Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Praktiškai „dokumentų įteikimas“ reiškia, kad dokumentai civilinėse ir komercinėse bylose šalims turi būti įteikti arba joms apie šiuos dokumentus turi būti pranešta.

Pagal įstatyme pateiktą apibrėžtį dokumentų įteikimas – tai kompetentingų institucijų ir asmenų vykdoma veikla, kai adresatams suteikiama galimybė susipažinti su jiems skirtų dokumentų turiniu. Tai svarbu, nes šaliai neįteikus dokumento šalis gali nebūti išklausyta, tokiu atveju tai gali būti pagrindas ypatingai teisių gynimo priemonei.

Dokumentų įteikimui taikomos ypatingos taisyklės, nes įteikimas yra būtinas bylos nagrinėjimo reikalavimas, kylantis iš šalių teisės būti išklausytoms principo. Tai reiškia, kad šalims turi būti suteikta galimybė susipažinti su informacija apie bylos vietą ir laiką ir esmines faktines aplinkybes.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Dokumentai, kuriuos reikalaujama įteikti oficialiai, – tai ieškinio, prašymo panaikinti už akių priimtą sprendimą (ir papildomo pagrindo), apeliacinio skundo (ir papildomo pagrindo), kasacinio skundo (ir papildomo pagrindo), prašymo peržiūrėti teismo sprendimą (ir papildomo pagrindo), trečiojo asmens dalyvavimo procese (ir papildomo pagrindo), pareiškimo dėl neteisminių ir teisminių aktų (ir papildomo pagrindo), pirminio ar antrinio įstojimo į bylą, pranešimo apie teismo posėdį ir pranešimo trečiajam asmeniui, prašymo taikyti, atšaukti ar pakeisti laikinąsias apsaugos priemones, prašymo taikyti arba atšaukti laikiną draudimą ir įrašo apie atidėjimą, jei atsakovas nepasirodo teismo posėdyje, prašymo taikyti teisminę apsaugą ne ginčo teisenoje ir teismo sprendimo atšaukimo ar pakeitimo, šaukimo į teismo posėdį arba rašytiniam patvirtinimui prisiekus gauti, ir visų teismo sprendimų (galutinių ir negalutinių) procedūriniai dokumentai.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Už dokumento įteikimą atsako bylos šalis pagal rašytinį šios šalies arba jos atstovo nurodymą, arba šiai šaliai prašant – kompetentingo teismo nurodymą, o jeigu teismą sudaro daugiau nei vienas narys – teismo pirmininko įsakymą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnis). Dokumentus įteikia tos vietovės, kurioje įteikimo metu yra adresato nuolatinė arba laikina gyvenamoji vieta, teismo paskirtas antstolis (CPK 122 straipsnio 1 dalis). Jeigu už dokumentų įteikimą atsako teismas, juos taip pat gali įteikti atitinkamame rajone įsteigtas baudžiamųjų bylų antstolis arba Graikijos policijos pareigūnas, eigulys arba savivaldybės sekretorius (CPK 122 straipsnio 2 ir 3 dalys). Be to, bylose dėl laikinųjų apsaugos priemonių apie posėdžio vietą ir laiką pranešama įteikiant teismo kanceliarijos išduotą dokumentą, kuriame nurodoma posėdžio vieta, data ir laikas arba teismo kanceliarijos kvietimu telegrafu arba telefonu. Teismas taip pat gali įpareigoti kartu su šaukimu į teismą įteikti ieškinio kopiją (CPK 686 straipsnio 4 dalis).

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti įteiktinų dokumentų adresato buvimo vietą, jei nurodytas adresas neteisingas? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 2 dalies c punktą

Taip, kiek įmanoma.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Ne, jie neturi tiesioginės prieigos.

Kompetentingos registro tarnybos registruoja visus Graikijos gyventojus kiekvienos savivaldybės duomenų bazėje. Tačiau bendroje nacionalinėje duomenų bazėje registruojami tik suaugę piliečiai pagal asmens tapatybės kortelę arba pasą; prireikus šią duomenų bazę atnaujina Graikijos savivaldybės.

Ši duomenų bazė piliečiams (nemokamai) prieinama tik kaip viešas telefonų sąrašas.

