Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što pravni pojam „dostava pismena” znači u praksi? Zašto postoje posebna pravila o „dostavi pismena”?

„Dostava pismena” znači omogućavanje određenim osobama pristup pismenima koja su im upućena u skladu s građanskim postupovnim pravom.

Ostvarivanje postupovnih prava stranaka (pravo na javnu raspravu, pravo na obranu, pravo na izvođenje dokaza koji potkrjepljuju podneske i pravo na informiranje), valjanost postupka u drugim aspektima, pravilan izračun rokova i posljedično valjanost donesene presude ovise o dostavi pismena u skladu sa zakonom.

Dostava pismena prvenstveno je uređena poglavljem 2. (članci od 131. do 147.) Zakona o parničnom postupku od 17. studenoga 1964. („ZPP”) i provedbenim aktima:

 • Uredbom ministra pravosuđa od 18. lipnja 2019. – Poslovnik redovnih sudova („Poslovnik”)
 • Uredbom ministra pravosuđa od 6. svibnja 2020. o detaljnom postupku i načinu dostave sudskih pismena u građanskim postupcima („Uredba”).

Dostava običnom poštom (točka 8.) dodatno je uređena Zakonom o poštanskim uslugama od 23. studenoga 2012. i pravilima o pružanju poštanskih usluga pojedinačnih poštanskih operatera. Imenovani operater, trenutačno Poczta Polska S.A., poštanski je operater koji je obvezan pružati univerzalne poštanske usluge (i ne može odbiti sklapanje sporazuma o dostavi preporučenih pošiljaka).

2 Koja je pismena potrebno službeno dostaviti?

Sva sudska pismena i podnesci čija dostava proizvodi pravne učinke moraju se službeno dostaviti.

Sudska pismena (pismena koja sud šalje strankama i drugim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima) obuhvaćaju obavijesti, sudske pozive, obavijesti o pravima i obvezama, otpravke odluka (presude, rješenja, nalozi za plaćanje) ili rješenja, otpravke presuda s obrazloženjem.

Podnesci obuhvaćaju pismena kojima se pokreće postupak (npr. tužba) i pismena koja su tijekom postupka podnijele stranke i druge osobe ovlaštene za sudjelovanje u građanskom postupku (npr. javni tužitelj, pučki pravobranitelj, pravobranitelj za djecu), u kojima su navedeni njihovi prijedlozi ili predstavke.

3 Tko je odgovoran za dostavu pismena?

U Poljskoj se pismena dostavljaju službeno, što znači da sud gotovo sva pismena u sudskim postupcima dostavlja po službenoj dužnosti. Stoga je stranka dužna dostaviti podnesak sudu u odgovarajućem broju primjeraka za potrebe dostave osobama koje sudjeluju u postupku (članak 128. stavak 1. ZPP-a). Iznimke uglavnom čine dostava prvog pismena u predmetu tuženiku i razmjena pismena među ovlaštenim zastupnicima (vidjeti u nastavku).

Ako tuženik, unatoč tomu što je primio dvije obavijesti o pokušaju dostave, ne preuzme tužbu ili drugi podnesak zbog kojeg mora braniti svoja prava, a ne primjenjuju se posebne odredbe o učinkovitoj dostavi, te ako tuženiku nije dostavljeno nikakvo pismeno u predmetu, sud će poslati presliku pismena tužitelju i obvezati ga da angažira sudskog izvršitelja koji će pismeno dostaviti tuženiku. Sudski izvršitelj na zahtjev tužitelja osobno će dostaviti pismeno uz potvrdu o primitku i naznaku datuma ili zaključiti da primatelj ne boravi na navedenoj adresi. Za dodatnu naknadu (40 poljskih zlota) sudski izvršitelj utvrđuje tuženikovu adresu. Ako u roku od dva mjeseca tužitelj sudu ne dostavi dokaz da je sudski izvršitelj pismeno dostavio tuženiku, odnosno ako ne navede trenutačnu adresu tuženika ili ne dostavi dokaz da tuženik boravi na adresi navedenoj u tužbi, sud može obustaviti postupak i prekinuti ga tri mjeseca nakon obustave (članak 139. stavak 1. ZPP-a, članak 177. stavak 1. točka 6. ZPP-a, članak 182. stavak 1. točka 1. ZPP-a, članci od 3.a do 3.b Zakona o sudskim izvršiteljima od 22. ožujka 2018.).

