Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»;

Σύμφωνα με τον νόμο CXXX του 2016 για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény,, στα ουγγρικά) («Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας»), εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο, τα δικαστικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στον παραλήπτη ταχυδρομικώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων. Οι παραλήπτες μπορούν επίσης να παραλάβουν το έγγραφο που προορίζεται γι’ αυτούς από τη γραμματεία του δικαστηρίου, με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας. Σε περίπτωση υποχρεωτικής ή προαιρετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται ηλεκτρονικά.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Διαδικτυακή διεκπεραίωση υποθέσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια.

Η επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων αποσκοπεί μεν στην πληροφόρηση του παραλήπτη σχετικά με το περιεχόμενο των εγγράφων, αλλά κατά τρόπο που επιτρέπει στον αποστολέα να αποδείξει ότι τα έγγραφα διαβιβάστηκαν στο πρόσωπο για το οποίο προορίζονται. Η ίδια η πράξη της επίδοσης ή κοινοποίησης, η ημερομηνία πραγματοποίησής της και το αποτέλεσμα της επίδοσης ή κοινοποίησης πρέπει να αποδεικνύονται. Για τα επίσημα έγγραφα υπάρχει δυνατότητα ειδικής ταχυδρομικής αποστολής τους ως συστημένων με βεβαίωση παραλαβής.

2 Ποιες πράξεις πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται επισήμως;

Ο νόμος CLIX του 2012 περί ταχυδρομικών υπηρεσιών (A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. Törvény, στα ουγγρικά) («νόμος CLIX του 2012») ορίζει ότι τα έγγραφα που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως είναι εκείνα για τα οποία η αποστολή ή η επίδοση ή κοινοποίηση (ή η προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης) ή η ημερομηνία αυτής παράγει κατά τον νόμο έννομα αποτελέσματα, εκείνα βάσει των οποίων υπολογίζονται νόμιμες προθεσμίες ή εκείνα που κατά τον νόμο ανήκουν στην κατηγορία των επίσημων εγγράφων.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στις αστικές διαδικασίες απαιτείται οπωσδήποτε η επίδοση ή κοινοποίηση των ακόλουθων:

 • των δικαστικών αποφάσεων και ασφαλιστικών μέτρων, στους διαδίκους
 • των διατάξεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της δίκης, στον διάδικο που δεν κλητεύθηκε με τον προσήκοντα τρόπο στη δίκη
 • ορισμένων διατάξεων που καθορίζονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της δίκης, στον διάδικο που δεν παραστάθηκε στη δίκη
 • των διατάξεων που έχουν εκδοθεί χωρίς δίκη, στον οικείο διάδικο
 • όλων των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας, στο πρόσωπο προς όφελος του οποίου ο εισαγγελέας κίνησε τη διαδικασία ή στο πρόσωπο που νομιμοποιείται για την κίνηση της διαδικασίας.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξης;

Η ευθύνη για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων ανήκει, με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία, στο δικαστήριο και την ταχυδρομική υπηρεσία ή τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4 Εντοπισμός διευθύνσεων

4.1 Προσπαθεί η αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος με δική της πρωτοβουλία να εντοπίσει τον παραλήπτη των πράξεων που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν, εάν η αναγραφόμενη διεύθυνση δεν είναι ορθή; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

4.2 Έχουν οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές και/ή οι διάδικοι πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των καταβλητέων τελών, εφόσον προβλέπονται;

Διεύθυνση κατοικίας φυσικών προσώπων:

Στην Ουγγαρία, το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού που είναι αρμόδιος για την τήρηση αρχείων του Υπουργείου Εσωτερικών (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága – BM NYHÁT), ηλεκτρονική διεύθυνση: http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi, στα ουγγρικά) είναι αρμόδιο για την τήρηση του κεντρικού μητρώου διευθύνσεων. Μέσω αυτού του μητρώου είναι δυνατός ο εντοπισμός της διεύθυνσης φυσικών προσώπων. Σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα, με την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται ο σκοπός χρήσης των στοιχείων και υφίσταται νομική βάση για τη χρήση τους.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί αυτοπροσώπως, σε οποιοδήποτε περιφερειακό γραφείο ή, εφόσον υποβάλλεται στο εξωτερικό, στη διπλωματική αποστολή της Ουγγαρίας (magyar külképviseleti hatóságnál, στα ουγγρικά) όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του εξωτερικού.

