Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Liuksemburgas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl dokumentų įteikimui taikomos specialios taisyklės?

Dokumentų, kuriais gavėjui įteikiamas teismo dokumentas, perdavimas Liuksemburge reglamentuojamas dviem atskirais taisyklių rinkiniais, iš kurių pirmąjį sudaro du pogrupiai.

Pirmasis pogrupis yra įteikimas per teismo antstolį (pr. signification).

Visapusiškas įteikimas per teismo antstolį yra įprasta procedūra. Ją atlieka teismo antstolis (pr. huissier de justice), asmeniškai įteikiantis dokumentą gavėjui patikrinęs jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, gyvenamosios vietos adresą ar registruotosios buveinės adresą. Ši procedūra suteikia daugiau tikrumo. Ji taikoma įvairių dokumentų, kuriais iškeliamos bylos pirmosios instancijos teisme (pr. actes introductifs en première instance), perdavimui ir visiems pranešimams dėl nuosprendžių apskundimo (pr. actes d' appel). Ji paprastai taikoma ir teismo sprendimų perdavimui, nuo kurio pradedamas skaičiuoti terminas, per kurį galima apskųsti nuosprendį ir kuris skirtas vykdymo užtikrinimui.

Kai kurių taikos teisėjų bylų atveju bylos iškėlimo dokumentas perduodamas naudojant supaprastintą įteikimo formą: antstolis patikrina gavėjo nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, gyvenamosios vietos adresą ar registruotosios buveinės adresą ir registruotu laišku išsiunčia dokumentą su gavimo patvirtinimu.

Įteikimas paštu (pr. notification) vykdomas ne per antstolį. Todėl jis suteikia mažiau tikrumo nei įteikimas per teismo antstolį. Teismo kanceliarija (pr. greffe du tribunal) registruotu laišku išsiunčia dokumentą (bylos iškėlimo dokumentą arba teismo sprendimo kopiją) su gavimo patvirtinimu. Ši procedūra iš esmės taikoma pirmosios instancijos teisme nuomos (pr. bail à loyer) ir darbo teisės (pr. droit du travail) bylose. Teismo sprendimų įteikimas paštu taip pat žymi termino, per kurį galima apskųsti nuosprendį, pradžią.

2 Kokie dokumentai turi būti įteikiami oficialiai?

Dažniausiai prieš pateikiant procesinius dokumentus teisėjui, privaloma juos įteikti gavėjui.

Įstatymu visų pirma reikalaujama asmeniškai arba per advokatą įteikti teismo bylos iškėlimo dokumentus, kuriais atsakovas kviečiamas atvykti į teismą.

Be to, privaloma įteikti teismo nutartis, kad jos galėtų įgyti res judicata galią, kai pasibaigs nustatytas teismo nuosprendžio apskundimo terminas.

3 Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Įteikimo per antstolį metu antstolis atlieka visą ir visapusišką įteikimą arba tik supaprastintą įteikimą (pr. signification atténuée) siųsdamas registruotą laišką su gavimo patvirtinimu.

Įteikimas paštu reiškia, kad teismo, į kurį kreipiamasi, kanceliarija išsiunčia dokumentą registruotu laišku su gavimo patvirtinimu.

4 Adreso nustatymas

4.1 Ar prašymą įteikti dokumentus gavusi šios valstybės narės institucija savo iniciatyva mėgina nustatyti įteiktinų dokumentų adresato buvimo vietą, jei nurodytas adresas neteisingas? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 2 dalies c punktą

Pagal įstatymą teismo antstoliai kaip prašomoji institucija privalo asmeniškai įteikti dokumentą nuvykdami į asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, nuolatinę gyvenamąją vietą ar registruotą buveinę. Prieš perduodami gavėjui bet kokius dokumentus antstoliai savo iniciatyva pateikia prašymus suteikti informaciją apie fizinių ar juridinių asmenų adresus į jiems prieinamas duomenų bazes. Jeigu antstolio geografinės jurisdikcijos teritorijoje yra naujas oficialus adresas, antstolis įteiks dokumentą šiuo nauju adresu.

