Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”?

„Dostava” (izsniegšana) sudskog pismena znači pravodobna dostava pismena primatelju kako bi mu se omogućili ostvarivanje i obrana njegovih prava. U Zakonu o parničnom postupku (Civilprocesa likums) predviđeno je nekoliko različitih vrsta dostave, uključujući preporučeno pismo, elektroničku poštu, dostavu preko sudskog izvršitelja (tiesu izpildītājs) i dostavu kurirskom službom (ziņnesis). Sudsko pismeno smatra se dostavljenim ako je uručeno u skladu sa službenim zahtjevima propisanima zakonodavstvom i kad je dostava zabilježena u obliku predviđenom za tu svrhu.

2 Koja je pismena potrebno službeno dostaviti?

Sudska pismena sastavljena u skladu s člankom 56. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku: presude, odluke, obavijesti, pozivi, zahtjevi podneseni u posebnim vrstama postupaka, redovne žalbe, žalbe u kasacijskom postupku, ovjerene preslike pisanih podnesaka i sva pismena koja su sastavile i dostavile sudu stranke u postupku, ali koje je naknadno drugim strankama dostavio sam sud.

3 Tko je odgovoran za dostavu pismena?

Pismeno iz druge države u Latviji dostavlja sudski izvršitelj.

Središnje je tijelo Vijeće sudskih izvršitelja Latvije (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefon: +371 67290005, telefaks: +371 62302503

E-adresa: documents@lzti.lv

Više pojedinosti nalazi se na poveznici: https://www.lzti.lv/service-foreign-documents/

4 Upiti o adresi

Latvija je odabrala mehanizam iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe, odnosno pružanje detaljnih informacija, putem europskog portala e-pravosuđe, o tome kako pronaći adrese osoba kojima treba dostaviti pismeno.

4.1 Pokušava li tijelo koje prima zahtjev u toj državi članici na vlastitu inicijativu utvrditi gdje se nalazi primatelj pismena koja treba dostaviti ako navedena adresa nije točna? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Uredbe o dostavi pismena

Latvijska nadležna tijela ne pružaju uslugu upita o adresi. Latvijska tijela ne podnose, na vlastitu inicijativu, zahtjeve za informacije o adresama u registar fizičkih osoba ako adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije točna.

Tijelo ili stranka koji podnose zahtjev zaduženi su za pronalaženje adrese primatelja.

4.2 Imaju li strana pravosudna tijela i/ili stranke u sudskim postupcima pristup registrima ili uslugama u toj državi članici kojima se omogućuje utvrđivanje trenutačne adrese osobe? Ako da, koji registri ili usluge postoje i koji se postupci moraju slijediti? Je li potrebno platiti naknadu i ako da, u kojem iznosu?

1. Za pronalaženje adrese fizičke osobe može se podnijeti službeni zahtjev Uredu za pitanja državljanstva i migracija pri Ministarstvu unutarnjih poslova, koji vodi registar fizičkih osoba. U zahtjevu za izdavanje izvatka iz registra fizičkih osoba (par izziņas sniegšanu no Fizisko personu reģistra) moraju se navesti razlozi zbog kojih su podaci potrebni kako bi voditelji obrade podataka mogli odlučiti postoje li opravdani razlozi za davanje tih podataka.

2. Adresa trgovačkog društva može se besplatno dobiti uvidom u trgovački registar. Svi unosi u trgovački registar objavljuju se besplatno na informativnim internetskim stranicama, na kojima se prvi put daju na raspolaganje javnosti.

4.3 Koju vrstu pomoći u upitima o adresi iz drugih država članica pružaju tijela te države članice u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe o dostavi pismena? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe o dostavi pismena.

Latvijsko vijeće sudskih izvršitelja ne pruža uslugu upita o adresi (tj. traženje tuženikâ).

5 Kako se pismeno obično dostavlja u praksi? Postoje li alternativni načini koje se mogu primijeniti (osim zamjenske dostave iz točke 7. u nastavku)?

Pismeno dostavlja sudski izvršitelj koji posjećuje primatelja.

