pro doručování v jiném členském státě?

Portugalsko zatím neumožňuje doručovat/oznamovat písemnosti elektronicky na známou adresu v jiném členském státě.

6.2 Specifikoval tento členský stát v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností další podmínky, za nichž přijme elektronické doručení e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení? Viz rovněž oznámení podle čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností.

Portugalské vnitrostátní právo neumožňuje doručovat/oznamovat písemnosti elektronicky prostřednictvím e-mailu, s výjimkou případů překážek uvedených v otázce č. 6.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Ano. Portugalské právo rovněž umožňuje doručování písemností ve stanovenou dobu, jak je uvedeno v článku 232 občanského soudního řádu.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Doručení poštou se považuje za provedené v den, kdy je podepsána doručenka (článek 230 občanského soudního řádu).

Osobní doručení prostřednictvím úředníků donucovacích orgánů, soudních exekutorů a právních zástupců se považuje za uskutečněné ke dni, k němuž byla vyhotovena zpráva o doručení (čl. 231 odst. 3 občanského soudního řádu).

Doručení vyvěšením oznámení o doručení se považuje za uskutečněné ke dni, který je uveden v tomto oznámení (čl. 232 odst. 4 občanského soudního řádu).

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

V případě doručení nebo oznámení doporučeným dopisem (s doručenkou či bez ní) je ve schránce zanechána výzva k vyzvednutí zásilky, pokud poštovní doručovatel na uvedené adrese nikoho nezastihne. Ve výzvě k vyzvednutí zásilky je adresát informován o uložení dopisu na poště s uvedením adresy, otevírací doby a lhůty pro vyzvednutí zásilky (článek 228 občanského soudního řádu).

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Uskutečňuje-li se doručení poštou a existuje-li důkaz o odmítnutí převzetí dopisu nebo podepsání doručenky, považuje se doručení za uskutečněné níže uvedenými způsoby a za následujících okolností:

  • Oznámením, které vyhotoví osoba doručující zásilku a které potvrzuje, že fyzická osoba, zástupce právnické osoby nebo její zaměstnanec odmítl podepsat doručenku nebo převzít dopis (čl. 228 odst. 6 a čl. 246 odst. 3 občanského soudního řádu).
  • V případech, kdy je přípustné, aby se strany dohodly na adrese pro doručování, se postupuje podle čl. 229 odst. 3 a 4 občanského soudního řádu.

Uskutečňuje-li se osobní doručení prostřednictvím úředníka donucovacího orgánu nebo soudního exekutora a existuje-li důkaz o tom, že osoba, jíž má být písemnost doručena, odmítla podepsat potvrzení o doručení nebo přijmout opis, považuje se doručení za uskutečněné, přičemž v tomto případě:

  • úředník donucovacího orgánu nebo soudní exekutor informuje osobu, jíž má být písemnost doručena, že opis je k dispozici v kanceláři soudu, a v potvrzení o doručení uvede tyto informace a dále to, že osoba, jíž měla být písemnost doručena, ji odmítla převzít (čl. 231 odst. 4 občanského soudního řádu).
  • Kancelář soudu osobu, jíž má být písemnost doručena, navíc vyrozumí doporučeným dopisem, v němž je znovu uvedeno, že opis návrhu na zahájení řízení a přiložené písemnosti jsou k dispozici v kanceláři soudu (čl. 231 odst. 5 občanského soudního řádu).

Doručení se považuje za neuskutečněné pouze tehdy, je-li odmítnutí přijetí oprávněné. Odmítnutí je oprávněné, pokud osoba, jíž má být písemnost doručena, nemohla být zastižena, jelikož na uvedené adrese nebydlí nebo zde nesídlí, nebo pokud třetí osoba uvede, že dopis nemůže předat.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 18 nařízení o doručování písemností)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 18 nařízení o doručování písemností), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Při doručení nebo oznámení poštou s potvrzením o přijetí v případě písemností ze zahraničí mohou portugalské poštovní služby dopis a písemnosti doručit dotyčné osobě nebo třetí osobě na téže adrese, pokud tato uvede, že může dopis předat adresátovi.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 18 nařízení o doručování písemností provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Viz odpověď na otázku č. 7.3.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Adresát má na vyzvednutí písemností na poště osm dní. Adresát je o této lhůtě a o skutečnosti, že si písemnosti lze vyzvednout na poště, informován prostřednictvím výzvy k vyzvednutí zásilky, kterou poštovní služba vhodí do schránky, pokud poštovní doručovatel doma nikoho nezastihne.

(článek 228 občanského soudního řádu)

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Ano, v případě doručení představují písemný doklad o uskutečněném doručení písemnosti potvrzení o přijetí, osvědčení o doručení nebo oznámení o doručení.

V případě oznámení představují písemný doklad o uskutečněném oznámení zaprotokolování potvrzení, zaprotokolování dopisu nebo spisu nebo protokol vyhotovený během řízení.

V případě doručení nebo oznámení prostřednictvím elektronického přenosu dat potvrzuje datum a čas vydání informační systém na podporu činnosti soudů (čl. 13 písm. a) ministerského prováděcího nařízení, jež upravuje elektronické zpracování soudních řízení).

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Neuskutečněné doručení představuje vážnou vadu, která má za následek neplatnost celého řízení od návrhu na zahájení řízení, kromě tohoto návrhu samotného (článek 187 občanského soudního řádu).

Neuskutečněným doručením se rozumí případy uvedené v čl. 188 odst. 1 občanského soudního řádu.

Tato neplatnost se považuje za zhojenou pouze v případě, činí-li žalovaný nebo státní zastupitelství (je-li účastníkem) procesní úkony, aniž by byla neprodleně vznesena námitka týkající se nedoručení (článek 189 občanského soudního řádu).

Doručení je rovněž neplatné v případě, kdy nebyly dodrženy náležitosti stanovené zákonem (článek 191 občanského soudního řádu).

Obecná pravidla o neplatnosti právních úkonů jsou stanovena v článku 195 občanského soudního řádu.

11 Pokud adresát odmítne přijmout písemnost na základě použitého jazyka (článek 12 nařízení o doručování písemností) a soud nebo orgán, u něhož bylo zahájeno řízení, rozhodne po ověření, že odmítnutí nebylo odůvodněné, existuje zvláštní opravný prostředek k napadení tohoto rozhodnutí?

Ano, adresát může napadnout soudní rozhodnutí podáním odvolání k příslušnému odvolacímu soudu (Tribunal da Relação).

12 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? Existuje rozdíl v tom, zda má být písemnost doručena podle vnitrostátního práva nebo zda žádost o doručení pochází z jiného členského státu? Viz rovněž oznámení podle článku 15 nařízení o doručování písemností týkající se doručení písemnosti z jiného členského státu.

V určitých případech ano. Náklady na doručení a oznámení se odhadují v zúčtovacích jednotkách (ZJ).

Hodnota ZJ v roce 2024 činila 102 EUR.

Z toho vyplývá, že

Je-li písemnost doručována z jiného členského státu, platí totéž.

Příslušné právní předpisy:

Občanský soudní řád

Elektronické zpracování soudních řízení

Nařízení o nákladech řízení

Prováděcí nařízení ministerstva č. 282/2013 ze dne 29. srpna 2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020

 

Závěrečná poznámka

Informace uvedené v tomto přehledu jsou obecné povahy, nejsou vyčerpávající a nejsou závazné ani pro kontaktní místo, ani pro Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci, ani pro soudy či jiné adresáty. Účelem není nahradit použití platných právních předpisů.

Poslední aktualizace: 28/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.