Šiuo metu rengiamas ir užbaigiamas nacionalinis piliečių registras – tai sudarys sąlygas atsekti žmones.

4.3 Kokios rūšies pagalbą teikiant užklausas iš kitų valstybių narių dėl adreso nustatymo šios valstybės narės valdžios institucijos teikia pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį

Kompetentinga gaunančioji agentūra ieško adresų išsiųsdama laiškus kitoms nacionalinėms agentūroms.

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 7 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

Paprastai dokumentai įteikiami adresatui asmeniškai (CPK 127 straipsnio 1 dalis) nepriklausomai nuo jo buvimo vietos (CPK 124 straipsnis). Tačiau jei adresatas pats ar kartu su kitu asmeniu dokumento įteikimo vietoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, parduotuvę, biurą ar dirbtuves arba jeigu jis ten dirba kaip samdomas darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo ar tarnautojas, dokumentas negali būti įteiktas kitoje vietoje be jo sutikimo (CPK 124 straipsnio 2 dalis). Kalbant apie galimus alternatyvius įteikimo būdus, Teisingumo ministro siūlymu priimtais dekretais nustatyti dokumentų įteikimą ir paštu, telegrafu ar telefonu, nurodant, kaip dokumentai turėtų būti įteikiami ir kaip turėtų būti atliekamas patvirtinimas (CPK 122 straipsnio 4 dalis).

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumentų įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Teismo dokumentai gali būti įteikiami ir elektroninėmis priemonėmis, jeigu jie yra pasirašyti elektroniniu parašu.

Elektroninėmis priemonėmis įteikiamas dokumentas laikomas įteiktu, jeigu siuntėjas gavo elektroninį gavimo įrodymą iš adresato, patvirtintą pažangiuoju elektroniniu parašu ir laikomą įteikimo ataskaita (CPK 122 straipsnio 5 dalis).

CPK 122A straipsnis

1. Dokumentas gali būti elektroniniu būdu įteiktas ir sertifikuotam antstoliui, paskirtam to rajono teismui, kurio jurisdikcijoje įteikimo metu yra fizinio ar juridinio asmens, kuriam dokumentas adresuojamas, nuolatinė ar nenuolatinė gyvenamoji vieta arba registruota buveinė.

2. Teismo dokumentai pagal 1 dalį gali būti įteikti ir elektroninėmis priemonėmis, jeigu jie pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal Įstatymo 4727/2020 2 straipsnio 20 dalį (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 184). Laikoma, kad įteikimas elektroninėmis priemonėmis įvyko tik tuo atveju, jeigu antstolis gavo elektroninį dokumento, pasirašyto kvalifikuotu elektroniniu adresato parašu, gavimo įrodymą pagal Įstatymo 4727/2020 2 straipsnio 20 dalį. Elektroninis dokumento gavimo įrodymas turi būti įtrauktas į antstolio pagal BPK 139 straipsnį parengtą įteikimo ataskaitą – jeigu tai nėra padaryta, įteikimas negalioja. Laikoma, kad įteikimas neįvyko, jeigu įteikiantysis asmuo negavo elektroninio gavimo įrodymo per 24 valandas nuo išsiuntimo. Jei elektroninis įteikimas neįvyko, įteikimas vykdomas fizinėmis priemonėmis, kaip numatyta 122 ir paskesniuose straipsniuose.

3. Vadovaujantis 4 dalimi, elektroninėmis priemonėmis siųsti ar gauti dokumentus norintis fizinis asmuo arba, juridinio asmens atveju, juridinis atstovas privalo deklaruoti vieną elektroninio pašto adresą Įstatymo 4704/2020 17 straipsnyje nurodytame Nacionaliniame pranešimų centre (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 133). Jeigu adresatas gyvena arba, juridinio asmens atveju, turi registruotą buveinę užsienyje, deklaracija turi būti pateikta Nacionaliniam pranešimų centrui.