Dok je predmet u tijeku, odvjetnici, pravni savjetnici, patentni zastupnici i državni odvjetnik Republike Poljske obvezni su međusobno si izravno dostavljati preslike podnesaka, uključujući priloge. To se ne odnosi na podnošenje protutužbi, žalbi, žalbi u kasacijskom postupku, pritužbi, prigovora protiv presude zbog ogluhe, prigovora na nalog za plaćanje, pritužbi protiv naloga za plaćanje, prijedloga za osiguranje tražbina, zahtjeva za preispitivanje presude, žalbi kojima se traži proglašenje pravomoćne presude nezakonitom te žalbi protiv odluka sudskih službenika jer se ta pismena podnose sudu s primjercima za protivnu stranku. Ne odnosi se ni na pismena podnesena putem informacijskog sustava (članak 132. stavci od 1. do 1.2. ZPP-a).

Pod određenim je uvjetima prihvatljiva i elektronička dostava, kako je opisano u točki 6.

4 Upiti o adresi

4.1 Pokušava li tijelo koje prima zahtjev u toj državi članici na vlastitu inicijativu utvrditi gdje se nalazi primatelj pismena koja treba dostaviti ako navedena adresa nije točna? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Uredbe o dostavi pismena

Kad sud prihvaća zahtjev za izvršenje, ne donosi vlastite zaključke o boravištu ili sjedištu primatelja, ali ispravit će očite pogreške u adresi. Međutim, ako je tužitelj zatražio dostavu u skladu s pravom zamoljene države članice, a poljsko pravo dopušta da se dostava smatra izvršenom kad se obavlja na adresu objavljenu u posebnim evidencijama ili registrima (vidjeti točku 5.), od suda se može očekivati da će podatke provjeriti usporedbom s podacima iz tih evidencija ili registara. Ako sud utvrdi, kako je prethodno opisano, da se adresa razlikuje od one koju je dostavio tužitelj, trebao bi ponoviti dostavu. Sud može i po službenoj dužnosti provjeriti postoje li podaci o adresi (npr. iz drugog predmeta koji je u tijeku pred sudom) i pismeno pokušati dostaviti na tu adresu.

4.2 Imaju li strana pravosudna tijela i/ili stranke u sudskim postupcima pristup registrima ili uslugama u toj državi članici kojima se omogućuje utvrđivanje trenutačne adrese osobe? Ako da, koji registri ili usluge postoje i koji se postupci moraju slijediti? Je li potrebno platiti naknadu i ako da, u kojem iznosu?

Poljski elektronički sustav registra stanovništva („PESEL”) sadržava, među ostalim, informacije o upisanim adresama fizičkih osoba. Strana pravosudna tijela ne mogu izravno pristupiti registru. Kako bi se utvrdila adresa fizičke osobe, strani sud može od poljskog suda zatražiti izvođenje dokaza na temelju bilateralnog sporazuma ili Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima potpisane u Haagu 18. ožujka 1970. Poljski sud zatim će zatražiti informacije iz registra PESEL ili registra stanovništva mjerodavne općine ili će možda poduzeti druge potrebne mjere.

Stranka u sudskom postupku u inozemstvu može bilo kojoj općinskoj upravi u Poljskoj podnijeti zahtjev za pristup podacima iz registra PESEL ili registra stanovništva. Takav zahtjev podnosi se u pisanom obliku na obrascu (dostupnom na internetskim stranicama općinske uprave). Stranka mora dokazati postojanje pravnog interesa i dostaviti dokaze da se pravo na pristup odnosi na određenu osobu. Pristojba od 31 poljskog zlota uplaćuje se na bankovni račun općine kojoj je podnesen zahtjev. Međutim, valja istaknuti da se poljskim pravom ne pretpostavlja da je adresa fizičke osobe navedena u registru PESEL ili registru stanovništva stvarna adresa boravišta te osobe.