Kad teismo antstoliai galėtų vykdyti savo kompetencijos sričiai priskiriamas užduotis, jiems yra suteiktas leidimas gauti šią informaciją:

 • fizinių asmenų:
  • vardus, pavardę,
  • nuolatinės gyvenamosios vietos adresą,
  • gimimo datą.

Ši informacija yra saugoma fizinių asmenų registre (pr. registre des personnes physiques). Kad teismo antstoliai galėtų vykdyti paskirtas užduotis, jiems yra suteiktas leidimas gauti prieigą prie šio registro.

 • Bendrovių:
  • pavadinimus,
  • prekybinius pavadinimus,
  • registruotą buveinę,
  • registracijos komerciniame registre numerį.

Bendrovių, įregistruotų komerciniame ir bendrovių registre, duomenys yra prieinami viešai, taigi su šiais duomenimis galima bet kada susipažinti.

4.2 Ar užsienio šalių teisminės institucijos ir (arba) proceso šalys gali naudotis šios valstybės narės registrais arba paslaugomis, padedančiais nustatyti dabartinį asmens adresą? Jei taip, kokie tai registrai ar paslaugos ir kokios procedūros reikia laikytis? Ar imamas mokestis (jei taip – kokios dydžio)?

Užsienio teisminės institucijos ir (arba) teismo procese dalyvaujančios šalys iš užsienio neturi prieigos prie fizinių asmenų registro, kuriame galima atlikti fizinio asmens adreso paiešką.

Bendrovių, įregistruotų komerciniame ir bendrovių registre, pagrindinių duomenų (registruota buveinė, įmonės pavadinimas, įregistravimo komerciniame registre numeris) patikrinimo paslauga yra viešai prieinama ir nemokama. Už prieigą prie išsamesnių duomenų yra taikomas mokestis.

4.3 Kokios rūšies pagalbą teikiant užklausas iš kitų valstybių narių dėl adreso nustatymo šios valstybės narės valdžios institucijos teikia pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 7 straipsnio 1 dalį

Vadovaujantis 7 straipsniu, Liuksemburgas teikia 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pagalbą asmens, kuriam turi būti įteiktas teisminis ar neteisminis dokumentas, adresui rasti.

Paskirtosios institucijos, kurioms perduodančiosios agentūros gali adresuoti prašymus dėl asmens, kuriam reikia įteikti dokumentą, adreso nustatymo, yra teismo antstoliai.

Teismo antstolį ir jo geografinę jurisdikciją galite rasti šioje interneto svetainėje:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

5 Koks yra įprastas dokumentų įteikimo būdas? Ar yra kitokių dokumentų įteikimo būdų (išskyrus 7 punkte nurodytą pakaitinį įteikimą)?

 • Įteikimo procedūros santrauka

Jeigu pašto darbuotojas suranda gavėją, kuriam siunčiamas pranešimas, jis jo paprašo pasirašyti laiško įteikimą patvirtinantį kvitą. Kvitas vėliau išsiunčiamas siuntėjui. Jeigu gavėjas atsisako pasirašyti laiško įteikimą patvirtinantį kvitą, pašto darbuotojas tai užrašo ant kvito ir laikoma, kad pranešimas buvo įteiktas. Tai vadinama įteikimu asmeniškai paštu.

