Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”?

Pojam „dostava pismena” u praksi znači da se pismena u građanskim i trgovačkim stvarima moraju dostaviti ili priopćiti strankama.

Dostava pismena određena zakonom aktivnost je nadležnih tijela i osoba zahvaljujući kojima se adresatima daje mogućnost da saznaju za sadržaj pismena koja im se upućuju. To je bitno jer ako je zbog propuštanja dostave stranci onemogućeno pravo saslušanja, mogu se podnositi izvanredni pravni lijekovi.

Na dostavu pismena primjenjuju se posebna pravila jer je to nužan uvjet u parničnom postupku koji proizlazi iz načela prava stranaka na saslušanje. To znači da se strankama mora omogućiti pristup informacijama o mjestu i vremenu postupka te materijalnim činjenicama u predmetu.

2 Koja je pismena potrebno službeno dostaviti?

Pismena koja je potrebno službeno dostaviti uključuju postupovne dokumente za tužbu, prigovor protiv presude zbog ogluhe (i dodatne pravne osnove), žalbu (i dodatne pravne osnove), žalbu u kasacijskom postupku (i dodatne pravne osnove), zahtjev za preispitivanje presude (i dodatne pravne osnove), postupci treće osobe (i dodatne pravne osnove), tužbu protiv izvansudskih i sudskih akata (i dodatne pravne osnove), primarnu ili sekundarnu intervenciju, obavijest o suđenju i obavijest treće strane, zahtjev za donošenje, ukidanje ili izmjenu privremene mjere, zahtjev za donošenje ili ukidanje privremene zabrane i zapisnik o odgodi ako se tuženik nije upustio u postupak, zahtjev za sudsku zaštitu u izvanparničnom postupku, ukidanje ili preinačenje presude, poziv na ročište ili na primanje izjave pod prisegom te sve sudske presude (pravomoćne i nepravomoćne).

3 Tko je odgovoran za dostavu pismena?

Za dostavu je odgovorna stranka u postupku na temelju pisanog naloga o dostavi pismena koji su izdali stranka ili njezin zastupnik ili nadležni sudac na zahtjev stranke ili, u slučaju sudskog vijeća, predsjednik sudskog vijeća (članak 123. Zakona o parničnom postupku (ZPP)). Pismena dostavlja sudski izvršitelj kojeg je imenovao sud u čijoj regiji adresat ima boravište ili boravi u trenutku dostave (članak 122. stavak 1. ZPP-a). Ako je dostava pismena u nadležnosti suda, dostavu može obaviti i kazneni izvršitelj nadležan u tom području ili službenik grčke policije, šumski čuvar ili općinski tajnik (članak 122. stavci 2. i 3. ZPP-a). Nadalje, u postupku za donošenje privremenih mjera tajništvo suda dostavlja pismeno o mjestu i vremenu ročišta, u kojem su navedeni mjesto, datum i vrijeme ročišta ili upućuje poziv telegrafom ili telefonom. Sudac može naložiti da se uz sudski poziv dostavi i preslika zahtjeva (članak 686. stavak 4. ZPP-a).

4 Upiti o adresi

4.1 Pokušava li tijelo koje prima zahtjev u toj državi članici na vlastitu inicijativu utvrditi gdje se nalazi primatelj pismena koja treba dostaviti ako navedena adresa nije točna? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Uredbe o dostavi pismena

Ako je moguće, da.

4.2 Imaju li strana pravosudna tijela i/ili stranke u sudskim postupcima pristup registrima ili uslugama u toj državi članici kojima se omogućuje utvrđivanje trenutačne adrese osobe? Ako da, koji registri ili usluge postoje i koji se postupci moraju slijediti? Je li potrebno platiti naknadu i ako da, u kojem iznosu?

Ne, nemaju izravan pristup.

Svi rezidenti Grčke upisani su u bazu podataka svake općine preko nadležnih matičnih ureda. Međutim, u jedinstvenoj nacionalnoj bazi podataka, koju prema potrebi ažuriraju grčke općine, nalaze se samo odrasli građani koji su upisani na temelju osobne iskaznice / putovnice.

