Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Σε περίπτωση που εμπλέκεστε σε δικαστική διαδικασία και πρέπει να αποστείλετε και/ή να παραλάβετε δικαστικές ή εξώδικες πράξεις, εδώ μπορείτε να βρείτε τις εθνικές πληροφορίες ως προς τις σχετικές περαιτέρω ενέργειες.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (αναδιατύπωση) αποσκοπεί στην καλύτερη και ταχύτερη διαβίβαση, μεταξύ των κρατών μελών, των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Ο κανονισμός αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Ωστόσο, το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ ως υποχρεωτικό μέσο επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτημάτων, εντύπων και άλλων κοινοποιήσεων θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις από την 1η Μαΐου 2025 [πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο των τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που προβλέπεται στο άρθρο 25 [για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784)].

Στον κανονισμό προβλέπεται διαδικασία για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων μέσω εντεταλμένων «υπηρεσιών διαβίβασης» και «υπηρεσιών παραλαβής» μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας.

Ο κανονισμός αναφέρεται, για παράδειγμα, σε δικαστικές πράξεις όπως εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, ένδικα μέσα, αντικρούσεις και ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και εξώδικες πράξεις όπως οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από αυτή στην οποία κατοικείτε.

Επιλέξτε τη σημαία της αντίστοιχης χώρας για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για τη χώρα αυτή.

Σύνδεσμος

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων - κοινοποιήσεις των κρατών μελών και ένα εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων δικαστηρίων/αρχών

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.