Η έγγραφη αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε οποιοδήποτε περιφερειακό γραφείο. Εάν το περιφερειακό γραφείο δεν διαθέτει τα στοιχεία που ζητήθηκαν,

 • οι παραγγελίες των δημόσιων αρχών και οι αιτήσεις των δημόσιων αρχών για τη γνωστοποίηση στοιχείων μπορούν να υποβάλλονται στο BM NYHÁT, Τμήμα Προσωπικών Αρχείων και Διαχείρισης, Παράρτημα Εθνικής Νομικής Συνδρομής (BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztály), ταχυδρομική διεύθυνση: 1476 Budapest, Pf. 281
 • όλες οι λοιπές αιτήσεις αιτούντων που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω (π.χ. ιδιώτες ή εταιρείες) μπορούν να υποβάλλονται στο BM NYHÁT, Τμήμα Προσωπικής Εξυπηρέτησης Πελατών και Εποπτείας Εγγράφων (BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztály), ταχυδρομική διεύθυνση: 1553 Budapest, Pf. 78
 • στο εξωτερικό, η έγγραφη αίτηση μπορεί να υποβληθεί στη διπλωματική αποστολή της Ουγγαρίας (magyar külképviseleti hatóságnál, στα ουγγρικά) όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας του εξωτερικού.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τα στοιχεία των αιτούντων, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την καταστατική έδρα ή τη διεύθυνση του γραφείου των αιτούντων ή του αντιπροσώπου τους
 • αναλυτικό κατάλογο με τα ζητούμενα στοιχεία
 • τον σκοπό χρήσης των στοιχείων
 • τα στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του ατόμου που κατονομάζεται στην αίτηση (ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης, γένος μητέρας) ή το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση που είναι γνωστή στον αιτούντα (δήμος, οδός, αριθμός σπιτιού).

Τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση είναι τα εξής:

 • το έγγραφο που αιτιολογεί τη νομική βάση για τη χρήση των στοιχείων
 • απόδειξη της πληρεξουσιότητας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αν δεν προκύπτει από το μητρώο πληρεξουσίων. Το πληρεξούσιο θα πρέπει να έχει τη μορφή δημόσιου εγγράφου ή ιδιωτικού εγγράφου με αυξημένη αποδεικτική ισχύ ή να είναι καταχωρισμένο σε πρακτικό.

Το πληρεξούσιο καλύπτει όλες τις δηλώσεις και τις ενέργειες που σχετίζονται με την υπόθεση, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη γνησιότητα ή το περιεχόμενο εγγράφου που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό, η αρχή ζητεί από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο με νέα επικύρωση.
Εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει επικυρωμένη μετάφραση εγγράφου που έχει εκδοθεί σε γλώσσα διαφορετική από την ουγγρική η οποία επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο, η αρχή κάνει το έγγραφο δεκτό με βάση τη μετάφραση.

Η διενέργεια της διαδικασίας υπόκειται στην καταβολή τέλους διοικητικών υπηρεσιών:

 • για την παροχή στοιχείων που αφορούν 1 έως 4 πρόσωπα: 3 500 HUF
 • για την παροχή στοιχείων που αφορούν τουλάχιστον 5 πρόσωπα: ο αριθμός των προσώπων τα οποία αφορά η παροχή στοιχείων πολλαπλασιασμένος επί το ποσό ανά άτομο, το οποίο ανέρχεται σε: 730 HUF/άτομο.

Στις περιπτώσεις των αιτήσεων που υποβάλλονται από το εξωτερικό ή μέσω της διπλωματικής αποστολής της Ουγγαρίας στο εξωτερικό στην οποία υπάγεται ο τόπος διαμονής του αιτούντος, το τέλος πρέπει να καταβάλλεται στην οικεία διπλωματική αποστολή της Ουγγαρίας εν είδει προξενικής αμοιβής.

Εταιρείες:

Όσον αφορά τις εταιρείες, τα σημαντικότερα στοιχεία του εμπορικού μητρώου, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, διατίθενται δωρεάν στον παρακάτω δικτυακό τόπο, στα ουγγρικά: https://www.e-cegjegyzek.hu.

4.3 Τι είδους συνδρομή για τον εντοπισμό διευθύνσεων από άλλα κράτη μέλη παρέχουν οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης λαμβάνει αιτήσεις από υπηρεσίες διαβίβασης για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης του παραλήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για την επίδοση και κοινοποίηση πράξεων. Βλ. σημείο 4.2. για τις πληροφορίες βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού για την επίδοση και κοινοποίηση πράξεων.

