Doručování právních dokumentů

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

V praxi „doručení“ znamená, že je písemnost zaslána nebo předána osobě, jíž má být doručena, a že existuje důkaz, že daná osoba písemnost obdržela nebo že byla dodržena pravidla zákona o doručování. Pravidla pro doručování mají mimo jiné zajistit, aby se soudy mohly spolehnout na to, že písemnosti obdrží jejich adresát.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Doručení musí být provedeno, pokud je to výslovně stanoveno nebo pokud je pro účely ustanovení o oznamování nezbytné, aby byly písemnosti doručeny, jinak však pouze tehdy, vyžadují-li to okolnosti. Příkladem konkrétního ustanovení zákona, které vyžaduje doručení písemností, je doručení soudního předvolání žalovanému v občanskoprávním řízení.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Doručování písemností obvykle zajišťuje orgán/soud. Může se však stát, že orgán/soud umožní účastníkovi řízení, který o to požádá, aby doručení písemností zajistil (doručení účastníkem řízení). Podmínkou pro doručování prostřednictvím účastníka řízení je, že to není nevhodné.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, není-li uvedená adresa správná? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení o doručování písemností.

Pokud se příjemce přestěhoval z adresy uvedené v písemnosti, přijímající orgán převezme iniciativu a vyhledá údaje o nové adrese příjemce.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Pokud není známa adresa osoby, které má být doručena soudní nebo jiná písemnost, pomáhá zjistit adresu fyzických osob švédský finanční úřad a adresu společností úřad spravující švédský obchodní rejstřík. Pro přístup k těmto informacím neexistuje žádný zvláštní formální postup.

Chcete-li si vyžádat informace od finančního úřadu, můžete zavolat na telefonní číslo +46 771567567 nebo kliknout na odkaz Zeptejte se nebo odpovězte švédského finančního úřadu, který vede na formulář, kde můžete vyplnit své dotazy týkající se adresy. Svůj dotaz můžete zaslat také poštou na adresu Swedish Tax Agency, SE-205 30 Malmö, ŠVÉDSKO. Pro zaslání dotazu poštou můžete použít formulář B. Informace z rejstříku obyvatel jsou poskytovány bezplatně.

Chcete-li si vyžádat informace od úřadu spravujícího švédský obchodní rejstřík, můžete zavolat na telefonní číslo +46 771670670 nebo poslat dotaz e-mailem na adresu bolagsverket@bolagsverket.se. Svůj dotaz můžete zaslat také poštou na adresu: Swedish Companies Registration Office, SE-851 81 Sundsvall, ŠVÉDSKO. Pro zaslání dotazu e-mailem nebo poštou můžete použít formulář B. Mohou být účtovány poplatky.

4.3 Jaký druh pomoci při vyřizování žádostí z jiných členských států o zjištění adresy poskytují orgány tohoto členského státu podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností? Viz rovněž oznámení podle čl. 7 odst. 1 nařízení o doručování písemností.

Viz bod 4.2.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Nejběžnějším způsobem doručování písemnosti je její zaslání poštou osobě, jíž má být doručena (běžné doručení). K dopisu je přiloženo potvrzení o doručení, které má příslušná osoba podepsat a vrátit.

Alternativními způsoby doručení (kromě nepřímého doručení) jsou telefonické doručení, zjednodušené doručení a doručení prostřednictvím soudního exekutora.

Telefonické doručení znamená, že obsah doručované písemnosti je osobě, které má být doručena, přečten po telefonu předtím, než je jí odeslán. U písemností doručovaných telefonicky se nevyžaduje potvrzení o přijetí. Písemnost se považuje za doručenou, jakmile byl přečten její obsah.

