Forkyndelser: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad betyder det retlige begreb "forkyndelse" i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter?

Forkyndelse af dokumenter henviser til levering af juridiske dokumenter til en fysisk person eller juridisk enhed. Metoden til forkyndelse er reguleret af Code of Organisation and Civil Procedure (kapitel 12 i Maltas love).

Specifikke regler om forkyndelse af dokumenter er blevet indført i national lovgivning for at skabe en standardprocedure for forkyndelse af dokumenter og for at sikre, at alle berørte parter modtager juridiske dokumenter, der vedrører dem eller deres handlinger. Desuden sikrer disse regler retten og de berørte parter, at dokumenterne er nået frem til modtageren.

2 Hvilke dokumenter skal forkyndes for at få retsvirkning over for modtageren?

Alle dokumenter, der indbringes for domstolene, skal forkyndes officielt. Dette gælder især for retslige skrivelser, retslige anfægtelser, anmodninger om prøvelse, dokumenter, der indleder en sag, appeller, svar, beskyttelses- og fuldbyrdelsesforanstaltninger og afgørelser truffet af domstolene.

3 Hvem sørger for forkyndelse af dokumenter?

Det er fogeden og den domstol, hvor dokumentet er blevet indleveret, der er ansvarlige for at forkynde det. Den part, der indgiver dokumentet til en domstol, skal angive den person og adresse, som det skal forkyndes for. Hvis der er flere modtagere, skal den part, der indleverer dokumentet, sørge for, at der er tilstrækkeligt med kopier til hver af dem.

4 Adresseforespørgsler

4.1 Forsøger den anmodede myndighed i denne medlemsstat af egen drift at finde frem til adressaten for de dokumenter, der skal forkyndes, hvis den angivne adresse ikke er korrekt? Se også meddelelse i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), i forordningen om forkyndelse af dokumenter.

Nej.

4.2 Har udenlandske retslige myndigheder og/eller parter i retssager adgang til registre eller tjenester i medlemsstaten, der gør det muligt at finde frem til personens aktuelle adresse? Hvis ja, hvilke registre eller tjenester findes, og hvilken fremgangsmåde skal følges? Hvilke gebyrer skal i givet fald betales?

Ja, sådanne registre findes.

En juridisk enheds officielle adresse kan ses i onlineregistret på det maltesiske handelsregisters hjemmeside på følgende adresse:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Onlinesystemet letter adgangen til registret for enhver fysisk person, der ønsker at få oplysninger om selskaber, fonde og foreninger. Oplysningerne i registret omfatter oplysninger, som er gratis og til brug for alle (offentlige oplysninger). Registret indeholder firmanavne, registreringsnumre, juridiske adresser, datoer for stiftelse osv. Alle kan søge efter en virksomhed ved hjælp af dens registreringsnummer, dens navn eller en del af dens navn.

Når det gælder om at finde en persons adresse, er valgregistret gratis og tilgængeligt for offentligheden via computerne ved domstolene på Malta. Det seneste valglister er tilgængeligt for alle på følgende adresse: https://electoral.gov.mt/Register/Enquiry. Men for at søge i registret skal du kende området og gaden.

4.3 Hvilken form for bistand i forbindelse med adresseforespørgsler fra andre medlemsstater yder myndighederne i denne medlemsstat i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordningen om forkyndelse af dokumenter? Se også meddelelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordningen om forkyndelse af dokumenter.

Den bistand, der ydes af medlemsstatens myndigheder, er den, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c).

En juridisk enheds officielle adresse kan ses i onlineregistret på det maltesiske handelsregisters hjemmeside på følgende adresse:

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Onlinesystemet letter adgangen til registret for enhver fysisk person, der ønsker at få oplysninger om selskaber, fonde og foreninger. Oplysningerne i registret omfatter oplysninger, som er gratis og til brug for alle (offentlige oplysninger). Registret indeholder firmanavne, registreringsnumre, juridiske adresser, datoer for stiftelse osv. Alle kan søge efter en virksomhed ved hjælp af dens registreringsnummer, dens navn eller en del af dens navn.

For så vidt angår fysiske personers adresse kan den udenlandske fremsendende instans sende en anmodning om bistand til den maltesiske modtagende instans med henblik på at fastslå forkyndelsesadressen på følgende e-mailadresse: info@stateadvocate.mt

Det er vigtigt, at en sådan anmodning indeholder identifikationsnummeret på den person, dokumentet skal forkyndes for, samt dennes efternavn og fornavn.