Poslovne adrese samozaposlenih fizičkih osoba pohranjuju se u Središnjem poslovnom registru (CEIDG) i mogu se besplatno dohvatiti na internetu. Tražilica na poljskom i engleskom jeziku dostupna je na: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Adrese drugih poduzetnika (trgovačka društva, zadruge, državna poduzeća, tijela za istraživanje i razvoj, strana poduzeća i njihove podružnice te osiguravajuća društva) i udruga, drugih socijalnih i strukovnih organizacija, zaklada i zdravstvenih ustanova dostupne su u Nacionalnom sudskom registru i besplatno su dostupne na internetu. Tražilica na poljskom jeziku dostupna je na: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

4.3 Koju vrstu pomoći u upitima o adresi iz drugih država članica pružaju tijela te države članice u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe o dostavi pismena? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe o dostavi pismena.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe o dostavi pismena Poljska na europskom portalu e-pravosuđe navodi detaljne informacije o tome kako pronaći adrese osoba kojima se pismeno treba dostaviti.

5 Kako se pismeno obično dostavlja u praksi? Postoje li alternativni načini koje se mogu primijeniti (osim zamjenske dostave iz točke 7. u nastavku)?

Pismena u ime suda dostavlja poštanski operater, osobe zaposlene na sudovima ili sudska dostavna služba. Pismena u ime suda može dostavljati i sudski izvršitelj u skladu sa Zakonom o sudskim izvršiteljima od 22. ožujka 2018. (članak 131. ZPP-a, članak 96. Poslovnika). U takvim slučajevima sudski izvršitelj osobno dostavlja pismeno primatelju uz potvrdu o primitku i napomenu o datumu ili zaključuje da primatelj ne boravi na navedenoj adresi. U praksi dostavu obično obavlja poštanski operater (Poczta Polska S.A.) preporučenom pošiljkom s potvrdom o primitku.

Ako su naslovljena na fizičke osobe, pismena im se dostavljaju ili uručuju osobno ili, ako nemaju pravnu sposobnost, njihovu zakonskom zastupniku (članak 133. stavak 1. ZPP-a).

Sudovi vojnicima pismena dostavljaju putem vojne policije, policijskim i zatvorskim službenicima preko njihovih neposrednih nadzornih tijela, a osobama u pritvoru preko uprave objekta (članak 137. ZPP-a).

Pismena upućena pravnim osobama i organizacijama bez pravne osobnosti dostavljaju se tijelu koje je ovlašteno zastupati ih na sudu ili se uručuju zaposlenicima ovlaštenima za primanje pismena. Ako je imenovan zakonski zastupnik za potrebe sudskog postupka ili osoba ovlaštena za primanje sudskih pismena, pismena se dostavljaju tim osobama (članak 133. stavak 2. ZPP-a).

Podnesci ili odluke upućene poduzetnicima upisanima u Središnji poslovni registar (CEIDG) dostavljaju se na adresu za dostavu navedenu u registru, osim ako je poduzetnik naveo drugu adresu za dostavu (članak 133. stavak 2.1. ZPP-a).

Podnesci ili odluke upućene poduzetnicima upisanima u sudski registar dostavljaju se na adresu objavljenu u registru, osim ako je poduzetnik naveo drugu adresu za dostavu. Ako je posljednja objavljena adresa izbrisana jer nije prikazivala činjenično stanje, a nije podnesen zahtjev za unos nove adrese koja se može objaviti, izbrisana adresa smatra se adresom koja je dostupna u registru (članak 133. stavak 2.2. ZPP-a).

Podnesci ili odluke upućene osobama koje zastupaju subjekt upisan u Nacionalni sudski registar, likvidatorima, punomoćnicima, članovima tijela ili osobama ovlaštenima za imenovanje uprave dostavljaju se na adresu navedenu u Nacionalnom sudskom registru (članak 133. stavak 2.3. ZPP-a).

Ako je imenovan zakonski zastupnik za potrebe sudskog postupka ili osoba ovlaštena za primanje sudskih pismena, pismena se dostavljaju tim osobama. Međutim, pismena kojima se stranku poziva na osobni dolazak dostavljaju se samo izravno toj stranci, osim ako stranka nema prebivalište, uobičajeno boravište ili registrirano sjedište u Poljskoj ili drugoj državi članici EU-a (članak 133. stavak 3. ZPP-a, članak 1135.5. stavak 1. ZPP-a).