Zjednodušené doručení zahrnuje odeslání písemnosti na poslední známou adresu osoby, jíž má být doručena, přičemž následující pracovní den je na tutéž adresu zasláno upozornění, že písemnost byla odeslána. U zjednodušeného doručení se nevyžaduje potvrzení o přijetí. Písemnosti se považují za doručené dva týdny po odeslání, pokud bylo předepsaným způsobem odesláno upozornění. Zjednodušené doručení lze použít pouze tehdy, pokud byla osoba, jíž má být písemnost doručena, informována o tom, že v daném případě nebo věci lze použít zjednodušené doručení. V praxi to znamená, že například účastníkovi řízení je třeba doručovat písemnost s potvrzením o přijetí pouze jednou.

Zvláštní doručování právnickým osobám: Za určitých okolností mohou být písemnosti právnickým osobám doručovány zasláním na adresu sídla společnosti, přičemž na stejnou adresu je následující pracovní den zasláno upozornění. Písemnosti se považují za doručené dva týdny po odeslání, pokud bylo předepsaným způsobem odesláno upozornění.

Doručení prostřednictvím soudního exekutora znamená, že písemnost je doručena osobně osobou k tomu řádně oprávněnou, například soudním exekutorem nebo zaměstnancem švédského policejního úřadu, švédského státního zastupitelství, soudu, švédského donucovacího orgánu nebo doručovací společností s licencí.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

6.1 Jaký druh elektronického doručování ve smyslu čl. 19 odst. 1 nařízení o doručování písemností je v tomto členském státě k dispozici, má-li být doručení provedeno přímo osobě, která má známou adresu pro doručování v jiném členském státě?

V případě běžného doručování může orgán zasílat písemnosti elektronickými prostředky osobě, která má známou adresu pro doručování v jiném členském státě, v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení o doručování (viz oddíl 6a nařízení (2008:808) obsahujícího ustanovení doplňující nařízení EU o doručování). Podmínkou elektronického doručování písemností je tedy to, že není vzhledem k okolnostem případu nevhodné. Pokud by z jakéhokoli důvodu bylo použití elektronické pošty nevhodné, je třeba zvolit jiný způsob.

6.2 Specifikoval tento členský stát v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností další podmínky, za nichž přijme elektronické doručení e-mailem podle čl. 19 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení? Viz rovněž oznámení podle čl. 19 odst. 2 nařízení o doručování písemností.

Žádné další podmínky nebyly stanoveny.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Pokud nelze osobu, které mají být písemnosti doručeny, zastihnout osobně, lze je doručit následujícími způsoby.

Doručení prostřednictvím soudního exekotora s využitím „náhradního doručení“: písemnost je předána jiné osobě než osobě, které má být doručena, např. dospělému členu domácnosti příjemce nebo jeho zaměstnavateli. Náhradní příjemce však musí vždy souhlasit s převzetím písemnosti. Na adresu příjemce musí být zasláno oznámení o doručení písemnosti a o tom, kdo ji převzal.

Doručení prostřednictvím soudního exekutora s využitím „připevnění“: písemnost je zanechána u příjemce doma, například v poštovní schránce, nebo na vhodném místě mimo domov, například na dveřích.

Doručení prostřednictvím zveřejnění: provádí se tak, že se písemnost zpřístupní u orgánu/soudu, který rozhodl o jejím doručení, a současně se tato skutečnost a hlavní obsah písemnosti oznámí ve švédském úředním věstníku (Post- och Inrikes Tidningar), a pokud k tomu existují důvody, v místním deníku. Písemnost je zároveň zaslána na poslední známou adresu osoby, jíž má být doručena.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Písemnosti doručované prostřednictvím soudního exekutora s využitím „náhradního doručení“ se považují za doručené, jakmile byly předány a příjemci bylo zasláno oznámení.

Písemnosti doručované prostřednictvím soudního exekutora s využitím „připevnění“ se považují za doručené, pokud byly zanechány způsobem popsaným výše v otázce č. 7.1.

Písemnosti doručované prostřednictvím zveřejnění se považují za doručené dva týdny po rozhodnutí o jejich doručení tímto způsobem za předpokladu, že byly včas zveřejněny a byla včas přijata další předepsaná opatření (do 10 dnů).