Jeigu gavėjo nepavyksta surasti, tačiau nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, gyvenamojoje vietoje ar registruotoje buveinėje registruotą laišką priima kitas asmuo, pašto darbuotojas laiško įteikimą patvirtinančiame kvite užrašo šio asmens tapatybę identifikuojančius duomenis. Įteikimas paštu trečiajai šaliai laikomas lygiaverčiu įteikimui paštu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Jeigu asmens nepavyksta surasti, bet adresas yra teisingas, pašto darbuotojas pašto dėžutėje palieka kvietimą gavėjui atvykti į paštą pasiimti pašto siuntą per kvietime nurodytą terminą. Laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas net jeigu gavėjas neatvyksta į paštą. Tai taip pat vadinama įteikimu paštu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Jeigu nėra įmanoma patikrinti adreso, pašto darbuotojas grąžina voką siuntėjui nurodydamas, kad dokumentas nebuvo įteiktas. Tokiu atveju prašytojas privalės nurodyti naują adresą. Jeigu gavėjo, kuriam siunčiamas pranešimas, adresas nėra žinomas, prašytojas gali atsisakyti dokumento įteikimo paštu procedūros ir prašyti teismo antstolio, kad jis įteiktų dokumentą nurodytam asmeniui ir, jei reikia, parengtų paieškos protokolą.

Aprašyta įteikimo procedūra taikoma tik tada, kai gavėjas, kuriam siunčiamas dokumentas, gyvena Liuksemburge. Jei gavėjas gyvena užsienyje, dokumentą turi įteikti teismo antstolis.

 • Įteikimo per teismo antstolį procedūros santrauka

Teismo antstolis dokumentą gavėjui įteikia asmeniškai bet kurioje vietoje, kurioje teismo antstolis jį suranda.

Paprastai teismo antstolis nuvyksta į gavėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Tačiau dokumentas gavėjui į rankas gali būti įteiktas bet kurioje vietoje, kurioje teismo antstolis jį suranda, pvz., jo darbovietėje.

Dokumentas per teismo antstolį nurodytam gavėjui yra įteikiamas asmeniškai į rankas. Juridinio asmens atveju dokumentas per teismo antstolį yra įteikiamas asmeniškai teisiškai įgaliotam juridinio asmens atstovui, šio atstovo įgaliotiniam arba bet kuriam kitam šiuo tikslu įgaliotam asmeniui. Jeigu dokumentas turi būti įteiktas dokumentams įteikti numatytoje gyvenamojoje vietoje, dokumentas yra įteikiamas asmeniškai, jei dokumento kopiją priima įgaliotinis.

Jeigu gavėjas priima dokumento kopiją, antstolis tai užrašo procesiniame dokumente (pr. exploit). Šiuo atveju laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią gavėjas dokumentą priėmė į savo rankas.

Jeigu gavėjas atsisako priimti dokumento kopiją, teismo antstolis tai užrašo procesiniame dokumente. Šiuo atveju laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią dokumentas buvo pristatytas gavėjui. Tai vadinama įteikimu asmeniškai per teismo antstolį.

Jei dokumento negalima įteikti asmeniškai, antstolis kreipiasi gavėjo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, gyvenamosios vietos adresu ar registruotosios buveinės adresu. Dokumento kopija yra įteikiama bet kuriam ten surastam asmeniui su sąlyga, kad šis asmuo šią kopiją priima, nurodo savo pavardę, vardus ir adresą bei išduoda kvitą. Ši kopija įteikiama užantspauduotame voke, ant kurio nurodyta tik gavėjo pavardė, vardai, pareigos ir adresas ir kurio užklijavimo vieta yra užantspauduota teismo antstolio antspaudu. Šios kopijos negalima įteikti nei jaunesniam nei 15 metų vaikui, nei asmeniui, kurio prašymu dokumentas yra įteikiamas. Teismo antstolis gavėjo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, gyvenamojoje vietoje arba registruotoje buveinėje palieka į užantspauduotą voką įdėtą pranešimą su nurodyta data, kuriame pranešama apie įteiktą dokumento kopiją ir nurodomi asmens, kuriam buvo įteikta kopija, duomenys. Visais atvejais laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią buvo įteikta dokumento kopija. Tai vadinama įteikimu nuolatinės gyvenamosios vietos adresu per antstolį.