4. Valstybei, kredito įstaigai, mokėjimo įstaigai, elektroninių pinigų įstaigai arba draudimo bendrovei adresuotas įteikimas elektroninėmis priemonėmis, kaip tai apibrėžta 1–3 dalyse, įvykdomas atitinkamoje rajono, kuriame įteikimo metu yra įsikūręs antstolis, decentralizuotoje įstaigoje arba centriniame filiale. Jei nėra kompetentingos rajono decentralizuotos įstaigos arba centrinio filialo, įteikimas įvykdomas pirmajame sakinyje nurodytų subjektų pagrindinėje buveinėje. Šiuo tikslu juridinių asmenų juridiniai atstovai turi Nacionaliniam pranešimų centrui pateikti savo el. pašto adresą ir atstovo, tarpininko arba darbuotojo, įgalioto gauti įteikiamą dokumentą elektroniniu būdu, vardą ir pavardę.

6. Registruotas el. pašto adresas pakeičiamas arba ištrinamas pagal Įstatymo 4704/2020 17 straipsnį.

7. Vadovaujantis 119 straipsnio 1 dalimi, įteikimas įgaliotam advokatui pagal 143 straipsnio 1 dalį ir 3 dalį taip pat gali būti įvykdytas teismo dokumente nurodytu el. pašto adresu.

8. Elektroninio įteikimo atveju procedūriniai terminai pratęsiami viena diena.

9. Elektroninio prašymo dėl dokumentų įteikimo elektroninėmis priemonėmis sukūrimo ir tvarkymo sąlygos nustatytos bendru Teisingumo ministro ir Skaitmeninio valdymo ministro sprendimu.

6.1 Kokio tipo elektroninis įteikimas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 1 dalį, gali būti naudojamas šioje valstybėje narėje, kai dokumentai turi būti įteikiami tiesiogiai asmeniui, turinčiam žinomą adresą dokumentams įteikti kitoje valstybėje narėje?

Graikija pasilieka teisę atsakyti į klausimą per Reglamente (ES) 2020/1784 nustatytus terminus.

6.2 Ar ši valstybė narė pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį nustatė papildomas sąlygas, kuriomis ji leis naudoti elektroninį įteikimą elektroniniu paštu, nurodytą to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkte? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį

Pirmiau nurodyta galimybė įteikti teismo dokumentus elektroninėmis priemonėmis priklauso nuo to, ar Teisingumo ministro siūlymu yra priimtas prezidento dekretas, kuriame nurodomi konkretesni reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Jeigu adresato nėra jo gyvenamojoje vietoje, dokumentas bus pristatytas vienam iš su juo gyvenančių asmenų, jeigu jis yra veiksnus ir nėra priešingos bylos šalis (CPK 128 straipsnio 1 dalis).

Jeigu gyvenamojoje vietoje nėra nė vieno iš 1 dalyje nurodytų asmenų:

  1. dokumentas turi būti pritvirtintas prie gyvenamosios vietos durų liudytojo akivaizdoje;
  2. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paskelbimo turi būti pateikta nemokamai parengiama dokumento kopija rajono, kuriame yra gyvenamoji vieta, policijos nuovados vadovui, o jei vadovo nėra – atsakingam pareigūnui ar jo pavaduotojui arba policijos nuovados budėtojui. Visais šiais atvejais pristatymą privaloma patvirtinti kvitu, paruošiamu nemokamai rengiant įteikimo ataskaitą;
  3. dokumentą įteikęs asmuo ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo adresatui paštu išsiųsti rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma įteikto dokumento rūšis, gyvenamosios vietos adresas, kuriuo dokumentas buvo prikabintas prie durų, prikabinimo data, institucija, kuriai buvo pateikta kopija, ir pristatymo data. Patvirtinimą, kad pranešimas buvo išsiųstas paštu, turi nemokamai parengti ir pasirašyti dokumentą įteikęs asmuo rengdamas įteikimo ataskaitą. Patvirtinime turi būti nurodytas pašto skyrius, iš kurio buvo išsiųstas pranešimas, ir jį gavęs darbuotojas, kuris turi pasirašyti patvirtinimą (CPK 128 straipsnio 4 dalis).