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Pokud je písemnost obsáhlá nebo je z jiného důvodu nevhodné ji zaslat nebo pro příjemce zanechat, může orgán místo toho rozhodnout, že ji po určitou dobu zpřístupní u orgánu nebo na jiném místě, které si orgán zvolí. Obsah tohoto rozhodnutí musí být příjemci oznámen.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Pokud příjemce odmítne převzít písemnost doručovanou soudním exekutorem, považuje se písemnost přesto za doručenou, pokud je zanechána na doručovací adrese.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 18 nařízení o doručování písemností)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 18 nařízení o doručování písemností), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Písemnosti doručované poštou lze zasílat doporučeně. Zaslaná písemnost je k dispozici na poště, v poštovním ústředním místě nebo na úřadu venkovského poštovního dopravce. Písemnost musí podepsat určený příjemce nebo jeho zástupce po předložení dokladu totožnosti. Zákazník poštovní služby může také určit, že je přípustné pouze osobní převzetí.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 18 nařízení o doručování písemností provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Pokud nelze písemnost doručit doporučeně, neexistuje žádný jiný způsob, jak ji doručit poštou. Místo toho lze zvážit jiná doručovací opatření, například doručení prostřednictvím soudního exekutora.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Příjemci písemnosti zaslané doporučenou poštou jsou informováni oznámením zaslaným na jejich adresu bydliště nebo prostřednictvím SMS či e-mailu. Písemnost obvykle zůstává v místě dodání po dobu 14 dnů ode dne, kdy na něj dorazila.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Obvykle existuje potvrzení od osoby, které má být písemnost doručena, nebo písemnost vyhotovená orgánem/soudem jako důkaz, že písemnost byla doručena telefonicky, náhradním doručením nebo připevněním.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Veškeré důkazy mohou být předloženy švédským soudům k posouzení. Pokud lze prokázat, že osoba vzala písemnost na vědomí, není podstatné, zda byla písemnost doručena předepsaným způsobem. Formální chyby tedy samy o sobě neznamenají, že je třeba písemnost doručit znovu; rozhodující je to, zda adresát písemnost převzal.

Na druhou stranu, pokud lze prokázat, že osoba, které má být písemnost doručena, tuto písemnost neobdržela, nebo pokud nebyla dodržena pravidla pro doručování, může být rozsudek případně zrušen prostřednictvím tzv. mimořádných opravných prostředků.

11 Pokud adresát odmítne přijmout písemnost na základě použitého jazyka (článek 12 nařízení o doručování písemností) a soud nebo orgán, u něhož bylo zahájeno řízení, rozhodne po ověření, že odmítnutí nebylo odůvodněné, existuje zvláštní opravný prostředek k napadení tohoto rozhodnutí?

Každý, kdo se domnívá, že mu byla písemnost nesprávně doručena, může v rámci konečného rozhodnutí podat odvolání proti rozhodnutí o doručení. Pokud soud vyšší instance zjistí, že písemnost byla skutečně doručena nesprávně, může být řízení u soudu nižší instance obnoveno.

12 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? Existuje rozdíl v tom, zda má být písemnost doručena podle vnitrostátního práva nebo zda žádost o doručení pochází z jiného členského státu? Viz rovněž oznámení podle článku 15 nařízení o doručování písemností týkající se doručení písemnosti z jiného členského státu.

Pokud je za doručení písemností odpovědný orgán, nese náklady na toto doručení stát. To například znamená, že žalobce v občanskoprávním řízení nemusí soudu hradit náklady, které mu vznikly v souvislosti s doručením předvolání žalovanému.

Soukromé osoby nebo strany, které chtějí někomu doručit písemnost, musí náklady na toto doručení nést samy. Například náklady na najmutí zaměstnance švédského policejního úřadu jako soudního exekutora činí 1 000 SEK.

Poslední aktualizace: 19/06/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.