Ona je građanima dostupna (besplatno) samo putem javnih telefonskih imenika.

Uspostavlja se i dovršava nacionalni registar građana, koji će omogućiti pronalaženje ljudi.

4.3 Koju vrstu pomoći u upitima o adresi iz drugih država članica pružaju tijela te države članice u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe o dostavi pismena? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe o dostavi pismena.

Nadležno tijelo za zaprimanje traži adrese upućivanjem dopisa drugim nacionalnim tijelima.

5 Kako se pismeno obično dostavlja u praksi? Postoje li alternativni načini koje se mogu primijeniti (osim zamjenske dostave iz točke 7. u nastavku)?

Uobičajeni način dostave pismena jest osobna dostava predmetnog pismena na ruke adresatu (članak 127. stavak 1. ZPP-a) neovisno o tome gdje se adresat nalazi (članak 124. ZPP-a). Međutim, ako adresat u mjestu gdje treba dostaviti pismeno ima boravište, trgovinu, ured ili radionicu, sam ili s drugom osobom, ili ako tamo radi kao zaposlenik, radnik ili službenik, pismeno se ne može dostaviti na drugom mjestu bez njegove suglasnosti (članak 124. stavak 2. ZPP-a). Kad je riječ o alternativnim načinima dostave, pismena se na temelju odluka donesenih na prijedlog ministra pravosuđa mogu dostaviti i poštom ili telegrafom ili telefonom. U odlukama se navodi i način obavljanja i potvrđivanja dostave (članak 122. stavak 4. ZPP-a).

6 Je li elektronička dostava pismena (dostava sudskih ili izvansudskih pismena elektroničkom komunikacijom na daljinu, primjerice e-poštom, sigurnom internetskom aplikacijom, faksom, SMS-om itd.) dopuštena u parničnim postupcima? Ako da, za koju je vrstu postupaka dozvoljena? Postoje li ograničenja u pogledu dostupnosti/pristupa tom načinu dostave pismena ovisno o tome tko je primatelj (pravni stručnjak, pravna osoba, poduzeće ili drugi poslovni subjekt itd.?)

Sudska pismena mogu se dostavljati i elektroničkim sredstvima ako su elektronički potpisana.

Sudsko pismeno koje se dostavlja elektroničkim sredstvima smatra se dostavljenim ako je pošiljatelj od adresata zaprimio elektroničku potvrdu o primitku koja mora nositi napredni elektronički potpis i činit će dostavnicu (članak 122. stavak 5. ZPP-a).

Članak 122.A ZPP-a

1. Pismeno može dostaviti i elektroničkim putem ovlašteni sudski izvršitelj imenovan na sudu u regiji u kojoj u trenutku dostave fizička ili pravna osoba na koju je naslovljeno ima svoje boravište ili sjedište.

2. Postupovni akti mogu se dostaviti, u skladu sa stavkom 1., i elektroničkim putem, pod uvjetom da su potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s člankom 2. stavkom 20. Zakona 4727/2020 (Službeni list, serija I., br. 184). Dostava elektroničkim putem smatra se obavljenom samo ako je sudski izvršitelj primio elektroničku potvrdu o primitku pismena s kvalificiranim elektroničkim potpisom primatelja, u skladu s člankom 2. stavkom 20. Zakona 4727/2020. Elektronička potvrda o primitku mora se uključiti u dostavnicu koju sastavlja sudski izvršitelj u skladu s člankom 139. ZPP-a, u protivnom je dostava ništavna. Ako sudski dostavljač ne primi elektroničku potvrdu o primitku u roku od 24 sata od slanja, smatra se da dostava nije obavljena. Ako se elektronička dostava ne obavi, dostava se obavlja fizičkim putem, kako je predviđeno u članku 122. i sljedećima.

3. U skladu sa stavkom 4. fizička osoba ili, ako je riječ o pravnoj osobi, njezin pravni zastupnik, koji žele slati ili primati pismena elektroničkim putem, moraju prijaviti jedinstvenu e-adresu u Nacionalnom centru za obavješćivanje iz članka 17. Zakona 4704/2020 (Službeni list, serija I., br. 133). Ako adresat živi u inozemstvu ili, ako je riječ o pravnoj osobi, ondje ima sjedište, Nacionalnom centru za obavješćivanje mora se dostaviti izjava.