Jeigu asmuo, kuriam įteikiamas dokumentas, nėra parduotuvėje, biure ar dirbtuvėse, dokumentas įteikiamas parduotuvės, biuro ar dirbtuvės vadovui arba partneriui, darbuotojui ar tarnautojui, jeigu jis yra veiksnus ir nėra įsitraukęs į bylą kaip asmeniui, kuriam įteikiamas dokumentas, priešinga šalis (CPK 129 straipsnio 1 dalis).

Jeigu parduotuvėje, biure ar dirbtuvėse nėra nė vieno iš 1 dalyje nurodytų asmenų, taikomos CPK 128 straipsnio 4 dalies (CPK 129 straipsnio 2 dalis) nuostatos.

Jeigu adresatas ar 128 ir 129 straipsniuose nurodyti asmenys atsisako priimti įteikiamą dokumentą arba pasirašyti įteikimo ataskaitą arba negali jos pasirašyti, įteikiantysis pareigūnas pritvirtina dokumentą prie gyvenamosios vietos, biuro, parduotuvės ar dirbtuvių durų liudytojo akivaizdoje (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

Jeigu adresatas neturi gyvenamosios vietos, biuro, parduotuvės ar dirbtuvių, atsisako priimti įteikiamą dokumentą arba negali ar atsisako pasirašyti įteikimo ataskaitą ir jo atsisakymą arba negalėjimą pasirašyti patvirtina įteikiančio pareigūno šiuo tikslu pasamdytas liudytojas, ataskaita pateikiama CPK 128 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytiems asmenims (CPK 130 straipsnio 2 dalis).

Jeigu asmuo, kuriam įteikiamas dokumentas, yra gydomas ligoninėje arba yra įkalinimo įstaigoje ir todėl su juo susisiekti neįmanoma, ir tai patvirtina ligoninės administratorius arba įkalinimo įstaigos vadovas ir pažymima įteikimo ataskaitoje, dokumentas gali būti įteiktas ligoninės administratoriui ar įkalinimo įstaigos vadovui, kuris privalo pristatyti dokumentą asmeniui, kuriam įteikiamas dokumentas, į rankas (CPK 131 straipsnis).

Jeigu asmuo, kuriam privaloma įteikti dokumentą, dirba Graikijos uoste esančiame prekybos laive ir jeigu to asmens nėra arba jis atsisako priimti dokumentą, arba atsisako pasirašyti įteikimo ataskaitą arba negali jos pasirašyti, dokumentas įteikiamas laivo kapitonui arba jo pavaduotojui, o jei jų nėra arba jie taip pat atsisako priimti dokumentą, dokumentas įteikiamas uosto institucijos vadovui, kuris privalo informuoti adresatą (CPK 132 straipsnio 1 dalis).

Jeigu asmuo, kuriam privaloma įteikti dokumentą, dirba prekybos laive, kurio nėra Graikijos uoste, dokumentas įteikiamas šio asmens gyvenamosios vietos adresu pagal 128 straipsnį, o jeigu šis asmuo neturi gyvenamosios vietos, dokumentas įteikiamas pagal dokumentų įteikimą asmenims, kurių gyvenamoji vieta nežinoma, reglamentuojančias nuostatas. Bet kuriuo atveju dokumentas pristatomas į Graikijoje esantį laivo savininko biurą arba į Graikijos uoste esančio laivo atstovo biurą, jei toks biuras yra (CPK 132 straipsnio 2 dalis).

Jeigu toliau nurodytų kategorijų asmenys tarnauja kariuomenėje ir jeigu dokumento neįmanoma įteikti nei jiems, nei jų giminaičiams, nei kartu su jais gyvenantiems jų tarnybos kolegoms, dokumentas įteikiamas pagal 128 straipsnio 3 ir 4 dalis, o jeigu tai yra:

  1. daugiausia Graikijos kariuomenėje tarnaujantys asmenys, dokumentas įteikiamas padalinio, bazės ar tarnybos, kuriai priklauso adresatas, vadui. Jeigu padalinys, bazė ar tarnyba nežinoma, dokumentas įteikiamas atitinkamo aukštesniojo padalinio vadui;
  2. Graikijos laivyno karininkai, jų pavaduotojai ir jūrininkai, dokumentas įteikiamas laivyno bendrojo štabo vadui;
  3. Graikijos oro pajėgų karininkai, puskarininkiai ir personalas, dokumentas įteikiamas oro pajėgų bendrojo štabo vadui;
  4. Graikijos policijos ir pakrantės apsaugos karininkai ir puskarininkiai, taip pat policininkai ir pakrantės apsaugos darbuotojai, dokumentas įteikiamas jų tarnybos vadui;
  5. švyturių ir signalinių stočių darbuotojai, dokumentas įteikiamas uosto, kurio regione jie eina savo pareigas, institucijos vadovui (CPK 133 straipsnio 1 dalis).