5 Hvordan finder en forkyndelse sædvanligvis sted i praksis? Er der alternative metoder, som kan anvendes (bortset fra subsidiær forkyndelse som omhandlet i punkt 7 nedenfor)?

Retslige dokumenter, der ikke er blevet henvist til en domstol, forkyndes med anbefalet post. Fogeder giver retten et "lyserødt kort", der er vedhæftet det originale dokument (f.eks. det retslige brev) til modtagerens underskrift eller for at indikere, at dokumentet ikke er blevet udleveret eller modtaget. Andre dokumenter, der indleveres i forbindelse med en retssag, forkyndes af fogeden.

Den modtagende instans forkynder dokumentet ved at vedlægge det et retsligt brev, der indleveres til justitskontoret ved Civil Court, First Chamber, for så vidt angår dokumenter, der skal forkyndes på øen Malta, og til justitskontoret ved Court of Magistrates (Gozo) i dennes overordnede retskreds for så vidt angår dokumenter, der skal forkyndes på øerne Gozo og Comino. Disse dokumenter, såvel som det retslige brev, vil blive forkyndt for modtageren af fogeden. I henhold til artikel 187 i Code of Organisation and Civil Procedure kan dokumenter forkyndes på følgende måde:

a) dokumentet forkyndes ved at aflevere en kopi af det til den person, som det skal forkyndes for, eller ved at efterlade en kopi på modtagerens bopæl eller arbejdssted, på modtagerens forretningsadresse eller på modtagerens postadresse hos et medlem af dennes familie eller husstand eller hos en person i dennes tjeneste, dennes advokat eller en person, der er bemyndiget til at modtage dennes post. Det er dog ikke lovligt at give denne kopi til en person under 14 år eller til en person, der på grund af mentalt handicap ikke er i stand til at fremlægge bevis for en sådan forkyndelse. En person formodes at være i stand til at fremlægge et sådant bevis i mangel af bevis for det modsatte, og der kan ikke gøres indsigelse på grund af uregelmæssig forkyndelse af nogen af disse grunde, hvis det bevises, at kopien faktisk nåede frem til adressaten;

b) i tilfælde af personer om bord på handelsskibe, eller besætningsmedlemmer, der ikke har bopæl på Malta, kan dokumentet forkyndes ved at aflevere en kopi til kaptajnen på skibet eller til en person, der handler på hans vegne;

c) hvis der er tale om et organ med status som selvstændig juridisk enhed, forkyndes dokumentet ved deponering af en kopi af: i) på dets registrerede kontor, hovedforretningssted, bopæl eller postadresse med en eller flere personer, der er bemyndiget til at handle som dets juridiske eller retslige repræsentant eller med virksomhedssekretæren eller en medarbejder i virksomheden; eller ii) til en af de ovennævnte personer i overensstemmelse med punkt a).

6 Er elektronisk forkyndelse af dokumenter (forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter ved hjælp af elektronisk kommunikation, som f.eks. e-mail, internetbaseret sikker applikation, fax, sms etc.) tilladt i civile retssager? I bekræftende fald, i hvilken type sager kan denne metode anvendes? Gælder der begrænsninger med hensyn til tilgængeligheden af/adgang til denne metode til forkyndelse af dokumenter, afhængig af hvem adressaten er (advokat, juridisk person, virksomhed eller andre, såsom erhvervsdrivende)?

Dokumenter kan ikke forkyndes elektronisk i civile sager.

6.1 Hvilken form for elektronisk forkyndelse som omhandlet i artikel 19, stk. 1, i forordningen om forkyndelse af dokumenter er tilgængelig i denne medlemsstat, hvor forkyndelsen skal ske direkte for en person, der har en kendt adresse i en anden medlemsstat?

Elektronisk forkyndelse af dokumenter er ikke tilladt i henhold til maltesisk lovgivning.

6.2 Har denne medlemsstat i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i forordningen om forkyndelse af dokumenter fastsat yderligere betingelser for, hvornår den vil acceptere elektronisk forkyndelse via e-mail som omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b), i nævnte forordning? Se også meddelelse i henhold til artikel 19, stk. 2, litra c), i forordningen om forkyndelse af dokumenter.

Nej.

7 "Subidiær" forkyndelse

7.1 Er der efter lovgivningen i medlemsstaten mulighed for at anvende andre former for forkyndelse i tilfælde, hvor det ikke har været muligt at forkynde dokumenter til adressaten (f.eks. meddelelse efterladt på den pågældendes adresse, meddelelse til fogedretten, postforkyndelse eller mærkatmeddelelse)?