5 Ποια είναι στην πράξη η συνήθης μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από την υποκατάστατη επίδοση ή κοινοποίηση που προβλέπεται κατωτέρω στο σημείο 7);

Σύμφωνα με το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 335/2012, της 4ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων που διέπουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων (335/2012. (XII. 4.) Korm. Rendelet,, στα ουγγρικά) («κυβερνητικό διάταγμα 335/2012»), η ταχυδρομική υπηρεσία επιδίδει ή κοινοποιεί ταχυδρομηθέντα επίσημα έγγραφα με βεβαίωση παραλαβής παραδίδοντάς τα στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή σε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει ο τελευταίος.

Δεν επιτρέπεται η επίδοση ή κοινοποίηση επίσημου εγγράφου στα ακόλουθα πρόσωπα: σε περιστασιακό παραλήπτη βάσει ειδικής σύμβασης με τον αποστολέα ή ειδικής διάταξης στο πλαίσιο των γενικών όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης σε υπάλληλο ή μέλος οργανισμού κατά την παράδοση στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του οργανισμού ή σε άλλες εγκαταστάσεις προσβάσιμες σε πελάτες σε φυσικό πρόσωπο που απασχολείται στον χώρο υποδοχής, εάν διαθέτει τέτοια υπηρεσία ο οργανισμός ή στον εκμισθωτή του ακινήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση ή στον εκμισθωτή του καταλύματος του παραλήπτη, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

Με βάση το κυβερνητικό διάταγμα 335/2012, η ταχυδρομική υπηρεσία επιχειρεί δύο φορές να επιδώσει ή να κοινοποιήσει έγγραφο που έχει ταχυδρομηθεί ως επίσημο έγγραφο. Αν η πρώτη προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης αποτύχει διότι ο παραλήπτης για τον οποίο προορίζεται ή ο παραλήπτης που νομιμοποιείται να παραλάβει το έγγραφο δεν βρίσκεται στη διεύθυνση, η ταχυδρομική υπηρεσία αφήνει ειδοποίηση, με την οποία ενημερώνει τον παραλήπτη ότι μπορεί να παραλάβει το επίσημο έγγραφο από το σημείο παράδοσης που αναγράφεται στην ειδοποίηση και επιχειρεί ξανά την επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης. Αν και η δεύτερη προσπάθεια αποτύχει, η ταχυδρομική υπηρεσία αφήνει εκ νέου ειδοποίηση για τον παραλήπτη και τον ενημερώνει ότι μπορεί να παραλάβει το επίσημο έγγραφο από το σημείο παράδοσης που αναγράφεται στην ειδοποίηση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια. Το επίσημο έγγραφο μπορεί να παραληφθεί πριν από τη δεύτερη προσπάθεια από το σημείο παράδοσης που αναφέρεται στην ειδοποίηση, με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας του παραλαμβάνοντος προσώπου. Αν το επίσημο έγγραφο δεν παραδοθεί στον παραλήπτη ούτε έως την ημερομηνία που αναγράφεται στη δεύτερη ειδοποίηση, η ταχυδρομική υπηρεσία επιστρέφει το επίσημο έγγραφο στον αποστολέα την επόμενη εργάσιμη ημέρα με την ένδειξη «Δεν αναζητήθηκε».

Στην περίπτωση αυτή, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της δεύτερης προσπάθειας για την επίδοση ή κοινοποίησή του, εφόσον δεν αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό. Η επίδοση ή κοινοποίηση δεν θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί νόμιμα εάν το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε υποκατάστατο παραλήπτη αντί του παραλήπτη για τον οποίο προοριζόταν και ο υποκατάστατος παραλήπτης ήταν ο αντίδικός του στη δικαστική διαδικασία ή ο αντιπρόσωπος αυτού. Στην περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης εισαγωγικού της δίκης εγγράφου ή οριστικής απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης, το δικαστήριο ειδοποιεί τον παραλήπτη, εντός οκτώ εργάσιμων ημερών, ότι η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί. Εάν διατίθεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί και σε αυτήν.

Οι παραλήπτες μπορούν επίσης να παραλάβουν το έγγραφο που προορίζεται γι’ αυτούς από τη γραμματεία του δικαστηρίου, με την επίδειξη εγγράφου ταυτότητας.

