Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»;

Η επίδοση εγγράφου πραγματοποιείται με τη παράδοση αντιγράφου του εγγράφου, στο πρόσωπο στο οποίο αυτό θα πρέπει να γνωστοποιηθεί. Στη πράξη, επίδοση σημαίνει ότι ένα έγγραφο έχει παραδοθεί και παραληφθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ή τις εντολές του δικαστηρίου, και ότι η επίδοση αυτή γίνεται αποδεκτή από το δικαστήριο.

 

Οι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας καθορίζουν λεπτομερώς, τη διαδικασία επίδοσης δικαστικών και άλλων εγγράφων. Οι ειδικοί αυτοί κανόνες έχουν τεθεί και εφαρμόζονται, για σκοπούς διασφάλισης της διαδικασίας και των δικαιωμάτων των μερών και άλλων ενδιαφερομένων προσώπων.

2 Ποιες πράξεις πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται επισήμως;

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών, η οποία επιτρέπει την επίδοση του εντύπου απαίτησης, εντός δικαιοδοσίας, με τέτοια μέθοδο και με τέτοιο τρόπο ως οι διάδικοι επιθυμούν, (περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου και/ή διά επιστολής), οι Θεσμοί Πολιτικής δικονομίας προνοούν για επίδοση από ιδιώτη επιδότη, του εντύπου απαίτησης, ειδοποίησης έφεσης, δικογράφου και οποιουδήποτε άλλου δικαστικού εγγράφου. Επιπλέον, προβλέπεται ότι το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου όταν το κρίνει σκόπιμο.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξης;

Σε αστικές υποθέσεις, ο διάδικος που παρουσιάζει ένα έγγραφο στο Δικαστήριο, θα έχει κανονικά την ευθύνη επίδοσης του εγγράφου στον άλλο διάδικο, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες ή τις εντολές του δικαστηρίου. Η επίδοση από ιδιώτη επιδότη αποτελεί ευθύνη του διαδίκου. Η επιλογή του ιδιώτη επιδότη για πραγματοποίηση επίδοσης εγγράφου γίνεται από τον διάδικο.

4 Εντοπισμός διευθύνσεων

Tο μέρος που είναι υπεύθυνο για την επίδοση παρέχει στον επιδότη τη διεύθυνση επίδοσης.

4.1 Προσπαθεί η αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος με δική της πρωτοβουλία να εντοπίσει τον παραλήπτη των πράξεων που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν, εάν η αναγραφόμενη διεύθυνση δεν είναι ορθή; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων

Εάν είναι εφικτό, ναι.

4.2 Έχουν οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές και/ή οι διάδικοι πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των καταβλητέων τελών, εφόσον προβλέπονται;

Δεν υπάρχει πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες για σκοπούς διαπίστωσης μιας διεύθυνσης φυσικού προσώπου. Αναφορικά με εταιρείες, υπάρχει ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών (https://www.companies.gov.cy), όπου κάποιος μπορεί να εντοπίσει στοιχεία διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου και άλλες πληροφορίες, αναφορικά με νομικά πρόσωπα με απλή αναγραφή του αριθμού εγγραφής μιας εταιρείας ή της επωνυμίας αυτής.

4.3 Τι είδους συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων από άλλα κράτη μέλη παρέχουν οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων

 

 

5 Ποια είναι στην πράξη η συνήθης μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από την υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση που προβλέπεται κατωτέρω στο σημείο 7);

Η επίδοση του εντύπου απαίτησης, ειδοποίησης έφεσης, δικογράφου, ή οποιουδήποτε εγγράφου το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο να επιδοθεί, επιδίδεται από ιδιώτη επιδότη. Επιπλέον, οι Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας προνοούν ότι, όποτε είναι εφικτό, η επίδοση γίνεται με την άφεση (πιστοποιημένου) αντιγράφου, προς στο πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση, όμως αν αυτό δεν βρίσκεται στην κατοικία του ή στο συνήθη τόπο εργασίας, η επίδοση θεωρείται ότι διενεργήθηκε αν αντίγραφο αφεθεί, σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του το οποίο φαίνεται να είναι 16 ετών και άνω και βρισκόταν τότε στην πόλη του ή στο χωριό του ή εντός της περιοχής αυτών, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο φαίνεται να είναι 16 ετών και άνω και είναι υπεύθυνο του χώρου εργασίας του.