Nej. Metoden til forkyndelse er udførligt forklaret i spørgsmål 5 ovenfor.

7.2 Hvis andre metoder anvendes, hvornår anses dokumenterne da for at være blevet forkyndt?

Ikke relevant.

7.3 Hvis en anden form for forkyndelse består i deponering af dokumenterne på et bestemt sted (f.eks. på et postkontor), hvordan får adressaten så meddelelse om deponeringen?

Ikke relevant.

7.4 Hvis adressaten afviser at modtage dokumenterne, hvilken retsvirkning har det så? Anses dokumenterne for at være forskriftsmæssigt forkyndt, hvis afvisningen ikke var berettiget?

Hvis en person, som et dokument er stilet til, nægter at modtage det personligt fra en stævningsmand, kan den pågældende domstol i henhold til maltesisk lov efter anmodning fra den berørte part, efter at have hørt stævningsmanden og under hensyntagen til alle omstændighederne ved hændelsen, træffe afgørelse om, at dokumentet blev forkyndt på dagen og tidspunktet for afvisningen, og en sådan afgørelse skal anses for at være bevis for forkyndelse til alle retslige formål.

Hvis en person bevidst undgår, hindrer eller nægter forkyndelse af et retsligt dokument eller en afgørelse eller fuldbyrdelse af en kendelse eller afgørelse fra en retslig embedsmand, er han skyldig i foragt for retten og kan, hvis han dømmes, a) idømmes en reprimande, b) bortvises fra retten, c) arresteres i 24 timer i den bygning, hvor retten sidder, eller d) idømmes en bøde.

8 Postforkyndelse fra udlandet (artikel 18 i forordningen om forkyndelse af dokumenter)

8.1 Hvis postvæsenet leverer et dokument sendt fra udlandet til en adressat i medlemsstaten i en situation, hvor bekræftelse af modtagelsen er påkrævet (artikel 18 forordningen om forkyndelse af dokumenter), afleverer postvæsenet så kun dokumentet til adressaten selv, eller kan det i overensstemmelse med de nationale regler om postudbringning også aflevere dokumentet til en anden person, der befinder sig på samme adresse?

Det maltesiske postvæsen leverer post til alle på den angivne adresse, som er villige til at modtage den, forudsat at de er fornuftige og myndige. Det antages, at hvis en person befinder sig på den angivne adresse og tager imod posten, er det, fordi vedkommende er blevet bemyndiget til det af modtageren. Hvis modtageren ikke er autoriseret til det, bør modtageren ikke modtage posten, og hvis vedkommende modtager den, antages det, at modtageren påtager sig ansvaret for at videresende den til adressaten. Modtageren kvitterer ved levering. Denne procedure er i overensstemmelse med artikel 33 i Post Services (General) Regulations 2005.

8.2 Hvordan kan forkyndelse af dokumenter fra udlandet i medfør af artikel 18 i forordningen om forkyndelse af dokumenter finde sted, hvis hverken adressaten eller nogen anden person, der er bemyndiget til at modtage dokumenterne (hvis der efter de nationale regler om postudbringning er mulighed herfor — se ovenfor) er antruffet på adressen?

Hvis der, når der kræves levering mod underskrift, ikke er nogen til at modtage posten, efterlades der en meddelelse på den pågældende adresse, der informerer modtageren om forsøget på at levere dokumentet. Post kan afhentes på det nærmeste posthus. Hvis posten ikke er blevet afhentet, kan postudbyderen sende en sidste meddelelse til adressaten om, at posten stadig ikke er blevet afhentet. Generelt sendes denne påmindelse efter fem dage for lokal anbefalet post og efter ti dage for udenlandsk anbefalet post. Hvis posten stadig ikke er blevet afhentet ved udgangen af denne periode, vil den efter yderligere fem dages ventetid blive returneret til afsenderen mærket "uafhentet". Hvis posten afvises af modtageren eller dennes repræsentant, returneres den straks til afsenderen med påskriften "afvist".

8.3 Accepterer postvæsenet en bestemt frist for afhentning af dokumenterne, før de sender dokumenterne tilbage til afsenderen? Hvis ja, hvordan underrettes adressaten om, at der ligger post til afhentning på postkontoret?