6 Je li elektronička dostava pismena (dostava sudskih ili izvansudskih pismena elektroničkom komunikacijom na daljinu, primjerice e-poštom, sigurnom internetskom aplikacijom, faksom, SMS-om itd.) dopuštena u parničnim postupcima? Ako da, za koju je vrstu postupaka dozvoljena? Postoje li ograničenja u pogledu dostupnosti/pristupa tom načinu dostave pismena ovisno o tome tko je primatelj (pravni stručnjak, pravna osoba, poduzeće ili drugi poslovni subjekt itd.?)

Sudska pismena šalju se elektronički, redovnom poštom ili kurirskom službom. Sudska pismena šalju se elektronički sljedećim redom:

1. internetskim putem ako je primatelj obavijestio sud da pristaje na komunikaciju sa sudom internetskim putem

2. na e-adresu koju je naveo primatelj ako je primatelj obavijestio sud da pristaje na komunikaciju sa sudom e-poštom

3. na službenu elektroničku adresu primatelja.

Ako elektroničko slanje sudskih pismena fizičkoj osobi u skladu s tim postupkom nije moguće, ona se šalju u boravište koje je fizička osoba prijavila, a ako je u prijavi navedena dodatna adresa, na tu dodatnu adresu, osim ako je fizička osoba za komunikaciju sa sudom navela drugu adresu.

Ako tuženik nema prijavljeno boravište i nije dostavio drugu adresu za komunikaciju sa sudom, sudska pismena dostavit će se na adresu tuženika koju je navela stranka u postupku, ako je poznata. Sudska pismena mogu se slati i na radno mjesto osobe.

Ako elektroničko slanje sudskih pismena pravnoj osobi u tom postupku nije moguće, ona se šalju u njezino registrirano sjedište.

Sudska pismena koja dostavlja dostavljač ili stranka u postupku dostavljaju se primatelju osobno uz potpis.

Slanje nekih sudskih pismena može biti zakonski propisano preporučenom poštom ili drugim načinom isporuke ili dostave.

6.1 Koja je vrsta elektroničke dostave u smislu članka 19. stavka 1. Uredbe o dostavi pismena dostupna u toj državi članici u kojoj se dostava obavlja izravno osobi koja ima poznatu adresu za dostavu u drugoj državi članici?

Dostupna su oba oblika dostave iz članka 19. stavka 1. Uredbe, odnosno elektroničko slanje sudskih pismena sljedećim redom:

1. internetskim putem ako je primatelj obavijestio sud da pristaje na komunikaciju sa sudom internetskim putem

2. na e-adresu koju je naveo primatelj ako je primatelj obavijestio sud da pristaje na komunikaciju sa sudom e-poštom

3. na službenu elektroničku adresu primatelja.

6.2 Je li ta država članica u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe o dostavi pismena navela dodatne uvjete pod kojima će prihvaćati elektroničku dostavu e-poštom iz članka 19. stavka 1. točke (b) te uredbe? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe o dostavi pismena

Nisu utvrđeni dodatni uvjeti.

7 „Zamjenska” dostava

7.1 Dopušta li zakon te države članice druge načine dostave u slučajevima kad nije bilo moguće pismena dostaviti primatelju (npr. obavijest na kućnu adresu, na ured sudskog izvršitelja, poštom ili stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda)?

U skladu s člankom 56. stavkom 8. Zakona o parničnom postupku, ako se osoba koja dostavlja pravne dokumente ne sastane osobno s primateljem, pismena se dostavljaju bilo kojem punoljetnom članu obitelji koji živi s tom osobom. Ako se osoba koja dostavlja pismena ne sastane s primateljem osobno na njegovu radnom mjestu, pismena ostavlja upravi da ih proslijedi primatelju. U navedenim slučajevima osoba koja prima pismena mora navesti svoje ime i prezime, vrijeme i datum dostave, svoj odnos s primateljem ili svoju funkciju te pismena bez odgode predati primatelju.

Članak 59. Zakona o parničnom postupku. Sudski poziv javnom objavom

1. Ako se adresa tuženika nije mogla utvrditi u skladu s člankom 54.1 Zakona o parničnom postupku ili ako se pismena mogu dostaviti na adresu koju je navela stranka u postupku u skladu s člankom 54.1 stavkom 1. tog zakona ili ako pismena nisu mogla biti dostavljena u skladu s člankom 56.2 tog zakona, tuženik se može pozvati na sud objavom u Službenom listu [Latvijas Vēstnesis].