Όταν η επίδοση διενεργείται αφήνοντας αντίγραφο σε πρόσωπο άλλο από το προς επίδοση πρόσωπο στο οποίο έπρεπε να γίνει η επίδοση, η ένορκη δήλωση επίδοσης πρέπει να αναφέρει (αν η περίπτωση είναι τέτοια) ότι το προς επίδοση πρόσωπο δεν ανευρέθηκε στην οικία του ή στον συνήθη χώρο εργασίας του.

Η ένορκη δήλωση επίδοσης η οποία οπισθογραφείται ή στην οποία επισυνάπτεται ως τεκμήριο αντίγραφο του επιδοθέντος εντύπου απαίτησης, βεβαιώνεται ενόρκως και καταχωρείται εντός επτά ημερών από την επίδοση.

Κάθε έγγραφο το οποίο καλεί πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου ή δίδει ειδοποίηση σε πρόσωπο για οποιαδήποτε διαδικασία, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί ή εγερθεί ενώπιον του δικαστηρίου, επιδίδεται τουλάχιστον τέσσερεις ημέρες πριν.

Όταν ένα έγγραφο πρόκειται να κοινοποιηθεί σε νομικό πρόσωπο, θεωρείται έγκυρη η επίδοση πιοτού αντιγράφου του εγγράφου η οποία γίνεται στο πρόεδρο, διοικητικό σύμβουλο, ανώτερο υπάλληλο, ταμία ή γραμματέα, ή η επίδοση στο εγγεγραμμένο γραφείο ή κύριο χώρο διεξαγωγής των εργασιών του σε πρόσωπο που εμφανίζεται να είναι εξουσιοδοτημένο να δεχτεί τέτοια επίδοση.

Κάθε διάδικος σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου , παρέχει διεύθυνση για σκοπούς επίδοσης ή κοινοποίησης, η οποία εμπίπτει στα γεωγραφικά όρια της επαρχίας στην οποία βρίσκεται η γραμματεία του εν λόγω δικαστηρίου, και στην οποία μπορούν να φυλάσσονται έγραφα που προορίζονται για το διάδικο. Η διεύθυνση επίδοσης η οποία παρέχεται από τα μέρη, μπορεί να περιλαμβάνει επίδοση ή παράδοση μέσω τηλεομοιότυπου η/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6 Επιτρέπεται η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλής εφαρμογή που βασίζεται στο διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) σε αστικές διαδικασίες; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασιών προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Επιτρέπεται η ηλεκτρονική επίδοση με τηλεομοιότυπο η/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οποιουδήποτε εγγράφου πλην του εντύπου απαίτησης, όταν τα μέρη της διαδικασίας έχουν συμπεριλάβει στην διεύθυνση επίδοσης τους τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονική διεύθυνση. [Βλ. επίσης ανωτέρω υπό 5(6)].

Οι προαναφερόμενοι μέθοδοι επίδοσης επιτρέπονται, και στην περίπτωση κατά την οποία, τα μέρη έχουν περιλάβει αυτές, σε έγγραφη μεταξύ τους συμφωνία αναφορικά με το τρόπο επίδοσης.

Δεν ισχύουν περιορισμοί στις επιτρεπόμενες μεθόδους επίδοσης, βάσει της ιδιότητας του αποδέκτη ως νομικού ή φυσικού προσώπου.

6.1 Ποιο είδος ηλεκτρονικής επίδοσης ή κοινοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων είναι διαθέσιμο στο εν λόγω κράτος μέλος όταν η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί απευθείας σε πρόσωπο το οποίο έχει γνωστή διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης σε άλλο κράτος μέλος;

 

 

6.2 Έχει το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, καθορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δέχεται την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων

 

 

7 «Υποκατάστατη» επίδοση

7.1 Επιτρέπει η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης);

Στις περιπτώσεις όπου για οποιαδήποτε αιτία, δεν είναι εφικτή η έγκαιρη επίδοση με τον προβλεπόμενο τρόπο, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα για υποκατάστατη επίδοση, με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε φανεί σε αυτό δίκαιο και ορθό υπό τις περιστάσεις, περιλαμβανομένης και επίδοσης ή παράδοσης μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον αυτά δεν περιλαμβάνονται στη διεύθυνση επίδοσης, και δημοσίευσης σε οποιοδήποτε μέσο με ηλεκτρονική μορφή, ή άλλο ευλόγως προσφερόμενο από την εκάστοτε τεχνολογία, τρόπο.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι οι πράξεις έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Η ημερομηνία της κοινοποίησης ή επίδοσης ή παραλαβής, αποτελεί και την ημερομηνία επίδοσης.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης συνίσταται στην κατάθεση των πράξεων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Το ταχυδρομείο, με ειδικό έντυπο το οποίο αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη, ενημερώνει σχετικά με την ύπαρξη συστημένου αντικειμένου προς παραλαβή, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον ταχυδρομικό γραφείο παραλαβής. Με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο παραλήπτης παραλαμβάνει από το ταχυδρομικό γραφείο το αντικείμενο.