Visais atvejais antstolis parengia šio formalumo įgyvendinimo protokolą, kuris pridedamas prie originalaus dokumento. Dokumentas kartu su įteikimo protokolu tuomet grąžinamas asmeniui, kuris inicijavo įteikimo procesą.

Negali būti naudojami jokie kiti metodai, išskyrus pakaitinį įteikimą, nurodytą toliau 7 punkte.

6 Ar civilinėse bylose leidžiama dokumentus įteikti elektroniniu būdu (teisminius arba neteisminius dokumentus įteikti nuotolinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, pvz., e. paštu, saugiomis internetinėmis programomis, faksu, tekstinėmis žinutėmis ir kt.)? Jei taip, kokio pobūdžio bylose šie būdai yra numatyti? Ar yra šio dokumentų įteikimo būdo naudojimo arba prieigos prie jo apribojimų, kurie priklauso nuo to, kas yra adresatas (t. y., ar tai profesionalus teisininkas, juridinis asmuo, įmonė ar kitas verslo subjektas ir pan.)?

Remiantis naujojo Civilinio proceso kodekso (pr. Nouveau Code de Procédure Civile) nuostatomis, dokumentą įteikti elektroniniu būdu yra draudžiama.

6.1 Kokio tipo elektroninis įteikimas, kaip jis suprantamas pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 1 dalį, gali būti naudojamas šioje valstybėje narėje, kai dokumentai turi būti įteikiami tiesiogiai asmeniui, turinčiam žinomą adresą dokumentams įteikti kitoje valstybėje narėje?

Netaikoma.

6.2 Ar ši valstybė narė pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį nustatė papildomas sąlygas, kuriomis ji leis naudoti elektroninį įteikimą elektroniniu paštu, nurodytą to reglamento 19 straipsnio 1 dalies b punkte? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 19 straipsnio 2 dalį

Ne.

7 Pakaitinis įteikimas

7.1 Ar šios valstybės narės įstatymais leidžiama dokumentus įteikti kitais būdais, kai adresatui jų įteikti neįmanoma (pvz., namų adresu arba antstolių biurui siunčiamas pranešimas, įteikimas paštu arba viešas skelbimas spaudoje)?

Įteikimas per teismo antstolį nuolatinėje gyvenamojoje vietoje

Jeigu dokumentas negali būti asmeniškai įteiktas gavėjui, dokumento kopija yra pristatoma į gavėjo nuolatinę gyvenamąją vietą. Jeigu nurodytu adresu gavėjas negyvena arba jeigu nuolatinės gyvenamosios vietos neturi, dokumento kopija yra pristatoma į gavėjo pagrindinę gyvenamąją vietą. Juridinio asmens atveju dokumentas per teismo antstolį pristatomas į gavėjo registruotą buveinę arba administracijos buveinę.

Dokumento kopija yra įteikiama bet kuriam ten surastam asmeniui su sąlyga, kad šis asmuo šią kopiją priima, nurodo savo pavardę, vardus ir adresą bei išduoda kvitą. Ši kopija įteikiama užantspauduotame voke, ant kurio nurodyta tik gavėjo pavardė, vardai, pareigos ir adresas ir kurio užklijavimo vieta yra užantspauduota teismo antstolio antspaudu.

Šios kopijos negalima įteikti nei jaunesniam nei 15 metų vaikui, nei asmeniui, kurio prašymu dokumentas yra įteikiamas.

Teismo antstolis gavėjo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, pagrindinėje gyvenamojoje vietoje arba juridinio asmens registruotoje buveinėje ar administracijos buveinėje palieka į užantspauduotą voką įdėtą pranešimą su nurodyta data, kuriame pranešama apie įteiktą dokumento kopiją ir nurodomi asmens, kuriam buvo įteikta kopija, duomenys.