4. Dostava elektroničkim putem, kako je definirano u stavcima od 1. do 3., upućena državi, kreditnoj instituciji, instituciji za platni promet, instituciji za elektronički novac ili osiguravajućem društvu obavlja se u odgovarajućoj decentraliziranoj agenciji ili središnjoj podružnici regije u kojoj u trenutku dostave sudski izvršitelj ima sjedište. Ako ne postoji nadležna decentralizirana agencija ili središnja podružnica regije, dostava se obavlja u sjedištu subjekata iz prve rečenice. U tu svrhu, pravni zastupnici pravnih osoba dužni su Nacionalnom centru za obavješćivanje dostaviti svoju e-adresu, zajedno s imenom zastupnika, punomoćnika ili zaposlenika ovlaštenog za primanje pismena dostavljenog elektroničkim putem.

6. Registrirana e-adresa zamjenjuje se ili briše u skladu s člankom 17. Zakona 4704/2020.

7. Dostava ovlaštenom pravniku, u skladu s člankom 143. stavcima 1. i 3., može se obaviti i na e-adresu navedenu u postupovnom dokumentu, u skladu s člankom 119. stavkom 1. ZPP-a.

8. Ako je riječ o elektroničkoj dostavi, postupovni rokovi produljuju se za jedan dan.

9. Uvjete za izradu i rad elektroničke aplikacije za dostavu pismena elektroničkim putem zajedničkom odlukom utvrđuju ministar pravosuđa i ministar digitalne uprave.

6.1 Koja je vrsta elektroničke dostave u smislu članka 19. stavka 1. Uredbe o dostavi pismena dostupna u toj državi članici u kojoj se dostava obavlja izravno osobi koja ima poznatu adresu za dostavu u drugoj državi članici?

Grčka pridržava pravo odgovoriti na pitanje unutar rokova utvrđenih Uredbom (EU) 2020/1784.

6.2 Je li ta država članica u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe o dostavi pismena navela dodatne uvjete pod kojima će prihvaćati elektroničku dostavu e-poštom iz članka 19. stavka 1. točke (b) te uredbe? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe o dostavi pismena

Navedena mogućnost dostave sudskih pismena elektroničkim sredstvima ovisi o donošenju predsjedničke uredbe na temelju prijedloga ministra pravosuđa, u kojoj će biti navedeni posebni zahtjevi koji moraju biti ispunjeni.

7 „Zamjenska” dostava

7.1 Dopušta li zakon te države članice druge načine dostave u slučajevima kad nije bilo moguće pismena dostaviti primatelju (npr. obavijest na kućnu adresu, na ured sudskog izvršitelja, poštom ili stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda)?

Ako se adresat ne nalazi u mjestu boravka, pismeno se uručuje jednoj od osoba koje žive s njim ako su one svjesne svojih postupaka i nisu protivne stranke u postupku (članak 128. stavak 1. ZPP-a).

Ako ni jedna od osoba iz stavka 1. nije u mjestu boravka:

  1. Pismeno se postavlja na vrata mjesta boravka u nazočnosti svjedoka.
  2. Najkasnije sljedećeg radnog dana preslika pismena, koja se izrađuje besplatno, mora se uručiti načelniku policijske postaje u regiji u kojoj se mjesto boravka nalazi ili, ako načelnika nema, odgovornom policijskom djelatniku ili zamjeniku ili stražaru policijske postaje. U svim navedenim slučajevima dostava se dokazuje potvrdom koja se sastavlja besplatno u okviru dostavnice.
  3. Najkasnije sljedećeg radnog dana sudski dostavljač mora adresatu poslati poštom pisanu obavijest u kojoj su navedeni vrsta dostavljenog pismena, adresa boravišta na čijim je vratima pismeno postavljeno, datum objave, nadležno tijelo kojem je dostavljen primjerak i datum dostave. Potvrdu o slanju obavijesti poštom sudski dostavljač mora besplatno zabilježiti i potpisati u dostavnici. U potvrdi moraju biti navedeni poštanski ured iz kojeg je poslana obavijest te ime zaposlenika koji ju je preuzeo i taj zaposlenik mora ovjeriti potvrdu (članak 128. stavak 4. ZPP-a).