2. Neovisno o pozivu u Službenom listu tužitelji imaju pravo o svojem trošku objaviti poziv u drugim novinama.

3. Tekst sudskog poziva objavljenog u novinama mora odgovarati sadržaju sudskog poziva.

4. Sud može ispitati predmet u odsutnosti tuženika ako je od dana objave poziva u Službenom listu proteklo najmanje mjesec dana.

5. Osim pozivanja tuženika objavom u Službenom listu, poziv će se dostaviti i na mjestu gdje se nalazi nekretnina tuženika, ako je to tužitelj naveo.

7.2 Ako se primjenjuju drugi načini dostave, kada se smatra da su dokumenti dostavljeni?

Članak 56.1 Zakona o parničnom postupku. Datum isporuke i dostave sudskih pismena

1. Ako su sudska pismena isporučena u skladu s postupkom iz članka 56. tog zakona, osim u slučaju iz stavka 9., smatra se da je osoba obaviještena o mjestu i vremenu sudskog ročišta ili postupovne radnje ili o sadržaju odgovarajućeg pismena te se smatra da su sudska pismena dostavljena:

1. na dan kad su ih primatelj ili druga osoba primili u skladu s člankom 56. stavcima 3., 7. ili 8. Zakona o parničnom postupku

2. na dan kad ih je relevantna osoba odbila primiti (članak 57. Zakona)

3. ako su pismena poslana poštom, sedmog dana od dana slanja

4. ako su pismena poslana elektronički, treći dan od dana slanja.

2. Činjenica da su sudska pismena dostavljena na prijavljenu adresu stanovanja fizičke osobe, na dodatnu adresu navedenu u prijavi, na adresu koju je fizička osoba navela za korespondenciju sa sudom ili u registrirano sjedište pravne osobe, a činjenica da je dostavnica poštanskog ureda zaprimljena ili su pismena vraćena sama po sebi ne znači da su pismena uručena. Primatelj može osporiti pretpostavku da su pismena dostavljena sedmog dana od dana slanja ako su poslana poštom ili trećeg dana od slanja ako su poslana elektroničkim putem navodeći objektivne okolnosti izvan njegove kontrole koje su ga spriječile da primi pismena na navedenoj adresi.

7.3 Ako je drugi način dostave pohrana pismena na posebno mjesto (npr. u poštanski ured), kako se primatelja obavješćuje o tome?

Ako se sudsko pismeno dostavlja polaganjem u poštanskom uredu, pisana obavijest o tome mora se ostaviti na adresi primatelja ili poslati na tu adresu. Ako to nije moguće, obavijest će se pričvrstiti na vrata primateljeva doma, poslovnog prostora ili mjesta stanovanja ili će se uručiti osobi koja živi u blizini radi daljnjeg prosljeđivanja primatelju. U obavijesti treba biti jasno navedeno da je položeno pismeno poslao sud.

7.4 Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice? Smatra li se pismeno propisno dostavljenim ako odbijanje nije bilo zakonito?

Članak 57. Zakona o parničnom postupku. Posljedice odbijanja primitka sudskih pismena

1. Ako primatelj odbije primiti sudska pismena, dostavljač će o tome upisati napomenu uz navođenje razloga odbijanja, datuma i sata.

2. Odbijanje primanja sudskih pismena nije zapreka za razmatranje predmeta.

8 Dostava poštom iz inozemstva (članak 18. Uredbe o dostavi pismena)

8.1 Ako poštanska služba dostavlja pismena poslana iz inozemstva primatelju u toj državi članici u situaciji u kojoj se zahtijeva potvrda o primitku (članak 18. Uredbe o dostavi pismena), dostavlja li poštanska služba pismena samo primatelju ili smije li, u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave, pismena dostaviti drugoj osobi na istoj adresi?

Ako je izričito naznačeno, dostava pismena može se obaviti u prostorijama suda uz poziv primatelju da se ondje pojavi.