Antstolis kartu prideda ir dokumento kopiją, padarytą ant neužanstpauduoto popieriaus. Tai atliekama ir tada, kai dokumentas pristatomas į dokumentams įteikti numatytą gyvenamąją vietą.

Visais atvejais laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią buvo įteikta dokumento kopija.

Remiantis naujojo Civilinio proceso kodekso 161 straipsniu: „Laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas gavėjo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jeigu jis buvo įteiktas adresu, kuriuo asmuo yra įregistruotas gyventojų registre.

Naujojo Civilinio proceso kodekso 164 straipsnyje numatyta: „Per teismo antstolį dokumentai yra įteikiami:

1) valstybei, dokumentą pristatant į ministro pirmininko būstinę;

2) valstybės įmonėms, dokumentą pristatant į jų būstines;

3) savivaldybei, dokumentą pristatant į savivaldybės būstinę;

4) bendrovėms, pelno nesiekiančioms asociacijoms, valstybinėms įstaigoms, dokumentą pristatant į jų registruotas buveines arba už jų valdymą atsakingam asmeniui.“

Procesinio dokumento kopijos įteikimas per teismo antstolį

Naujojo Civilinio proceso kodekso 155 straipsnio 6 dalyje nurodyta: „Tuo atveju, kai nėra įmanoma įteikti dokumento taip, kaip nurodyta pirmiau, ir jeigu atlikus patikrinimus paaiškėja, o taip pat ir teismo antstolis dokumente nurodo, kad gavėjas tikrai gyvena nurodytu adresu, antstolis šiuo adresu palieka į užantspauduotą voką įdėtą dokumento kopiją kartu su pranešimu, kuriame nurodyta, kad gavėjo nepavyko rasti nurodytu adresu arba kad nurodytu adresu gyvenantys asmenys atsisakė priimti dokumento kopiją.

Laikoma, kad dokumentas buvo įteiktas tą dieną, kurią nurodytu adresu buvo paliktas šis vokas. Tą pačią dieną arba ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po to, kai nurodytu adresu buvo paliktas šis vokas, antstolis dokumente nurodytu adresu išsiunčia neregistruotą laišką su dokumento kopija ir pirmiau paminėtu pranešimu.“

Įteikimas per teismo antstolį, kai adresas nežinomas

Naujojo Civilinio proceso kodekso 157 straipsnyje numatytas dokumento įteikimo per teismo antstolį būdas, kai gavėjas neturi nuolatinės gyvenamosios vietos arba jo įprasta gyvenamoji vieta ar registruota buveinė nėra žinoma: „Tuo atveju, kai asmuo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos arba jo gyvenamoji vieta nėra žinoma, teismo antstolis surašo protokolą, kuriame tiksliai apibūdina, kokių veiksmų jis ėmėsi, kad surastų gavėją, kuriam turi būti įteiktas dokumentas. Protokole turi būti nurodytas dokumento pobūdis ir prašančio asmens pavardė.

Tą pačią dieną arba ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po protokolo parengimo teismo antstolis paskutiniu žinomu adresu išsiunčia gavėjui registruotą laišką su laiško įteikimą patvirtinančiu kvitu, dokumento kopija ir protokolo kopija. Toks pats formalumas turi būti atliktas ir tą pačią dieną išsiunčiant neregistruotą laišką.

Gavėjui skirtoje protokolo kopijoje nurodoma, kad gavėjas gali paprašyti, kad teismo antstolio kontora atsiųstų dokumento kopiją per trijų mėnesių laikotarpį arba įgalioti tai atlikti bet kokį pasirinktą asmenį.“

Naujojo Civilinio proceso kodekso 157 straipsnio 3 dalyje nurodyta: „Pirmiau nurodytos nuostatos taikomos, kai per teismo antstolį įteikiamas dokumentas, susijęs su juridiniu asmeniu, nebeturinčiu įmonės, kurios registruota buveinė nurodyta komerciniame ir bendrovių registre.“