Ako se osoba kojoj se pismena dostavljaju ne nalazi u trgovini, uredu ili radionici, pismeno se dostavlja na ruke voditelju trgovine, ureda ili radionice ili partneru, suradniku, zaposleniku ili službeniku, ako su svjesni što čine i ako ne sudjeluju u postupku kao protivne stranke osobi kojoj se pismena dostavljaju (članak 129. stavak 1. ZPP-a).

Ako u trgovini, uredu ili radionici nije nazočna nijedna osoba navedena u stavku 1., primjenjuju se odredbe članka 128. stavka 4. ZPP-a (članak 129. stavak 2. ZPP-a).

Ako adresat ili osobe iz članaka 128. i 129. odbiju prihvatiti dostavu pismena ili potpisati dostavnicu ili ako je ne mogu potpisati, dostavljač u nazočnosti svjedoka stavlja pismeno na vrata mjesta boravka, ureda, trgovine ili radionice (članak 130. stavak 1. ZPP-a).

Ako adresat nema mjesto boravka, ured, trgovinu ili radionicu i odbije prihvatiti dostavu pismena ili ne može ili odbija potpisati dostavnicu i njegovo odbijanje je potvrdio svjedok kojeg je u tu svrhu angažirao dostavljač, dostavnica se uručuje osobama iz članka 128. stavka 4. točke (b) (članak 130. stavak 2. ZPP-a).

Ako se osoba kojoj se pismeno dostavlja liječi u bolnici ili je u zatvoru i s njom nije moguće komunicirati, upravitelj bolnice ili zatvora to moraju potvrditi i navesti u dostavnici, a pismeno se može dostaviti upravitelju bolnice ili zatvora, koji moraju predati pismeno osobno osobi kojoj se pismeno dostavlja (članak 131. ZPP-a).

Ako adresat radi na trgovačkom brodu koji je u grčkoj luci te ako je odsutan ili odbije prihvatiti dostavu pismena ili odbije ili ne može potpisati dostavnicu, pismeno se dostavlja kapetanu broda ili njegovu zamjeniku i, ako su oni odsutni ili odbijaju prihvatiti dostavu pismena, dostavlja se ravnatelju lučke uprave koji ima obvezu obavijestiti adresata (članak 132. stavak 1. ZPP-a).

Ako osoba kojoj se mora dostaviti pismeno radi na trgovačkom brodu koji nije u grčkoj luci, pismeno se dostavlja na adresu mjesta boravka u skladu s člankom 128., a ako on nema mjesto boravka, dostavlja se u skladu s odredbama o dostavi osobama s nepoznatom adresom. U svakom slučaju pismeno se dostavlja u ured vlasnika broda u Grčkoj ili u ured brodskog agenta u grčkoj luci, ako postoji (članak 132. stavak 2. ZPP-a).

Za osobe u sljedećim kategorijama koje su u vojsci, ako se dokument ne može dostaviti njima ili njihovim srodnicima ili posluzi koji žive s njima, pismeno se dostavlja u skladu s člankom 128. stavcima 3. i 4., a kad je riječ o:

  1. osobama koje služe u grčkoj vojsci, pismeno se dostavlja zapovjedniku jedinice ili bazi kojoj adresat pripada; ako jedinica ili baza nisu poznate, pismeno se dostavlja zapovjedniku odgovarajućeg vojnog ogranka
  2. časnicima, dočasnicima i mornarima grčke mornarice, pismeno se dostavlja glavnom zapovjedniku mornarice
  3. časnicima, dočasnicima i osoblju grčkog ratnog zrakoplovstva, pismeno se dostavlja glavnom zapovjedniku ratnog zrakoplovstva
  4. časnicima i dočasnicima grčke policije i obalne straže te policijskom osoblju i djelatnicima obalne straže, pismena se dostavljaju njihovu zapovjedniku
  5. osoblju zaduženom za svjetionike, radiofarove i signalne postaje, pismeno se dostavlja kapetanu lučke kapetanije u regiji u kojoj oni obavljaju svoje dužnosti (članak 133. stavak 1. ZPP-a).