Jeigu asmuo, kuriam įteikiamas dokumentas, gyvena arba turi registruotą buveinę užsienyje, dokumentas įteikiamas teismo, kuriame byla nagrinėjama ar į kurį kreipiamasi dėl bylos, prokurorui arba įteiktiną teismo sprendimą priėmusiam teismui, o jeigu byla iškelta ieškinių dėl nedidelių sumų teisme – to rajono pirmosios instancijos teismo prokurorui. Visi dokumentai, susiję su vykdymu, įteikiami pirmosios instancijos teismo, kurio jurisdikcijoje vykdomas sprendimas, prokurorui, o visi ne teismo dokumentai įteikiami paskutinės nuolatinės ar žinomos gyvenamosios vietos užsienyje prokurorui, o jeigu nuolatinė ar nenuolatinė gyvenamoji vieta užsienyje nežinoma, dokumentai įteikiami sostinės pirmosios instancijos teismo prokurorui (CPK 132 straipsnio 1 dalis). Gavęs dokumentą, prokuroras nepagrįstai nedelsdamas turi nusiųsti jį užsienio reikalų ministrui, o šis privalo šį dokumentą pateikti adresatui (CPK 134 straipsnio 3 dalis).

Jeigu asmens, kuriam įteikiamas dokumentas, gyvenamoji vieta ar tikslus adresas nežinomas, taikomos 134 straipsnio 1 dalies nuostatos. Taip pat paskelbiama įteikiamo teismo dokumento santrauka dviejuose dienraščiuose, vienas iš kurių leidžiamas Atėnuose, o kitas – teismo buveinės vietoje, arba abu – Atėnuose, atsižvelgiant į prokuroro, kuriam įteikiamas dokumentas, nurodymą. Santrauką parengia ir pasirašo dokumentą įteikiantis asmuo, joje privalo būti nurodyti visi bylos šalių vardai ir pavardės (pavadinimai), įteikiamo teismo dokumento rūšis, atitinkamas prašymas, o jeigu tai yra teismo sprendimas – jo rezoliucinė dalis, teismas, kuriame nagrinėjama byla ar į kurį kreipiamasi arba jos sprendimo vykdymo užtikrinimo pareigūnas, o jeigu adresatas šaukiamas atvykti į teismą arba prašomas atlikti tam tikrą veiksmą – atvykimo vieta ir laikas ir koks veiksmas turi būti atliktas (CPK 135 straipsnio 1 dalis). Tas pats taikoma, jeigu Užsienio reikalų ministerija patvirtina, kad dokumento neįmanoma išsiųsti užsienyje gyvenančiam ar registruotą buveinę turinčiam asmeniui (CPK 135 straipsnio 3 dalis).

Jeigu 128 straipsnio 4 dalies b punkte, 131, 132 ir 133 straipsniuose nurodyti biurai ar parduotuvės yra uždaryti arba šiuose straipsniuose nurodytos institucijos ar asmenys atsisako priimti įteikiamą dokumentą arba pasirašyti įteikimo ataskaitą, dokumentą įteikiantis asmuo parengia ataskaitą ir pateikia dokumentą pirmosios instancijos teismo, kurio jurisdikcijai priklauso įteikimo vieta, prokurorui ir tada prokuroras išsiunčia dokumentą asmeniui, atsisakiusiam priimti dokumentą arba pasirašyti ataskaitą.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Jeigu 7.1 punkte nurodytas įteikimo būdas buvo taikomas asmeniui, kuris yra gydomas ligoninėje arba yra įkalinimo įstaigoje, tarnauja kariuomenėje arba laivyne, arba gyvena užsienyje, dokumentas laikomas įteiktu kai tik jis yra pristatomas ankstesniame punkte nurodytoms institucijoms ar asmenims, neatsižvelgiant į tai, kada dokumentas išsiųstas ir gautas (CPK 136 straipsnio 1 dalis).