Ο νόμος LIII του 1994 για τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης (A végrehajtási eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény, στα ουγγρικά) («νόμος LIII του 1994») προβλέπει εναλλακτικά τη διενέργεια της επίδοσης ή κοινοποίησης από δικαστικό επιμελητή. Η επίδοση ή κοινοποίηση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο στην περίπτωση αποφάσεων επί της ουσίας της υπόθεσης που συνιστούν τη βάση αναγκαστικής εκτέλεσης, αν τυγχάνει εφαρμογής το τεκμήριο ότι η επίδοση ή κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί και ο διάδικος που δικαιούται να υποβάλει την αίτηση εκτέλεσης ζήτησε ρητώς την επίδοση ή κοινοποίηση και προκατέβαλε τα σχετικά έξοδα. Βάσει του νόμου LIII του 1994, επιτρέπεται επίσης η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω δικαστικού επιμελητή αυτοπροσώπως, σύμφωνα με ειδική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η διαδικασία είναι ατελέσφορη, είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων βάσει νέας διαδικασίας, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο νόμος L του 2009 σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, στα ουγγρικά) («νόμος L του 2009») προβλέπουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται από ειδικές αρχές, π.χ. δικαστικούς υπαλλήλους (όπως η επίδοση ή κοινοποίηση κλητεύσεων σε αστικές δίκες όταν συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος).

6 Επιτρέπεται η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλής εφαρμογή που βασίζεται στο διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) σε αστικές διαδικασίες; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασιών προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, γίνεται διάκριση μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον νόμο CCXXII του 2015 σχετικά με τους γενικούς κανόνες που διέπουν την ηλεκτρονική διοίκηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης (Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény, στα ουγγρικά) («νόμος CCXXII του 2015»), τα πρόσωπα που υποχρεούνται από τον νόμο να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (π.χ. οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εταιρείες) πρέπει να υποβάλλουν όλες τις αιτήσεις τους που απευθύνονται στο δικαστήριο μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, με τον τρόπο που προβλέπεται στον νόμο και τα εκτελεστικά διατάγματα αυτού. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το δικαστήριο προς τα εν λόγω πρόσωπα πραγματοποιείται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι διάδικοι που δεν υποχρεούνται να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ή οι αντιπρόσωποι αυτών εφόσον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των νόμιμων αντιπροσώπων, έχουν τη δυνατότητα —με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας— να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου CCXXII του 2015 και των εκτελεστικών διαταγμάτων αυτού. Εάν ένας διάδικος ή ο αντιπρόσωπός του επιλέξει την ηλεκτρονική επικοινωνία, το δικαστήριο θα επιδίδει ή θα κοινοποιεί όλα τα δικαστικά έγγραφα ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, διασφαλίζεται η διαρκής επαφή με το δικαστήριο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο διάδικος που επιλέγει την ηλεκτρονική επικοινωνία, λαμβάνει ειδοποίηση σχετικά με το αν η υποβολή του συνάδει με τις απαιτήσεις του συστήματος τεχνολογίας των πληροφοριών.

Η υπηρεσία ασφαλούς παράδοσης διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι παρέχεται ειδοποίηση για την παραλαβή των μηνυμάτων και για την περίπτωση που η παράδοση ήταν ανεπιτυχής. Ο πάροχος της υπηρεσίας παράδοσης υποχρεούται να εκδώσει αμέσως βεβαίωση για τον αποστολέα, η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει υποδείξει ο τελευταίος και με την οποία επιβεβαιώνονται τα στοιχεία που αφορούν την επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου.

Όσον αφορά τα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται με υπηρεσίες ασφαλούς παράδοσης, η παραλαβή μπορεί να γίνει εντός πέντε εργάσιμων ημερών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Εάν ο παραλήπτης δεν παραλάβει τα έγγραφα εντός της εν λόγω προθεσμίας αλλά ούτε αρνηθεί την παράδοση, αποστέλλεται δεύτερη ειδοποίηση την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκπνοή της προθεσμίας των πέντε εργάσιμων ημερών.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η ηλεκτρονική επικοινωνία στο πλαίσιο της δικονομικής νομοθεσίας, οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν το τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης (το οποίο περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω) δεν ισχύουν μόνο για την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, αλλά για όλα τα νόμιμα μέσα επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων.

Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, η κλήτευση σε αστικές υποθέσεις μπορεί να παραδοθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ακόμη και χωρίς να συντρέχει περίπτωση ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

6.1 Ποιο είδος ηλεκτρονικής επίδοσης ή κοινοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων είναι διαθέσιμο στο εν λόγω κράτος μέλος όταν η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί απευθείας σε πρόσωπο το οποίο έχει γνωστή διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης σε άλλο κράτος μέλος;

Δεν εφαρμόζονται οι μέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού για την επίδοση και κοινοποίηση.