Dostava se obavlja u mjesto boravišta, na radno mjesto ili mjesto gdje se primatelj nalazi.

Na zahtjev stranke pismena se mogu dostaviti na adresu poštanskog pretinca koji je navela stranka. U takvim slučajevima pismena poslana preko poštanskog operatera pohranjuju se u poštanskom uredu operatera, a obavijest o dostavi ostavlja se u poštanskom sandučiću primatelja (članak 135. ZPP-a).

Tajnik suda može primatelju uručiti pismeno izravno u tajništvu suda ako se primatelj nalazi na sudu i dokaže svoj identitet (članak 132. stavak 2. ZPP-a). Osim toga, ako je pismeno koje treba dostaviti podneseno sudu u trenutku kad ga se više neće moći dostaviti prije datuma održavanja sjednice ili rasprave, sud će pismeno dostaviti primatelju na sjednici ili raspravi (članak 99. Poslovnika).

Pismena se mogu dostaviti elektroničkim putem samo u slučajevima i na način opisan u točki 6.1.

Iznimno, sud može sudski poziv na raspravu, umjesto u pisanom obliku, dostaviti strankama, svjedocima, vještacima ili drugim osobama na drugi način koji smatra najprikladnijim ako utvrdi da je to potrebno da bi se ubrzalo razmatranje predmeta. Takvi sudski pozivi (npr. e-poštom ili telefonom) proizvode pravne učinke ako nema sumnje da su stigli primateljima najmanje tjedan dana, a u hitnim slučajevima tri dana, prije sjednice (članak 149.1. ZPP-a i članak 149. stavak 2. ZPP-a).

6 Je li elektronička dostava pismena (dostava sudskih ili izvansudskih pismena elektroničkom komunikacijom na daljinu, primjerice e-poštom, sigurnom internetskom aplikacijom, faksom, SMS-om itd.) dopuštena u parničnim postupcima? Ako da, za koju je vrstu postupaka dozvoljena? Postoje li ograničenja u pogledu dostupnosti/pristupa tom načinu dostave pismena ovisno o tome tko je primatelj (pravni stručnjak, pravna osoba, poduzeće ili drugi poslovni subjekt itd.?)

6.1 Koja je vrsta elektroničke dostave u smislu članka 19. stavka 1. Uredbe o dostavi pismena dostupna u toj državi članici u kojoj se dostava obavlja izravno osobi koja ima poznatu adresu za dostavu u drugoj državi članici?

Sud pismena dostavlja elektroničkim putem, tj. putem informacijskog sustava, samo ako je primatelj dostavio pismeno putem sustava ili ga je odlučio dostaviti na taj način (primatelj može povući svoj odabir). Taj oblik dostave može odabrati i primatelj s boravištem u drugoj državi članici. Ako se pismeno dostavlja elektroničkim putem, smatra se dostavljenim u trenutku navedenom u elektroničkoj potvrdi o primitku. Ako nema takve potvrde, dostava se smatra izvršenom 14 dana nakon učitavanja pismena u informacijski sustav. Pismena koja treba dostaviti ne šalju se na e-adrese, već se u ulaznom sandučiću primatelja ostavlja obavijest da je poruka učitana u informacijski sustav (članak 131.1. ZPP-a).