7.4 Ποιες είναι οι συνέπειες, εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των πράξεων; Οι πράξεις λογίζονται ως επιδοθείσες ή κοινοποιηθείσες, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Η άρνηση καταγράφεται εκ μέρους του επιδότη ο οποίος ενημερώνει σχετικά το δικαστήριο το οποίο καλείται να αποφασίσει επί τούτου. Αν το δικαστήριο θεωρήσει την άρνηση δικαιολογημένη διατάσσει νέα επίδοση, ενώ σε περίπτωση που η άρνηση δεν δικαιολογείτο, το δικαστήριο θεωρεί ως έγκυρη την επίδοση και η διαδικασία προχωρεί στο επόμενο στάδιο.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 18 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων)

 

 

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει πράξη που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 18 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων), παραδίδει η ταχυδρομική υπηρεσία την πράξη μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει την πράξη και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

 

 

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

 

 

8.3 Προβλέπει το ταχυδρομικό κατάστημα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των πράξεων πριν τις επιστρέψει στον αποστολέα ως ανεπίδοτες; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

 

 

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης της πράξης;

Όταν λαμβάνει χώρα η επίδοση του εγγράφου, ο επιδότης εντός επτά ημερών, καταχωρεί στο πρωτοκολλητείο του δικαστηρίου, ένορκο δήλωση επίδοσης, στην οποία επισυνάπτει ως τεκμήριο, αντίγραφο του εγγράφου που επέδωσε.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιον λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει την πράξη ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση του νόμου (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση της πράξης να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Όταν η επίδοση γίνεται κατά παράβαση των διαδικαστικών κανόνων, και η παράβαση προκύπτει από την ένορκο δήλωση επίδοσης, το δικαστήριο θα απορρίψει την επίδοση και θα διατάξει νέα επίδοση του εγγράφου, εκτός εάν ο παραλήπτης εμφανιστεί στο δικαστήριο την ορισμένη ημέρα και αποδεχθεί την επίδοση. Εάν η επίδοση έγινε όπως ορίζουν οι Κανόνες, αλλά ο παραλήπτης δεν έλαβε ποτέ το έγγραφο ή συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που δεν επέτρεψαν την παρουσία του στο δικαστήριο και εκδόθηκε δικαστική απόφαση ή διάταγμα εναντίον του, ο παραλήπτης μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο με αίτηση αναφέροντας τα πραγματικά περιστατικά και την αιτούμενη θεραπεία καθώς και τους νομικούς λόγους για μια τέτοια αίτηση.

11 Εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει πράξη με βάση τη γλώσσα σύνταξής της (άρθρο 12 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και το δικαστήριο ή η αρχή που έχει επιληφθεί της ένδικης διαδικασίας αποφανθεί ότι η άρνηση αυτή δεν ήταν δικαιολογημένη, υφίσταται ειδικό ένδικο μέσο για την προσβολή της εν λόγω απόφασης;

Η πρωτόδικη απόφαση μπορεί να εφεσιβληθεί.

12 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξης και, αν ναι, πόσο; Υπάρχει διαφορά όταν η πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και όταν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης προέρχεται από άλλο κράτος μέλος; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση πράξης από άλλο κράτος μέλος.

Η πάγια αμοιβή του Επιδότη για τη παράδοση δικαστικών και άλλων εγγράφων ανέρχεται στο ποσό των €10,50 για κάθε έγγραφο. Επιπλέον, ο Επιδότης για επίδοση σε ακτίνα από το οικείο δικαστήριο (i) μέχρι 10 χλμ. €6.00, (ii) μέχρι 20 χλμ. €9.00, (iii) μέχρι 30 χλμ. €13.50, (iv) μέχρι 50 χλμ. €21.00, (v) πέραν των 50 χλμ. €24.00.

Απαγορεύεται η καταβολή καθώς και η είσπραξη οποιουδήποτε άλλου τέλους ή αμοιβής για τη διενέργεια οποιασδήποτε επίδοσης.

Στη περίπτωση κατά την οποία, ένα Κράτος Μέλος ζητά την επίδοση εγγράφου, το έγγραφο παραδίδεται από Δικαστικό Επιδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784, δεν προκύπτει υποχρέωση για φόρους ή έξοδα πέραν της πάγιας αμοιβής που καταβάλλει ο αιτών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.