6.2 Έχει το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, καθορίσει πρόσθετες προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα δέχεται την ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων.

Δεν έχουν καθοριστεί πρόσθετες προϋποθέσεις.

7 «Υποκατάστατη» επίδοση

7.1 Επιτρέπει η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με ανάρτηση δημόσιας ανακοίνωσης);

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι εάν ο τόπος διαμονής του διαδίκου είναι άγνωστος και η επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου στον διάδικο δεν μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα ή εάν ο διάδικος διαμένει σε χώρα που δεν παρέχει νομική συνδρομή για την επίδοση ή κοινοποίηση ή εάν η επίδοση ή κοινοποίηση προσκρούει σε άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια ή αν προβλέπεται από τον νόμο, η επίδοση ή κοινοποίηση πρέπει να διενεργείται με δημόσια ανακοίνωση. Κατά κανόνα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση με δημόσια ανακοίνωση εφόσον αυτό ζητηθεί από τον οικείο διάδικο και υπό τον όρο ότι ο συγκεκριμένος τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη αιτιολογία.

Το έγγραφο που πρόκειται να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί με ανακοίνωση πρέπει να αναρτηθεί επί δεκαπέντε ημέρες στον κεντρικό δικτυακό τόπο των δικαστηρίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δικαστηρίου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχείου ή του τοπικού συμβουλίου του τόπου όπου βρίσκεται η τελευταία γνωστή διεύθυνση διαμονής του διαδίκου. Εάν διατίθεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδίκου, η δημόσια ανακοίνωση πρέπει να αποσταλεί και σε αυτήν.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν δεν είναι δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση της αίτησης από την ταχυδρομική υπηρεσία ή η επίδοση ή κοινοποίηση της οριστικής απόφασης επί της ουσίας της υπόθεσης στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από παραλήπτη ο οποίος έχει την οικία, τη διαμονή ή την καταστατική του έδρα στην Ουγγαρία —εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες η επίδοση ή κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί και των περιπτώσεων στις οποίες η αδυναμία επίδοσης ή κοινοποίησης οφείλεται στον θάνατο του παραλήπτη ή στη λύση του ως νομικού προσώπου και εφόσον η αδυναμία επίδοσης ή κοινοποίησης δεν οφείλεται σε αποτρέψιμη αιτία που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του δικαστηρίου ή της ταχυδρομικής υπηρεσίας—, η επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου πρέπει επίσης να επιχειρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τη δικαστική εκτέλεση όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικαστικών επιμελητών, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου προς το συμφέρον του οποίου διενεργείται η επίδοση ή κοινοποίηση.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι οι πράξεις έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Κατά γενικό κανόνα, όταν πραγματοποιείται επίδοση ή κοινοποίηση με δημόσια ανακοίνωση, τα έγγραφα θεωρούνται ότι επιδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν τη δέκατη πέμπτη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία η ανακοίνωση αναρτήθηκε στον κεντρικό δικτυακό τόπο του δικαστηρίου.

Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου που διενεργείται από δικαστικό επιμελητή και αποβαίνει άκαρπη πρέπει να θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης συνίσταται στην κατάθεση των πράξεων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι ο πάροχος της υπηρεσίας παράδοσης και ο παραλήπτης μπορούν να συμφωνήσουν ότι τα έγγραφα που προορίζονται για τον παραλήπτη δεν θα επιδοθούν ή κοινοποιηθούν στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έγγραφο, αλλά σε κάποια άλλη διεύθυνση. Το κυβερνητικό διάταγμα 335/2012 ορίζει ότι η ταχυδρομική υπηρεσία παρέχει ενημέρωση σχετικά με την άφιξη επίσημων εγγράφων που προορίζονται για παράδοση σε ταχυδρομική θυρίδα αφήνοντας ειδοποίηση στη θυρίδα ακόμη και εάν το επίσημο έγγραφο φέρει ως διεύθυνση παράδοσης την ταχυδρομική θυρίδα αλλά δεν απευθύνεται στον μισθωτή της ταχυδρομικής θυρίδας.