Posebna pravila primjenjuju se na dostavu sudskih pismena odvjetnicima, pravnim savjetnicima, patentnim zastupnicima ili državnom odvjetniku Republike Poljske tijekom izvanrednog stanja zbog epidemije ili stanja epidemije proglašenog zbog bolesti COVID-19 i u roku od godine dana od proglašenja kraja stanja koje je posljednje proglašeno. U tom razdoblju, ako informacijski sustav koji se upotrebljava u sudskom postupku nije dostupan, sud dostavlja sudska pismena tim strankama tako da ih učita u informacijski sustav koji se upotrebljava za stavljanje tih pismena na uvid (informativni portal). To se ne odnosi na pismena koja treba dostaviti zajedno s preslikama podnesaka stranaka ili drugih pismena čiji autor nije sud. Datumom dostave smatra se datum na koji primatelj sazna za pismeno učitano na informativni portal. Ako primatelj to ne učini, pismeno se smatra dostavljenim nakon isteka 14 dana od datuma takvog učitavanja. Dostava pismena putem informativnog portala proizvodi postupovne učinke utvrđene u ZPP-u u pogledu dostave sudskih pismena. Sud može odlučiti ne dostaviti pismeno putem informativnog portala ako to nije moguće zbog prirode pismena (članak 15zzs.9. Zakona od 2. ožujka 2020. o posebnim aranžmanima za sprečavanje, suzbijanje i kontrolu bolesti COVID-19, drugih zaraznih bolesti i povezanih hitnih situacija). Izvanredno stanje zbog epidemije u Poljskoj bit će na snazi do 30. lipnja 2023.

Odvjetnici, pravni savjetnici, patentni zastupnici i državni odvjetnik Republike Poljske međusobno si izravno dostavljaju pismena (vidjeti točku 3.) samo elektroničkim putem ako sudu podnesu jednoglasne izjave o tome i obavijeste sud o podacima za kontakt koji će se upotrebljavati u tu svrhu, osobito o e-adresi ili broju telefaksa. Te su izjave neopozive i sve se odredbe o eventualnoj uvjetovanosti ili roku smatraju nevažećima. Na jednoglasni zahtjev stranaka ili iz drugog opravdanog razloga sud će naložiti odustajanje od takvog načina dostave. Obveza uzajamne elektroničke dostave ne primjenjuje se na pismena koja bi se trebala dostaviti sudu s primjercima za protivnu stranku, kako je navedeno u točki 3.

6.2 Je li ta država članica u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe o dostavi pismena navela dodatne uvjete pod kojima će prihvaćati elektroničku dostavu e-poštom iz članka 19. stavka 1. točke (b) te uredbe? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe o dostavi pismena

Nema dodatnih uvjeta.

7 „Zamjenska” dostava

7.1 Dopušta li zakon te države članice druge načine dostave u slučajevima kad nije bilo moguće pismena dostaviti primatelju (npr. obavijest na kućnu adresu, na ured sudskog izvršitelja, poštom ili stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda)?

Ako primatelj nije kod kuće, dostavljač može sudsko pismeno uručiti odraslom članu kućanstva ili, ako takva osoba nije nazočna, može ga ostaviti upravitelju imovine, kućepazitelju ili čelniku seoskog okruga ako te osobe nisu protivne stranke u postupku i obvezale su se uručiti pismeno primatelju. Međutim, sud može isključiti ili ograničiti mogućnost dostave pismena drugim osobama. Na poštanskoj pošiljci stavlja se napomena o tome. Ako primatelja koji je adresu svojeg radnog mjesta naveo kao adresu za dostavu dostavljač ne pronađe na radnom mjestu, pismeno se može dostaviti osobi ovlaštenoj za primanje pismena (članak 138. ZPP-a, članak 3. Uredbe).

Ako se ne može dostaviti, pismeno poslano preko poštanskog operatera pohranjuje se u poštanskom uredu tog operatera ili u nadležnoj općinskoj upravi ako se dostavlja na drugi način, pri čemu se na vratima primatelju ili u poštanskom sandučiću ostavlja obavijest u kojoj se navodi gdje i kad je pismeno ostavljeno te da ga treba preuzeti u roku od sedam dana od datuma obavijesti. Ako rok istekne, a pismeno se ne preuzme, ponovno se šalje obavijest (članak 139. stavak 1. ZPP-a). Pismeno upućeno fizičkim osobama koje je pohranjeno u poštanskom uredu može preuzeti primatelj osobno, njegov zakonski zastupnik ili poštanski punomoćnik, a u slučaju drugih subjekata i osoba ovlaštena za zastupanje subjekta ili ovlašteni zaposlenik (članak 8. Uredbe). Pismeno se smatra dostavljenim nakon isteka roka za njegovo preuzimanje.