Ako osoba kojoj se mora dostaviti pismeno živi u inozemstvu ili ondje ima registrirano sjedište, pismeno se dostavlja javnom tužitelju suda na kojem se vodi postupak ili na kojem će se postupak pokrenuti ili sudu koji je donio presudu koju treba dostaviti i, u predmetima pokrenutima pred sudom za sporove male vrijednosti, javnom tužitelju prvostupanjskog suda u toj regiji. Sva pismena koja se odnose na izvršenje dostavljaju se javnom tužitelju prvostupanjskog suda nadležnom u mjestu gdje se provodi izvršenje, a sva izvansudska pismena dostavljaju se javnom tužitelju u mjestu posljednjeg boravka ili poznate adrese u inozemstvu, a ako ne postoji mjesto boravka ili poznata adresa u inozemstvu, pismeno se dostavlja javnom tužitelju prvostupanjskog suda u glavnom gradu (članak 132. stavak 1. ZPP-a). Po primitku pismena javni tužitelj mora ga bez odgode proslijediti ministru vanjskih poslova, koji ga je dužan proslijediti adresatu (članak 134. stavak 3. ZPP-a).

Ako boravište ili točna adresa osobe kojoj se pismeno dostavlja nisu poznati, primjenjuju se odredbe članka 134. stavka 1. S druge strane, sažetak postupovnog dokumenta koji se dostavlja mora se objaviti u dvjema dnevnim novinama, od kojih jedne moraju biti objavljene u Ateni, a druge ili u mjestu sjedišta suda ili također u Ateni, prema uputama javnog tužitelja kojem se pismeno dostavlja. Sažetak sastavlja i potpisuje sudski dostavljač i u njemu moraju biti navedeni puna imena stranaka u postupku, vrsta postupovnog akta koji se dostavlja, relevantni zahtjev i, u slučaju sudskih presuda, izreka presude, sud na kojem se vodi postupak ili na kojem će se postupak pokrenuti ili ime službenika koji će izvršiti presudu i, ako se adresat poziva da pristupi ročištu ili izvrši određenu radnju, moraju biti navedeni mjesto i vrijeme pristupanja i vrsta radnje (članak 135. stavak 1. ZPP-a). Navedeno se primjenjuje i ako Ministarstvo vanjskih poslova potvrdi da se pismeno ne može poslati osobi koja živi u inozemstvu ili ondje ima registrirano sjedište (članak 135. stavak 3. ZPP-a).

Ako su uredi ili trgovine navedeni u članku 128. stavku 4. točki (b), člancima 131., 132. i 133. zatvoreni ili nadležna tijela ili osobe navedene u tim člancima odbiju prihvatiti dostavu pismena ili potpisati dostavnicu, sudski dostavljač sastavlja dostavnicu i dostavlja pismeno javnom tužitelju prvostupanjskog suda nadležnog za mjesto dostave i koji potom pismeno šalje osobi koja je odbila prihvatiti dostavu ili potpisati dostavnicu.

7.2 Ako se primjenjuju drugi načini dostave, kada se smatra da su dokumenti dostavljeni?

Ako se način dostave naveden u točki 7.1. upotrebljavao za osobu koja je na liječenju u bolnici ili se nalazi u zatvoru ili služi u vojsci ili mornarici ili za osobu koja boravi u inozemstvu, pismeno koje se dostavlja smatrat će se dostavljenim u trenutku uručenja nadležnim tijelima ili osobama iz navedene točke, neovisno o tome kad je poslano i primljeno (članak 136. stavak 1. ZPP-a).

Ako se način dostave iz točke 7.1. upotrebljavao za osobu koja nije pronađena na adresi mjesta boravka i ako tamo nije pronađen drugi odrasli srodnik, pismeno se smatra dostavljenim čim se stavi na vrata adresatova mjesta boravišta ako su ispunjeni svi zahtjevi iz točke 7.1. o načinu dostave (tj. dostava pismena na ruke načelniku policijske postaje ili slanje relevantne pisane obavijesti poštom).