7.4 Ποιες είναι οι συνέπειες, εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των πράξεων; Οι πράξεις λογίζονται ως επιδοθείσες ή κοινοποιηθείσες, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει τα δικαστικά έγγραφα, αυτά θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί την ημέρα κατά την οποία ο παραλήπτης αρνήθηκε να τα παραλάβει.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 18 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει πράξη που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 18 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων), παραδίδει η ταχυδρομική υπηρεσία την πράξη μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει την πράξη και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού, η ταχυδρομική υπηρεσία της Ουγγαρίας δεν γνωρίζει αν η προερχόμενη από το εξωτερικό αλληλογραφία αφορά επίσημο έγγραφο. Ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζει τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για την επίδοση ή την κοινοποίηση επίσημων εγγράφων, αλλά τους γενικούς εθνικούς κανόνες που ισχύουν για τη συστημένη αλληλογραφία (με απόδειξη παραλαβής).

Με βάση το κυβερνητικό διάταγμα 335/2012, αν το φυσικό πρόσωπο που είναι παραλήπτης δεν βρίσκεται στην αναγραφόμενη διεύθυνση τη στιγμή που επιχειρείται η επίδοση ή κοινοποίηση, το έγγραφο πρέπει να παραδίδεται καταρχήν στο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά ο παραλήπτης και το οποίο βρίσκεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Εάν, τη στιγμή που επιχειρείται η παράδοση, είναι απόντες τόσο ο παραλήπτης όσο και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, σύμφωνα με τη δήλωση του υποκατάστατου παραλήπτη, το έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στον υποκατάστατο παραλήπτη που βρίσκεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Οι συγγενείς του παραλήπτη, κατά την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών, ο εκμισθωτής του ακινήτου στη δηλωθείσα διεύθυνση ή ο εκμισθωτής του καταλύματος του παραλήπτη, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, θεωρούνται υποκατάστατοι παραλήπτες.

Με τη χρήση της ταχυδρομικής υπηρεσίας «παράδοση στον παραλήπτη», είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι το ταχυδρομηθέν έγγραφο δεν παραλαμβάνεται από υποκατάστατο παραλήπτη, αλλά μόνο από τον παραλήπτη ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αυτοπροσώπως.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν ο παραλήπτης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου επιχειρείται η επίδοση ή κοινοποίηση, ο πάροχος της υπηρεσίας παράδοσης αφήνει ειδοποίηση με την οποία πληροφορεί τον παραλήπτη ότι το έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στο σημείο παράδοσης της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η παραλαβή του εγγράφου από το ανωτέρω σημείο παράδοσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον παραλήπτη, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από υποκατάστατο παραλήπτη που έχει την κατοικία ή τη διαμονή του στη διεύθυνση επίδοσης ή κοινοποίησης. Εάν ο παραλήπτης ή άλλο πρόσωπο που νομιμοποιείται για την παραλαβή του ταχυδρομηθέντος εγγράφου δεν το αναζητήσει εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην ειδοποίηση, ο πάροχος της υπηρεσίας παράδοσης επιστρέφει το έγγραφο στον αποστολέα ως ανεπίδοτο.

8.3 Προβλέπει το ταχυδρομικό κατάστημα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των πράξεων πριν τις επιστρέψει στον αποστολέα ως ανεπίδοτες; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Το χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστραφούν στον αποστολέα ως ανεπίδοτα ορίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία. Η ταχυδρομική υπηρεσία Magyar Posta Zrt. έχει ορίσει το διάστημα αυτό στις δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που επιχείρησε να επιδώσει ή κοινοποιήσει το έγγραφο. Σχετικά με το πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα, ανατρέξτε στο προηγούμενο σημείο.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης της πράξης;

Η έγγραφη απόδειξη επίδοσης ή κοινοποίησης ενός εγγράφου είναι η απόδειξη παραλαβής, όπου αναφέρεται η έκβαση της επίδοσης ή κοινοποίησης, δηλ. ο αποδέκτης, η ιδιότητα του αποδέκτη εάν δεν είναι ο παραλήπτης προς τον οποίο απευθυνόταν το έγγραφο (και είναι π.χ. ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος), η ημερομηνία παράδοσης ή, εάν δεν υπήρξε παράδοση, ο λόγος μη παράδοσης (π.χ. άρνηση παραλαβής, ένδειξη «Δεν αναζητήθηκε»). Η ταχυδρομική υπηρεσία επιστρέφει την απόδειξη παραλαβής στον αποστολέα. Η επιστροφή της απόδειξης παραλαβής στον αποστολέα είναι δυνατόν, στην περίπτωση σχετικής σύμβασης, να πραγματοποιηθεί με ψηφιακά μέσα. Η απόδειξη επίδοσης ή κοινοποίησης μπορεί να παρέχεται με άλλα τεχνικά μέσα.