Jeigu 7.1 punkte nurodytas įteikimo būdas buvo taikomas asmeniui, kurio nerasta jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, ir jeigu nerasta toje vietoje su minėtu asmeniu gyvenančio to asmens suaugusio giminaičio, dokumentas laikomas įteiktu kai tik yra prikabinamas prie adresato nuolatinės gyvenamosios vietos durų, jeigu yra laikomasi visų 7.1 punkte nurodytų su įteikimo būdu susijusių reikalavimų (t. y. dokumentas įteikiamas policijos nuovados vadovui ir išsiunčiamas atitinkamas rašytinis pranešimas).

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Graikija kaip alternatyvaus (netiesioginio) dokumentų įteikimo būdo niekada nebuvo priėmusi dokumentų palikimo pašto skyriuje. Kaip nurodyta 7.1 punkte, jeigu buvo panaudotas įteikimas asmeniui, kurio nerasta jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, ir jeigu šioje vietoje nerasta su šiuo asmeniniu gyvenančio suaugusio giminaičio, prikabinus dokumentą prie adresato nuolatinės gyvenamosios vietos durų ir pristačius dokumento kopiją policijos nuovados vadovui adresatui paštu išsiunčiamas rašytinis pranešimas, kuriame nurodoma įteikiamo dokumento rūšis, nuolatinės gyvenamosios vietos, kurioje dokumentas buvo prikabintas prie durų, adresas, prikabinimo data, institucija, kuriai dokumentas buvo pristatytas, ir pristatymo data.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Kaip nurodyta 7.1 punkte, jeigu adresatas atsisako priimti įteikiamą dokumentą arba pasirašyti įteikimo ataskaitą, įteikiantysis pareigūnas prikabina dokumentą prie gyvenamosios vietos, biuro, parduotuvės ar dirbtuvių durų liudytojo akivaizdoje. Prikabinus dokumentą prie durų jis laikomas įteiktu.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis nacionalinių pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Tokiu atveju pašto tarnyba pristato dokumentą tik adresatui asmeniškai.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Tokiu atveju pašto tarnyba raštu praneša nerastam adresatui, kad dokumentas atitinkamą laikotarpį bus saugomas pašto skyriuje ir per šį laikotarpį jį galima atsiimti.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Žr. 8.2 punktą.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Įteikiantysis asmuo parengia ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta: a) įteikimo nurodymas, b) aiškus įteikiamo dokumento ir atitinkamų asmenų apibūdinimas, c) įteikimo data ir laikas, d) asmuo, kuriam dokumentas buvo įteiktas, ir įteikimo būdas, jeigu adresato ar 128–135 ir 138 straipsniuose nurodyti asmenys nerasti arba adresatas ar šie asmenys atsisakė priimti įteikiamą dokumentą (CPK 139 straipsnio 1 dalis).

Ataskaitą pasirašo įteikiantysis asmuo ir dokumentą priimantis asmuo, o jeigu jis atsisako arba negali to pasirašyti – šiuo tikslu pasamdytas liudytojas (CPK 139 straipsnio 2 dalis).

Įteikiantysis asmuo dokumente nurodo įteikimo datą ir laiką ir šį dokumentą pasirašo. Šie duomenys yra įrodymas, susijęs su asmeniu, kuriam įteiktas dokumentas. Jeigu įteikimo ataskaitos informacija ir šie duomenys neatitinka, ataskaitai teikiama pirmenybė (CPK 139 straipsnio 3 dalis).

139 straipsnyje nurodyta ataskaita parengiama dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius pristatomas įteikimą užsakiusiam asmeniui, o kitą (kuriam netaikomas žyminis mokestis) saugo įteikiantysis pareigūnas. Specialiame įteikiančiojo pareigūno žurnale padaromas trumpas įrašas apie įteikimą (CPK 140 straipsnio 1 dalis).