Pismeno se može smatrati dostavljenim i ako dostava nije bila moguća jer stranka nije ispunila svoje obveze:

 • Ako se ne može dostaviti stranci koja podliježe upisu u sudski registar jer promjena adrese stranke nije provedena u registru, pismeno se prilaže spisu predmeta i dostava se smatra izvršenom, osim ako je sudu poznata nova adresa (članak 139. stavak 3. ZPP-a).
 • Ako se ne mogu dostaviti na uobičajeni način jer nije dostavljena obavijest o promjeni adrese za dostavu, pismena upućena osobama koje zastupaju subjekt upisan u Nacionalni sudski registar, likvidatorima, punomoćnicima, članovima tijela ili osobama ovlaštenima za imenovanje uprave prilažu se spisu predmeta i dostava se smatra izvršenom, osim ako je sudu poznata druga adresa za dostavu ili mjesto i adresa boravišta (članak 139. stavak 3.1. ZPP-a).
 • Ako se primatelj (stranka ili zastupnik stranke) preselio s trenutačne adrese i nije obavijestio sud o novom boravištu (unatoč tomu što ga je sud obavijestio o obvezi da to učini), sudsko pismeno prilaže se spisu predmeta i dostava se smatra izvršenom, osim ako je sudu poznata nova adresa (članak 136. ZPP-a).

U drugim slučajevima kad nije poznato boravište stranke:

 • Ako se odnosi na stvar u kojoj stranka mora braniti svoja prava, sve dok se ta stranka, njezin zastupnik ili punomoćnik ne pojave, pismeno koje treba dostaviti može se dostaviti samo „povjereniku” kojeg je imenovao sud na zahtjev zainteresirane osobe (npr. tužitelja) koja je dostavila dokaz prima facie o tomu da joj je boravište primatelja nepoznato. Imenovanje povjerenika objavljuje se na oglasnoj ploči suda i općinske uprave te prema potrebi u tisku ako je iznimno važno. Pismeno se smatra dostavljenim kad ga primi povjerenik, pri čemu sud može uvjetovati da se pismeno smatra dostavljenim tek po isteku određenog razdoblja od trenutka objave obavijesti na oglasnoj ploči suda (članak 143. ZPP-a).
 • Ako se ne odnosi na stvar u kojoj stranka mora braniti svoja prava, pismeno koje treba dostaviti dostavlja se stranci tako da se objavljuje na oglasnoj ploči suda (članak 145. ZPP-a).

7.2 Ako se primjenjuju drugi načini dostave, kada se smatra da su dokumenti dostavljeni?

Ako je dostavljeno odraslom članu kućanstva, upravitelju imovine, kućepazitelju, čelniku seoskog okruga ili osobi na radnom mjestu primatelja, pismeno se smatra dostavljenim kad se uruči toj osobi.

Ako je pohranjeno u poštanskom uredu, a ne preuzme ga ovlaštena osoba, pismeno se smatra dostavljenim po isteku posljednjeg dana roka za preuzimanje (tj. nakon isteka jednog tjedna od druge obavijesti o pokušaju dostave), osim ako je naslovljeno na tuženika kojem u predmetu nije prethodno dostavljeno nijedno drugo pismeno, kako je navedeno u točki 3.

Ako se dostavlja povjereniku koji je imenovan za stranku čije boravište nije poznato, pismeno se smatra dostavljenim kad je uručeno povjereniku ili po isteku roka od objave obavijesti, ovisno o tome što je odredio sud i koje od toga nastupa kasnije.

Ako se dostavlja objavom obavijesti na oglasnoj ploči suda, pismeno se smatra dostavljenim mjesec dana od datuma objave.

7.3 Ako je drugi način dostave pohrana pismena na posebno mjesto (npr. u poštanski ured), kako se primatelja obavješćuje o tome?

Obavijest se ostavlja na vratima primatelja ili u poštanskom sandučiću. U obavijesti će se, među ostalim, navesti da će se poštanska pošiljka, ako ne bude preuzeta unatoč tomu što su ostavljene dvije obavijesti, vratiti sudu koji ju je poslao i smatrati dostavljenom posljednjeg dana kad se može preuzeti te da nakon dostave mogu početi teći rokovi u postupku (odjeljak 6. Uredbe).

7.4 Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice? Smatra li se pismeno propisno dostavljenim ako odbijanje nije bilo zakonito?