Σύμφωνα με τον νόμο CCXXII του 2015, τα έγγραφα που ταχυδρομούνται και παραδίδονται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας (τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που πρέπει να δηλώνονται από τις επιχειρήσεις και ενδεχομένως να παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα) θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί

α) εάν η ταχυδρομική υπηρεσία που παρέχει τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας επιβεβαιώσει την παραλαβή του εγγράφου από τον παραλήπτη, κατά τον χρόνο που αναφέρεται στην απόδειξη παραλαβής·

β) εάν η ταχυδρομική υπηρεσία που παρέχει τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας επιβεβαιώσει ότι ο παραλήπτης αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη βεβαίωση άρνησης παραλαβής ή

γ) εάν η ταχυδρομική υπηρεσία που παρέχει τα επίσημα στοιχεία επικοινωνίας επιβεβαιώσει ότι ο παραλήπτης δεν έχει παραλάβει το έγγραφο παρά τις δύο ειδοποιήσεις, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της δεύτερης ειδοποίησης που αναφέρεται στη βεβαίωση.

Στην περίπτωση στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας που δεν είναι επίσημα στοιχεία επικοινωνίας, είναι νομικά δυνατόν να αποδειχθεί ότι η επίδοση ή κοινοποίηση όντως πραγματοποιήθηκε, χωρίς να υφίσταται το τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης στην προκειμένη περίπτωση.

Στο πλαίσιο της ασφαλούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διοίκησης και φορείς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση, ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί

α) σε περίπτωση επίδοσης ή κοινοποίησης στα στοιχεία ασφαλούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας, την εργάσιμη ημέρα που έπεται της αποστολής·

β) σε περίπτωση διαβίβασης εγγράφων μεταξύ συστημάτων διαχείρισης εγγράφων, κατά την επιτυχή διαβίβαση εγγράφων η οποία επιβεβαιώνεται από τον πάροχο της υπηρεσίας παράδοσης ή

γ) όταν χρησιμοποιείται αυτόματο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών το οποίο διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες μπορούν να εξακριβωθούν εκ των υστέρων, είτε με καταγραφή των αλλαγών είτε με άλλον τρόπο, κατά τη χρονική στιγμή που καθορίζεται στην πολιτική ή στη συμφωνία για τη διαβίβαση πληροφοριών.

Ένα έντυπο αντίγραφο που καταρτίζεται τοπικά στο ηλεκτρονικό σημείο επαφής θεωρείται ότι επιδίδεται ή κοινοποιείται κατά τον χρόνο κατάρτισής του.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιον λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει την πράξη ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση του νόμου (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση της πράξης να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε περίπτωση που τυγχάνει εφαρμογής το τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης (ο παραλήπτης αρνήθηκε να παραλάβει ή δεν παρέλαβε το έγγραφο παρά τις δύο προσπάθειες επίδοσης ή κοινοποίησής του), ο παραλήπτης δύναται να υποβάλει ένσταση στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την επίδοση ή κοινοποίηση, στηριζόμενη σε οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω. Το δικαστήριο ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με την εφαρμογή του τεκμηρίου επίδοσης ή κοινοποίησης εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από τη στοιχειοθέτηση του τεκμηρίου ή, εάν το δικαστήριο ενημερωθεί αργότερα για την ύπαρξή του, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι υφίσταται το κριτήριο ή, στην περίπτωση έντυπης επικοινωνίας, με απλό ταχυδρομείο. Στην ειδοποίηση, το δικαστήριο ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ενστάσεις για την ανατροπή του τεκμηρίου επίδοσης ή κοινοποίησης και, σε περίπτωση υποβολής ένστασης, σχετικά με το έννομο αποτέλεσμα της κίνησης της διαδικασίας.

Κατά γενικό κανόνα, δεν είναι δυνατή η υποβολή ένστασης εφόσον έχουν παρέλθει τρεις μήνες από τη στοιχειοθέτηση του τεκμηρίου επίδοσης ή κοινοποίησης ή από την ημερομηνία της επίδοσης ή κοινοποίησης. Εάν η επίδοση ή κοινοποίηση ή το τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης αφορά εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας, εντός δεκαπέντε ημερών από τη στιγμή που ο παραλήπτης ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση ή ότι υφίσταται τεκμήριο επίδοσης ή κοινοποίησης.

