Asiakirjojen tiedoksianto – oikeudellisten asiakirjojen virallinen toimittaminen

Jos olet osapuolena oikeudenkäynnissä, täällä on jäsenvaltioiden antamia tietoja oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 tarkoituksena on parantaa ja helpottaa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa jäsenvaltioiden välillä. Asetuksella korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

Hajautettua tietojärjestelmää, jota on käytettävä lähetettäessä ja vastaanotettaessa pyyntöjä, lomakkeita ja muita viestejä, aletaan kuitenkin soveltaa vasta 1. toukokuuta 2025 alkaen (sen kuukauden ensimmäinen päivä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen voimaantulopäivästä (lisätietoja asetuksen (EU) 2020/1784 37 artiklassa)).

Asetuksessa säädetään menettelystä, jonka mukaan asiakirjoja annetaan tiedoksi ns. lähettävien viranomaisten ja vastaanottavien viranomaisten kesken eri EU-maiden välillä (Tanska mukaan lukien).

Asetusta sovelletaan erilaisiin oikeudellisiin asiakirjoihin, kuten haasteeseen, jolla ilmoitetaan oikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta, muutoksenhakuun, vastineeseen ja väliaikaismääräyksiin. Sitä sovelletaan myös muihin asiakirjoihin, kuten notaarin antamiin asiakirjoihin, jotka on annettava virallisesti tiedoksi toisessa EU-maassa kuin oikeudenkäynnin osapuolen asuinmaassa.

Eri maiden tietoihin voi tutustua valitsemalla kyseisen maan lipun.

Linkki

Asiakirjojen tiedoksianto - jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen

Päivitetty viimeksi: 03/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.