Pismeno se može dostaviti poštom ako je poslano kao preporučena pošiljka. Pošiljka se dostavlja u poštanskom uredu ili je dostavlja poštanski djelatnik, a osoba naznačena kao primatelj dostavljenog pismena ili njezin ovlašteni zastupnik mora potpisati potvrdu o primitku; također je potrebno predočiti dokaz o identitetu i punomoć. Stranka koja koristi tu poštansku uslugu može naznačiti i da se pošiljka mora uručiti isključivo navedenoj osobi na ruke.

8.2 U skladu s pravilima poštanske dostave u toj državi članici, kako se izvršava dostava pismena iz inozemstva u skladu s člankom 18. Uredbe o dostavi pismena, ako na adresi za dostavu nije zatečen ni primatelj ni druga osoba koja je ovlaštena primiti dostavu (ako je to moguće prema nacionalnim pravilima poštanske dostave – vidjeti prethodno)?

Ako dostava preporučenom poštom ne uspije, ne postoji drugi način dostave dokumenta poštom.

8.3 Postoji li određeni rok za preuzimanje pismena prije nego što ga poštanska služba vrati pošiljatelju? Ako da, kako se primatelja obavješćuje o tome da ga u poštanskom uredu čeka pismovna pošiljka koju treba preuzeti?

Primatelj pismena poslanog preporučenom poštom bit će obaviješten putem obavijesti poslane na kućnu adresu primatelja.

Primatelj ima pravo zahtijevati, u skladu s postupcima koje je propisao poštanski operater, da bude obaviješten o primitku poštanske pošiljke odgovarajućim elektroničkim putem, pod uvjetom da je poštanski operater predvidio tu mogućnost. U tom slučaju primatelju nije potrebno dostaviti pisanu potvrdu o primitku u papirnatom obliku.

Pismeno se čuva u poštanskom uredu 30 dana od dana primitka. Primatelj će najmanje dva puta biti pozvan da preuzme pošiljku u poštanskom uredu.

9 Postoji li pisani dokaz o dostavi pismena?

Ako se sudsko pismeno dostavlja poštom, u spis će se unijeti napomena o tome gdje je i kad pismeno dostavljeno, a napomena o tome stavlja se i na poštansku pošiljku.

10 Što se događa ako nešto pođe po zlu i primatelj ne primi pismeno ili se pri dostavi dogodi povreda zakona (npr. dokument se dostavi trećoj osobi)? Može li dostava pismena svejedno biti valjana (npr. je li moguće ispraviti povredu zakona) ili je potrebno iznova dostaviti pismeno?

Sud će stupiti u kontakt s predmetnom stranom državom, izravno ili preko središnjeg tijela, i zatražiti od nje da podnese novi zahtjev za dostavu pismena na temelju zahtjeva primatelja.

11 Ako adresat odbije primitak pismena na temelju korištenog jezika (članak 12. Uredbe o dostavi pismena), a sud ili tijelo pred kojim je pokrenut sudski postupak nakon provjere odluči da odbijanje nije bilo opravdano, postoji li poseban pravni lijek za osporavanje te odluke?

Sud će ispitati odbijanje tuženika da primi pismeno i odlučiti o osnovanosti tužbe, a svoje obrazloženje navesti u odluci protiv koje se primatelj može žaliti u općem žalbenom postupku.

12 Moram li platiti dostavu pismena i ako da, koliko? Postoji li razlika između dostave pismena u skladu s nacionalnim pravom i dostave pismena iz druge države članice? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 15. Uredbe o dostavi pismena u pogledu dostave pismena iz druge države članice

Dostava pismena u Latviji obavlja se u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (a) Uredbe uz naknadu od 133,33 EUR (s PDV-om) za svaki zahtjev za dostavu pismena. Naknada se plaća bankovnom doznakom i pritom sve bankovne naknade snosi osoba koja plaća paušalni iznos za dostavu pismena.

Podaci o bankovnom računu:

Registracijski broj: 90001497619

Registrirano sjedište: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

Broj računa: LV93HABA0551038096742

SWIFT kod: HABALV22

Svrha plaćanja: Podaci adresata

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.