Η ένσταση γίνεται δεκτή εάν ο παραλήπτης δεν ήταν σε θέση να παραλάβει το δικαστικό έγγραφο επειδή α) η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση των κανόνων που διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση επίσημων εγγράφων ή δεν ήταν νόμιμη για άλλον λόγο ή

β) δεν ήταν δυνατή η παραλαβή του εγγράφου από τον παραλήπτη για κάποιον άλλον λόγο πλην των λόγων που αναφέρονται στο στοιχείο α), χωρίς υπαιτιότητα του παραλήπτη.

Ένσταση για την ανατροπή του τεκμηρίου επίδοσης ή κοινοποίησης στηριζόμενη στους λόγους που αναφέρονται στο στοιχείο β) μπορεί να υποβληθεί μόνο από φυσικά πρόσωπα.

Εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την ένσταση, ακυρώνονται τα έννομα αποτελέσματα της επίδοσης ή κοινοποίησης και πρέπει, κατά περίπτωση, να επαναληφθεί η επίδοση ή κοινοποίηση, καθώς και μέτρα και διαδικαστικές ενέργειες που έχουν ενδεχομένως ήδη πραγματοποιηθεί.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η απόφαση που λογίζεται ως επιδοθείσα ή κοινοποιηθείσα καταστεί τελεσίδικη, ο παραλήπτης μπορεί —επικαλούμενος τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω— να υποβάλει ένσταση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, εντός δεκαπέντε ημερών αφότου ενημερώθηκε για την διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης.

Κατά κανόνα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση με δημόσια ανακοίνωση εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον οικείο διάδικο και υπό τον όρο ότι ο συγκεκριμένος τρόπος επίδοσης ή κοινοποίησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη αιτιολογία. Εάν τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται στην αίτηση για επίδοση ή κοινοποίηση με δημόσια ανακοίνωση αποδειχθούν ψευδή και ο αιτών διάδικος το γνώριζε ή όφειλε να το γνωρίζει, ο διάδικος καταδικάζεται στα έξοδα της επίδοσης ή κοινοποίησης με δημόσια κοινοποίηση, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιμο.

Τελεσίδικη απόφαση μπορεί να υπόκειται σε επανεξέταση εάν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον διάδικο με δημόσια ανακοίνωση κατά παράβαση των κανόνων που ισχύουν για τη συγκεκριμένη μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης.

11 Εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει πράξη με βάση τη γλώσσα σύνταξής της (άρθρο 12 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και το δικαστήριο ή η αρχή που έχει επιληφθεί της ένδικης διαδικασίας αποφανθεί ότι η άρνηση αυτή δεν ήταν δικαιολογημένη, υφίσταται ειδικό ένδικο μέσο για την προσβολή της εν λόγω απόφασης;

Δεν υφίσταται ειδικό ένδικο μέσο.

12 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξης και, αν ναι, πόσο; Υπάρχει διαφορά όταν η πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και όταν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης προέρχεται από άλλο κράτος μέλος; Βλ. επίσης γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων, σχετικά με την επίδοση ή κοινοποίηση πράξης από άλλο κράτος μέλος.

Τα δικαστικά έξοδα καλύπτουν και το κόστος της επίδοσης ή κοινοποίησης. Επομένως, ο διάδικος δεν χρειάζεται να καταβάλει ξεχωριστά έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης στο πλαίσιο δίκης. Μόνη εξαίρεση στον εν λόγω κανόνα είναι η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή βάσει του νόμου LIII του 1994. Στην προκειμένη περίπτωση, τα σχετικά έξοδα προκαταβάλλονται από το πρόσωπο που ζητά την αναγκαστική εκτέλεση. Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται εφάπαξ αμοιβή ύψους 6 000 HUF, καθώς και κατ’ αποκοπή αμοιβή ύψους 1 500 HUF για την κάλυψη των σχετικών εξόδων, ανεξάρτητα από το πόσες απόπειρες επίδοσης ή κοινοποίησης πραγματοποιήθηκαν.

Εάν οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κινηθούν επί τη βάσει του προς επίδοση εγγράφου, τα έξοδα επιβαρύνουν τον οφειλέτη. Τα έξοδα της επίδοσης ή κοινοποίησης με δημόσια ανακοίνωση πρέπει να προκαταβάλλονται από το άτομο που ζητά τον εν λόγω τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης.

Στους κανόνες σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης ή κοινοποίησης δεν γίνεται διάκριση όσον αφορά τις αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.