Ako primatelj odbije prihvatiti dostavu pismena, smatra se da je pismeno dostavljeno nakon tog odbijanja (članak 139. stavak 2. ZPP-a).

Iznimka je kad sud ili drugo tijelo strane države zatraži od suda da sudsko pismeno dostavi osobi s boravištem u Poljskoj bez prilaganja prijevoda pismena na poljski jezik. Takvo se pismeno dostavlja primatelju ako ga on odluči prihvatiti. Primatelja koji odbije primitak pismena upozorava se na moguće negativne pravne učinke u inozemstvu (članak 1135.1. stavak 2. ZPP-a).

8 Dostava poštom iz inozemstva (članak 18. Uredbe o dostavi pismena)

8.1 Ako poštanska služba dostavlja pismena poslana iz inozemstva primatelju u toj državi članici u situaciji u kojoj se zahtijeva potvrda o primitku (članak 18. Uredbe o dostavi pismena), dostavlja li poštanska služba pismena samo primatelju ili smije li, u skladu s nacionalnim pravilima poštanske dostave, pismena dostaviti drugoj osobi na istoj adresi?

Pismena koja na toj osnovi dostavlja poštanski operater dostavljaju se kao obične pošiljke, a ne kao sudska pismena (vidjeti posljednji odlomak točke 1.). Pismeno se smatra dostavljenim ako se dostavi primatelju, ali i ako se dostavi sljedećim osobama:

 • zakonskom zastupniku ili punomoćniku primatelja koji ima opću punomoć ili punomoć za preuzimanje poštanskih pošiljaka
 • odrasloj osobi koja živi s primateljem, osim ako primatelj nije ostavio upute poštanskom uredu da se to ne čini
 • osobi ovlaštenoj za primanje poštanskih pošiljaka u sjedištu javnog tijela ako je poštanska pošiljka naslovljena na predmetno javno tijelo
 • osobi ovlaštenoj za primanje poštanskih pošiljaka u subjektima koji su pravne osobe ili ustrojstvene jedinice bez pravne osobnosti ako je poštanska pošiljka naslovljena na:

(a) predmetnu pravnu osobu ili ustrojstvenu jedinicu bez pravne osobnosti

(b) fizičku osobu koja nije član uprave ili zaposlenik pravne osobe ili ustrojstvene jedinice bez pravne osobnosti i koja se nalazi u tom subjektu

 • čelniku ustrojstvene jedinice ili fizičkoj osobi koju je taj čelnik ovlastio ako je poštanska pošiljka naslovljena na fizičku osobu koja se nalazi u jedinici u kojoj je zbog prirode te jedinice ili općeprihvaćenog običaja vrlo teško ili nemoguće dostaviti poštansku pošiljku primatelju (članak 37. Zakona o poštanskim uslugama).

8.2 U skladu s pravilima poštanske dostave u toj državi članici, kako se izvršava dostava pismena iz inozemstva u skladu s člankom 18. Uredbe o dostavi pismena, ako na adresi za dostavu nije zatečen ni primatelj ni druga osoba koja je ovlaštena primiti dostavu (ako je to moguće prema nacionalnim pravilima poštanske dostave – vidjeti prethodno)?

U slučaju univerzalnih poštanskih usluga poštanski operater:

 • u poštanskom sandučiću primatelja (ili, ako to nije moguće, drugim zakonitim sredstvima) ostavlja obavijest o pokušaju dostave izdanu na odgovarajućem obrascu na kojoj su navedeni rok za preuzimanje i adresa poštanskog ureda u kojem je poštanska pošiljka pohranjena
 • ako je primatelj zatražio od poštanskog ureda da ga obavijesti elektroničkim putem, obavješćuje primatelja elektroničkim putem (SMS ili e-pošta) o mogućnosti preuzimanja poštanske pošiljke, pri čemu navodi njezin broj, rok za preuzimanje i adresu poštanskog ureda u kojem je pohranjena.