7.3 Ako je drugi način dostave pohrana pismena na posebno mjesto (npr. u poštanski ured), kako se primatelja obavješćuje o tome?

Grčka nikad nije uvela polaganje pismena u poštanskom uredu kao alternativan (neizravan) način dostave. Kako je navedeno u točki 7.1., ako se upotrebljavao predviđeni način dostave za osobu koja nije pronađena u mjestu boravka te nije pronađen ni drugi odrasli srodnik koji s njom živi, nakon pribijanja pismena na vrata adresatova mjesta boravka i uručivanja njegove preslike načelniku policijske postaje adresatu se šalje pisana obavijest u kojoj se navodi vrsta dostavljenog pismena, adresa boravišta na čija je vrata pismeno postavljeno, datum postavljanja, nadležno tijelo kojem je pismeno dostavljeno i datum dostave.

7.4 Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice? Smatra li se pismeno propisno dostavljenim ako odbijanje nije bilo zakonito?

Kako je navedeno u točki 7.1., ako adresat odbije prihvatiti dostavu predmetnog pismena ili potpisati izvješće o dostavi, dostavljač u nazočnosti svjedoka stavlja pismeno na vrata mjesta boravišta, ureda, trgovine ili radionice. Kad se dokument postavi na vrata, smatra se dostavljenim.

8 Dostava poštom iz inozemstva (članak 18. Uredbe o dostavi pismena)

8.1 Ako poštanska služba dostavlja pismena poslana iz inozemstva primatelju u toj državi članici u situaciji u kojoj se zahtijeva potvrda o primitku (članak 18. Uredbe o dostavi pismena), dostavlja li poštanska služba pismena samo primatelju ili smije li, u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave, pismena dostaviti drugoj osobi na istoj adresi?

U tom slučaju poštanska služba dostavlja pismeno samo osobno primatelju.

8.2 U skladu s pravilima poštanske dostave u toj državi članici, kako se izvršava dostava pismena iz inozemstva u skladu s člankom 18. Uredbe o dostavi pismena, ako na adresi za dostavu nije zatečen ni primatelj ni druga osoba koja je ovlaštena primiti dostavu (ako je to moguće prema nacionalnim pravilima poštanske dostave – vidjeti prethodno)?

U tom slučaju poštanska služba pismenim putem obavješćuje odsutnog adresata da će pismeno ostati u poštanskom uredu određeno vrijeme tijekom kojeg ga može preuzeti.

8.3 Postoji li određeni rok za preuzimanje pismena prije nego što ga poštanska služba vrati pošiljatelju? Ako da, kako se primatelja obavješćuje o tome da ga u poštanskom uredu čeka pismovna pošiljka koju treba preuzeti?

Vidjeti pitanje 8.2.

9 Postoji li pisani dokaz o dostavi pismena?

Sudski dostavljač sastavlja dostavnicu koja mora sadržavati: (a) nalog za dostavu, (b) jasan opis dostavljenog pismena i identifikaciju predmetnih osoba, (c) datum i vrijeme dostave, (d) osobu kojoj je pismeno dostavljeno i način dostave u slučaju odsutnosti adresata ili osoba navedenih u člancima od 128. do 135. i članku 138. ili ako one odbiju preuzeti pismeno (članak 139. stavak 1. ZPP-a).

Dostavnicu moraju potpisati sudski dostavljač i osoba koja prima pismeno ili, ako ta osoba odbije ili ne može potpisati, svjedok pozvan u tu svrhu (članak 139. stavak 2. ZPP-a).

Sudski dostavljač mora na pismenu zabilježiti vrijeme i datum dostave i potpisati ga. Ta je bilješka dokaz za osobu kojoj se pismeno dostavlja. Ako se dostavnica i bilješka ne podudaraju, prednost ima dostavnica (članak 139. stavak 3. ZPP-a).

Dostavnica iz članka 139. sastavlja se u dva primjerka. Jedan primjerak dostavlja se osobi koja je zatražila dostavu, a drugi primjerak, za koji se ne naplaćuje biljeg, zadržava dostavljač. Dostavljač unosi kratku bilješku u knjigu dostava (članak 140. stavak 1. ZPP-a).