Kiti įteikimo per teismo antstolį būdai

157 straipsnio 4 dalyje, inter alia, numatyta: „Tuo atveju, kai šaukimas į teismą arba kitas lygiavertis dokumentas yra per teismo antstolį įteikiamas laikantis pirmiau nurodytų nuostatų, ir atsakovas neatvyksta į teismą, teisėjas, kuris turės priimti sprendimą, gali, jei reikia, nurodyti, kad pranešimas būtų paskelbtas Liuksemburgo arba užsienio laikraštyje.“

Naujojo Civilinio proceso kodekso 158 straipsnyje taip pat numatyta: „Jeigu gavėjo, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, nepavyko rasti arba jeigu nepavyksta nustatyti, ar tikrai jam buvo pranešta, teisėjas gali nurodyti taikyti visas papildomas priemones, išskyrus laikinąsias arba prevencines priemones, skirtas prašytojo teisėms apsaugoti.“

Naujojo Civilinio proceso kodekso 81 straipsnyje papildomai numatyta: „Atsakovas, kuris neatvyksta į teismą, ieškovo iniciatyva arba teisėjo sprendimu, priimtu jo paties iniciatyva, gali būti pakviestas atvykti dar kartą, jei bylos iškėlimo dokumentas nebuvo įteiktas asmeniškai. Bylos iškėlimo dokumentas atgaminamas remiantis pirmuoju bylos iškėlimo dokumentu, nebent konkrečių jurisdikcijų taisyklėse būtų nurodyta kitaip.“

Įteikimas registruotu laišku su gavimo patvirtinimu

Kai dokumentą siunčia teismo kanceliarija, jis yra įteikiamas registruotu laišku su gavimo patvirtinimu.

Jeigu gavėjo adresas nėra žinomas, dokumentas yra įteikiamas per teismo antstolį.

7.2 Jei dokumentai įteikiami kitais būdais, kada jie laikomi įteiktais?

Jeigu dokumentas yra įteikiamas per teismo antstolį, dokumento įteikimo procesiniame dokumente turi būti nurodyta dokumento įteikimo data, t. y. data, kurią procesinis dokumentas buvo pristatytas gavėjui arba į gavėjo nuolatinę gyvenamąją vietą, arba paliktas gavėjo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Jeigu dokumentas įteikiamas paštu, įteikimo data yra ta data, kurią registruotas laiškas pristatomas gavėjo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, gyvenamosios vietos adresu arba registruotosios buveinės adresu.

7.3 Jeigu dokumentai įteikiami juos paliekant tam tikroje vietoje (pvz., pašte), kaip apie tai pranešama adresatui?

Visais atvejais gavėją informuoja antstolis (įteikimo per antstolį atveju) arba pašto darbuotojas (įteikimo paštu atveju), kuris palieka pranešimą apie neįteikimą.

7.4 Kas atsitinka, jei adresatas atsisako priimti įteikiamus dokumentus? Ar dokumentai laikomi tinkamai įteiktais, jei atsisakymas juos priimti buvo neteisėtas?

Visais atvejais gavėjas gali atsisakyti priimti pristatytą dokumentą. Tačiau perdavimas galioja ir įsigalioja tuo momentu, kai antstolis arba pašto darbuotojas įvykdo įstatymuose numatytas savo pareigas, t. y. kai palieka pranešimą apie neįteikimą.

Visais atvejais gavėjas vėliau gali ginčyti perdavimo pagrįstumą įrodydamas, kad nurodytu adresu nėra nei jo nuolatinės gyvenamosios vietos, nei gyvenamosios vietos, nei dokumentams įteikti numatyto adreso. Todėl įteikimas per antstolį suteikia didesnį teisinį tikrumą nei įteikimas registruotu laišku su gavimo patvirtinimu, nes paskirtasis antstolis patikrina gavėjo adresą fizinių asmenų registre ar prekybos registre. Be to, įteikimo registruotu laišku data negali būti tiksliai įrodyta, jei gavėjas nenurodė datos ir nepasirašė gavimo patvirtinimo jam (pirmą kartą) pristačius registruotąjį laišką jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, gyvenamosios vietos adresu ar registruotosios buveinės adresu. Tuo tarpu įteikimo per antstolį data visada nurodoma antstolio parengtame dokumento įteikimo procesiniame dokumente.