Poštansku pošiljku iz poštanskog ureda može preuzeti primatelj ili druga ovlaštena osoba navedena u točki 8.1. (uključujući odraslu osobu koja živi s primateljem ako je primatelj poštanskom uredu dostavio pisanu izjavu o zajedničkom životu). Ako se poštanska pošiljka ne preuzme u roku od sedam dana, ponovno se šalje obavijest. Ako primatelj ili druga ovlaštena osoba ne preuzme poštansku pošiljku u roku od 14 dana od dana koji slijedi nakon dana ostavljanja prve obavijesti, poštanska pošiljka vraća se pošiljatelju (članak 37. Zakona o poštanskim uslugama, članci 24. i 26. Pravilnika o obavljanju univerzalnih usluga, kako je priložen Rezoluciji br. 227/2022 Uprave društva Poczta Polska S.A.).

8.3 Postoji li određeni rok za preuzimanje pismena prije nego što ga poštanska služba vrati pošiljatelju? Ako da, kako se primatelja obavješćuje o tome da ga u poštanskom uredu čeka pismovna pošiljka koju treba preuzeti?

Vidjeti točku 8.2.

9 Postoji li pisani dokaz o dostavi pismena?

Osoba koja primi pismeno potvrđuje njegovu dostavu u pisanom obliku ili u informacijskom sustavu poštanskog operatera ili putem obrasca preuzetog iz informacijskog sustava. Osoba koja primi pismeno svojim potpisom potvrđuje primitak i datum primitka. Ako osoba koja primi pismeno to ne može ili ne želi učiniti, dostavljač navodi datum dostave i razloge zbog kojih nema potpisa. Dostavljač na potvrdi o primitku navodi kako je pismeno dostavljeno, datum dostave i potpisuje ju (članak 142. ZPP-a).

10 Što se događa ako nešto pođe po zlu i primatelj ne primi pismeno ili se pri dostavi dogodi povreda zakona (npr. dokument se dostavi trećoj osobi)? Može li dostava pismena svejedno biti valjana (npr. je li moguće ispraviti povredu zakona) ili je potrebno iznova dostaviti pismeno?

Ako se ne poštuju odredbe o dostavi, pismeno se ne smatra dostavljenim i dostava se mora ponoviti. Međutim, nepravilna dostava smatra se izvršenom nakon što primatelj stvarno primi poštansku pošiljku.

Ako je nepravilna dostava onemogućila stranci da brani svoja prava, stranka može zahtijevati ukidanje presude u žalbenom postupku i pritom se može pozvati na ništavost postupka (članak 379. stavak 5. ZPP-a).

Neovisno o pravomoćnom okončanju postupka, ako je stranka spriječena poduzeti mjere zbog nepravilne dostave, stranka može, u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti o pravomoćnoj presudi, podnijeti zahtjev za preispitivanje presude (članci 401. i 407. ZPP-a).

11 Ako adresat odbije primitak pismena na temelju korištenog jezika (članak 12. Uredbe o dostavi pismena), a sud ili tijelo pred kojim je pokrenut sudski postupak nakon provjere odluči da odbijanje nije bilo opravdano, postoji li poseban pravni lijek za osporavanje te odluke?

Takva se odluka ne može zasebno pobijati. Žalba protiv nje može se izjaviti samo u okviru žalbe protiv odluke kojom se okončava postupak.

12 Moram li platiti dostavu pismena i ako da, koliko? Postoji li razlika između dostave pismena u skladu s nacionalnim pravom i dostave pismena iz druge države članice? Vidjeti i obavijest u skladu s člankom 15. Uredbe o dostavi pismena u pogledu dostave pismena iz druge države članice

U postupcima pred poljskim sudom sud besplatno dostavlja pismeno ako dostavu ne obavlja sudski izvršitelj. Ako pismeno dostavlja sudski izvršitelj, naknada iznosi 60 poljskih zlota po adresi dostave neovisno o broju primatelja pismena koji žive na adresi i broju pokušaja dostave.

Ako se pismeno iz druge države članice dostavlja u Poljsku u skladu s Uredbom o dostavi pismena, tužitelj ne snosi nikakve troškove, uključujući troškove dostave koju obavlja sudski izvršitelj, ako sud koji je prijamno tijelo odluči da će se pismeno dostaviti na taj način (vidjeti prvi odlomak točke 5.).

Posljednji put ažurirano: 30/11/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.