Izvršitelj mora, na zahtjev, dostaviti preslike izvornih pismena koje čuva u svojem spisu osobi koja je zatražila dostavu i adresatu te svim osobama koje imaju zakoniti interes, pod uvjetom da je to odobrio predsjedavajući sudac prvostupanjskog suda koji ima sjedište u regiji u kojoj je obavljena dostava, što se upisuje na zahtjev (članak 140. stavak 2. ZPP-a).

10 Što se događa ako nešto pođe po zlu i primatelj ne primi pismeno ili se pri dostavi dogodi povreda zakona (npr. dokument se dostavi trećoj osobi)? Može li dostava pismena svejedno biti valjana (npr. je li moguće ispraviti povredu zakona) ili je potrebno iznova dostaviti pismeno?

Ako stranka u postupku ne može poštovati rok zbog više sile ili zbog prijevare protivne stranke (npr. nevažeća dostava izvršitelja ili namjerni propust osobe koja je zaprimila pismeno da obavijesti stranku u predmetu), ta strana ima pravo zatražiti vraćanje u prijašnje stanje (članak 152. stavak 1. ZPP-a) u roku od 30 dana od datuma nastanka prepreke koja je činila višu silu ili od datuma kad je saznala za prijevaru protivne stranke (članak 153. ZPP-a).

Ako osoba protiv koje je donesena presuda zbog ogluhe nije uopće pozvana da pristupi sudu ili nije pozvana zakonito ili u propisanom roku, ona ima pravo na ukidanje presude zbog ogluhe u roku od 15 dana od njezine dostave ako živi u Grčkoj ili u roku od 60 dana od posljednje objave sažetka dostavnice presude u skladu s člankom 135. stavkom 1. ako njezina adresa nije poznata ili se nalazi u inozemstvu (članak 501., članak 503. stavci 1. i 2. ZPP-a).

Ako je stranka u postupku poslala sudski poziv protivnoj stranci izjavivši da adresa protivne stranke nije poznata, unatoč tome što je znala za njezinu adresu te ako je protivna stranka u cijelosti ili djelomično izgubila spor, protivna stranka ima pravo tražiti preispitivanje presude, u roku od 60 dana od dostave pobijane presude ako ima boravište u Grčkoj ili u roku od 120 dana ako njezina adresa nije poznata ili živi u inozemstvu ili, ako presuda uopće nije dostavljena, u roku od tri godine od objave pobijane presude, pod uvjetom da je ona pravomoćna ili neopoziva, a inače od datuma kad je postala pravomoćna (članak 538., članak 544. stavak 9., članak 545. stavci 1., 2., 3., 5. ZPP-a).

11 Ako adresat odbije primitak pismena na temelju korištenog jezika (članak 12. Uredbe o dostavi pismena), a sud ili tijelo pred kojim je pokrenut sudski postupak nakon provjere odluči da odbijanje nije bilo opravdano, postoji li poseban pravni lijek za osporavanje te odluke?

Vidjeti točku 10. stavak 2. u slučaju presude zbog ogluhe. Ako se adresat upusti u postupak (u prilog osnovama za odbijanje), ne može se podnijeti prigovor protiv presude zbog ogluhe. Međutim, može se podnijeti žalba.

12 Moram li platiti dostavu pismena i ako da, koliko? Postoji li razlika između dostave pismena u skladu s nacionalnim pravom i dostave pismena iz druge države članice? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 15. Uredbe o dostavi pismena u pogledu dostave pismena iz druge države članice

Troškove dostave unaprijed plaća osoba koja je zatražila dostavu (članak 173. stavci 1. i 3. ZPP-a).

Plaćanje tih troškova nalaže se i stranci koja je izgubila spor (članak 176., članak 189. stavak 1. ZPP-a). Plaćeni iznos ovisi o načinu i vrsti dostave. Troškovi dostave iznose najmanje 35,00 EUR ako se predmetno pismeno dostavlja osobi koja ima boravište ili živi u mjestu u kojoj se nalazi registrirano sjedište izvršitelja.

Posljednji put ažurirano: 06/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.