8 Įteikimas paštu iš užsienio (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis)

8.1 Jeigu dokumentas adresatui šioje valstybėje narėje siunčiamas paštu iš užsienio ir turi būti įteikiamas su gavimo patvirtinimu (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnis), ar paštas turi dokumentą įteikti pačiam (pačiai) adresatui (-ei), ar, laikydamasis nacionalinių pašto pristatymo taisyklių, dokumentą gali įteikti kitam asmeniui tuo pačiu adresu?

Pasaulinių pašto paslaugų atveju Įteikimo sąlygų (pr. Conditions générales de fourniture des services offerts) 6.3.9. straipsnyje nurodyta: „Registruotas laiškas turi būti pristatytas nurodytu adresu gavėjui, o jeigu gavėjo tuo adresu nėra, – bet kuriam suaugusiam asmeniui, kuris priima laišką tuo adresu ir kurį gavėjas savo parašu tinkamai įgalioja bei kuris įsipareigoja priimti laišką gavėjo vardu; arba bet kuriam suaugusiam asmeniui, pateikusiam i) įteikimo pranešimą arba kvitą, susijusį su paėmimo vieta, kurioje laiškas laikomas, ir ii) savo asmens dokumentą.

8.2 Kaip pagal šios valstybės narės pašto pristatymo taisykles galima įteikti dokumentus iš užsienio pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 18 straipsnį, jei pristatymo adresu nėra nei adresato, nei kito dokumentus priimti įgalioto asmens (jei tai leidžiama pagal nacionalines pašto pristatymo taisykles, žr. pirmiau)?

Pašto siuntos yra išvežiojamos nurodytais adresais, išskyrus tada, kai yra padaryta akivaizdi klaida (pvz., netaisyklingai parašytas gatvės pavadinimas, neteisingas gyvenamosios vietos numeris, klaidingas pašto kodas ir pan.).

Jeigu nurodytu adresu gavėjo nepavyksta rasti, registruotas laiškas nėra įteikiamas. Pašto darbuotojas palieka pranešimą apie neįteikimą.

Pašto siuntos, kurių negalima palikti gavėjo pašto dėžutėje arba kurių atvykęs pašto siuntų paskirstytojas negali įteikti teisėtam gavėjui, yra saugomos gavėjo apylinkės pašte, kad gavėjas galėtų jas vėliau atsiimti per įmonės nustatytą terminą, kuris yra nurodomas gavėjo pašto dėžutėje paliktame pranešime apie gautą siuntą. Saugojimo terminui pasibaigus, pašto siuntos yra grąžinamos siuntėjui, jeigu jis yra žinomas.

8.3 Ar pašte yra numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį galima atsiimti dokumentus, prieš juos išsiunčiant atgal kaip nepristatytus? Jei taip, kaip adresatui pranešama apie tai, kad jis iš pašto turi atsiimti laišką?

Pašto siuntos, kurių negalima palikti gavėjo pašto dėžutėje arba kurių atvykęs pašto siuntų paskirstytojas negali įteikti teisėtam gavėjui, yra saugomos gavėjo apylinkės pašte, kad gavėjas galėtų jas vėliau atsiimti per įmonės nustatytą terminą, kuris yra nurodomas gavėjo pašto dėžutėje paliktame pranešime apie gautą siuntą. Saugojimo terminui pasibaigus, pašto siuntos yra grąžinamos siuntėjui, jeigu jis yra žinomas.