Antstolis paprašytas turi pateikti byloje saugomų dokumentų originalų kopijas įteikimą užsakiusiam asmeniui ir adresatui, taip pat visiems teisėtą interesą turintiems asmenims, jeigu šiuo tikslu yra gautas pirmosios instancijos teismo, esančio dokumento įteikimo regione, pirmininko pritarimas raštu (CPK 140 straipsnio 2 dalis).

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Jeigu bylos šalis negalėjo laikytis termino dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar priešingos šalies sukčiavimo (pvz., netinkamo antstolio įteikimo arba tyčinio dokumentą gavusio asmens nepranešimo bylos šaliai), ta šalis turi teisę prašyti atkurti ankstesnę padėtį (status quo ante) (CPK 152 straipsnio 1 dalis) per 30 dienų nuo tos dienos, kai atsirado nenugalimos jėgos aplinkybę sudariusi kliūtis arba kai ji sužinojo apie priešingos šalies sukčiavimą (CPK 153 straipsnis).

Jeigu asmuo, dėl kurio priimtas teismo sprendimas už akių, nebuvo apskritai pašauktas į teismą arba buvo pašauktas nesilaikant teisės aktų ar ne per nustatytą terminą, šis asmuo turi teisę į už akių priimto teismo sprendimo panaikinimą per 15 dienų nuo sprendimo įteikimo, jeigu asmuo gyvena Graikijoje, arba per 60 dienų nuo naujausio įteikimo ataskaitos santraukos paskelbimo pagal 135 straipsnio 1 dalį, jeigu asmens adresas nežinomas arba asmuo gyvena užsienyje (CPK 501 straipsnis, 503 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Jeigu bylos šalis pašaukė į teismą priešingą šalį pareiškusi, kad priešingos šalies adresas nežinomas, nors iš tikrųjų žinojo jos adresą, ir jeigu priešinga šalis pralaimėjo bylą ar jos dalį, priešinga šalis turi teisę prašyti peržiūrėti teismo sprendimą per 60 dienų nuo ginčijamo sprendimo įteikimo, jeigu ši šalis gyvena Graikijoje, arba per 120 dienų nuo ginčijamo sprendimo įteikimo, jeigu jos adresas nežinomas arba ji gyvena užsienyje, o jeigu sprendimas visai nebuvo įteiktas – per 3 metus nuo ginčijamo sprendimo paskelbimo, jeigu šis sprendimas yra galutinis arba neatšaukiamas, o kitu atveju – nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 538 straipsnis, 544 straipsnio 9 dalis, 545 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys).

11 Jei adresatas atsisako priimti dokumentą remdamasis vartojama kalba (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 12 straipsnis), o teismas ar institucija, vykdantys teismo procesą, patikrinę nusprendžia, kad tas atsisakymas nebuvo pagrįstas, ar yra speciali teisių gynimo priemonė šiam sprendimui užginčyti?

Jei sprendimas priimamas už akių, žr. 10 punkto 2 dalį. Jei adresatas atvyksta į teismą (pagrindžiant atsisakymo pagrindą), prašymo panaikinti už akių priimtą sprendimą pateikti negalima. Tačiau galima pateikti apeliacinį skundą.

12 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)? Ar yra skirtumas tais atvejais, kai dokumentas turi būti įteiktas pagal nacionalinę teisę ir kai prašymas įteikti dokumentą pateikiamas iš kitos valstybės narės? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 15 straipsnį, susijusį su dokumento įteikimu iš kitos valstybės narės

Įteikimo išlaidas iš anksto apmoka įteikimą užsakantis asmuo (CPK 173 straipsnio 1, 3 dalys).

Bylą pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti ir šias išlaidas (CPK 176 straipsnis ir 189 straipsnio 1 dalis). Mokama suma priklauso nuo to, koks įteikimo būdas ir rūšis buvo naudota. Mažiausios įteikimo išlaidos yra 35,00 EUR, jeigu atitinkamas dokumentas įteikiamas asmeniui, kurio nuolatinė ar nenuolatinė gyvenamoji vieta yra antstolio buveinės teritorijoje.

Paskutinis naujinimas: 06/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.