Hvis der ikke er nogen til at modtage posten på den angivne adresse, efterlades der en besked på den pågældende adresse, hvor modtageren informeres om, at dokumentet er forsøgt leveret, og at de kan hente det på det nærmeste posthus. Hvis posten ikke er blevet afhentet, kan postudbyderen sende en sidste meddelelse til adressaten om, at posten stadig ikke er blevet afhentet. Generelt sendes denne påmindelse efter fem dage for lokal anbefalet post og efter ti dage for udenlandsk anbefalet post. Hvis posten stadig ikke er blevet afhentet ved udgangen af denne periode, vil den efter yderligere fem dages ventetid blive returneret til afsenderen mærket "uafhentet". På posthuset udleveres post kun til modtageren eller en bemyndiget repræsentant mod forevisning af meddelelsen og modtagerens legitimation (pas eller ID-kort).

9 Er der noget skriftligt bevis for, at dokumentet er forkyndt?

En attest for forkyndelse eller ikke-forkyndelse udstedes af det modtagende organ på grundlag af de oplysninger, som fogeden har givet, som angivet nedenfor.

Originale dokumenter, der forkyndes med anbefalet post, ledsages af et "lyserødt kort". Når de originale dokumenter returneres til den pågældende domstol, stemples de med sort eller rødt blæk. Sort blæk bruges til at angive, at dokumentet er blevet forkyndt, og hvem det er blevet afleveret til. Hvis dokumentet ikke er blevet forkyndt, vil stemplet blive påført med rødt blæk og vil også angive årsagen til den manglende underskrift.

Dokumenter, der forkyndes af fogeden, stemples med sort blæk, hvis de er blevet forkyndt, og med rødt blæk, hvis de ikke er blevet det. De vil også bære underskriften fra den foged, der var ansvarlig for forkyndelsen.

10 Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller forkyndelsen sker i strid med reglerne (f.eks. hvis dokumentet forkyndes for tredjemand)? Kan forkyndelsen af dokumentet alligevel være gyldig (dvs. kan den manglende iagttagelse af reglerne afhjælpes), eller skal dokumentet forkyndes på ny?

Hvis modtageren ikke modtager dokumenterne, men de er blevet behørigt forkyndt i form af en kopi, der er deponeret på modtagerens adresse, bopæl eller arbejdssted, anses forkyndelsen for at være fuldstændig og gyldig. Hvis en tredjepart modtager dokumenterne, kan han returnere dem ved at indgive et retsligt brev som svar på det retslige brev, der blev leveret til ham, hvormed dokumenterne blev forkyndt for ham. I dette retslige brev skal tredjeparten forklare årsagen til, at den ikke var modtager af denne afgørelse, og hvis denne grund anses for gyldig, anses forkyndelsen for at være mislykket. Tjenester, der er i strid med loven, kan anfægtes ved sagsanlæg. Hvis modtageren af forkyndelsen i mangel af gyldig forkyndelse indgiver et svar til retten eller giver møde for den, anses forkyndelsen for gyldig.

11 Hvis adressaten nægter at modtage et dokument under henvisning til det anvendte sprog (artikel 12 i forordningen om forkyndelse af dokumenter), og den ret eller myndighed, der behandler sagen, når frem til at afgørelsen om, at nægtelsen ikke var berettiget, er der da et særligt retsmiddel til brug for anfægtelse af denne afgørelse?

Nej.

12 Skal der betales for forkyndelse af et dokument og i givet fald, hvor meget? Er der en forskel på, om dokumentet skal forkyndes i henhold til national ret, eller det skal ske efter anmodning fra en anden medlemsstat? Se også meddelelse i henhold til artikel 15 i forordningen om forkyndelse af dokumenter vedrørende forkyndelse af et dokument fra en anden medlemsstat

Maltesisk lov fastsætter et fast gebyr på 50 euro for hvert dokument, der skal forkyndes i Malta. Dette gebyr skal betales før forkyndelsen ved bankoverførsel til State Solicitor’s Office på følgende konto:

Bankens navn: Central Bank of Malta (Maltas centralbank)

Navn på konto: Statsadvokatens kontor - forkyndelse af dokumenter/juridiske gebyrer

Kontonummer: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-kode: MALTMTMT

De anvendte gebyrer er ikke de samme, når dokumenter forkyndes i henhold til national lovgivning, og når dokumenterne stammer fra en anden medlemsstat og skal forkyndes i Malta. På den ene side, når dokumenter skal forkyndes i Malta, skal de indleveres til retten, hvilket medfører omkostninger. Gebyrerne varierer afhængigt af det dokument, der indleveres til retten. Dertil kommer juridiske gebyrer og gebyrer for udskrivning af dokumenter. På den anden side er anmodninger om forkyndelse af et dokument i Malta fra en anden medlemsstat underlagt et fast gebyr på 50 euro.

Sidste opdatering: 16/11/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.