9 Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Kai pranešimas siunčiamas paštu, pašto išduotas pristatymo patvirtinimo kvitas gali būti pateiktas kaip įrodymas. Kai dokumentas įteikiamas per teismo antstolį, teismo antstolis surašo savo veiksmų, kurių ėmėsi, protokolą. Antstolis yra teismo pareigūnas, o jo protokolas laikomas tinkamu įrodymu, nebent įrodoma, kad protokolas yra suklastotas.

10 Kas atsitinka, jeigu adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? Ar toks dokumento įteikimas vis tiek gali būti laikomas galiojančiu (pvz., ar galima ištaisyti įstatymo pažeidimus), ar dokumentas turi būti įteikiamas iš naujo?

Jeigu pažeidžiamos dokumentų įteikimo procedūros taisyklės, įteikimas gali būti pripažintas negaliojančiu.

Tačiau negaliojimas dėl procedūrinės klaidos gali būti paskelbtas tik jei įrodoma, kad dėl tokios klaidos gavėjas patyrė neigiamų padarinių.

Sprendimą turės priimti teisėjas.

Jeigu teismo bylos iškėlimo dokumentas negali būti įteiktas gavėjui asmeniškai ir gavėjas neatvyksta į teismą, teisėjas gali nurodyti, kad ieškovas įteiktų dokumentą dar kartą (Naujojo civilinio proceso kodekso 81 straipsnis). Šis formalumas leidžia išsklaidyti bet kokias abejones dėl to, kodėl suinteresuotoji šalis neatvyko į teismą.

Tuo atveju, kai į teisminius procesus šalis pakviečia teismo kanceliarija, teisėjas taip pat gali nurodyti, kad ieškovas įteiktų dokumentą per teismo antstolį, jeigu kyla abejonių dėl registruotu laišku išsiųsto šaukimo galiojimo.

Galiausiai, teisėjas gali priimti inter partes sprendimą dėl šalies, kuri neatvyko į teismo posėdį, tik jei įrodoma, kad šiai šaliai šaukimo dokumentas buvo įteiktas asmeniškai. Kitais atvejais (pvz., jeigu šaukimas buvo įteiktas kitam asmeniui, kurį pavyko rasti gyvenamojoje vietoje) sprendimas bus priimtas už akių, todėl dėl jo gali būti pareikštas prieštaravimas.

11 Jei adresatas atsisako priimti dokumentą remdamasis vartojama kalba (Reglamento dėl dokumentų įteikimo 12 straipsnis), o teismas ar institucija, vykdantys teismo procesą, patikrinę nusprendžia, kad tas atsisakymas nebuvo pagrįstas, ar yra speciali teisių gynimo priemonė šiam sprendimui užginčyti?

Ne. Taikomi įprasti teisiniai apeliacinio skundo pateikimo būdai.

12 Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą (jei taip – kiek)? Ar yra skirtumas tais atvejais, kai dokumentas turi būti įteiktas pagal nacionalinę teisę ir kai prašymas įteikti dokumentą pateikiamas iš kitos valstybės narės? Taip pat žr. pranešimą pagal Reglamento dėl dokumentų įteikimo 15 straipsnį, susijusį su dokumento įteikimu iš kitos valstybės narės

Taip. Kai dokumentą įteikia antstolis pagal nacionalinę teisę, už šią paslaugą mokėtina kaina, nustatyta iš dalies pakeistame 1991 m. sausio 24 d. Didžiojo Hercogo potvarkyje (règlement grand-ducal modifié), kuriuo nustatomi antstolių įkainiai.

Kai prašymas dėl įteikimo gaunamas iš kitos valstybės narės, antstolis taiko minėtame reglamente nustatytą tarifą, kuris šiuo metu yra 138 EUR.

Teismo kanceliarijos dokumentų įteikimo paslauga yra nemokama.

Paskutinis naujinimas: 23/11/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.